บริการฝึกอบรม

การฝึกอบรมระยะสั้น เรียนรู้การบริหารจัดการและเพิ่มผลิตภาพองค์กรอย่ารอบด้าน

Slider


Capability Development Program

พัฒนาองค์ความรู้ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งในด้าน People - Process - Technology

วันที่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่ หมายเหตุ

พฤษภาคม 2021

19/5-17/12
หลักสูตร “Toyota Manufacturing Development Program”

กันยายน 2021

2/9-14/12
Future Skills Development Program 2021 : โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต
Online Training
2/9-15/10
หลักสูตร “Drive for Excellence with State Enterprise Enablers” รุ่น 2
Online Seminar
7, 14 และ 22 กันยายน 2564 เวลา 9:00-16:00 น.
IGP-13 : หลักสูตร Idea Generation & Value Creation Program : เสก สรร ปั้น แต่งไอเดียอย่างมีคุณค่า รุ่น 13
9,000 9,500
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
21
IM-08 : หลักสูตร Productivity Management (การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ)​
3,500 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
22
IM-11 : หลักสูตร IE Techniques for Productivity Improvement​ (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ)
3,500 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
22-23
PM-14 : Effective Job Instruction (การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล)​
5,500 6,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
22-23
Executive Strategic Management Program รุ่น 7
8,000 9,000
Online Training
23
CM-07 : หลักสูตร Handling Difficult & Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)​
3,800 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
28
IM-04 : หลักสูตร Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)​
3,500 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
28
PM-01 : หลักสูตร The Changing Landscape of HR in Digital World​ พลิกโฉมบทบาท HR สู่ยุคดิจิทัล​
3,700 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
29
SD-02 : หลักสูตร Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)​
3,700 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
29
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Design Thinking for Your Work in New & Next normal
4,500 4,900
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
30
CM-02:​ หลักสูตร Voice of Customer: VOC Customer Insight​ (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight)​
3,800 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
30/9-1/10
หลักสูตร Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : หัวข้อ HUMAN CAPITAL MANAGEMENT (อบรมผ่าน ZOOM)
8,000 8,500
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน

ตุลาคม 2021

1
SD-05 : หลักสูตร Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
4
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Sparking Creative Thinking จุดประกายความคิดสร้างสรรค์
3,900 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
5
IM-10 : หลักสูตร VSM: Value Stream Mapping (การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง Lean)​
3,500 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
5
SD-08 : หลักสูตร Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)​
3,900 4,300
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
5
SM-01 : Advance Strategic Planning : ASP Model (ASP Model สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21)​
3,800 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
6-7
IM-13 : หลักสูตร QCC Facilitator​ (นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ)​
5,500 6,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
6
IM-23 : หลักสูตร Visual Control​ (การควบคุมด้วยการมองเห็น)
1,800 2,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
6-7
SM-09 : หลักสูตร Business Continuity Management (การบริหารความต่อเนื่องธุรกิจ) New
6,500 6,900
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
7
IS-04 : หลักสูตร PDPA Compliance for Service Sector (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับองค์กรภาคบริการ) New
5,000 5,500
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
14
IM-20 : หลักสูตร 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ)
1,800 2,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
14
PM-03 : หลักสูตร HR Dashboard Capabilities to Drive Important Data-Driven Analysis​ (การสร้าง Dashboard ในงาน HR)​
3,700 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
14
PM-19 : หลักสูตร Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)​
3,700 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
14-15
หลักสูตร Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : หัวข้อ KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INNOVATION MANAGEMENT (อบรมผ่าน ZOOM)
8,000 8,500
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
18-19
TMD-02 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA “Karakuri Kaizen” Low Cost Automation for Productivity Improvement รุ่น 1
Online Training
19
CM-06 : หลักสูตร Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)​
3,800 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
19
IM-17 :​ Autonomous Maintenance for Zero Breakdown​ (การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์)​
3,500 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
19
IS-02 : หลักสูตร Risk and Opportunity Management Techniques for Management System ISO 9001:2015​ (เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและโอกาสในมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001:2015)
3,500 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
20-21
IM-06 : Modern Supply Chain & Logistics Management​ (การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่)​
5,800 6,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
20-21
IM-14 : Statistical Process Control: SPC​ (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)​
5,800 6,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
20-21
SD-04 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)​
6,500 6,900
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
22
IS-05: PDPA Compliance for Manufacturing Sector (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับองค์กรภาคผลิต) New
5,000 5,500
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
22
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Collaborations at work ทักษะการประสานความร่วมมือ
3,900 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
27
IM-09 : Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0)​
3,700 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
27-28
KM-03 : หลักสูตร KM Facilitator for Productivity Improvement (นักส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร)​
5,500 6,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
27-28
SM-05 : หลักสูตร Strategic Risk & Opportunity Management กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ​
6,500 6,900
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
29
IM-21 : หลักสูตร Cost Reduction​ (เทคนิคการลดต้นทุน)​
1,800 2,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
29
PM-12 :​ หลักสูตร Motivate Employees Through Performance​ (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)​
3,900 4,300
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน

พฤศจิกายน 2021

2
CM-05 : Customer Engagement (รู้ให้ลึกเข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน)
3,800 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
2
SD-03 : Power Up Positive Thinking เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก
3,800 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
2
PM-05 : How to Manage Hybrid/ Remote Working that “Work” (บริหารการทำงานรูปแบบ Hybrid/ Remote Work อย่างไรให้ Work) New
3,700 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
3
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Analytical Thinking คิดเชิงวิเคราะห์
3,900 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
3
PM-07 : Managing Generation Diversity in the Organization (บริหารความหลากหลายเป็นพลัง ผลักดันธุรกิจ)
3,900 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
4
IS-01 : หลักสูตร ISO 9001:2015 REQUIREMENT (ข้อกำหนด ISO 9001:2015)​
3,500 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
4
CM-04:​ Stakeholder Engagement for Sustainability​ (การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความยั่งยืน)​
3,800 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
9
IM-24 : Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)​
3,500 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
9
PM-13 : Assignment & Controlling Tips​ (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)​
3,900 4,300
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
9
SD-12 : Powerful Presentation (นำเสนออย่างมีพลัง)
3,700 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
10
IM-12 : 7 QC Tools​ (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
3,500 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
10-11
KM-05 : ​Knowledge Capturing (เทคนิคการถอดองค์ความรู้)​
6,000 6,500
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
10
PM-02 : HR Analytics for Strategic Decisions (HR Analytics เชิงกลยุทธ์)​
3,700 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
10-11
SUP-25 : ทักษะที่จำเป็น สำหรับ Productive Supervisor รุ่น 25 (Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor)
5,500 5,800
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
11
IM-02 : Work instruction : Step-by-Step in practices (เทคนิคการทำ Work Instruction ให้เข้าใจง่าย)
3,500 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
16
CM-03 :​ Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping)
3,800 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
16
PM-10 : Daily Management for Supervisor in Industrial Sector​ (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)​
3,700 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
16-18
SD-11 : Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
14,000 15,500
17-18
IM-07 : Warehouse and Inventory Management & Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง สู่ยุค 4.0)​
5,500 6,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
23-25
IMP-23 : หลักสูตร ยกระดับผลิตภาพองค์กรด้วย Innovation Master Plan รุ่น 23
15,000 17,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
23
IM-18 : Overall Equipment Effectiveness : OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)​
3,500 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
23
PM-09 : Superb Supervisor​ (สุดยอดหัวหน้างาน)​
3,700 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
23
SD-09 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)​
3,900 4,300
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
23-24
หลักสูตร Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : หัวข้อ STAKEHOLDER AND CUSTOMER MANAGEMENT (อบรมผ่าน ZOOM)
8,000 8,500
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
24-25
IM-19 : Professional Project Management​ (การบริหารโครงการมืออาชีพ)​
5,800 6,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
24-25
PM-06 : HR for Non HR in Digital World (การบริหารคนในยุคดิจิทัล) New
5,500 6,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
24
SPF-07 : หลักสูตร Strategic Planning with Foresight for Future Success (การวางแผนกลยุทธ์ด้วย Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต)
3,900 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
30
IM-01 : Work System Design​ (การออกแบบระบบงาน)
2,000 1,800
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
30
IN-02 : Innovation Management in The Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร)​
3,800 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
30
PM-17 : Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)​
3,900 4,300
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
30
IS-03 : หลักสูตร PDPA in Action for HR (การรับมือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในมุมมองนักทรัพยากรมนุษย์) New
5,000 5,500
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
วันที่ 30 พฤศจิกายน, 8, 15 ธันวาคม 2564
IGP-14 : หลักสูตร Idea Generation & Value Creation Program : เสก สรร ปั้น แต่งไอเดียอย่างมีคุณค่า รุ่น 14
9,000 9,500
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน

ธันวาคม 2021

1
SD-06 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)​
3,900 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
1-2
SM-06 : Smart Change Management with OKRs in Action (เปลี่ยนอนาคตสู่ความสำเร็จด้วยกลยุทธ์ OKRs) New
6,500 6,900
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
13-14
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Complex Problem Solving เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
7,800 8,400
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
14
IM-15 : Acceptance Sampling Plan​ (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)​
3,800 4,200
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
14
SD-07 : Winning Negotiation Strategies​ (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
15
PM-11 : Creative Conflict Management​ (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
15-16
SD-04 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)​
6,500 6,900
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน
16
IM-16 : Total Productive Maintenance: TPM​ (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)​
3,500 4,000
Online Training
ราคาต่อ 2 ท่าน

สอบถามข้อมูลการสมัคร และสำรองที่นั่งได้ที่
สมัครและสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451-456
โทรสาร 02-619-8098
(คุณธนศักดิ์ คุณศิริชัย คุณปาณนาถ คุณนิรันดร์ คุณรัตน์พิไล และคุณเอราวรรณ)
e-mail: training@ftpi.or.th