บริการฝึกอบรม

การฝึกอบรมระยะสั้น เรียนรู้การบริหารจัดการและเพิ่มผลิตภาพองค์กรอย่ารอบด้าน

Slide


Capability Development Program

พัฒนาองค์ความรู้ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งในด้าน People - Process - Technology

วันที่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่ หมายเหตุ

กุมภาพันธ์ 2023

21
PBS-02 : The Power of Business Storytelling (ศาสตร์และศิลป์การเล่าเรื่องธุรกิจพิชิตใจคนฟัง) รุ่น 2 New
4,900
Online Training
1 Free 1
21
WM-13: Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
4,500
Online Training
21
WM-15: Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)
4,500
Online Training
22-23
SM-07: Driving Value with Agile Management (ขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่ด้วยการบริหารแบบ Agile)
12,000
Online Training
22-23
SD-13 : Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
6,900
Online Training
22
CM-10: Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)
4,500
Online Training
23
WM-10: Assignment & Controlling Tips (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)
4,500
Online Training
28/2-22/6
WM-HR: Strengthening Professional HR for Future Challenges Program (อัพเดทเทรนด์แห่งอนาคต เจาะลึกเครื่องมือและทักษะแบบครบจบที่ HR ต้องรู้) New

มีนาคม 2023

8
SD-15 : Design Thinking for Innovative at Work (กระบวนการออกแบบความคิดเพื่อสรรสร้างนวัตกรรมในงาน)
4,500
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
8
CM-09: Personal Brand & Image Development (ยกระดับภาพลักษณ์ส่วนบุคคล) New
4,500
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
9
WM-08: Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
4,500
Online Training
9
WM-09: Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
4,500
Online Training
9-10
WM-02: Workforce Engagement (กลยุทธ์สร้างความผูกพันของบุคลากร) New
6,900
Online Training
10
WM-14: Managing Employees for Performance Achieved (การบริหารคนเพื่อเพิ่มผลงาน)
4,500
Online Training
14
WM-06: Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
4,500
Online Training
14
SD-06 : Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
4,500
Online Training
15-16
CM-01: Marketing Strategy : Essential Tools and Techniques (กลยุทธ์และเทคนิคการตลาดที่มาร์เก็ตเตอร์ต้องรู้)
6,900
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
15-16
OE-11: Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0)
6,200
Online Training
15-16
SD-05 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,900
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
21
OE-01: PDCA in Practices (สร้างรากฐานการปรับปรุงงาน เสริมแกร่งให้องค์กรทุกมิติ) New
4,200
Online Training
21
OE-20: 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ)
4,200
Online Training
21-23
SD-10 : Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
20,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
22-23
OE-13: IE Techniques for Productivity Improvement (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ)
6,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
22-23
SG-01: ISO 9001:2015 Requirements (ข้อกำหนด ISO 9001:2015)
6,500
Online Training
22-23
SD-18 : Creative Visual Thinking : (นึก คิด ทำ นำเสนอเป็นภาพอย่างสร้างสรรค์) New
8,500
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
28
SD-08 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
4,500
Online Training
28
SD-16 : Secret of The Cognitive Thinking 101 (เผยไต๋การลับคมคิดให้สมอง) New
4,500
Online Training
29-30
WM-12: Job Methods (เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน)
6,900
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
29-30
OE-17 : Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)
6,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
29-30
SD-03 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,900
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

เมษายน 2023

4
DI-01: Innovation Management in the Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร)
4,500
Online Training
4
SD-07 : Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)
4,500
Online Training
4-5
SM-01: OKRs Champion (เครื่องมือขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย) New
9,500
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
5
CM-06: Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping)
4,500
Online Training
18
OE-02: Productivity Mindset (การสร้างความตระหนักเพื่อเพิ่มผลิตภาพ)
4,200
Online Training
18
CM-02: Brand Management Strategy for Next Normal (กลยุทธ์ครีเอทแบรนด์นำพาธุรกิจโดดเด่น พิชิตใจลูกค้า) Revised
4,500
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
18
OE-19: Overall Equipment Effectiveness: OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)
4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
19-20
SM-02: Balanced Scorecard (เครื่องมือแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ)
6,900
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
19-20
OE-10: Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0)
6,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
19
SG-03: Service Excellence – Creating Outstanding Customer Experiences Through ISO 23592 : 2021 (สร้างประสบการณ์ลูกค้า บริการที่เป็นเลิศด้วย ISO 23592 : 2021) New
4,500
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
20
OE-04: Work System Design (การออกแบบระบบงาน)
2,100
Online Training
25
OE-12: VSM: Value Stream Mapping (การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง Lean)
4,500
Online Training
25
SD-02 : Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก)
4,500
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
25
CM-08: Customer Engagement (รู้ให้ลึก เข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน)
4,500
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
26-27
SM-03: Strategic Risk & Opportunity Management (กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ)
6,900
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
26-27
WM-11: Effective Job Instruction (การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล)
6,900
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
26-27
SD-17 : Gadgets for Strengthen Your Thinking Muscles (เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กลไกในสมองด้วยเครื่องมือนักคิด) New
8,500
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
28
WM-07: Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)
4,500
Online Training
28
SD-11 : Powerful Presentation (นำเสนออย่างมีพลัง)
4,500
Online Training

พฤษภาคม 2023

9
OE-22: POKA-YOKE (ระบบป้องกันความผิดพลาด)
2,100
Online Training
9
SD-04 : Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)
4,500
Online Training
10-11
CM-03: Creative Content Marketing : Zero To Hero (เทคนิคการครีเอทคอนเทนต์ให้โดนใจ)
6,900
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
10-11
SD-13 : Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
6,900
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
16
OE-07: Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ)
2,100
Online Training
16
SM-05: Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
4,500
Online Training
16
SD-09 : EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
4,500
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
16
WM-01: Leading with Empathy and Vulnerability (เคล็ดลับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วยหัวใจ เครื่องมือใหม่ที่ให้ผลชัดเจนในการบริหารในยุค Disruption) New
5,500
Online Training
17-18
WM-03: HR for Non HR in Digital World (การบริหารคนในยุคดิจิทัล)
6,900
Online Training
17
WM-05: Intelligence Leadership (ภาวะผู้นำ)
4,500
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
17-18
OE-09: Modern Supply Chain & Logistics Management (การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่)
6,200
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
18
OE-21: VA / VE Technique for Cost Reduction (การลดต้นทุนและความสูญเปล่าด้วยเทคนิค VA / VE) New
4,200
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
23
OE-03: Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
4,200
Online Training
23
SD-01 : Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)
4,500
Online Training
24-25
OE-08: Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)
6,200
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
25
CM-05: Voice of Customer: VOC Customer Insight (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight)
4,500
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
30
CM-11: Handling Difficult & Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)
4,500
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
30-31
SM-04: Cascading and Aligning KPIs (ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน)
6,900
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
30
OE-06: Work instruction : Step-by-Step in practices (เทคนิคการทำ Work Instruction ให้เข้าใจง่าย)
4,200
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
30
WM-16: Practical Knowledge Management: KM (การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ)
4,500
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

มิถุนายน 2023

7
SD-08 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
4,500
Online Training
8
WM-10: Assignment & Controlling Tips (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)
4,500
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
8-9
OE-15: Statistical Process Control: SPC (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)
6,200
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
8-9
SD-05 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,900
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
9
OE-05: Workflow Redesign to Align with DX (การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ Digital Transformation) New
4,200
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
13
WM-06: Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
4,500
Online Training
13
SG-02: Risk and Opportunity Management Techniques for Management System ISO 9001:2015 (เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและโอกาสในมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001:2015)
4,500
Online Training
14
OE-23: Visual Control (การควบคุมด้วยการมองเห็น)
4,200
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
14
SD-12 : MC Onboarding (พิธีกรมือใหม่)
4,500
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
14-15
SD-19 : How to create LINE BOT for organization management (For NON-IT)
12,000
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
15
OE-16: Acceptance Sampling Plan (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)
4,200
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
15
CM-07: Stakeholder Engagement for Sustainability (การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความยั่งยืน)
4,500
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
20
WM-04: Managing Generation Diversity in the Organization(บริหารความหลากหลายเป็นพลัง ผลักดันธุรกิจ) Revised
4,500
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
20
OE-18: Autonomous Maintenance for Zero Breakdown (การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์)
4,200
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
21-22
OE-14 : 7 QC Tools (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
6,200
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
21
CM-04: Key to Understand Customer Segmentation (เข้าใจกลุ่มลูกค้า พิชิตเป้าหมายองค์กร)
4,500
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
21-22
SD-14 : Knowledge Capturing (เทคนิคการถอดองค์ความรู้)
6,900
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
22
WM-09: Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
4,500
Online Training

กรกฎาคม 2023

4
SD-15 : Design Thinking for Innovative at Work (กระบวนการออกแบบความคิดเพื่อสรรสร้างนวัตกรรมในงาน)
4,500
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
4
CM-10: Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)
4,500
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
5
SD-11 : Powerful Presentation (นำเสนออย่างมีพลัง)
4,500
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
11
WM-13: Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
4,500
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
11
CM-09: Personal Brand & Image Development (ยกระดับภาพลักษณ์ส่วนบุคคล) New
4,500
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
12-13
SM-07: Driving Value with Agile Management (ขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่ด้วยการบริหารแบบ Agile)
12,000
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
12-13
OE-13: IE Techniques for Productivity Improvement (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ)
6,200
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
12-13
CM-01: Marketing Strategy : Essential Tools and Techniques (กลยุทธ์และเทคนิคการตลาดที่มาร์เก็ตเตอร์ต้องรู้)
6,900
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
18
WM-08: Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
4,500
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
18-20
SD-10 : Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
20,000
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
18
SD-06 : Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
4,500
Online Training
19-20
SD-03 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,900
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
24-25
WM-HR03: Compensation & Reward Management (เสริมแรงจูงใจให้พนักงานด้วยการออกแบบและบริหารผลตอบแทนที่มีประสิทธิผล) NEW
12,000
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
25
SD-16 : Secret of The Cognitive Thinking 101 (เผยไต๋การลับคมคิดให้สมอง) New
4,500
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
25-26
SM-01: OKRs Champion (เครื่องมือขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย) New
9,500
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

สิงหาคม 2023

8-9
WM-HR06: Career Path Development (กลยุทธ์การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ) NEW
12,000
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
16
WM-15: Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)
4,500
Online Training
16
DI-01: Innovation Management in the Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร)
4,500
Online Training
17-18
SD-13 : Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
6,900
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
17-18
SD-17 : Gadgets for Strengthen Your Thinking Muscles (เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กลไกในสมองด้วยเครื่องมือนักคิด) New
8,500
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
17-18
WM-02: Workforce Engagement (กลยุทธ์สร้างความผูกพันของบุคลากร) New
6,900
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
18
CM-06: Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping)
4,500
Online Training
22
OE-04: Work System Design (การออกแบบระบบงาน)
2,100
Online Training
22
WM-07: Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)
4,500
Online Training
22
SG-03: Service Excellence – Creating Outstanding Customer Experiences Through ISO 23592 : 2021 (สร้างประสบการณ์ลูกค้า บริการที่เป็นเลิศด้วย ISO 23592 : 2021) New
4,500
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
23-24
SM-02: Balanced Scorecard (เครื่องมือแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ)
6,900
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
23-24
OE-11: Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0)
6,200
Online Training
23
SD-09 : EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
4,500
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
29
OE-01: PDCA in Practices (สร้างรากฐานการปรับปรุงงาน เสริมแกร่งให้องค์กรทุกมิติ) New
4,200
Online Training
30-31
OE-17 : Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)
6,200
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
30
OE-21: VA / VE Technique for Cost Reduction (การลดต้นทุนและความสูญเปล่าด้วยเทคนิค VA / VE) New
4,200
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
30
SD-07 : Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)
4,500
Online Training
31
CM-11: Handling Difficult & Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)
4,500
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
31
OE-20: 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ)
4,200
Online Training

กันยายน 2023

5
OE-05: Workflow Redesign to Align with DX (การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ Digital Transformation) New
4,200
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
5
WM-09: Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
4,500
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
5
CM-02: Brand Management Strategy for Next Normal (กลยุทธ์ครีเอทแบรนด์นำพาธุรกิจโดดเด่น พิชิตใจลูกค้า) Revised
4,500
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
6-7
OE-10: Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0)
6,200
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
6
SD-08 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
4,500
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
6-7
WM-HR-07: HR Analytics & Dashboard Capabilities to Drive Important Data-Driven Analysis (ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังแห่งข้อมูลกับHR Analytics เชิงกลยุทธ์ และการสร้าง Dashboard )NEW
12,000
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
7
WM-16: Practical Knowledge Management: KM (การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ)
4,500
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
12
OE-02: Productivity Mindset (การสร้างความตระหนักเพื่อเพิ่มผลิตภาพ)
4,200
Online Training
12
OE-03: Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
4,200
Online Training
12
SD-04 : Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)
4,500
Online Training
13-14
WM-11: Effective Job Instruction (การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล)
6,900
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
13-14
SG-01: ISO 9001:2015 Requirements (ข้อกำหนด ISO 9001:2015)
6,500
Online Training
13-14
SD-18 : Creative Visual Thinking : (นึก คิด ทำ นำเสนอเป็นภาพอย่างสร้างสรรค์) New
8,500
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
19
OE-07: Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ)
2,100
Online Training
19
WM-14: Managing Employees for Performance Achieved (การบริหารคนเพื่อเพิ่มผลงาน)
4,500
Online Training
19
WM-HR01 : Labor Relations Principle & Introduction of Labour Laws for HR (หลักการแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน) New
5,500
Online Training
20-21
OE-08: Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)
6,200
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
20
SD-02 : Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก)
4,500
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
21
OE-12: VSM: Value Stream Mapping (การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง Lean)
4,500
Online Training
26
WM-06: Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
4,500
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
26
CM-08: Customer Engagement (รู้ให้ลึก เข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน)
4,500
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
27-28
CM-03: Creative Content Marketing : Zero To Hero (เทคนิคการครีเอทคอนเทนต์ให้โดนใจ)
6,900
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
27-28
SD-05 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,900
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)

ตุลาคม 2023

10
OE-06: Work instruction : Step-by-Step in practices (เทคนิคการทำ Work Instruction ให้เข้าใจง่าย)
4,200
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
10
CM-04: Key to Understand Customer Segmentation (เข้าใจกลุ่มลูกค้า พิชิตเป้าหมายองค์กร)
4,500
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
10
OE-19: Overall Equipment Effectiveness: OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)
4,200
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
11-12
OE-09: Modern Supply Chain & Logistics Management (การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่)
6,200
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
11
WM-10: Assignment & Controlling Tips (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)
4,500
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
11
OE-22: POKA-YOKE (ระบบป้องกันความผิดพลาด)
2,100
Online Training
12
SM-05: Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
4,500
Online Training
12
SD-11 : Powerful Presentation (นำเสนออย่างมีพลัง)
4,500
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
17
WM-05: Intelligence Leadership (ภาวะผู้นำ)
4,500
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
17
OE-16: Acceptance Sampling Plan (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)
4,200
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
18-19
SM-03: Strategic Risk & Opportunity Management (กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ)
6,900
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
18-19
WM-03: HR for Non HR in Digital World (การบริหารคนในยุคดิจิทัล)
6,900
Online Training
18-19
WM-12: Job Methods (เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน)
6,900
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
18-19
SM-01: OKRs Champion (เครื่องมือขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย) New
9,500
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
25
SD-06 : Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
4,500
Online Training
26-27
SM-04: Cascading and Aligning KPIs (ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน)
6,900
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
26
CM-05: Voice of Customer: VOC Customer Insight (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight)
4,500
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
26-27
SD-14 : Knowledge Capturing (เทคนิคการถอดองค์ความรู้)
6,900
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
27
CM-07: Stakeholder Engagement for Sustainability (การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความยั่งยืน)
4,500
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

พฤศจิกายน 2023

7
WM-13: Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
4,500
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
7
SD-12 : MC Onboarding (พิธีกรมือใหม่)
4,500
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
8
SG-02: Risk and Opportunity Management Techniques for Management System ISO 9001:2015 (เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและโอกาสในมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001:2015)
4,500
Online Training
8-9
SD-13 : Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
6,900
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
9
SD-09 : EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
4,500
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
14
OE-23: Visual Control (การควบคุมด้วยการมองเห็น)
4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
14
CM-10: Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)
4,500
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
15-16
SM-07: Driving Value with Agile Management (ขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่ด้วยการบริหารแบบ Agile)
12,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
15-16
CM-01: Marketing Strategy : Essential Tools and Techniques (กลยุทธ์และเทคนิคการตลาดที่มาร์เก็ตเตอร์ต้องรู้)
6,900
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
15-16
OE-15: Statistical Process Control: SPC (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)
6,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
21-23
SD-10 : Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
20,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
21
OE-18: Autonomous Maintenance for Zero Breakdown (การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์)
4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
21
SD-01 : Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)
4,500
Online Training
22-23
OE-14 : 7 QC Tools (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
6,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
23
WM-08: Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
4,500
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
28
WM-09: Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
4,500
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
28
SD-15 : Design Thinking for Innovative at Work (กระบวนการออกแบบความคิดเพื่อสรรสร้างนวัตกรรมในงาน)
4,500
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
28
CM-09: Personal Brand & Image Development (ยกระดับภาพลักษณ์ส่วนบุคคล) New
4,500
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
29
WM-04: Managing Generation Diversity in the Organization(บริหารความหลากหลายเป็นพลัง ผลักดันธุรกิจ) Revised
4,500
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
29
SD-08 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
4,500
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
29-30
SD-19 : How to create LINE BOT for organization management (For NON-IT)
12,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

ธันวาคม 2023

1
WM-01: Leading with Empathy and Vulnerability (เคล็ดลับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วยหัวใจ เครื่องมือใหม่ที่ให้ผลชัดเจนในการบริหารในยุค Disruption) New
5,500
Online Training
13
OE-03: Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
4,200
Online Training
13
SD-07 : Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)
4,500
Online Training
14
WM-06: Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
4,500
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
14-15
SD-03 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,900
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
14-15
SD-05 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,900
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

สอบถามข้อมูลการสมัคร และสำรองที่นั่งได้ที่
สมัครและสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451-456
โทรสาร 02-619-8098
(คุณธนศักดิ์ คุณศิริชัย คุณปาณนาถ คุณนิรันดร์ คุณรัตน์พิไล และคุณเอราวรรณ)
e-mail: [email protected]