วันที่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่
March 2018
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561
TQA Live Series : คุย เคาะ เจาะ TQA Ep.1-6 [Re-run]
1,500 1,500
Facebook Live
April 2018
3/4-26/10
Process Innovation by Six Sigma – Black Belt Project รุ่น 4
75,000 80,000
September 2018
25-26
SM-13 : Master Business Continuity Management (การบริหารความต่อเนื่องธุรกิจสู่ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
25-26
PI-01 : Operations Management with Performance Excellence Framework (การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ) New
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
26
PM-12 : Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
27
PM-21 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล )
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
27
PI-11 : VSM: Value Stream Mapping (การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง VSM)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
October 2018
3-4
SM-06 : Discover the Corporate Core Competency for Sustain the Business : ค้นหาความสามารถหลักขององค์กรเพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ Revised
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
9-10
SM-10 : Individual KPIs : (เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล) New
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
9-10
PI-08 : Warehouse and Inventory Management & Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
9-10
PI-15 : 5S+Safety Activities (กิจกรรม 5สและความปลอดภัย) พร้อมดูงาน Revised
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
11
SM-07 : Holistic Management (การบริหารแบบองค์รวม)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
11
CM-05 : Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
11
PM-03 : Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
PM-11 : Managing Employees for Performance Achieved (การบริหารคนเพื่อเพิ่มผลงาน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
PI-27 : Overall Equipment Effectiveness: OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
IS-03 : How to Manage Knowledge of the Organization according to ISO 9001:2015(จัดการองค์ความรู้ขององค์กรเพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
17-18
SM-03 : Strategic Scenarios Planning & Strategic Destination for Sustainable Business (กลยุทธ์การสร้างภาพสถานการณ์จำลองอนาคต และกำหนดทิศทางองค์กรเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
17-18
PM-07 : Effective Job Instruction (การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
17-19 ต.ค. / 21 พ.ย.
Digital Productivity Improvement
15,500 17,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
19
PM-02 : Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
19
PM-13 : Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
19
Site Visit : Digital Technology กระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติ
3,900 4,500
24
PM-05 : Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
24-25
PI-05 : Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
24-25
KM-03 : Knowledge Management Assessment (KMA เครืองมือประเมิน KM Maturity)
6,000 6,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
25-26
SM-12 : Strategic Risk & Opportunity Management (กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
26
CM-07 : Personality and Communication for Frontline Services (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
26
IM-01 : Industry 4.0 Transformation : The Future Revolution of Productivity and Competitiveness (เตรียมพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มผลิตภาพอนาคต)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
30
PM-20 : Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
30-31
CM-03 : Customer Service Excellence: From Good to Great (กลยุทธ์มัดใจลูกค้าด้วยบริการที่เป็นเลิศ) New
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
30-31
PI-12 : Statistical Process Control (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)
5,800 6,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
30-31
PM-17 : Idea Generation & Value Creation (เสกสรร ปั้น แต่ง ไอเดียอย่างมีคุณค่า) New
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
31
PI-02 : Work System Design (การออกแบบระบบงาน )
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
November 2018
6-7
PM-09 : Job Relations: Building Working Relationships (การสร้างสัมพันธภาพในงาน)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
6-7
PI-10 : Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
6-7
KM-02 : Roadmap KM to Learning Organization (ต่อยอดเส้นทางเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้)
6,000 6,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
8
SM-04 : การบริหารอนาคต และความไม่แน่นอน (Future and Uncertainty Management) New
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
8
PM-04 : Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
8
PI-20 : 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
9
PM-16 : Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
9
PM-23 : EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
9
PI-24 : Potential Failure Mode and Affect Analysis : FMEA (การวิเคราะห์ชนิดความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดและผลกระทบ)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13-14
PM-15 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13-14
PI-06 : Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
5,800 6,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13-15
PM-25 : Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
14,000 15,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
15
CM-06 : Handling Difficult& Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
15
PI-21 : Cost Reduction (เทคนิคการลดต้นทุน)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
16
CM-04 : Voice of Customer: VOC Customer Insight (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
16
PM-14 : Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
16
PI-22 : Quality Control Circle (การบริหารวงจรคุณภาพ QCC)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
20-21
SM-08 : Balanced Scorecard (เครื่องมือแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
20-21
PI-25 : Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
20-21
KM-04 : Knowledge Management and Data Analytic for Performance Excellence Framework (การจัดการความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ)
6,000 6,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
22
PI-13 : Acceptance Sampling Plan (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
22
SM-01 : Advance Strategic Planning : ASP Model (ASP Model สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
22
CM-02 : Customer Engagement (รู้ให้ลึก เข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
22
PM-21 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล )
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
27-28
SM-14 : Strategic Quality Management for Business Sustainability (กลยุทธ์การบริหารคุณภาพเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ) New
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
27-28
PM-08 : Job Method (เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
27-28
PM-18 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
27-30
Six Sigma Green Belt Training รุ่น 19
15,000 16,000
29
SM-02 : Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธิ์เพื่อค้นหา Strategic Insight)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
29
SM-11 : Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
29
PM-10 : Coaching and Mentoring and Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
December 2018
12
CM-01 : Stakeholder Engagement for Sustainability (การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความยั่งยืน)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
PM-01 : Intelligence Leadership (เสริมสร้างภาวะผู้นำ)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
PI-09 : Productivity Management (การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ) New
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12-14
ยกระดับผลิตภาพองค์กรด้วย Innovation Master Plan รุ่น 12
15,000 17,000
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา
13
PM-12 : Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13
PI-18 : Visual Control (การควบคุมด้วยการมองเห็น )
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13-14
PI-23 : 7 QC Tools (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13-14
IM-04 : Service Innovation Era 4.0 (สร้างโอกาสและความท้าทายด้วยนวัตกรรมการบริการ ยุค 4.0)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
14
SM-05 : How to Master Change Management (การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนองค์กร)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
14
PI-14 : Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18
PM-02 : Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18
PM-19 : Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18
PI-16 : 5S Audit Technique for Productivity Improvement (เทคนิคการตรวจ 5ส เพื่อเพิ่มผลิตภาพ)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18
PI-26 : Self Maintenance for Zero Breakdown (การบำรุงรักษาด้วยตนเอง) New
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค

สอบถามข้อมูลการสมัคร และสำรองที่นั่งได้ที่
สมัครและสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451-456
โทรสาร 02-619-8098
(คุณธนศักดิ์ คุณศิริชัย คุณปาณนาถ คุณนิรันดร์ คุณรัตน์พิไล และคุณเอราวรรณ)
e-mail: training@ftpi.or.th