บริการฝึกอบรม

การฝึกอบรมระยะสั้น เรียนรู้การบริหารจัดการและเพิ่มผลิตภาพองค์กรอย่ารอบด้าน

Slide


Capability Development Program

พัฒนาองค์ความรู้ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งในด้าน People - Process - Technology

วันที่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่ หมายเหตุ

July 2022

5
OE-18: Overall Equipment Effectiveness: OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)
4,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
5
WM-09 : Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)
4,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
5
SG-05 : Risk and Opportunity Management Techniques for Management System ISO 9001:2015 (เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและโอกาสในมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001:2015)
4,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
6-7
OE-05: Modern Supply Chain & Logistics Management (การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่)
6,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
6
OE-20: Cost Reduction (เทคนิคการลดต้นทุน)
4,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
18-19
OE-24 : Opcenter Advanced Planning Scheduling User (การวางแผนการผลิตอย่างประสิทธิภาพ) New
6,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
19
SD-10 : EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
4,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
19-21
SD-11 : Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
20,000
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
20
SD-08 : Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)
4,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
20
SD-01 : Productivity Mindset (การสร้างความตระหนักเพื่อเพิ่มผลิตภาพ)
4,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
20-21
SM-08 : Driving Value with Agile Management (ขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่ด้วยการบริหารแบบ Agile) New
12,000
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
21
SD-12 : Powerful Presentation (นำเสนออย่างมีพลัง)
4,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
26
CM-09 : Customer Engagement (รู้ให้ลึก เข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน)
4,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
26-27
SM-03 : Strategic Risk & Opportunity Management (กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ)
6,900
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
26
WM-16 : Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
4,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
27
WM-11 : Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
4,300
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

August 2022

9
CM-11 : Handling Difficult & Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)
4,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
9
OE-01: Work System Design (การออกแบบระบบงาน)
4,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
10-11
SD-14 : Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
6,900
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
10-11
SM-05: Smart Change Management with OKRs in Action (เปลี่ยนอนาคตสู่ความสำเร็จด้วยกลยุทธ์ OKRs)
6,900
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
11
SD-13 : MC Onboarding (พิธีกรมือใหม่)
4,500
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
16
SD-02 : Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)
4,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
16
SD-07 : Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
4,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
16
SM-01: Advance Strategic Planning : ASP Model (ASP Model สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21)
4,500
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
17-18
SD-04 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,900
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
17-18
WM-14 : Job Methods (เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน)
6,500
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
17-18
OE-14: Statistical Process Control: SPC (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)
6,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
17-18
CM-01 : Marketing Strategy : Essential Tools and Techniques (กลยุทธ์และเทคนิคการตลาดที่มาร์เก็ตเตอร์ต้องรู้) New
6,900
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
23
CM-02 : Brand Management Strategy for Next Normal (กลยุทธ์ครีเอทแบรนด์ นำพาธุรกิจให้โดดเด่นเพื่อพิชิตใจลูกค้า) New
4,800
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
23-25
Lean Game-Based Learning Workshop เรียนเล่นให้เป็น “ลีน”
22,000
Thailand Productivity Institute
24-25
SM-02: Balanced Scorecard (เครื่องมือแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ)
6,900
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
25/8-27/9
LVS-05 : Lean & Value Stream Mapping for Improving Business Process รุ่น 5
17,500
Online Training
1 Free 1
29-30
SD-17 : Design Thinking for Innovative at Work (กระบวนการออกแบบความคิดเพื่อสรรสร้างนวัตกรรมในงาน) Revised
8,500
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
30
WM-12 : Assignment & Controlling Tips (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)
4,300
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
30
OE-03: Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ)
4,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)

September 2022

6
CM-10 : Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)
4,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
6
WM-08 : Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
4,500
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
6
OE-11: VSM: Value Stream Mapping (การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง Lean)
4,500
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
7-8
SD-06 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,900
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
13
CM-08 : Stakeholder Engagement for Sustainability (การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความยั่งยืน)
4,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
13
SD-09 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
4,500
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
14
CM-05 : Key to Understand Customer Segmentation (เข้าใจกลุ่มลูกค้า พิชิตเป้าหมายองค์กร)
4,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
14
OE-23: Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
4,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
20
WM-19 : Practical Knowledge Management: KM (การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ)
4,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
20
WM-07 : Intelligence Leadership (ภาวะผู้นำ)
4,500
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
20
OE-21: POKA-YOKE (ระบบป้องกันความผิดพลาด)
4,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
21-22
WM-05 : HR for Non HR in Digital World (การบริหารคนในยุคดิจิทัล)
6,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
21-22
OE-13: 7 QC Tools (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
6,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
21
SG-02 : PDPA Compliance (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
5,500
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
22
DI-01 : Innovation Management in the Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร)
4,500
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
27
CM-06 : Voice of Customer: VOC Customer Insight (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight)
4,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
27
OE-02: Work instruction : Step-by-Step in practices (เทคนิคการทำ Work Instruction ให้เข้าใจง่าย)
4,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
28-29
OE-10: Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0)
6,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
28-29
SM-06: Cascading and Aligning KPIs (ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน)
6,900
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
28-29
SD-15 : Knowledge Capturing (เทคนิคการถอดองค์ความรู้)
6,500
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)

October 2022

4
CM-12 : Personality and Communication for Frontline Services (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ)
4,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
5
Learning and Sharing with Winner Organizations ครั้งที่ 1 บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
5,500
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
5
WM-06 : Managing Generation Diversity in the Organization (บริหารความหลากหลายเป็นพลังผลักดันธุรกิจ)
4,500
Online Training
1 Free 1
5
WM-18 : Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)
4,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
5
SD-12 : Powerful Presentation (นำเสนออย่างมีพลัง)
4,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
6
SD-05 : Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)
4,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
6
OE-17: Autonomous Maintenance for Zero Breakdown (การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์)
4,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
11
WM-17 : Managing Employees for Performance Achieved (การบริหารคนเพื่อเพิ่มผลงาน)
4,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
12
SG-02 : PDPA Compliance (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
5,500
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
18
Learning and Sharing with Winner Organizations ครั้งที่ 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
5,500
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
18
WM-10 : Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
4,300
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
18
SM-07: Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
4,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
18
OE-22: Visual Control (การควบคุมด้วยการมองเห็น)
4,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
19-20
OE-08: Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0)
6,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
19-20
WM-13 : Effective Job Instruction (การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล)
6,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
19-20
WM-20 : Roadmap KM to Learning Organization (ต่อยอดเส้นทางเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้)
6,500
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
26
WM-09 : Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)
4,500
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
26-27
OE-04: Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)
6,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
27
SD-03 : Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก)
4,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)

November 2022

1
Learning and Sharing with Winner Organizations ครั้งที่ 3 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
5,500
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
8
CM-09 : Customer Engagement (รู้ให้ลึก เข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน)
4,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
8
WM-11 : Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
4,300
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
8
OE-15: Acceptance Sampling Plan (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)
4,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
9
SD-08 : Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)
4,500
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
9-10
OE-05: Modern Supply Chain & Logistics Management (การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่)
6,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
9-10
SM-08 : Driving Value with Agile Management (ขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่ด้วยการบริหารแบบ Agile) New
12,000
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
15
SD-07 : Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
15
OE-19: 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ)
4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
15
Learning and Sharing with Winner Organizations ครั้งที่ 4 โรงพยาบาลพญาไท 2
5,500
โรงพยาบาลพญาไท 2
16-17
SD-04 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,900
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
16-17
WM-15 : Job Relations: Building Working Relationships (การสร้างสัมพันธภาพในงาน)
6,500
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
17
CM-02 : Brand Management Strategy for Next Normal (กลยุทธ์ครีเอทแบรนด์ นำพาธุรกิจให้โดดเด่นเพื่อพิชิตใจลูกค้า) New
4,800
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
22
WM-16 : Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
4,500
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
22-24
SD-11 : Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
20,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
23-24
SD-14 : Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
6,900
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
23-24
SG-04 : ISO 9001:2015 Requirements (ข้อกำหนด ISO 9001:2015)
6,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
25
CM-07 : Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping)
4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
28-29
SD-17 : Design Thinking for Innovative at Work (กระบวนการออกแบบความคิดเพื่อสรรสร้างนวัตกรรมในงาน) Revised
8,500
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
29
SD-09 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
4,500
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
29
OE-09: Productivity Management (การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ)
4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
29
Learning and Sharing with Winner Organizations ครั้งที่ 5 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
5,500
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

December 2022

7
WM-08 : Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
4,500
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
7
SG-05 : Risk and Opportunity Management Techniques for Management System ISO 9001:2015 (เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและโอกาสในมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001:2015)
4,500
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
8-9
SD-06 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,900
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
8-9
OE-12: IE Techniques for Productivity Improvement (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ)
6,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
9
SD-01 : Productivity Mindset (การสร้างความตระหนักเพื่อเพิ่มผลิตภาพ)
4,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
14
SD-10 : EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
4,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
14-15
OE-16: Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)
6,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
15
OE-23: Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
4,200
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
15-16
CM-01 : Marketing Strategy : Essential Tools and Techniques (กลยุทธ์และเทคนิคการตลาดที่มาร์เก็ตเตอร์ต้องรู้) New
6,900
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)

สอบถามข้อมูลการสมัคร และสำรองที่นั่งได้ที่
สมัครและสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451-456
โทรสาร 02-619-8098
(คุณธนศักดิ์ คุณศิริชัย คุณปาณนาถ คุณนิรันดร์ คุณรัตน์พิไล และคุณเอราวรรณ)
e-mail: training@ftpi.or.th