บริการฝึกอบรม
Slider

Download >> Public Training Program 2020icon_updated

icon_updated

Download >> Promotion & Highlight Public Training 2020

วันที่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่

May 2020

7 พ.ค. - 29 ต.ค.
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! Certified Six Sigma & Lean Six Sigma Black Belt Project รุ่น 6
80,000 75,000
12/5-19/6
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! MKT-06 : The Next Age of Digital Marketing Program รุ่น 6
20,000 22,000
27-28
SD-04 Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
28
IM-12 VSM: Value Stream Mapping (การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง Lean)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท

June 2020

5-23
[Exclusive Online Workshop] กลยุทธ์นวัตกรรม After COVID-19 (ราคาสำหรับ 2 ท่านต่อองค์กร)
7,500 8,000
Online Training
8
PM-11 Job Methods (เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน) (Online Training)
2,100 2,100
Online Training
8-12
Six Sigma Green Belt Training รุ่น 25
19,000 20,000
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
8
ADLI และ LeTCI เพื่อการพัฒนาองค์กร: The Excellence Wheel
700 700
Facebook Live
9
[เลื่อนเป็นวันที่ 17 ก.ค.63] CM-02 Key to Understand Customer Segmentation (เข้าใจกลุ่มลูกค้า พิชิตเป้าหมายองค์กร) New
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
9
[เลื่อนเป็นวันที่ 17 ก.ค.63] PM-07 Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
9-10
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! SPF-01 : Strategic Planning with Foresight for Future Success (การวางแผนกลยุทธ์ด้วย Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต)
7,800 8,500
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
9
IM-29 5S+Safety Activities (กิจกรรม 5สและความปลอดภัย) (Facebook Live)
1,000 1,000
Facebook Live
9
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! MKT-06-03 : Facebook Ads: Basic to Pro
4,500 5,000
10
KM-02 Roadmap KM to Learning Organization (ต่อยอดเส้นทางเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้) (Facebook Live)
2,100 2,100
Facebook Live
10-12
IGP-08 : Idea Generation & Value Creation Program : เสก สรร ปั้น แต่งไอเดียอย่างมีคุณค่า รุ่น 8
11,000 12,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
11
[เลื่อนเป็นวันที่ 5 ส.ค.63] PM-15 Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
16
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! SD-08 Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
16
SD-03 Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก ) (Facebook Live)
1,000 1,000
Facebook Live
16
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต E : Sparking Creative Thinking จุดประกายความคิดสร้างสรรค์
3,900 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
16-17
SUP-19 : ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Productive Supervisor รุ่น 19 (Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor)
5,500 5,800
โรงแรม บูเลอวาร์ด
16
CM-03 Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping) (Facebook Live)
1,000 1,000
Facebook Live
17-18
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! IM-06 Smart Value Chain (ห่วงโซ่คุณค่าแห่งอนาคต) New
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
17-18
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! IM-23 Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
5,800 6,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
17
IM-14 Quality Control Circle (การบริหารวงจรคุณภาพ QCC) (Online Training)
2,100 2,100
Online Training
17
IN-01 Innovation Management in the Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร) Revised (Facebook Live)
2,100 2,100
Facebook Live
18
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต D : Influencing At Work ทักษะการโน้มน้าวใจในการทำงาน
3,900 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
19
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต F : Adaptability Skills ความสามารถในการปรับตัวยุคดิจิทัล (Facebook Live)
2,100 2,100
Facebook Live
19
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! MKT-06-04 : Google AdWords for Business
4,500 5,000
22-26
Big Data & Business Analytics รุ่น 2
15,000 17,000
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
23
[เลื่อนเป็น วันที่ 7 ส.ค.63] IM-17 Failure Mode and Effects Analysis : FMEA (การวิเคราะห์ชนิดความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดและผลกระทบ) Revised
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
23
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! SD-11 EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
23-24
PPS-02 : Productivity in Public Sector (เพิ่มผลิตภาพภาครัฐ) รุ่น 3
7,500 8,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
23
IM-24 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ) (Facebook Live)
2,100 2,100
Facebook Live
24-25
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! IM-15 QCC Facilitator (นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ) New
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
24
PM-10 Effective Job Instruction (การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล) (Online Training)
2,100 2,100
Online Training
25
SD-07 Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ) (Facebook Live)
2,100 2,100
Facebook Live
30/6-1/7
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! IM-13 IE Techniques for Productivity Improvement (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ)
5,800 6,200
30
[เลื่อนเป็นวันที่ 21 ส.ค.63] PM-04 Intelligence Leadership (ภาวะผู้นำ) Revised
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
30
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! SD-12 Smarter Meeting (เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิผล)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
30
IM-22 Overall Equipment Effectiveness: OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร) (Facebook Live)
2,100 2,100
Facebook Live

July 2020

1
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! IM-04 Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
1
PM-01 The Changing Landscape of HR in Digital World (พลิกโฉมบทบาท HR สู่ยุคดิจิทัล)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
1-2
[เลื่อนเป็น วันที่ 2-3 ก.ย.63] IM-20 Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
2
[เลื่อนเป็นวันที่ 2 ก.ย.63] SM-08 Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
7 ก.ค. 2563 - 28 ม.ค.
Certified Six Sigma & Lean Six Sigma Black Belt Project รุ่น 6
75,000 80,000
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
3
CM-05 Voice of Customer: VOC Customer Insight (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
8-9 , 14-16
Executive Strategic Management Program รุ่น 7
25,000 27,000
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
14
CM-07 Handling Difficult & Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)
3,800 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
14
IM-25 Cost Reduction (เทคนิคการลดต้นทุน)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
14
SD-14 Powerful Presentation (นำเสนออย่างมีพลัง)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
14-16
IMP-17 : ยกระดับผลิตภาพองค์กรด้วย Innovation Master Plan รุ่น 17
15,000 17,000
15-16
SM-09 Strategic Risk & Opportunity Management (กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ)
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
15-16
IM-09 Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
15-16
IM-16 7 QC Tools (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
16-17
IM-01 Operations Management with Performance Excellence Framework (การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ)
5,500 6,000
16-17
Core Business Enablers for State Enterprise : Enabler 2 Strategic Planning
8,000 8,500
17
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต A : Future Skills Development ทิศทาง และแนวโน้มของเทคโนโลยีสำคัญสู่ Digital Transformation
3,900 4,200
21
CM-06 Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)
3,800 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
21
IM-02 Work System Design (การออกแบบระบบงาน)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
21
SD-06 Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
22
IM-08 Automatic Guided Vehicle System (ระบบขนส่งลำเลียงอัตโนมัติ ในงานอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ) New
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
22
PM-06 Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
22-23
IM-18 Statistical Process Control: SPC (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)
5,800 6,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
23
CM-04 Customer Engagement (รู้ให้ลึก เข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
23
IM-21 Autonomous Maintenance for Zero Breakdown (การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
30
SM-05 How to Master Change Management (การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนองค์กร)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
30-31
IS-01 ISO 9001:2015 Requirements (ข้อกำหนด ISO 9001:2015)
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
30
PM-03 HR Dashboard Capabilities to Drive Important Data-driven Analysis (การสร้าง Dashboard ในงาน HR) New
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
30-31
IM-07 Modern Supply Chain & Logistics Management (การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่)
5,800 6,200
31
SD-15 MC Onboarding (พิธีกรมือใหม่) 
3,700 4,000

August 2020

4
CM-08 Personality and Communication for Frontline Services (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ)
3,700 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
4
IM-19 Acceptance Sampling Plan (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)
3,800 4,200
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
4
PM-13 Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
4/8-4/9
MKT-07 : The Next Age of Digital Marketing Program รุ่น 7
15,000 17,000
4-5
MKT-07-01 : Content Strategy Canvas to Optimize Business
8,000 8,500
5
PM-05 Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
5-6
SD-04 Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
5-20
CBI-11 Customer Insight & Business Model Innovation (จับทิศทางลูกค้า สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ) รุ่น 11
16,000 17,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
6
SM-02 Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหา Strategic Insight)
3,800 4,200
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
6-7
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต B : Complex Problem Solving เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
7,800 8,400
6-7
SPF-02 : Strategic Planning with Foresight for Future Success (การวางแผนกลยุทธ์ด้วย Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต)
7,800 8,500
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
17-18
KM-03 KM Facilitator for Productivity Improvement (นักส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร) New
5,500 6,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
17-18, 25-26
Middle Management Program รุ่น 9
22,500 24,500
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
18
IM-28 Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
3,500 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
18
PM-09 Assignment & Controlling Tricks and Tips (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)
3,900 4,300
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
18-20
SD-13 Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
14,000 15,500
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
18
MKT-07-02 : Line OA for Business
4,500 5,000
19
IS-03 How to Manage Knowledge of the Organization According to ISO 9001:2015 (จัดการองค์ความรู้ขององค์กรเพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015)
3,500 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
19-20
IM-11 Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0)
5,500 6,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
20
SD-01 Productivity Awareness (จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ) New
3,500 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
20
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต C : Collaborations at work ทักษะการประสานความร่วมมือ
3,900 4,200
25
IM-26 POKA-YOKE (ระบบป้องกันความผิดพลาด)
3,500 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
25
PM-08 Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
3,900 4,300
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
25
SD-09 Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)
3,900 4,300
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
25
MKT-07-03 : Facebook Ads: Basic to Pro
4,500 5,000
26-27
IM-05 Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)
5,500 6,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
26
CM-01 Stakeholder Engagement for Sustainability (การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความยั่งยืน)
3,500 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
26
SD-10 Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
3,900 4,300
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
27
SM-04 Readiness for the Future (การเตรียมพร้อมรับอนาคต) Revised
3,700 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
27
SD-02 Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)
3,700 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
27-28
Core Business Enablers for State Enterprise : Enabler 7 Knowledge Management and Innovation Management
8,000 8,500

September 2020

2-3
Core Business Enablers for State Enterprise : ENABLER 4 STAKEHOLDER AND CUSTOMER MANAGEMENT
8,000 8,500
4
MKT-07-04 : Google AdWords for Business
4,500 5,000
8
IM-14 Quality Control Circle (การบริหารวงจรคุณภาพ QCC)
3,500 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
8
KM-01 Practical Knowledge Management: KM (การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ)
3,700 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
8
PM-14 Managing Employees for Performance Achieved (การบริหารคนเพื่อเพิ่มผลงาน)
3,700 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
9-10
SM-07 Cascading and Aligning KPI to Achieve the Corporate Goal (ตัวชี้วัดความสำเร็จของาน) Revised
6,500 6,900
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
9-10
IM-23 Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
5,800 6,200
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
9-10
IN-02 Implementing Quality & Innovation Management to Sustainable Success (ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดการคุณภาพและนวัตกรรมสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน)
6,500 6,900
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
15
IM-12 VSM: Value Stream Mapping (การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง Lean)
3,500 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
15
IN-01 Innovation Management in the Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร) Revised
3,700 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
15
PM-07 Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
16-17
SM-06 Balanced Scorecard (เครื่องมือแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ)
6,500 6,900
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
16-17
SD-07 Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,500 6,900
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
22
IM-10 Productivity Management (การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ)
3,500 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
22
SD-11 EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
3,800 4,200
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
23
PM-02 HR Analytics for Strategic Decisions (HR Analytics เชิงกลยุทธ์) New
3,700 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
23-24
IM-13 IE Techniques for Productivity Improvement (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ)
5,800 6,200
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
23-24
KM-04 Knowledge Management and Data Analytic for Performance Excellence Framework (การจัดการความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ)
6,000 6,500
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
24
SM-01 Advance Strategic Planning : ASP Model (ASP Model สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21)
3,700 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
24-25
Core Business Enablers for State Enterprise : Enabler 1 Corporate Governance and Leadership
8,000 8,500
29
SD-08 Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
29-30
SM-03 Strategic Scenarios Planning & Strategic Destination for Sustainable Business (กลยุทธ์การสร้างภาพสถานการณ์จำลองอนาคต และกำหนดทิศทางองค์กรเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ)
6,500 6,900
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
29-30
IM-15 QCC Facilitator (นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ) New
5,500 6,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
30
SD-03 Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )
3,800 4,200
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ

October 2020

6
CM-03 Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping) 
3,800 4,200
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
6
IM-27 Visual Control (การควบคุมด้วยการมองเห็น)
3,500 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
6
SD-14 Powerful Presentation (นำเสนออย่างมีพลัง)
3,700 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
7-8
IM-01 Operations Management with Performance Excellence Framework (การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ)
5,500 6,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
7-8
IM-16 7 QC Tools (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
5,500 6,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
7-8
PM-11 Job Method (เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน)
5,500 6,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
15
CM-06 Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)
3,800 4,200
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
15
IM-21 Autonomous Maintenance for Zero Breakdown (การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์)
3,500 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
15
[เลื่อนเป็นวันที่ 18 ธ.ค.63] PM-15 Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)
3,700 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
16
SM-05 How to Master Change Management (การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนองค์กร)
3,700 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
16
IM-24 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ)
3,500 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
16
PM-01 The Changing Landscape of HR in Digital World (พลิกโฉมบทบาท HR สู่ยุคดิจิทัล)
3,700 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
20
IM-04 Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ)
3,500 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
20
PM-13 Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
21-22
IM-07 Modern Supply Chain & Logistics Management (การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่)
5,800 6,200
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
21-22
PM-12 Job Relations: Building Working Relationships (การสร้างสัมพันธภาพในงาน)
5,500 6,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
21-22
SD-04 Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
27
CM-07 Handling Difficult & Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)
3,800 4,200
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
27
IM-22 Overall Equipment Effectiveness: OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)
3,500 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
27
PM-04 Intelligence Leadership (ภาวะผู้นำ) Revised
3,900 4,300
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
28
CM-02 Key to Understand Customer Segmentation (เข้าใจกลุ่มลูกค้า พิชิตเป้าหมายองค์กร) New
3,800 4,200
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
28
PM-06 Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
28-29
IM-18 Statistical Process Control: SPC (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)
5,800 6,200
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
29
IS-02 Risk and Opportunity Management Techniques for Management System ISO 9001:2015 (เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและโอกาสในมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001:2015)
3,500 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
29
SD-12 Smarter Meeting (เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิผล)
3,700 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ

November 2020

3
SM-02 Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหา Strategic Insight)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
3
PM-03 HR Dashboard Capabilities to Drive Important Data-driven Analysis (การสร้าง Dashboard ในงาน HR) New
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
3
SD-06 Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
4-5
IM-06 Smart Value Chain (ห่วงโซ่คุณค่าแห่งอนาคต) New
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
4-5
KM-03 KM Facilitator for Productivity Improvement (นักส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร) New
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
4-5
KM-05 Knowledge Capturing (เทคนิคการถอดองค์ความรู้)
6,000 6,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
10
IM-19 Acceptance Sampling Plan (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
10
PM-08 Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
10
SD-15 MC Onboarding (พิธีกรมือใหม่) 
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
11
SD-10 Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
11-12
IM-20 Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
11-12
IM-29 5S+Safety Activities (กิจกรรม 5สและความปลอดภัย) พร้อมดูงาน
5,500 6,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
12
PM-05 Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
17
SM-08 Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
17
SD-09 Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
17-19
SD-13 Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
14,000 15,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18
IM-25 Cost Reduction (เทคนิคการลดต้นทุน)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18-19
IM-09 Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
19
IM-28 Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
24
IM-08 Automatic Guided Vehicle System (ระบบขนส่งลำเลียงอัตโนมัติ ในงานอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ) New
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
24
PM-09 Assignment & Controlling Tricks and Tips (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
24
SD-02 Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
25-26
IS-01 ISO 9001:2015 Requirements (ข้อกำหนด ISO 9001:2015)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
25-26
IM-23 Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
5,800 6,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
25-26
KM-02 Roadmap KM to Learning Organization (ต่อยอดเส้นทางเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้)
6,000 6,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
25-26
PM-10 Effective Job Instruction (การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค

December 2020

1
CM-08 Personality and Communication for Frontline Services (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
1
PM-07 Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
1
SD-03 Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
2
SD-11 EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
2-3
IM-11 Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
2-3
SD-07 Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
15
IM-17 Failure Mode and Effects Analysis : FMEA (การวิเคราะห์ชนิดความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดและผลกระทบ) Revised
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
15
PM-13 Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
15
SD-08 Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
15
IM-12 VSM: Value Stream Mapping (การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง Lean)
3,500 4,000
16-17
IM-05 Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
16
CM-05 Voice of Customer: VOC Customer Insight (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
16-17
SM-09 Strategic Risk & Opportunity Management (กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
16-17
SD-04 Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค

สอบถามข้อมูลการสมัคร และสำรองที่นั่งได้ที่
สมัครและสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451-456
โทรสาร 02-619-8098
(คุณธนศักดิ์ คุณศิริชัย คุณปาณนาถ คุณนิรันดร์ คุณรัตน์พิไล และคุณเอราวรรณ)
e-mail: training@ftpi.or.th