บริการฝึกอบรม

8 7 6 5 4 3 2 1
Slider

Download แผนฝึกอบรมประจำปี 2564Capability Development Program

พัฒนาองค์ความรู้ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งในด้าน People - Process - Technology

วันที่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่ หมายเหตุ

January 2021

วันนี้ - 31 ธันวาคม
ONL-01 : อบรมออนไลน์ Customer – Centric Innovation : นวัตกรรมเพื่อการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด [Rerun]
500 500
Facebook Live

February 2021

วันนี้ - 31 ธันวาคม
TQA Live Series 2021 ep.1-3 [Re-run]
1,800 1,800
Facebook Live

April 2021

8 เม.ย. - 30 ก.ค.
หลักสูตร “Drive for Excellence with State Enterprise Enablers”
Online Training
22/4-10/8
PSP-01 : หลักสูตร Productivity Specialist Program (โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มผลิตภาพองค์กร) เรียนได้ 3 ท่าน
55,000 60,000
ราคาต่อ 3 ท่าน
23/4-7/7
Future Skills Development Program 2021 : โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต

May 2021

18
IM-24 : หลักสูตร Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)​
3,500 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
18
IS-02 : หลักสูตร Risk and Opportunity Management Techniques for Management System ISO 9001:2015​ (เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและโอกาสในมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001:2015)
3,500 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
18
SD-09 : หลักสูตร Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)​
3,900 4,300
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
19
CM-07 : หลักสูตร Handling Difficult & Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)​
3,800 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
19-20
IM-11 : IE Techniques for Productivity Improvement​ (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ) เลื่อนไปรุ่นถัดไป
5,800 6,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
19-20
SD-04 : หลักสูตร Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)​ เลื่อนไปรุ่นถัดไป
6,500 6,900
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
19/5-17/12
หลักสูตร “Toyota Manufacturing Development Program”
19
SPF-05 : หลักสูตร Strategic Planning with Foresight for Future Success (การวางแผนกลยุทธ์ด้วย Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต)
3,900 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
20
CM-02:​ หลักสูตร Voice of Customer: VOC Customer Insight​ (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight)​
3,800 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
27
IM-23 : หลักสูตร Visual Control​ (การควบคุมด้วยการมองเห็น)
1,800 2,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
27-28
KM-03 : หลักสูตร KM Facilitator for Productivity Improvement (นักส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร)​
5,500 6,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
27-28
SM-09 : หลักสูตร Business Continuity Management (การบริหารความต่อเนื่องธุรกิจ) New เลื่อนไปรุ่นถัดไป
6,500 6,900
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

June 2021

1-2
FSD-E01 โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Complex Problem Solving เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
7,800 8,400
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
2
[Online Training] Service 4.0 พลิกวิกฤตยุค New Normal กับ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์
1,000 1,000
Online Training
4
[Online Training] Business Ecosystem : ระบบนิเวศธุรกิจ เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน
3,900 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
8
IM-18 : หลักสูตร Overall Equipment Effectiveness : OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)​
3,500 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
8
SD-07 : หลักสูตร Winning Negotiation Strategies​ (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
9-10
IM-14 : หลักสูตร Statistical Process Control: SPC​ (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)​
5,800 6,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
9
KM-04 : หลักสูตร Data Driven Knowledge Management Analytic (ยกระดับการจัดการความรู้ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก) Revise​
3,800 4,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
9-10
SM-05 : หลักสูตร Strategic Risk & Opportunity Management กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ​
6,500 6,900
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
15
PM-09 : หลักสูตร Superb Supervisor​ (สุดยอดหัวหน้างาน)​
3,700 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
15
SD-10 : หลักสูตร EQ-AQ-MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)​
3,800 4,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
15
SD-13 : หลักสูตร MC Onboarding (พิธีกรมือใหม่)​
3,700 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
15
FSD-F01 โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Sparking Creative Thinking จุดประกายความคิดสร้างสรรค์
3,900 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
15-17
IGP-12 : หลักสูตร Idea Generation & Value Creation Program : เสก สรร ปั้น แต่งไอเดียอย่างมีคุณค่า รุ่น 12 เลื่อนไปรุ่นถัดไป
11,000 12,000
16
IM-12 : หลักสูตร 7 QC Tools​ (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
3,500 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
16-17
IM-19 : หลักสูตร Professional Project Management​ (การบริหารโครงการมืออาชีพ)​
5,800 6,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
16-17
SM-03 : Strategic Scenarios Planning & Destination for Sustainable Business (กลยุทธ์การสร้างภาพสถานการณ์จำลองอนาคต และกำหนดทิศทางองค์กรเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ)​
6,500 6,900
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
17-18
หลักสูตร Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : หัวข้อ HUMAN CAPITAL MANAGEMENT (อบรมผ่าน ZOOM)
8,000 8,500
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
22
IM-03 : Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ)​
1,800 2,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
22
SD-08 : Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)​
3,900 4,300
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
23
IS-01 : ISO 9001:2015 REQUIREMENT (ข้อกำหนด ISO 9001:2015)​
3,500 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
23
PM-19 : Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)​
3,700 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
23-24
Agile Management การบริหารงานขององค์กรยุคดิจิทัล
7,000 8,000
Online Training
24
SD-06 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)​
3,900 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
25
FSD-A01 โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Future Skills Development and  Digital Transformation
3,900 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
29
CM-06 : Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)​
3,800 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
29
IM-10 : VSM: Value Stream Mapping (การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง Lean)​
3,500 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
29
SD-03 : Power Up Positive Thinking เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก
3,800 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน

July 2021

2
Innovation in a Crisis : เจาะกลยุทธ์นวัตกรรมในภาวะวิกฤต
2,500 2,800
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
6
IM-01 : Work System Design​ (การออกแบบระบบงาน)
3,500 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
6
IN-02 : Innovation Management in The Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร)​
3,800 4,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
6
PM-12 :​ Motivate Employees Through Performance​ (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)​
3,900 4,300
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
7
FSD-B01 โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Collaborations at work ทักษะการประสานความร่วมมือ
3,900 4,200
7-8
IM-13 : QCC Facilitator​ (นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ)​
5,500 6,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
7-8
PM-06 : HR for Non HR in Digital World (การบริหารคนในยุคดิจิทัล) New
5,500 6,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
7, 9, 20
PPS-05 : หลักสูตร Productivity in Public Sector เพิ่มผลิตภาพภาครัฐ
6,500 7,000
Online Training
ราคาต่อ 3 ท่าน
7-9
IMP-21 หลักสูตร ยกระดับผลิตภาพองค์กรด้วย Innovation Master Plan รุ่น 21
15,000 17,000
13
PM-17 : Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)​
3,900 4,300
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
13
SD-12 : Powerful Presentation (นำเสนออย่างมีพลัง)
3,700 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
13
PM-05 : How to Manage Hybrid/ Remote Working that “Work” (บริหารการทำงานรูปแบบ Hybrid/ Remote Work อย่างไรให้ Work) New
3,700 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
14
CM-03 :​ Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping)
3,800 4,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
14-15
IM-07 : Warehouse and Inventory Management & Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง สู่ยุค 4.0)​
5,500 6,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
14-15
PM-15 : Job Methods (เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน)​
5,500 6,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
14-15
SM-06 : Smart Change Management with OKRs in Action (เปลี่ยนอนาคตสู่ความสำเร็จด้วยกลยุทธ์ OKRs) New
6,500 6,900
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
20-21
TMD-01 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : Starting the TOYOTA Way with Effective Production System
12,000 14,000
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)
20
IM-21 : Cost Reduction​ (เทคนิคการลดต้นทุน)​
3,500 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
20
PM-10 : Daily Management for Supervisor in Industrial Sector​ (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)​
3,700 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
20-22
SD-11 : Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
14,000 15,500
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
21
CM-05 : Customer Engagement (รู้ให้ลึกเข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน)
3,800 4,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
21-22
IM-16 : Total Productive Maintenance: TPM​ (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)​
5,500 6,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
22
PM-11 : Creative Conflict Management​ (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
29-30
หลักสูตร Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : หัวข้อ KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INNOVATION MANAGEMENT (อบรมผ่าน ZOOM)
8,000 8,500
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน

August 2021

3
CM-04:​ Stakeholder Engagement for Sustainability​ (การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความยั่งยืน)​
3,800 4,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
3
IM-22 : POKA-YOKE (ระบบป้องกันความผิดพลาด)
3,500 4,000
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
3
PM-13 : Assignment & Controlling Tips​ (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)​
3,900 4,300
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
4-5
TMD-02 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA “Karakuri Kaizen” Low Cost Automation for Productivity Improvement
16,000 18,000
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)
4-5
IM-05 : Smart Value Chain (ห่วงโซ่คุณค่าแห่งอนาคต)​
5,500 6,000
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
4-5
SD-04 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)​
6,500 6,900
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
4
IS-03 : หลักสูตร PDPA in Action for HR (การรับมือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในมุมมองนักทรัพยากรมนุษย์) New
5,000 5,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
17
IM-24 : Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)​
3,500 4,000
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
17
PM-02 : HR Analytics for Strategic Decisions (HR Analytics เชิงกลยุทธ์)​
3,700 4,000
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
18-19
SM-04 : Balanced Scorecard​ (เครื่องมือแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ)
6,500 6,900
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
24
CM-01 : Key to Understand Customer Segmentation (เข้าใจกลุ่มลูกค้า พิชิตเป้าหมายองค์กร) New​
3,800 4,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
24
KM-01 : Practical Knowledge Management : KM​ (การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ)​
3,800 4,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
24
SD-09 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)​
3,900 4,300
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
25-26
PM-16 : Job Relations: Building Working Relationships​ (การสร้างสัมพันธภาพในงาน)​
5,500 6,000
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
31
IM-02 : Work instruction : Step-by-Step in practices (เทคนิคการทำ Work Instruction ให้เข้าใจง่าย)
3,500 4,000
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
31
IM-15 : Acceptance Sampling Plan​ (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)​
3,800 4,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
31
SD-01 : Productivity Mindset (การสร้างความตระหนักเพื่อเพิ่มผลิตภาพ) Revise​
3,700 4,000
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

September 2021

7
SD-07 : Winning Negotiation Strategies​ (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
7-9
IGP-13 : Idea Generation & Value Creation Program : เสก สรร ปั้น แต่งไอเดียอย่างมีคุณค่า รุ่น 13
11,000 12,000
8-9
IM-19 : Professional Project Management​ (การบริหารโครงการมืออาชีพ)​
5,800 6,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
9
CM-08 : Personality and Communication for Frontline Services​ (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ)
3,800 4,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
14
IM-03 : Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ)​
3,500 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
14
PM-09 : Superb Supervisor​ (สุดยอดหัวหน้างาน)​
3,700 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
14
SD-10 : EQ-AQ-MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)​
3,800 4,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
14-15
TMD-01 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : Starting the TOYOTA Way with Effective Production System รุ่น 2
12,000 14,000
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)
15-16
KM-02 : Roadmap KM to Learning Organization (ต่อยอดเส้นทางเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้)​
6,000 6,500
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
15-16
SD-06 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)​
6,500 6,900
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
15-16
SM-07 : Cascading and Aligning KPI (ตัวชี้วัดความสำเร็จของาน)​
6,500 6,900
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
21
CM-07 : Handling Difficult & Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)​
3,800 4,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
21
IM-08 : Productivity Management (การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ)​
3,500 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
21
PM-18 : Managing Employees for Performance Achieved (การบริหารคนเพื่อเพิ่มผลงาน)​
3,700 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
22-23
TMD-02 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA “Karakuri Kaizen” Low Cost Automation for Productivity Improvement รุ่น 2
16,000 18,000
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)
22-23
IM-11 : IE Techniques for Productivity Improvement​ (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ)
5,800 6,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
22-23
PM-14 : Effective Job Instruction (การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล)​
5,500 6,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
28
PM-01 : The Changing Landscape of HR in Digital World​ พลิกโฉมบทบาท HR สู่ยุคดิจิทัล​
3,700 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
28
PM-17 : Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)​
3,900 4,300
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
29-30
IM-04 : Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)​
5,500 6,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
29
SD-02 : Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)​
3,700 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
30
CM-02:​ Voice of Customer: VOC Customer Insight​ (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight)​
3,800 4,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
30
SD-05 : Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท

October 2021

5
IM-10 : VSM: Value Stream Mapping (การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง Lean)​
3,500 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
5
SD-08 : Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)​
3,900 4,300
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
5
SM-01 : Advance Strategic Planning : ASP Model (ASP Model สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21)​
3,800 4,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
6-7
IM-13 : QCC Facilitator​ (นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ)​
5,500 6,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
6
IM-23 : Visual Control​ (การควบคุมด้วยการมองเห็น)
3,500 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
6-7
SM-09 : Business Continuity Management (การบริหารความต่อเนื่องธุรกิจ) New
6,500 6,900
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
14
IM-20 : 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ)
3,500 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
14
PM-03 : HR Dashboard Capabilities to Drive Important Data-Driven Analysis​ (การสร้าง Dashboard ในงาน HR)​
3,700 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
14
PM-19 : Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)​
3,700 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
15
PM-08 : Intelligence Leadership (ภาวะผู้นำ)​
3,900 4,300
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
15
SD-13 : MC Onboarding (พิธีกรมือใหม่)​
3,700 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
19
CM-06 : Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)​
3,800 4,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
19
IM-17 :​ Autonomous Maintenance for Zero Breakdown​ (การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์)​
3,500 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
19
IS-02 : Risk and Opportunity Management Techniques for Management System ISO 9001:2015​ (เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและโอกาสในมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001:2015)
3,500 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
20-21
IM-06 : Modern Supply Chain & Logistics Management​ (การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่)​
5,800 6,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
20-21
IM-14 : Statistical Process Control: SPC​ (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)​
5,800 6,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
20-21
SD-04 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)​
6,500 6,900
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
27-28
IM-09 : Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0)​
5,500 6,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
27-28
KM-03 : KM Facilitator for Productivity Improvement (นักส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร)​
5,500 6,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
27-28
SM-05 : Strategic Risk & Opportunity Management กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ​
6,500 6,900
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
29
IM-21 : Cost Reduction​ (เทคนิคการลดต้นทุน)​
3,500 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
29
PM-12 :​ Motivate Employees Through Performance​ (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)​
3,900 4,300
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
29
SM-08 : Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)​
3,800 4,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท

November 2021

2
CM-05 : Customer Engagement (รู้ให้ลึกเข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน)
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
2
SD-03 : Power Up Positive Thinking เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
2
PM-05 : How to Manage Hybrid/ Remote Working that “Work” (บริหารการทำงานรูปแบบ Hybrid/ Remote Work อย่างไรให้ Work) New
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
3-4
IS-01 : ISO 9001:2015 REQUIREMENT (ข้อกำหนด ISO 9001:2015)​
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
9
IM-24 : Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)​
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
9
PM-13 : Assignment & Controlling Tips​ (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)​
3,900 4,300
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
9
SD-12 : Powerful Presentation (นำเสนออย่างมีพลัง)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
10-11
IM-12 : 7 QC Tools​ (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
10-11
KM-05 : ​Knowledge Capturing (เทคนิคการถอดองค์ความรู้)​
6,000 6,500
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
16
CM-03 :​ Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping)
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
16
PM-10 : Daily Management for Supervisor in Industrial Sector​ (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)​
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
16-18
SD-11 : Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
14,000 15,500
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
17-18
IM-07 : Warehouse and Inventory Management & Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง สู่ยุค 4.0)​
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
17
KM-04 : Data Driven Knowledge Management Analytic (ยกระดับการจัดการความรู้ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก) Revise​
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
18
IN-02 : Innovation Management in The Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร)​
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
23
IM-18 : Overall Equipment Effectiveness : OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)​
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
23
PM-09 : Superb Supervisor​ (สุดยอดหัวหน้างาน)​
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
23
SD-09 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)​
3,900 4,300
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
24-25
IM-19 : Professional Project Management​ (การบริหารโครงการมืออาชีพ)​
5,800 6,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
24-25
PM-06 : HR for Non HR in Digital World (การบริหารคนในยุคดิจิทัล) New
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
30
IM-01 : Work System Design​ (การออกแบบระบบงาน)
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
30
PM-17 : Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)​
3,900 4,300
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ

December 2021

1-2
SD-06 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)​
6,500 6,900
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
1-2
SM-06 : Smart Change Management with OKRs in Action (เปลี่ยนอนาคตสู่ความสำเร็จด้วยกลยุทธ์ OKRs) New
6,500 6,900
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
14-15
TMD-01 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : Starting the TOYOTA Way with Effective Production System รุ่น 3
12,000 14,000
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)
14
IM-15 : Acceptance Sampling Plan​ (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)​
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
14
SD-07 : Winning Negotiation Strategies​ (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
14
SD-10 : EQ-AQ-MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)​
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
15-16
IM-16 : Total Productive Maintenance: TPM​ (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)​
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
15
PM-11 : Creative Conflict Management​ (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
15-16
SD-04 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)​
6,500 6,900
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
21-22
TMD-02 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA “Karakuri Kaizen” Low Cost Automation for Productivity Improvement รุ่น 3
16,000 18,000
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)

สอบถามข้อมูลการสมัคร และสำรองที่นั่งได้ที่
สมัครและสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451-456
โทรสาร 02-619-8098
(คุณธนศักดิ์ คุณศิริชัย คุณปาณนาถ คุณนิรันดร์ คุณรัตน์พิไล และคุณเอราวรรณ)
e-mail: training@ftpi.or.th