บริการฝึกอบรม

การฝึกอบรมระยะสั้น เรียนรู้การบริหารจัดการและเพิ่มผลิตภาพองค์กรอย่ารอบด้าน

Slider

Download หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2564Capability Development Program

พัฒนาองค์ความรู้ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งในด้าน People - Process - Technology

วันที่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่ หมายเหตุ

April 2021

8 เม.ย. - 30 ก.ค.
หลักสูตร “Drive for Excellence with State Enterprise Enablers”
Online Training
22/4-10/8
PSP-01 : หลักสูตร Productivity Specialist Program (โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มผลิตภาพองค์กร) เรียนได้ 3 ท่าน
55,000 60,000
ราคาต่อ 3 ท่าน

May 2021

19/5-17/12
หลักสูตร “Toyota Manufacturing Development Program”

August 2021

2 - 3 , 10 และ 16
โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management Program: Makes a Great Leader) รุ่น 11
22,500 24,500
Online Training
17
PM-02 : HR Analytics for Strategic Decisions (HR Analytics เชิงกลยุทธ์)​
3,700 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
18
IM-24 : Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)​
3,500 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
18-19
SUP-24 : ทักษะที่จำเป็น สำหรับ Productive Supervisor รุ่น 24 (Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor)
5,500 5,800
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
18-19
Critical Thinking ทักษะการทำงานยุคใหม่ รุ่น 3
7,000 8,000
Online Training
24
CM-01 : Key to Understand Customer Segmentation (เข้าใจกลุ่มลูกค้า พิชิตเป้าหมายองค์กร) New​
3,800 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
24
KM-01 : Practical Knowledge Management : KM​ (การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ)​
3,800 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
24
SD-09 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)​
3,900 4,300
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
25
IS-02 : Risk and Opportunity Management Techniques for Management System ISO 9001:2015​ (เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและโอกาสในมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001:2015)
3,500 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
25-26
PM-16 : Job Relations: Building Working Relationships​ (การสร้างสัมพันธภาพในงาน)​
5,500 6,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
25
SPF-06 : หลักสูตร Strategic Planning with Foresight for Future Success (การวางแผนกลยุทธ์ด้วย Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต)
3,900 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
31
IM-02 : Work instruction : Step-by-Step in practices (เทคนิคการทำ Work Instruction ให้เข้าใจง่าย)
3,500 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
31
IM-15 : Acceptance Sampling Plan​ (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)​
3,800 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
31
SD-01 : Productivity Mindset (การสร้างความตระหนักเพื่อเพิ่มผลิตภาพ) Revise​
3,700 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน

September 2021

2/9-22/10
Future Skills Development Program 2021 : โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต
Online Training
2-3
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Complex Problem Solving เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
7,800 8,400
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
7
SD-07 : Winning Negotiation Strategies​ (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
7, 14 และ 22 กันยายน 2564
IGP-13 : Idea Generation & Value Creation Program : เสก สรร ปั้น แต่งไอเดียอย่างมีคุณค่า รุ่น 13
11,000 12,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
7, 8, 22 กันยายน 2564
Productivity in Public Sector เพิ่มผลิตภาพภาครัฐ
6,500 7,000
Online Training
ราคาต่อ 3 ท่าน
8-9
IM-19 : Professional Project Management​ (การบริหารโครงการมืออาชีพ)​
5,800 6,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
9
CM-08 : Personality and Communication for Frontline Services​ (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ)
3,800 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
13-14
SM-07 : Cascading and Aligning KPI (ตัวชี้วัดความสำเร็จของาน)​
6,500 6,900
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
14-15
TMD-01 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : Starting the TOYOTA Way with Effective Production System
12,000 14,000
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)
14
IM-03 : Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ)​
1,800 2,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
14
PM-09 : Superb Supervisor​ (สุดยอดหัวหน้างาน)​
3,700 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
14
SD-10 : EQ-AQ-MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)​ เลื่อนไปรุ่นถัดไป
3,800 4,200
15-16
KM-02 : Roadmap KM to Learning Organization (ต่อยอดเส้นทางเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้)​
6,000 6,500
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
15
SD-06 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)​
3,900 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
15-17
IMP-22 หลักสูตร ยกระดับผลิตภาพองค์กรด้วย Innovation Master Plan รุ่น 22
15,000 17,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
16
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Future Skills Development and  Digital Transformation
3,900 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
21-22
TMD-02 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA “Karakuri Kaizen” Low Cost Automation for Productivity Improvement รุ่น 1
16,000 18,000
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)
21
CM-07 : Handling Difficult & Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)​
3,800 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
21
IM-08 : Productivity Management (การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ)​
3,500 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
21
PM-18 : Managing Employees for Performance Achieved (การบริหารคนเพื่อเพิ่มผลงาน)​
3,700 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
22
IM-11 : IE Techniques for Productivity Improvement​ (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ)
3,500 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
22-23
PM-14 : Effective Job Instruction (การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล)​
5,500 6,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
28
IM-04 : Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)​
3,500 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
28
PM-01 : The Changing Landscape of HR in Digital World​ พลิกโฉมบทบาท HR สู่ยุคดิจิทัล​
3,700 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
28
PM-17 : Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)​ เลื่อนไปรุ่นถัดไป
3,900 4,300
28
IS-04 : PDPA Compliance for Service Sector (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับองค์กรภาคบริการ) New
5,000 5,500
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
29
SD-02 : Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)​
3,700 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
29
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Design Thinking for Your Work in New & Next normal
4,500 4,900
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
30
CM-02:​ Voice of Customer: VOC Customer Insight​ (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight)​
3,800 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน

October 2021

1
SD-05 : Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
4
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Sparking Creative Thinking จุดประกายความคิดสร้างสรรค์
3,900 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
5
IM-10 : VSM: Value Stream Mapping (การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง Lean)​
3,500 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
5
SD-08 : Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)​
3,900 4,300
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
5
SM-01 : Advance Strategic Planning : ASP Model (ASP Model สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21)​
3,800 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
6-7
IM-13 : QCC Facilitator​ (นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ)​
5,500 6,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
6
IM-23 : Visual Control​ (การควบคุมด้วยการมองเห็น)
1,800 2,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
6-7
SM-09 : Business Continuity Management (การบริหารความต่อเนื่องธุรกิจ) New
6,500 6,900
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
14
IM-20 : 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ)
1,800 2,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
14
PM-03 : HR Dashboard Capabilities to Drive Important Data-Driven Analysis​ (การสร้าง Dashboard ในงาน HR)​
3,700 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
14
PM-19 : Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)​
3,700 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
18-21
TMD-03 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : Toyota Standardized Work and Kaizen : The Kaizen Essential
25,000 27,000
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)
19
CM-06 : Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)​
3,800 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
19
IM-17 :​ Autonomous Maintenance for Zero Breakdown​ (การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์)​
3,500 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
19
IS-02 : Risk and Opportunity Management Techniques for Management System ISO 9001:2015​ (เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและโอกาสในมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001:2015)
3,500 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
20-21
IM-06 : Modern Supply Chain & Logistics Management​ (การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่)​
5,800 6,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
20-21
IM-14 : Statistical Process Control: SPC​ (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)​
5,800 6,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
20-21
SD-04 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)​
6,500 6,900
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
22
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Collaborations at work ทักษะการประสานความร่วมมือ
3,900 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
26-29
TMD-04 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA Kaizen Leader : Cross Boarder Kaizen
28,000 30,000
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)
27
IM-09 : Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0)​
3,700 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
27-28
KM-03 : KM Facilitator for Productivity Improvement (นักส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร)​
5,500 6,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
27-28
SM-05 : Strategic Risk & Opportunity Management กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ​
6,500 6,900
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
28
IS-05: PDPA Compliance for Manufacturing Sector (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับองค์กรภาคผลิต) New
5,000 5,500
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
29
IM-21 : Cost Reduction​ (เทคนิคการลดต้นทุน)​
1,800 2,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
29
PM-12 :​ Motivate Employees Through Performance​ (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)​
3,900 4,300
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน

November 2021

2
CM-05 : Customer Engagement (รู้ให้ลึกเข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน)
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
2
SD-03 : Power Up Positive Thinking เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
2
PM-05 : How to Manage Hybrid/ Remote Working that “Work” (บริหารการทำงานรูปแบบ Hybrid/ Remote Work อย่างไรให้ Work) New
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
2-3
TMD-01 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : Starting the TOYOTA Way with Effective Production System รุ่น 2
12,000 14,000
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)
3
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Analytical Thinking คิดเชิงวิเคราะห์
3,900 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
3-4
IS-01 : ISO 9001:2015 REQUIREMENT (ข้อกำหนด ISO 9001:2015)​
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
9
IM-24 : Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)​
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
9
PM-13 : Assignment & Controlling Tips​ (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)​
3,900 4,300
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
9
SD-12 : Powerful Presentation (นำเสนออย่างมีพลัง)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
9-10
TMD-02 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA “Karakuri Kaizen” Low Cost Automation for Productivity Improvement รุ่น 2
16,000 18,000
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)
10-11
IM-12 : 7 QC Tools​ (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
10-11
KM-05 : ​Knowledge Capturing (เทคนิคการถอดองค์ความรู้)​
6,000 6,500
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
15-17
TMD-05 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA Shop Floor Management and Development System
35,000 37,000
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)
16
CM-03 :​ Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping)
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
16
PM-10 : Daily Management for Supervisor in Industrial Sector​ (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)​
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
16-18
SD-11 : Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
14,000 15,500
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
17-18
IM-07 : Warehouse and Inventory Management & Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง สู่ยุค 4.0)​
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
17
KM-04 : Data Driven Knowledge Management Analytic (ยกระดับการจัดการความรู้ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก) Revise​
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
18
IN-02 : Innovation Management in The Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร)​
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
22-24
TMD-06 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA Plant Management Requirement : Secret for Sustain Profitability
40,000 42,000
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)
23
IM-18 : Overall Equipment Effectiveness : OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)​
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
23
PM-09 : Superb Supervisor​ (สุดยอดหัวหน้างาน)​
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
23
SD-09 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)​
3,900 4,300
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
24-25
IM-19 : Professional Project Management​ (การบริหารโครงการมืออาชีพ)​
5,800 6,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
24-25
PM-06 : HR for Non HR in Digital World (การบริหารคนในยุคดิจิทัล) New
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
30
IM-01 : Work System Design​ (การออกแบบระบบงาน)
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
30
PM-17 : Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)​
3,900 4,300
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
30
IS-03 : หลักสูตร PDPA in Action for HR (การรับมือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในมุมมองนักทรัพยากรมนุษย์) New
5,000 5,500
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน

December 2021

1-2
SD-06 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)​
6,500 6,900
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
1-2
SM-06 : Smart Change Management with OKRs in Action (เปลี่ยนอนาคตสู่ความสำเร็จด้วยกลยุทธ์ OKRs) New
6,500 6,900
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
14-15
TMD-01 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : Starting the TOYOTA Way with Effective Production System รุ่น 3
12,000 14,000
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)
14
IM-15 : Acceptance Sampling Plan​ (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)​
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
14
SD-07 : Winning Negotiation Strategies​ (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
14
SD-10 : EQ-AQ-MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)​
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
15-16
IM-16 : Total Productive Maintenance: TPM​ (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)​
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
15
PM-11 : Creative Conflict Management​ (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
15-16
SD-04 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)​
6,500 6,900
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
21-22
TMD-02 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA “Karakuri Kaizen” Low Cost Automation for Productivity Improvement รุ่น 3
16,000 18,000
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)

สอบถามข้อมูลการสมัคร และสำรองที่นั่งได้ที่
สมัครและสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451-456
โทรสาร 02-619-8098
(คุณธนศักดิ์ คุณศิริชัย คุณปาณนาถ คุณนิรันดร์ คุณรัตน์พิไล และคุณเอราวรรณ)
e-mail: training@ftpi.or.th