วันที่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่
March 2018
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561
TQA Live Series : คุย เคาะ เจาะ TQA Ep.1-6 [Re-run]
1,500 1,500
Facebook Live
April 2018
3/4-26/10
Process Innovation by Six Sigma – Black Belt Project รุ่น 4
75,000 80,000
October 2018
17-18
SM-03 : Strategic Scenarios Planning & Strategic Destination for Sustainable Business (กลยุทธ์การสร้างภาพสถานการณ์จำลองอนาคต และกำหนดทิศทางองค์กรเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
17-18
PM-07 : Effective Job Instruction (การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
17-19 ตุลาคม, 21 พฤศจิกายน
Digital Productivity Improvement
15,500 17,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
19
PM-02 : Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
19
PM-13 : Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
19
Site Visit : Digital Technology กระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติ
3,900 4,500
24
PM-05 : Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
24-25
PI-05 : Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
24-25
KM-03 : Knowledge Management Assessment (KMA เครืองมือประเมิน KM Maturity)
6,000 6,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
25-26
SM-12 : Strategic Risk & Opportunity Management (กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
26
CM-07 : Personality and Communication for Frontline Services (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
26
IM-01 : Industry 4.0 Transformation : The Future Revolution of Productivity and Competitiveness (เตรียมพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มผลิตภาพอนาคต)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
30
PM-20 : Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
30-31
CM-03 : Customer Service Excellence: From Good to Great (กลยุทธ์มัดใจลูกค้าด้วยบริการที่เป็นเลิศ) New
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
30-31
PI-12 : Statistical Process Control (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)
5,800 6,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
30-31
PM-17 : Idea Generation & Value Creation (เสกสรร ปั้น แต่ง ไอเดียอย่างมีคุณค่า) New
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
31
PI-02 : Work System Design (การออกแบบระบบงาน )
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
November 2018
6-7
PM-09 : Job Relations: Building Working Relationships (การสร้างสัมพันธภาพในงาน)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
6-7
PI-10 : Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
6-7
KM-02 : Roadmap KM to Learning Organization (ต่อยอดเส้นทางเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้)
6,000 6,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
8
SM-04 : การบริหารอนาคต และความไม่แน่นอน (Future and Uncertainty Management) New
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
8
PM-04 : Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
8
PI-20 : 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
9
PM-16 : Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
9
PM-23 : EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
9
PI-24 : Potential Failure Mode and Affect Analysis : FMEA (การวิเคราะห์ชนิดความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดและผลกระทบ)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13-16
MANUFACTURE the NEXT: The cluster behavior in industry 4.0 ecosystem
13-14
PM-15 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13-14
PI-06 : Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
5,800 6,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
15
CM-06 : Handling Difficult& Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
15
PI-21 : Cost Reduction (เทคนิคการลดต้นทุน)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
16
CM-04 : Voice of Customer: VOC Customer Insight (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
16
PM-14 : Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
16
PI-22 : Quality Control Circle (การบริหารวงจรคุณภาพ QCC)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
19-21
PM-25 : Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
14,000 15,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
20-21
SM-08 : Balanced Scorecard (เครื่องมือแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
20-21
PI-25 : Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
20-21
KM-04 : Knowledge Management and Data Analytic for Performance Excellence Framework (การจัดการความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ)
6,000 6,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
22
PI-13 : Acceptance Sampling Plan (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
22
SM-01 : Advance Strategic Planning : ASP Model (ASP Model สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
22
CM-02 : Customer Engagement (รู้ให้ลึก เข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
22
PM-21 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล )
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
22
Future Skills Developmentความรู้ และทักษะอนาคต 4.0 (Soft &Tech) การเตรียมพร้อมพัฒนาคน, ทิศทาง & แนวโน้มของเทคโนโลยีที่สำคัญสู่ Digital Transformation
3,900 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
27-28
SM-14 : Strategic Quality Management for Business Sustainability (กลยุทธ์การบริหารคุณภาพเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ) New
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
27-28
PM-08 : Job Method (เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
27-28
PM-18 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
27-30
Six Sigma Green Belt Training รุ่น 19
15,000 16,000
29
SM-02 : Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธิ์เพื่อค้นหา Strategic Insight)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
29
SM-11 : Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
29
PM-10 : Coaching and Mentoring and Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
29
Internet of Things, AR VR QR และ Application ที่เกี่ยวข้อง, Cyber Security and The Cloud
3,900 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
December 2018
12
CM-01 : Stakeholder Engagement for Sustainability (การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความยั่งยืน)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
PM-01 : Intelligence Leadership (เสริมสร้างภาวะผู้นำ)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
PI-09 : Productivity Management (การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ) New
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12-14
ยกระดับผลิตภาพองค์กรด้วย Innovation Master Plan รุ่น 12
15,000 17,000
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา
13
PM-12 : Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13
PI-18 : Visual Control (การควบคุมด้วยการมองเห็น )
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13-14
PI-23 : 7 QC Tools (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13-14
IM-04 : Service Innovation Era 4.0 (สร้างโอกาสและความท้าทายด้วยนวัตกรรมการบริการ ยุค 4.0)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
14
SM-05 : How to Master Change Management (การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนองค์กร)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
14
PI-14 : Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18
PM-02 : Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18
PM-19 : Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18
PI-16 : 5S Audit Technique for Productivity Improvement (เทคนิคการตรวจ 5ส เพื่อเพิ่มผลิตภาพ)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18
PI-26 : Self Maintenance for Zero Breakdown (การบำรุงรักษาด้วยตนเอง) New
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18
Big Data เทรนด์ต้องรู้ในยุค Digital Business transformation พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้ Analytic Tools และการสาธิตระบบแสดงผล Big Data ศูนย์ Big Data
3,900 4,500
อาคาร Knowledge Exchange Center (KX)
19
Autonomous & Robots การนำหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตและบริการ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
3,900 4,200
ศูนย์การเรียนรู้กระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Learning Factory)

สอบถามข้อมูลการสมัคร และสำรองที่นั่งได้ที่
สมัครและสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451-456
โทรสาร 02-619-8098
(คุณธนศักดิ์ คุณศิริชัย คุณปาณนาถ คุณนิรันดร์ คุณรัตน์พิไล และคุณเอราวรรณ)
e-mail: training@ftpi.or.th