บริการฝึกอบรม
Slider

Download >> Public Training Program 2020icon_updated

icon_updated

Download >> Promotion & Highlight Public Training 2020

วันที่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่ หมายเหตุ

May 2020

7 พ.ค. - 29 ต.ค.
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! Certified Six Sigma & Lean Six Sigma Black Belt Project รุ่น 6
80,000 75,000

July 2020

2 กรกฎาคม 2563 - 28 มกราคม
Certified Six Sigma & Lean Six Sigma Black Belt Project รุ่น 6
75,000 80,000
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ

August 2020

4/8-4/9
MKT-07 : The Next Age of Digital Marketing Program รุ่น 7
20,000 22,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
4-6
Big Data & Business Analytics รุ่น 2
15,000 17,000
โรงแรม เดอะ ควอเตอร์ อารีย์
5-6
SD-04 Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
5-20
CBI-11 Customer Insight & Business Model Innovation (จับทิศทางลูกค้า สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ) รุ่น 11
16,000 17,200
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
6
SM-02 Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหา Strategic Insight)
3,800 4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
6-7
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต B : Complex Problem Solving เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
7,800 8,400
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
6-7
SPF-02 : Strategic Planning with Foresight for Future Success (การวางแผนกลยุทธ์ด้วย Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต)
7,800 8,500
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
6 ส.ค. - 25 ก.ย.
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Future Skills Development Program 2020
37,900 41,200
7
IM-17 Failure Mode and Effects Analysis : FMEA (การวิเคราะห์ชนิดความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดและผลกระทบ) Revised
3,500 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
13-14
PPS-02 : Productivity in Public Sector (เพิ่มผลิตภาพภาครัฐ) รุ่น 3
7,500 8,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
17
KM-03 KM Facilitator for Productivity Improvement (นักส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร) New
1,800 1,800
Online Training
17-18, 25-26
Middle Management Program รุ่น 9
22,500 24,500
18
PM-09 Assignment & Controlling Tricks and Tips (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)
3,900 4,300
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
18-20
SD-13 Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
14,000 15,500
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
18
IM-28 Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
900 900
Online Training
18
MKT-07-02 : Line OA for Business
4,500 5,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
19
IS-03 How to Manage Knowledge of the Organization According to ISO 9001:2015 (จัดการองค์ความรู้ขององค์กรเพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015)
3,500 4,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
19-20
IM-11 Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0)
5,500 6,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
20
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต C : Collaborations at work ทักษะการประสานความร่วมมือ
3,900 4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
20
SD-01 Productivity Awareness (จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ) New
900 900
Online Training
21
PM-04 Intelligence Leadership (ภาวะผู้นำ) Revised
3,900 4,300
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
21
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต D : Influencing At Work ทักษะการโน้มน้าวใจในการทำงาน
3,900 4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
25
IM-26 POKA-YOKE (ระบบป้องกันความผิดพลาด)
3,500 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
เลือกเรียนได้ทั้ง
Offline / Online
25
PM-08 Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
3,900 4,300
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
25
SD-09 Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)
3,900 4,300
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
25
MKT-07-03 : Facebook Ads: Basic to Pro
4,500 5,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
26
CM-01 Stakeholder Engagement for Sustainability (การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความยั่งยืน)
3,500 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
เลือกเรียนได้ทั้ง
Offline / Online
26
SD-10 Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
3,900 4,300
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
26
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต F : Adaptability Skills ความสามารถในการปรับตัวยุคดิจิทัล
3,900 4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
26
CM-02 Key to Understand Customer Segmentation (เข้าใจกลุ่มลูกค้า พิชิตเป้าหมายองค์กร) New
3,800 4,200
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
เลือกเรียนได้ทั้ง
Offline / Online
27
SM-04 Readiness for the Future (การเตรียมพร้อมรับอนาคต) Revised
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
27
SD-02 Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
27
IM-05 Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)
1,800 1,800
Online Training
27-28
Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INNOVATION MANAGEMENT
8,000 8,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
27
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต E : Sparking Creative Thinking จุดประกายความคิดสร้างสรรค์
3,900 4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

September 2020

2-3
SM-07 Cascading and Aligning KPI to Achieve the Corporate Goal (ตัวชี้วัดความสำเร็จของาน) Revised
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
2-3
IM-20 Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
2-3
Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : STAKEHOLDER AND CUSTOMER MANAGEMENT
8,000 8,500
2
IM-03: Work instruction : Step-by-Step in practices (เทคนิคการทำ Work Instruction ให้เข้าใจง่าย) New
3,500 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
4
MKT-07-04 : Google AdWords for Business
4,500 5,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
7-11
Six Sigma Green Belt Training รุ่น 25
19,000 20,000
8
IM-14 Quality Control Circle (การบริหารวงจรคุณภาพ QCC)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
8
KM-01 Practical Knowledge Management: KM (การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
8
PM-14 Managing Employees for Performance Achieved (การบริหารคนเพื่อเพิ่มผลงาน)
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
9-10
IM-23 Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
5,800 6,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
9-10
IN-02 Implementing Quality & Innovation Management to Sustainable Success (ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดการคุณภาพและนวัตกรรมสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
9-11
IGP-09 : Idea Generation & Value Creation Program : เสก สรร ปั้น แต่งไอเดียอย่างมีคุณค่า รุ่น 9
11,000 12,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
10
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต G : Big Data เทรนด์ต้องรู้ในยุค Digital Business Transformation
3,900 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
11
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต H : Internet of Things, AR VR QR และ Application ที่เกี่ยวข้อง Cyber Security , The Cloud
3,900 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
15
IM-12 VSM: Value Stream Mapping (การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง Lean)
3,500 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
15
IN-01 Innovation Management in the Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร) Revised
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
15
PM-07 Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
16-17
SM-06 Balanced Scorecard (เครื่องมือแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ)
6,500 6,900
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
16-17
SD-07 Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
17
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต I : Autonomous & Robots การนำหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตและบริการ พร้อมเยี่ยมชม
3,900 4,200
ศูนย์การเรียนรู้กระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Learning Factory)
18
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต J : Collaboration between Human Engineering & Robotics การประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ
3,900 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
22
IM-10 Productivity Management (การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
22
SD-11 EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
22
SM-08 Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
3,800 4,200
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
23
PM-02 HR Analytics for Strategic Decisions (HR Analytics เชิงกลยุทธ์) New
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
23-24
IM-13 IE Techniques for Productivity Improvement (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ)
5,800 6,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
23-24
KM-04 Knowledge Management and Data Analytic for Performance Excellence Framework (การจัดการความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ)
6,000 6,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
24
SM-01 Advance Strategic Planning : ASP Model (ASP Model สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21)
3,700 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
24-25
Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : CORPORATE GOVERNANCE AND LEADERSHIP
8,000 8,500
25
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต A : Future Skills Development ทิศทาง และแนวโน้มของเทคโนโลยีสำคัญสู่ Digital Transformation
3,900 4,200
Facebook Live
29
SD-08 Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
29-30
SM-03 Strategic Scenarios Planning & Strategic Destination for Sustainable Business (กลยุทธ์การสร้างภาพสถานการณ์จำลองอนาคต และกำหนดทิศทางองค์กรเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
29-30
IM-15 QCC Facilitator (นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ) New
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
30
SD-03 Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค

October 2020

6
CM-03 Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping) 
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
6
IM-27 Visual Control (การควบคุมด้วยการมองเห็น)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
6
SD-14 Powerful Presentation (นำเสนออย่างมีพลัง)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
7-8
IM-01 Operations Management with Performance Excellence Framework (การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
7-8
IM-16 7 QC Tools (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
7-8
PM-11 Job Method (เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13-15
IMP-18 : ยกระดับผลิตภาพองค์กรด้วย Innovation Master Plan รุ่น 18
15,000 17,000
15
CM-06 Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
15
IM-21 Autonomous Maintenance for Zero Breakdown (การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
15
เลื่อนเป็น 18 ธ.ค. !! PM-15 Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
16
SM-05 How to Master Change Management (การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนองค์กร)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
16
IM-24 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
16
PM-01 The Changing Landscape of HR in Digital World (พลิกโฉมบทบาท HR สู่ยุคดิจิทัล)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
20
IM-04 Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
20
PM-13 Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
21-22
IM-07 Modern Supply Chain & Logistics Management (การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่)
5,800 6,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
21-22
PM-12 Job Relations: Building Working Relationships (การสร้างสัมพันธภาพในงาน)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
21-22
SD-04 Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
27
CM-07 Handling Difficult & Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
27
IM-22 Overall Equipment Effectiveness: OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
27
PM-04 Intelligence Leadership (ภาวะผู้นำ) Revised
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
28
CM-02 Key to Understand Customer Segmentation (เข้าใจกลุ่มลูกค้า พิชิตเป้าหมายองค์กร) New
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
28
PM-06 Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
28-29
IM-18 Statistical Process Control: SPC (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)
5,800 6,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
28-29
DT-01: Digital Transformation (วิถีทางองค์กรสู่การเปลี่ยนปรับรับมือยุคดิจิทัล)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
29
IS-02 Risk and Opportunity Management Techniques for Management System ISO 9001:2015 (เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและโอกาสในมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001:2015)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
29
SD-12 Smarter Meeting (เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิผล)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค

November 2020

3
SM-02 Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหา Strategic Insight)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
3
PM-03 HR Dashboard Capabilities to Drive Important Data-driven Analysis (การสร้าง Dashboard ในงาน HR) New
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
3
SD-06 Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
3-4
MKT-08-01 : Content Strategy Canvas to Optimize Business
8,000 8,500
4-5
IM-06 Smart Value Chain (ห่วงโซ่คุณค่าแห่งอนาคต) New
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
4-5
KM-03 KM Facilitator for Productivity Improvement (นักส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร) New
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
4-5
KM-05 Knowledge Capturing (เทคนิคการถอดองค์ความรู้)
6,000 6,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
5-6
SPF-03 : Strategic Planning with Foresight for Future Success (การวางแผนกลยุทธ์ด้วย Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต)
7,800 8,500
ยังไม่ระบุสถานที่
6-23
[Exclusive online workshop] กลยุทธ์นวัตกรรม After COVID-19 รุ่น 2
7,500 8,000
Online Training
10
IM-19 Acceptance Sampling Plan (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
10
PM-08 Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
10
SD-15 MC Onboarding (พิธีกรมือใหม่) 
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
11
SD-10 Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
11-12
IM-20 Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
11-12
IM-29 5S+Safety Activities (กิจกรรม 5สและความปลอดภัย) พร้อมดูงาน
5,500 6,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
12
PM-05 Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
17
SM-08 Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
17
SD-09 Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
17-19
SD-13 Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
14,000 15,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18
IM-25 Cost Reduction (เทคนิคการลดต้นทุน)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18-19
IM-09 Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
19
IM-28 Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
24
IM-08 Automatic Guided Vehicle System (ระบบขนส่งลำเลียงอัตโนมัติ ในงานอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ) New
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
24
PM-09 Assignment & Controlling Tricks and Tips (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
24
SD-02 Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
25-26
IS-01 ISO 9001:2015 Requirements (ข้อกำหนด ISO 9001:2015)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
25-26
IM-23 Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
5,800 6,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
25-26
KM-02 Roadmap KM to Learning Organization (ต่อยอดเส้นทางเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้)
6,000 6,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
25-26
PM-10 Effective Job Instruction (การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค

December 2020

1
CM-08 Personality and Communication for Frontline Services (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
1
PM-07 Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
1
SD-03 Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
1-3
IGP-10 : Idea Generation & Value Creation Program : เสก สรร ปั้น แต่งไอเดียอย่างมีคุณค่า รุ่น 10
11,000 12,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
2
SD-11 EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
2-3
IM-11 Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
2-3
SD-07 Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
3
IM-03: Work instruction : Step-by-Step in practices (เทคนิคการทำ Work Instruction ให้เข้าใจง่าย) New
3,500 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
15
IM-17 Failure Mode and Effects Analysis : FMEA (การวิเคราะห์ชนิดความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดและผลกระทบ) Revised
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
15
PM-13 Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
15
SD-08 Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
15
IM-12 VSM: Value Stream Mapping (การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง Lean)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
16-17
IM-05 Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
16
CM-05 Voice of Customer: VOC Customer Insight (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
16-17
SM-09 Strategic Risk & Opportunity Management (กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
16-17
SD-04 Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18
PM-15 Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
22-23
IM-15 QCC Facilitator (นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ) New
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
22-23
IM-13 IE Techniques for Productivity Improvement (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ)
5,800 6,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค

สอบถามข้อมูลการสมัคร และสำรองที่นั่งได้ที่
สมัครและสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451-456
โทรสาร 02-619-8098
(คุณธนศักดิ์ คุณศิริชัย คุณปาณนาถ คุณนิรันดร์ คุณรัตน์พิไล และคุณเอราวรรณ)
e-mail: training@ftpi.or.th