วันที่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่

March 2018

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562
TQA Live Series : คุย เคาะ เจาะ TQA Ep.1-6 [Re-run]
1,500 1,500
Facebook Live

January 2019

29
Service 4.0 : ยุคแห่งการปฏิวัติงานบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
7,500 7,900
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา

February 2019

13-14,27 ก.พ. , 19 มี.ค.
Digital Productivity Improvement รุ่น 1
15,500 17,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
26
SM-02 : Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหา Strategic Insight)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
26
PS-05 : Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
27
PI-18 : 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
27
PS-15 : Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
27-28
PS-18 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,500 6,900
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
27
Site Visit : Digital Productivity Improvement
3,000 3,500
บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานอยุธยา)
28
PS-03 : Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
28
PI-20 : Quality Control Circle (การบริหารวงจรคุณภาพ QCC)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท

March 2019

5
PS-02 : Transformational Leadership (ผู้นำการเปลี่ยนแปลง) New
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
5
PS-19 : Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
5
PI-12 : Acceptance Sampling Plan (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
5-7
The Next Age of Marketing: Digital Marketing รุ่น 1
15,000 17,000
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา
6
CM-03 : Customer Engagement (รู้ให้ลึก เข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
6
PI-29 : Risk and Opportunity Management Techniques for Management System ISO 9001:2015 (เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและโอกาสในมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001:2015)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
7-8
PS-16 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
7-8
PI-21 : 7 QC Tools (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
8
PS-13 : Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
12
SM-05 : How to Master Change Management (การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนองค์กร)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
12
PS-11 : Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
12
PS-21 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
12-15
Six Sigma Green Belt Training รุ่น 20
15,000 16,000
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
13-14
PI-08 : Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
13-14
PI-10 : Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
5,800 6,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
19
CM-06 : Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
19
PS-20 : Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
19, 20 และ 26 มี.ค.
Idea Generation & Value Creation Program : เสกสรร ปั้น แต่ง ไอเดียอย่างมีคุณค่า รุ่น 3
11,000 12,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
19-20
ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Productive Supervisor รุ่น 14 (Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor)
5,500 5,800
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
19-21 และ 27-28
Executive Strategic Management Program รุ่น 4
25,000 27,000
20
PI-13 : Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
20-21
PI-23 : Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
20-21
IM-02 : Implementing Quality & Innovation Management to Sustainable Success (ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดการคุณภาพและนวัตกรรมสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน)
6,500 6,900
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
21
PI-24 : Autonomous Maintenance for Zero Breakdown (การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
21
PI-27 : ISO 45001:2018 Requirements (ตีความข้อกำหนด ISO 45001:2018) New
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
26
CM-08 : Personality and Communication for Frontline Services (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
26
PS-07 : Assignment & Controlling Tricks and Tips (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)
3,900 4,300
โรงแรม บูเลอวาร์ด
26-28
PS-25 : Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
14,000 15,500
โรงแรม บูเลอวาร์ด
27
PI-16 : Visual Control (การควบคุมด้วยการมองเห็น)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
27
CM-02 : Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping) New
3,800 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
28
PI-07 : Productivity Management (การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
28-29
KM-04 : Knowledge Management and Data Analytic for Performance Excellence Framework (การจัดการความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ)
6,000 6,500
โรงแรม บูเลอวาร์ด

April 2019

2-3
SM-06 : Balanced Scorecard (เครื่องมือแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ)
6,500 6,900
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
2
SM-01 : Advance Strategic Planning : ASP Model (ASP Model สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
2
PS-04 : Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
2
PI-25 : Overall Equipment Effectiveness: OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
3
KM-01 : Practical Knowledge Management: KM (การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
3-4
PI-11 : Statistical Process Control: SPC (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)
5,800 6,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
3-4
SM-03 : Strategic Scenarios Planning & Strategic Destination for Sustainable Business (กลยุทธ์การสร้างภาพสถานการณ์จำลองอนาคต และกำหนดทิศทางองค์กรเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ)
6,500 6,900
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
4
IM-01 : Innovation Management in the Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
23
CM-07 : Handling Difficult & Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
23
PS-23 : EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
23
PI-19 : Cost Reduction (เทคนิคการลดต้นทุน)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
23-25
ยกระดับผลิตภาพองค์กรด้วย Innovation Master Plan รุ่น 13
15,000 17,000
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา
24-25
SM-10 : Strategic Risk & Opportunity Management (กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ)
6,500 6,900
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
24-25
PS-09 : Job Method (เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน)
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
24-25
PI-05 : Modern Supply Chain & Logistics Management (การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่)
5,800 6,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
30
SM-07 : KPIs: Principles to Practices (ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
30
CM-05 : Voice of Customer: VOC Customer Insight (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
30
PS-01 : The Changing Landscape of HR in Digital World (พลิกโฉมบทบาท HR สู่ยุคดิจิทัล) New
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
30
PS-17 : Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท

May 2019

7
SM-02 : Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหา Strategic Insight)
3,800 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
7
PS-03 : Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
7
PS-06 : Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
3,900 4,300
โรงแรม บูเลอวาร์ด
8-9
PS-16 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
8-9
SM-12 : Collaborative Business Relationship Management (การบริหารความร่วมมือทางธุรกิจ) New
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
8-9
KM-02 : Roadmap KM to Learning Organization (ต่อยอดเส้นทางเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้)
6,000 6,500
โรงแรม บูเลอวาร์ด
14
PI-22 : Potential Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (การวิเคราะห์ชนิดความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดและผลกระทบ)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
14
PI-03 : Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
14
PS-05 : Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
โรงแรม บูเลอวาร์ด
15
PS-13 : Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
15-16
PI-01 : Operations Management with Performance Excellence Framework (การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ)
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
15-16
PI-06 : Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
วันที่ 15-16 และ 29-30 พฤษภาคม 2562
Customer Insight & Business Model Innovation: จับทิศทางลูกค้า สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ Revised
16,000 17,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
22-23
PI-17 : IE Techniques for Productivity Improvement (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ)
5,800 6,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
22-23
PI-26 : ISO 9001:2015 Requirements (ข้อกำหนด ISO 9001:2015)
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
22-23
PS-22 : Effective Writing for Organizational Communication (การเขียนเพื่อสื่อสารองค์กรอย่างมีประสิทธิผล)
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
24
PS-26 : Powerful Presentation (นำเสนออย่างมีพลัง) New
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
24
PI-15 : POKA-YOKE (ระบบป้องกันความผิดพลาด)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
24
PS-11 : Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
โรงแรม บูเลอวาร์ด
28
SM-09 : Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
3,800 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
28
PS-02 : Transformational Leadership (ผู้นำการเปลี่ยนแปลง) New
3,900 4,300
โรงแรม บูเลอวาร์ด
28
PS-24 : Smarter Meeting (เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิผล)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
29
PS-15 : Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )
3,800 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
29-30
SM-08 : Individual KPIs (เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล) Revised
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
29-30
PS-18 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
30
PS-14 : Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด

June 2019

4
SM-05 : How to Master Change Management (การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนองค์กร)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
4
CM-01 : Stakeholder Engagement for Sustainability (การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความยั่งยืน)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
4
PI-02 : Work System Design (การออกแบบระบบงาน)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
5
PI-13 : Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
5-6
PS-08 : Effective Job Instruction (การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล)
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
5-6
PI-10 : Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
5,800 6,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
6
PI-18 : 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
11
CM-08 : Personality and Communication for Frontline Services (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
11
PS-19 : Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
11-13
PS-25 : Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
14,000 15,500
โรงแรม บูเลอวาร์ด
12-13
PI-04 : Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
12-13
PI-14 : 5S+Safety Activities (กิจกรรม 5สและความปลอดภัย) พร้อมดูงาน
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
18
PS-23 : EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
3,800 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
18
PI-09 : VSM: Value Stream Mapping (การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง VSM)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
18
PS-07 : Assignment & Controlling Tricks and Tips (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)
3,900 4,300
โรงแรม บูเลอวาร์ด
19-20
SM-11 : Master Business Continuity Management (การบริหารความต่อเนื่องธุรกิจสู่ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต)
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
19-20
PI-23 : Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
19-20
KM-05 : Knowledge Capturing (เทคนิคการถอดองค์ความรู้)
6,000 6,500
โรงแรม บูเลอวาร์ด
25
PS-12 : Managing Employees for Performance Achieved (การบริหารคนเพื่อเพิ่มผลงาน)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
25
PS-21 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
3,900 4,300
โรงแรม บูเลอวาร์ด
25
PI-12 : Acceptance Sampling Plan (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)
3,800 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
26-27
CM-04 : Customer Service Excellence: From Good to Great (กลยุทธ์มัดใจลูกค้าด้วยบริการที่เป็นเลิศ)
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
26-27
PI-21 : 7 QC Tools (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
26-27
KM-03 : Knowledge Management Assessment (KMA เครื่องมือประเมิน KM Maturity)
6,000 6,500
โรงแรม บูเลอวาร์ด

July 2019

10
CM-06 : Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)
3,800 4,200
10
PS-04 : Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)
3,700 4,000
10
PI-25 : Overall Equipment Effectiveness: OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)
3,500 4,000
11-12
SM-06 : Balanced Scorecard (เครื่องมือแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ)
6,500 6,900
11-12
PS-09 : Job Method (เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน)
5,500 6,000
11-12
PI-11 : Statistical Process Control: SPC (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)
5,800 6,200
23
PS-20 : Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)
3,900 4,300
23
CM-03 : Customer Engagement (รู้ให้ลึก เข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน)
3,500 4,000
23
SM-01 : Advance Strategic Planning : ASP Model (ASP Model สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21)
3,700 4,000
24-25
SM-10 : Strategic Risk & Opportunity Management (กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ)
6,500 6,900
24-25
PS-10 : Job Relations: Building Working Relationships (การสร้างสัมพันธภาพในงาน)
5,500 6,000
24-25
PI-08 : Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0)
5,500 6,000
31
CM-02 : Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping) New
3,800 4,200
31
PS-17 : Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
31
PI-30 : How to Manage Knowledge of the Organization According to ISO 9001:2015(จัดการองค์ความรู้ขององค์กรเพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015)
3,500 4,000

August 2019

1
SM-04 : Future and Uncertainty Management (การบริหารอนาคต และความไม่แน่นอน)
3,700 4,000
1
PS-13 : Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)
3,700 4,000
1
PI-16 : Visual Control (การควบคุมด้วยการมองเห็น)
3,500 4,000
6
SM-02 : Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหา Strategic Insight)
3,800 4,200
6
PS-01 : The Changing Landscape of HR in Digital World (พลิกโฉมบทบาท HR สู่ยุคดิจิทัล) New
3,700 4,000
6
PS-02 : Transformational Leadership (ผู้นำการเปลี่ยนแปลง) New
3,900 4,300
6
PS-26 : Powerful Presentation (นำเสนออย่างมีพลัง) New
3,700 4,000
7
PS-14 : Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)
3,700 4,000
7-8
PS-16 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
7-8
SM-03 : Strategic Scenarios Planning & Strategic Destination for Sustainable Business (กลยุทธ์การสร้างภาพสถานการณ์จำลองอนาคต และกำหนดทิศทางองค์กรเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ)
6,500 6,900
8
PS-27 : MC on Boarding (พิธีกรมือใหม่) New
3,700 4,000
14
CM-07 : Handling Difficult & Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)
3,800 4,200
14
PS-11 : Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
14
PI-24 : Autonomous Maintenance for Zero Breakdown (การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์)
3,500 4,000
15
PI-20 : Quality Control Circle (การบริหารวงจรคุณภาพ QCC)
3,500 4,000
15
PI-29 : Risk and Opportunity Management Techniques for Management System ISO 9001:2015 (เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและโอกาสในมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001:2015)
3,500 4,000
20
PI-27 : ISO 45001:2018 Requirements (ตีความข้อกำหนด ISO 45001:2018) New
3,500 4,000
20
PS-05 : Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
20-22
PS-25 : Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
14,000 15,500
21
PI-19 : Cost Reduction (เทคนิคการลดต้นทุน)
3,500 4,000
21-22
PS-18 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,500 6,900
22
SM-07 : KPIs: Principles to Practices (ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน)
3,800 4,200
27
CM-05 : Voice of Customer: VOC Customer Insight (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight)
3,500 4,000
27
PS-03 : Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
3,700 4,000
27
PS-06 : Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
3,900 4,300
28-29
PI-05 : Modern Supply Chain & Logistics Management (การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่)
5,800 6,200
28-29
IM-02 : Implementing Quality & Innovation Management to Sustainable Success (ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดการคุณภาพและนวัตกรรมสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน)
6,500 6,900
28-29
KM-04 : Knowledge Management and Data Analytic for Performance Excellence Framework (การจัดการความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ)
6,000 6,500

September 2019

3
SM-09 : Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
3,800 4,200
3
CM-01 : Stakeholder Engagement for Sustainability (การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความยั่งยืน)
3,500 4,000
3
KM-01 : Practical Knowledge Management: KM (การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ)
3,700 4,000
4-5
PI-06 : Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0)
5,500 6,000
4-5
SM-08 : Individual KPIs (เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล) Revised
6,500 6,900
10
PS-19 : Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
10
PI-03 : Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ)
3,500 4,000
10
PI-22 : Potential Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (การวิเคราะห์ชนิดความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดและผลกระทบ)
3,500 4,000
11-12
PI-26 : ISO 9001:2015 Requirements (ข้อกำหนด ISO 9001:2015)
5,500 6,000
11-12
PI-10 : Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
5,800 6,200
11-12
PI-14 : 5S+Safety Activities (กิจกรรม 5สและความปลอดภัย) พร้อมดูงาน
5,500 6,000
17
PS-21 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
3,900 4,300
17
PI-15 : POKA-YOKE (ระบบป้องกันความผิดพลาด)
3,500 4,000
18
PI-07 : Productivity Management (การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ)
3,500 4,000
18-19
PS-22 : Effective Writing for Organizational Communication (การเขียนเพื่อสื่อสารองค์กรอย่างมีประสิทธิผล)
6,500 6,900
24
PS-23 : EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
3,800 4,200
24
PS-24 : Smarter Meeting (เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิผล)
3,700 4,000
24
PI-13 : Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
3,500 4,000
25
PS-15 : Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )
3,800 4,200
25-26
PS-08 : Effective Job Instruction (การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล)
5,500 6,000
26
IM-01 : Innovation Management in the Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร)
3,700 4,000

October 2019

1
CM-03 : Customer Engagement (รู้ให้ลึก เข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน)
3,500 4,000
1
PS-04 : Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)
3,700 4,000
2-3
SM-10 : Strategic Risk & Opportunity Management (กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ)
6,500 6,900
2-3
PI-23 : Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)
5,500 6,000
2-3
KM-05 : Knowledge Capturing (เทคนิคการถอดองค์ความรู้)
6,000 6,500
8
PS-07 : Assignment & Controlling Tricks and Tips (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)
3,900 4,300
8
PI-09 : VSM: Value Stream Mapping (การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง VSM)
3,500 4,000
9
SM-05 : How to Master Change Management (การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนองค์กร)
3,700 4,000
9
PI-02 : Work System Design (การออกแบบระบบงาน)
3,500 4,000
9
PI-18 : 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ)
3,500 4,000
10-11
PI-01 : Operations Management with Performance Excellence Framework (การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ)
5,500 6,000
10-11
PI-17 : IE Techniques for Productivity Improvement (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ)
5,800 6,200
10-11
SM-12 : Collaborative Business Relationship Management (การบริหารความร่วมมือทางธุรกิจ) New
5,500 6,000
16
CM-08 : Personality and Communication for Frontline Services (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ)
3,700 4,000
16
PS-11 : Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
17-18
PI-11 : Statistical Process Control: SPC (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)
5,800 6,200
17-18
PS-16 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
17-18
CM-04 : Knowledge Capturing (เทคนิคการถอดองค์ความรู้)
6,500 6,900
29
SM-01 : Advance Strategic Planning : ASP Model (ASP Model สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21)
3,700 4,000
29
PS-20 : Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)
3,900 4,300
29
PI-12 : Acceptance Sampling Plan (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)
3,800 4,200
30-31
PS-09 : Job Method (เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน)
5,500 6,000
30-31
PI-21 : 7 QC Tools (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
5,500 6,000
30-31
KM-03 : Knowledge Management Assessment (KMA เครื่องมือประเมิน KM Maturity)
6,000 6,500

November 2019

5
PS-26 : Powerful Presentation (นำเสนออย่างมีพลัง) New
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
5
PS-02 : Transformational Leadership (ผู้นำการเปลี่ยนแปลง) New
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
5-7
PS-25 : Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
14,000 15,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
6-7
PI-08 : Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
6-7
SM-06 : Balanced Scorecard (เครื่องมือแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
PI-25 : Overall Equipment Effectiveness: OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
CM-06 : Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
PS-12 : Managing Employees for Performance Achieved (การบริหารคนเพื่อเพิ่มผลงาน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13
PS-13 : Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13
CM-02 : Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping) New
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13-14
PS-10 : Job Relations: Building Working Relationships (การสร้างสัมพันธภาพในงาน)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
14
SM-02 : Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหา Strategic Insight)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
14
PS-27 : MC on Boarding (พิธีกรมือใหม่) New
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
19
CM-07 : Handling Difficult & Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
19
PS-05 : Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
19
PI-16 : Visual Control (การควบคุมด้วยการมองเห็น)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
20-21
PI-28 : ISO 45001:2018 Internal Audit (การตรวจประเมินภายในระบบ ISO 45001:2018) New
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
20-21
SM-11 : Knowledge Capturing (เทคนิคการถอดองค์ความรู้)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
20-21
PS-18 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
26
PS-03 : Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
26
PS-17 : Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
26
PS-23 : EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
27-28
SM-03 : Strategic Scenarios Planning & Strategic Destination for Sustainable Business (กลยุทธ์การสร้างภาพสถานการณ์จำลองอนาคต และกำหนดทิศทางองค์กรเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
27-28
PI-10 : Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
5,800 6,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
27-28
KM-02 : Roadmap KM to Learning Organization (ต่อยอดเส้นทางเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้)
6,000 6,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค

December 2019

11
SM-04 : Future and Uncertainty Management (การบริหารอนาคต และความไม่แน่นอน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
11
PS-01 : The Changing Landscape of HR in Digital World (พลิกโฉมบทบาท HR สู่ยุคดิจิทัล) New
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
11
PI-24 : Autonomous Maintenance for Zero Breakdown (การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
PS-11 : Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
PS-21 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
PI-13 : Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12-13
PI-04 : Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13
PS-15 : Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13
PI-30 : How to Manage Knowledge of the Organization According to ISO 9001:2015(จัดการองค์ความรู้ขององค์กรเพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13
PI-19 : Cost Reduction (เทคนิคการลดต้นทุน)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
17
PS-19 : Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
17
SM-09 : Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
17
PS-06 : Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18
PI-20 : Quality Control Circle (การบริหารวงจรคุณภาพ QCC)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18-19
IM-03 : Service Innovation Era 4.0 (สร้างโอกาสและความท้าทายด้วยนวัตกรรมการบริการยุค 4.0)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18-19
PS-16 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18-19
PI-06 : Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
19
PS-14 : Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค

สอบถามข้อมูลการสมัคร และสำรองที่นั่งได้ที่
สมัครและสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451-456
โทรสาร 02-619-8098
(คุณธนศักดิ์ คุณศิริชัย คุณปาณนาถ คุณนิรันดร์ คุณรัตน์พิไล และคุณเอราวรรณ)
e-mail: training@ftpi.or.th