บริการฝึกอบรม
Slider

Download >> Public Training Program 2019icon_updated

icon_updated

Download >> ใบสมัคร Public Training Program 2019

icon_updated

Download >> Promotion & Highlight Public Training 2019

วันที่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่

March 2018

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562
TQA Live Series : คุย เคาะ เจาะ TQA Ep.1-6 [Rerun]
1,500 1,500
Facebook Live

October 2019

วันนี้ - 31 ธันวาคม
Driving Performance with OKRs [Rerun]
500 500
Facebook Live
วันนี้ - 31 ธันวาคม
Supervisor Get up to Speed [Rerun]
500 500
Facebook Live

December 2019

12-13
PI-04 : Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12-13, 17
Idea Generation & Value Creation Program : เสก สรร ปั้น แต่งไอเดียอย่างมีคุณค่า
11,000 12,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
13
PI-30 : How to Manage Knowledge of the Organization According to ISO 9001:2015(จัดการองค์ความรู้ขององค์กรเพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13
PI-19 : Cost Reduction (เทคนิคการลดต้นทุน)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13
PI-20 : Quality Control Circle (การบริหารวงจรคุณภาพ QCC)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
17
PS-19 : Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
17
SM-09 : Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
17
PS-06 : Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
17-18
ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Productive Supervisor รุ่น 17 (Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor)
5,500 5,800
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา
18
PS-15 : Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18-19
IM-03 : Service Innovation Era 4.0 (สร้างโอกาสและความท้าทายด้วยนวัตกรรมการบริการยุค 4.0)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18-19
PS-16 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18-19
PI-06 : Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
19
PS-14 : Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
19
Seminar and Site Visit : Service 4.0 : ยุคแห่งการปฏิวัติงานบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
7,500 7,900
โรงแรม ไอบิส สไตล์ (MRT ห้วยขวาง)

January 2020

16
TQA Journey: Change in Criteria 2020 – 2021
2,000 2,200
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา
28
Future of Work and Skills Development
400 400
Facebook Live

February 2020

9-15
Japan Study Tour on Smart Manufacturing
119,000 125,000
ประเทศญี่ปุ่น
11/2-17/3
MKT-05 : The Next Age of Digital Marketing Program รุ่น 5
20,000 22,000
โรงแรม ไอบิส สไตล์ (MRT ห้วยขวาง)
11-12
MKT-05-01 : Content Strategy Canvas to Optimize Business
8,000 8,500
โรงแรม ไอบิส สไตล์ (MRT ห้วยขวาง)
25
IM-28 Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
25
PM-05 Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
25
SD-10 Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
25
MKT-05-02 : Line OA for Business
4,500 5,000
โรงแรม ไอบิส สไตล์ (MRT ห้วยขวาง)
26
SM-02 Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหา Strategic Insight)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
26-27
IM-20 Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
26-27
IM-11 Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
26/2-12/3
CBI-10 : Customer Insight & Business Model Innovation (จับทิศทางลูกค้า สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ) รุ่น 10
16,000 17,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
27
SD-08 Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท

March 2020

3
MKT-05-03 : Facebook Ads: Basic to Pro
4,500 5,000
โรงแรม ไอบิส สไตล์ (MRT ห้วยขวาง)
10
IM-22 Overall Equipment Effectiveness: OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
10
PM-13 Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
โรงแรม บูเลอวาร์ด
10-11, 17
IGP-07 : Idea Generation & Value Creation Program : เสก สรร ปั้น แต่งไอเดียอย่างมีคุณค่า รุ่น 7
11,000 12,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
11-12
KM-05 Knowledge Capturing (เทคนิคการถอดองค์ความรู้)
6,000 6,500
โรงแรม บูเลอวาร์ด
11-12
SD-04 Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
11-12
SM-03 Strategic Scenarios Planning & Strategic Destination for Sustainable Business (กลยุทธ์การสร้างภาพสถานการณ์จำลองอนาคต และกำหนดทิศทางองค์กรเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ)
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
17
SM-05 How to Master Change Management (การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนองค์กร)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
17
IN-01 Innovation Management in the Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร) Revised
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
17-18
SUP-18 : ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Productive Supervisor รุ่น 18 (Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor)
5,500 5,800
โรงแรม ไอบิส สไตล์ (MRT ห้วยขวาง)
17
MKT-05-04 : Google AdWords for Business
4,500 5,000
โรงแรม ไอบิส สไตล์ (MRT ห้วยขวาง)
18
CM-04 Customer Engagement (รู้ให้ลึก เข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
18-19
IM-23 Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
5,800 6,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
18-19
IN-02 Implementing Quality & Innovation Management to Sustainable Success (ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดการคุณภาพและนวัตกรรมสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน)
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
24
IM-25 Cost Reduction (เทคนิคการลดต้นทุน)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
24
PM-07 Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
โรงแรม บูเลอวาร์ด
24
SD-03 Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )
3,800 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
25
SD-09 Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)
3,900 4,300
โรงแรม บูเลอวาร์ด
25-26
IM-09 Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
25-26
SD-07 Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
25-26
PPS-02 : Productivity in Public Sector (เพิ่มผลิตภาพภาครัฐ) รุ่น 2
7,500 8,000
โรงแรม ไอบิส สไตล์ (MRT ห้วยขวาง)
31
IS-03 How to Manage Knowledge of the Organization According to ISO 9001:2015(จัดการองค์ความรู้ขององค์กรเพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
31
SD-06 Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
31
SD-11 EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท

April 2020

1
IM-21 Autonomous Maintenance for Zero Breakdown (การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
1
PM-01 The Changing Landscape of HR in Digital World (พลิกโฉมบทบาท HR สู่ยุคดิจิทัล)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
1
SD-14 Powerful Presentation (นำเสนออย่างมีพลัง)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
1-2
TQA Application Report Writing รุ่น 1
6,500 7,000
2
CM-05 Voice of Customer: VOC Customer Insight (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
2
IM-14 Quality Control Circle (การบริหารวงจรคุณภาพ QCC)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
2
SD-01 Productivity Awareness (จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ) New
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
8-9
SM-07 Cascading and Aligning KPI to Achieve the Corporate Goal (ตัวชี้วัดความสำเร็จของาน) Revised
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
8-9
IM-16 7 QC Tools (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
8-9
IS-01 ISO 9001:2015 Requirements (ข้อกำหนด ISO 9001:2015)
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
21
CM-06 Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)
3,800 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
21
IM-10 Productivity Management (การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
21
PM-14 Managing Employees for Performance Achieved (การบริหารคนเพื่อเพิ่มผลงาน)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
22
PM-06 Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
22-23
SM-06 Balanced Scorecard (เครื่องมือแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ)
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
22-23
IM-05 Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
23
KM-01 Practical Knowledge Management: KM (การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
28
CM-07 Handling Difficult & Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)
3,800 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
28
PM-09 Assignment & Controlling Tricks and Tips (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)
3,900 4,300
โรงแรม บูเลอวาร์ด
28-29
SPF-01 : Strategic Planning with Foresight for Future Success (การวางแผนกลยุทธ์ด้วย Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต)
7,800 8,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
28-30
IMP-16 : ยกระดับผลิตภาพองค์กรด้วย Innovation Master Plan รุ่น 16
15,000 17,000
โรงแรม ไอบิส สไตล์ (MRT ห้วยขวาง)
29-30
IM-18 Statistical Process Control: SPC (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)
5,800 6,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
29-30
KM-04 Knowledge Management and Data Analytic for Performance Excellence Framework (การจัดการความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ)
6,000 6,500
โรงแรม บูเลอวาร์ด
29-30
PM-12 Job Relations: Building Working Relationships (การสร้างสัมพันธภาพในงาน)
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด

สอบถามข้อมูลการสมัคร และสำรองที่นั่งได้ที่
สมัครและสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451-456
โทรสาร 02-619-8098
(คุณธนศักดิ์ คุณศิริชัย คุณปาณนาถ คุณนิรันดร์ คุณรัตน์พิไล และคุณเอราวรรณ)
e-mail: training@ftpi.or.th