บริการฝึกอบรม

การฝึกอบรมระยะสั้น เรียนรู้การบริหารจัดการและเพิ่มผลิตภาพองค์กรอย่ารอบด้าน

Slide


Capability Development Program

พัฒนาองค์ความรู้ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งในด้าน People - Process - Technology

วันที่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่ หมายเหตุ

December 2021

14
IM-15 : Acceptance Sampling Plan​ (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)​
3,800 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
14
SD-07 : Winning Negotiation Strategies​ (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
15
PM-11 : Creative Conflict Management​ (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
15-16
SD-04 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)​
6,500 6,900
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
15-16
Business Data Analytics การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
11,000 12,000
Online Training
16
IM-16 : Total Productive Maintenance: TPM​ (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)​
3,500 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
21
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Sparking Creative Thinking จุดประกายความคิดสร้างสรรค์
3,900 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
27/12-25/2
Lean & Value Stream Mapping for Improving Business Process
16,000 17,800
ราคาต่อ 2 ท่าน

January 2022

19
TQA Journey: Change in Criteria 2022-2023
2,700
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)

February 2022

22-23
SUP-26 : ทักษะที่จำเป็น สำหรับ Productive Supervisor รุ่น 26 (Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor)
6,500
24-25
SPF-08 : Strategic Planning with Foresight for Future Success (การวางแผนกลยุทธ์ด้วย Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต)
10,000

June 2022

มิถุนายน 2565
Learning and Sharing with Winner Organizations ครั้งที่ 1
5,500

September 2022

7-9
TQA Internal Organization Assessment รุ่น 3
9,500

สอบถามข้อมูลการสมัคร และสำรองที่นั่งได้ที่
สมัครและสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451-456
โทรสาร 02-619-8098
(คุณธนศักดิ์ คุณศิริชัย คุณปาณนาถ คุณนิรันดร์ คุณรัตน์พิไล และคุณเอราวรรณ)
e-mail: training@ftpi.or.th