บริการฝึกอบรม

การฝึกอบรมระยะสั้น เรียนรู้การบริหารจัดการและเพิ่มผลิตภาพองค์กรอย่ารอบด้าน

Slide


Capability Development Program

พัฒนาองค์ความรู้ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งในด้าน People - Process - Technology

วันที่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่ หมายเหตุ

ตุลาคม 2021

14 ตุลาคม - 30 เมษายน 2565
หลักสูตร “Toyota Manufacturing Development Program”
Online Training

มกราคม 2022

20-21
TMD-02 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA “Karakuri Kaizen” Low Cost Automation for Productivity Improvement รุ่น 2
11,200 12,600
Online Training
25
WM-18 : Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)
4,200
Online Training
1 Free 1
25
WM-19 : Practical Knowledge Management: KM (การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ)
4,200
Online Training
1 Free 1
27
WM-11 : Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
4,300
Online Training
1 Free 1
27
FSD-5 : Future Skill Development Program : Analytical Thinking (คิดเชิงวิเคราะห์)
4,200
Online Training
1 Free 1
28 มกราคม , 8 กุมภาพันธ์ 2565
Productivity in Public Sector (เพิ่มผลิตภาพภาครัฐ)
8,000
Online Training
1 Free 1

กุมภาพันธ์ 2022

8/2-22/4
หลักสูตร “Drive for Excellence with State Enterprise Enablers” รุ่น 3
10,500
Online Training
1 Free 1
8-9
Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : Strategic Planning
10,500
Online Training
1 Free 1
9-10
TMD-01 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : Starting the TOYOTA Way with Effective Production System รุ่น 3
8,400 9,800
Online Training
14 กุมภาพันธ์ - 22 มิถุนายน 2565
PSP-01: Productivity Specialist Program (โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มผลิตภาพองค์กร)
60,000
Online Training
ราคาต่อ 3 ท่าน
15 - 17 และ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2565
Six Sigma Green Belt Training (Operation Process) รุ่น 28
21,000
Online Training
22-23
SUP-26 : ทักษะที่จำเป็น สำหรับ Productive Supervisor รุ่น 26 (Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor)
6,500
Online Training
1 Free 1
22
CM-10 : Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)
4,200
Online Training
1 Free 1
22
WM-12 : Assignment & Controlling Tips (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)
4,300
Online Training
1 Free 1
22
OE-18: Overall Equipment Effectiveness: OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)
4,200
Online Training
1 Free 1
23-24
SD-04 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,900
Online Training
1 Free 1
23-24
SD-14 : Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
6,900
Online Training
1 Free 1
23-24
Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : STAKEHOLDER AND CUSTOMER
10,500
Online Training
1 Free 1
24-25
SPF-08 : Strategic Planning with Foresight for Future Success (การวางแผนกลยุทธ์ด้วย Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต)
8,000
Online Training
25
FSD-1 : Future Skills Development (ทิศทางและแนวโน้มของเทคโนโลยีสำคัญสู่ Digital Transformation)
4,200
Online Training
1 Free 1
25/2-30/3
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Future Skills Development Program 2022

มีนาคม 2022

1
SD-07 : Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
4,200
Online Training
1 Free 1
1
OE-20: Cost Reduction (เทคนิคการลดต้นทุน)
2,200
Online Training
1 Free 1
2
SD-02 : Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)
4,200
Online Training
1 Free 1
2
OE-11: VSM: Value Stream Mapping (การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง Lean)
4,500
Online Training
1 Free 1
2
FSD-2 : Future Skill Development Program : Collaborations at Work (ทักษะการประสานความร่วมมือ)
4,200
Online Training
1 Free 1
2-3
หลักสูตร Critical Thinking ทักษะการทำงานยุคใหม่ รุ่น 4
8,500
Online Training
3
OE-03: Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ)
2,200
Online Training
1 Free 1
3
DI-01 : Innovation Management in the Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร)
4,500
Online Training
1 Free 1
3
SG-03 : PDPA Compliance for Manufacturing Sector (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับองค์กรภาคผลิต)
5,500
Online Training
1 Free 1
3-4
FSD-6 : Future Skill Development Program : Complex Problem Solving (เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน)
8,500
Online Training
1 Free 1
8-9
TMD-02 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA “Karakuri Kaizen” Low Cost Automation for Productivity Improvement รุ่น 3
11,200 12,600
Online Training
8
WM-08 : Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
4,500
Online Training
1 Free 1
9
SD-06 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
4,500
Online Training
1 Free 1
9-10
OE-08: Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0)
6,200
Online Training
1 Free 1
10
CM-05 : Key to Understand Customer Segmentation (เข้าใจกลุ่มลูกค้า พิชิตเป้าหมายองค์กร)
4,200
Online Training
1 Free 1
11
FSD-8 : Future Skills Development Program: Sharpening Your Logical Thinking (ลับคมคิด พัฒนาความคิดเชิงตรรกะ) New
4,200
Online Training
1 Free 1
15
CM-11 : Handling Difficult & Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)
4,200
Online Training
1 Free 1
15
WM-16 : Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
4,500
Online Training
1 Free 1
15
SD-08 : Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)
4,500
Online Training
1 Free 1
16
WM-10 : Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
4,300
Online Training
1 Free 1
16-17
OE-14: Statistical Process Control: SPC (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)
6,200
Online Training
1 Free 1
16-17
Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : Human Capital Management
10,500
Online Training
1 Free 1
16-17
SM-08 : Driving Value with Agile Management (ขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่ด้วยการบริหารแบบ Agile) New
9,000
Online Training
1 Free 1
17
SD-10 : EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
4,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
17
FSD-5 : Future Skill Development Program : Analytical Thinking (คิดเชิงวิเคราะห์)
4,200
Online Training
1 Free 1
22
WM-09 : Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)
4,500
Online Training
1 Free 1
22
SD-09 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
4,500
Online Training
1 Free 1
22-24
SD-11 : Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
20,000
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
23-24
SM-05: Smart Change Management with OKRs in Action (เปลี่ยนอนาคตสู่ความสำเร็จด้วยกลยุทธ์ OKRs)
6,900
Online Training
1 Free 1
23-24
OE-05: Modern Supply Chain & Logistics Management (การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่)
6,200
Online Training
1 Free 1
29
WM-06 : Managing Generation Diversity in the Organization (บริหารความหลากหลายเป็นพลังผลักดันธุรกิจ)
4,500
Online Training
1 Free 1
29
SD-13 : MC Onboarding (พิธีกรมือใหม่)
4,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
29
OE-01: Work System Design (การออกแบบระบบงาน)
2,200
Online Training
1 Free 1
29-31
IGP-15 : หลักสูตร Idea Generation & Value Creation Program : เสก สรร ปั้น แต่งไอเดียอย่างมีคุณค่า รุ่น 15
12,000
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
30-31
SM-03 : Strategic Risk & Opportunity Management (กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ)
6,900
Online Training
1 Free 1
30-31
WM-14 : Job Methods (เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน)
6,500
Online Training
1 Free 1
30-31
OE-10: Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0)
6,200
Online Training
1 Free 1
30
FSD-7 : Future Skill Development Program : Sparking Creative Thinking (จุดประกายความคิดสร้างสรรค์)
4,200
Online Training
1 Free 1
30/3-7/10
Certified Six Sigma & Lean Six Sigma Black Belt Project รุ่น 7
80,000

เมษายน 2022

19
SD-12 : Powerful Presentation (นำเสนออย่างมีพลัง)
4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
19
WM-07 : Intelligence Leadership (ภาวะผู้นำ)
4,500
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
19
FSD-4 : Future Skill Development Program : Influencing At Work (ทักษะการโน้มน้าวใจในการทำงาน)
4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
20-21
SM-06: Cascading and Aligning KPIs (ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน)
6,900
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
20-21
WM-05 : HR for Non HR in Digital World (การบริหารคนในยุคดิจิทัล)
6,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
20-21
OE-13: 7 QC Tools (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
6,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
20-21
CM-01 : Marketing Strategy (เทคนิคกำหนดกลยุทธ์การตลาด) New
6,900
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
21-22
Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : Knowledge Management and Innovation Management
10,500
Online Training
1 Free 1
26
WM-11 : Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
4,300
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
26
CM-08 : Stakeholder Engagement for Sustainability (การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความยั่งยืน)
4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
26
SM-01: Advance Strategic Planning : ASP Model (ASP Model สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21)
4,500
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
26
OE-21: POKA-YOKE (ระบบป้องกันความผิดพลาด)
4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
27-29
IMP-24 : ยกระดับองค์กรด้วย Innovation Master Plan รุ่น 24
17,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
27-28 เมษายน, 13,25 พฤษภาคม 2565
TMD-03 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : Toyota Standardized Work and Kaizen : The Kaizen Essential New
17,500 18,900
Online Training
27-28
SD-15 : Knowledge Capturing (เทคนิคการถอดองค์ความรู้)
6,500
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
27-28
OE-04: Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)
6,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
27-28
SD-17 : Design Thinking for Innovative at Work (กระบวนการออกแบบความคิดเพื่อสรรสร้างนวัตกรรมในงาน) Revised
8,500
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
27
FSD-3 : Future Skill Development Program : Adaptability Skills (ความสามารถในการปรับตัวยุคดิจิทัล)
4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

พฤษภาคม 2022

10
CM-10 : Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)
4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
10
WM-19 : Practical Knowledge Management: KM (การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ)
4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
11-12
SD-14 : Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
6,900
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
18-19
SD-04 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,900
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
18-19
SM-02: Balanced Scorecard (เครื่องมือแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ)
6,900
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
18
SD-05 : Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)
4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
18-19
WM-13 : Effective Job Instruction (การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล)
6,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
20
CM-07 : Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping)
4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
20
SD-07 : Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
24
WM-18 : Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)
4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
24
OE-23: Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
24
OE-02: Work instruction : Step-by-Step in practices (เทคนิคการทำ Work Instruction ให้เข้าใจง่าย)
4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
25
CM-06 : Voice of Customer: VOC Customer Insight (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight)
4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
25
WM-12 : Assignment & Controlling Tips (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)
4,300
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
25-26
OE-12: IE Techniques for Productivity Improvement (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ)
6,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
26
SD-03 : Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก)
4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
31
CM-12 : Personality and Communication for Frontline Services (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ)
4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
31
WM-17 : Managing Employees for Performance Achieved (การบริหารคนเพื่อเพิ่มผลงาน)
4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
31
OE-17: Autonomous Maintenance for Zero Breakdown (การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์)
4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

มิถุนายน 2022

มิถุนายน 2565
Learning and Sharing with Winner Organizations ครั้งที่ 1
5,500
1-2
SD-06 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,900
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
7
WM-08 : Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
4,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
7
SM-07: Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
4,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
7
OE-19: 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ)
4,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
8-9
SG-04 : ISO 9001:2015 Requirements (ข้อกำหนด ISO 9001:2015)
6,000
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
8-9
WM-20 : Roadmap KM to Learning Organization (ต่อยอดเส้นทางเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้)
6,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
8-9
OE-16: Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)
6,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
14
SD-09 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
4,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
14
OE-15: Acceptance Sampling Plan (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)
4,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
15-16
OE-08: Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0)
6,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
15-16
WM-15 : Job Relations: Building Working Relationships (การสร้างสัมพันธภาพในงาน)
6,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
21-22 มิถุนายน, 6,20 กรกฎาคม 2565
TMD-04 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA Kaizen Leader : Cross Boarder Kaizen New
28,000 30,000
Online Training
22
WM-10 : Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
4,300
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
22
OE-09: Productivity Management (การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ)
4,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
23
SG-02 : PDPA Compliance for Service Sector (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับองค์กรภาคบริการ)
5,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
23
OE-22: Visual Control (การควบคุมด้วยการมองเห็น)
4,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

กรกฎาคม 2022

5
OE-18: Overall Equipment Effectiveness: OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)
4,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
5
WM-09 : Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)
4,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
5
SG-05 : Risk and Opportunity Management Techniques for Management System ISO 9001:2015 (เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและโอกาสในมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001:2015)
4,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
6-7
OE-05: Modern Supply Chain & Logistics Management (การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่)
6,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
6
OE-20: Cost Reduction (เทคนิคการลดต้นทุน)
4,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
19
WM-06 : Managing Generation Diversity in the Organization (บริหารความหลากหลายเป็นพลังผลักดันธุรกิจ)
4,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
19
SD-10 : EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
4,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
19-21
SD-11 : Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
20,000
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
20
SD-08 : Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)
4,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
20
SD-01 : Productivity Mindset (การสร้างความตระหนักเพื่อเพิ่มผลิตภาพ)
4,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
20-21
SM-08 : Driving Value with Agile Management (ขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่ด้วยการบริหารแบบ Agile) New
12,000
21
SD-12 : Powerful Presentation (นำเสนออย่างมีพลัง)
4,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
26
CM-09 : Customer Engagement (รู้ให้ลึก เข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน)
4,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
26-27
SM-03 : Strategic Risk & Opportunity Management (กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ)
6,900
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
26
WM-16 : Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
4,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
27
WM-11 : Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
4,300
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

สิงหาคม 2022

9-11 สิงหาคม, 31 สิงหาคม, 21 กันยายน 2565
TMD-05 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA Shop Floor Management and Development System New
31,500 32,900
Online Training
9
CM-11 : Handling Difficult & Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)
4,200
9
OE-01: Work System Design (การออกแบบระบบงาน)
4,200
10-11
SD-14 : Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
6,900
10-11
SM-05: Smart Change Management with OKRs in Action (เปลี่ยนอนาคตสู่ความสำเร็จด้วยกลยุทธ์ OKRs)
6,900
11
SD-13 : MC Onboarding (พิธีกรมือใหม่)
4,500
16
SD-02 : Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)
4,200
16
SD-07 : Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
4,200
16
SM-01: Advance Strategic Planning : ASP Model (ASP Model สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21)
4,500
17-18
SD-04 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,900
17-18
WM-14 : Job Methods (เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน)
6,500
17-18
OE-14: Statistical Process Control: SPC (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)
6,200
17-18
CM-01 : Marketing Strategy (เทคนิคกำหนดกลยุทธ์การตลาด) New
6,900
18
WM-04 : How to Manage Hybrid/ Remote Working that “Work” (บริหารการทำงานรูปแบบ Hybrid/ Remote Work)
4,500
24-25
SM-02: Balanced Scorecard (เครื่องมือแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ)
6,900
29-30
SD-17 : Design Thinking for Innovative at Work (กระบวนการออกแบบความคิดเพื่อสรรสร้างนวัตกรรมในงาน) Revised
8,500
30
WM-12 : Assignment & Controlling Tips (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)
4,300
30
OE-03: Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ)
4,200

กันยายน 2022

6
CM-10 : Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)
4,200
6
WM-08 : Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
4,500
6
OE-11: VSM: Value Stream Mapping (การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง Lean)
4,500
7-9
TQA Internal Organization Assessment รุ่น 3
9,500
7-8
SD-06 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,900
13
CM-08 : Stakeholder Engagement for Sustainability (การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความยั่งยืน)
4,200
13
SD-09 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
4,500
14
CM-05 : Key to Understand Customer Segmentation (เข้าใจกลุ่มลูกค้า พิชิตเป้าหมายองค์กร)
4,200
14
OE-23: Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
4,200
20
WM-19 : Practical Knowledge Management: KM (การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ)
4,200
20
WM-07 : Intelligence Leadership (ภาวะผู้นำ)
4,500
20
OE-21: POKA-YOKE (ระบบป้องกันความผิดพลาด)
4,200
21
SG-03 : PDPA Compliance for Manufacturing Sector (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับองค์กรภาคผลิต)
5,500
21-22
WM-05 : HR for Non HR in Digital World (การบริหารคนในยุคดิจิทัล)
6,200
21-22
OE-13: 7 QC Tools (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
6,200
22
DI-01 : Innovation Management in the Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร)
4,500
27
CM-06 : Voice of Customer: VOC Customer Insight (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight)
4,200
27
OE-02: Work instruction : Step-by-Step in practices (เทคนิคการทำ Work Instruction ให้เข้าใจง่าย)
4,200
28-29
OE-10: Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0)
6,200
28-29
SM-06: Cascading and Aligning KPIs (ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน)
6,900
28-29
SD-15 : Knowledge Capturing (เทคนิคการถอดองค์ความรู้)
6,500

ตุลาคม 2022

4
CM-12 : Personality and Communication for Frontline Services (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ)
4,200
4
OE-19: 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ)
4,200
5
WM-18 : Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)
4,200
5
SD-12 : Powerful Presentation (นำเสนออย่างมีพลัง)
4,200
6
SD-05 : Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)
4,200
6
OE-17: Autonomous Maintenance for Zero Breakdown (การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์)
4,200
10/10-23/11
TMD-06 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA Plant Management Requirement : Secret for Sustain Profitability New
35,000 36,400
Online Training
11
WM-17 : Managing Employees for Performance Achieved (การบริหารคนเพื่อเพิ่มผลงาน)
4,200
12
SG-02 : PDPA Compliance for Service Sector (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับองค์กรภาคบริการ)
5,500
18
WM-10 : Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
4,300
18
SM-07: Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
4,200
18
OE-22: Visual Control (การควบคุมด้วยการมองเห็น)
4,200
19-20
OE-08: Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0)
6,200
19-20
WM-13 : Effective Job Instruction (การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล)
6,200
19-20
WM-20 : Roadmap KM to Learning Organization (ต่อยอดเส้นทางเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้)
6,500
26
WM-09 : Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)
4,500
26-27
OE-04: Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)
6,200
27
SD-03 : Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก)
4,200

พฤศจิกายน 2022

8
CM-09 : Customer Engagement (รู้ให้ลึก เข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน)
4,200
8
WM-11 : Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
4,300
8
OE-15: Acceptance Sampling Plan (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)
4,200
9
SD-08 : Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)
4,500
9-10
OE-05: Modern Supply Chain & Logistics Management (การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่)
6,200
9-10
SM-08 : Driving Value with Agile Management (ขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่ด้วยการบริหารแบบ Agile) New
12,000
15
SD-07 : Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
4,200
16-17
SD-04 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,900
16-17
WM-15 : Job Relations: Building Working Relationships (การสร้างสัมพันธภาพในงาน)
6,500
22
WM-16 : Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
4,500
22-24
SD-11 : Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
20,000
23-24
SD-14 : Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
6,900
23-24
SG-04 : ISO 9001:2015 Requirements (ข้อกำหนด ISO 9001:2015)
6,000
25
CM-07 : Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping)
4,200
28-29
SD-17 : Design Thinking for Innovative at Work (กระบวนการออกแบบความคิดเพื่อสรรสร้างนวัตกรรมในงาน) Revised
8,500
29
SD-09 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
4,500
29
OE-09: Productivity Management (การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ)
4,200

ธันวาคม 2022

7
WM-08 : Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
4,500
7
SG-05 : Risk and Opportunity Management Techniques for Management System ISO 9001:2015 (เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและโอกาสในมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001:2015)
4,500
8-9
SD-06 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,900
8-9
OE-12: IE Techniques for Productivity Improvement (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ)
6,200
9
SD-01 : Productivity Mindset (การสร้างความตระหนักเพื่อเพิ่มผลิตภาพ)
4,200
14
SD-10 : EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
4,200
14
WM-04 : How to Manage Hybrid/ Remote Working that “Work” (บริหารการทำงานรูปแบบ Hybrid/ Remote Work)
4,500
14-15
OE-16: Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)
6,200
15
OE-23: Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
4,200
15-16
CM-01 : Marketing Strategy (เทคนิคกำหนดกลยุทธ์การตลาด) New
6,900

สอบถามข้อมูลการสมัคร และสำรองที่นั่งได้ที่
สมัครและสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451-456
โทรสาร 02-619-8098
(คุณธนศักดิ์ คุณศิริชัย คุณปาณนาถ คุณนิรันดร์ คุณรัตน์พิไล และคุณเอราวรรณ)
e-mail: training@ftpi.or.th