หลักสูตร Critical Thinking ทักษะการทำงานยุคใหม่ รุ่น 5
Six Sigma Green Belt Training (Operation Process) รุ่น 29
IMP-26 : ยกระดับผลิตภาพองค์กรด้วย Innovation Master Plan รุ่น 26
IMP-25 : ยกระดับผลิตภาพองค์กรด้วย Innovation Master Plan รุ่น 25
Toyota Manufacturing Development Program
PSP-03: Productivity Specialist Program (โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มผลิตภาพองค์กร)
Productivity in Public Sector (เพิ่มผลิตภาพภาครัฐ)
IDP-01 : Innovator Development Program : โปรแกรมพัฒนานักนวัตกรรมในองค์กร
Future Skills Development Program 2022 : โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต
Certified Six Sigma & Lean Six Sigma Black Belt Project รุ่น 7
หลักสูตร “Drive for Excellence with State Enterprise Enablers” รุ่น 3
PSP-01: Productivity Specialist Program (โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มผลิตภาพองค์กร)
Capability Development Program 2022
Lean Management
การศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต e-Training
previous arrow
next arrow

 

บริการฝึกอบรม และสัมมนา

สถาบันได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้บุคคลทั่วไปหลากหลายหลักสูตร
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรในด้านต่าง ๆ

Page2 Public Training & Seminar
การฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มผลิตภาพองค์กรในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน รวมถึงหลักสูตรการเยี่ยมชมหน่วยงานที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีจากองค์กรชั้นนำในประเทศไทย
การฝึกอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA) เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร ตลอดจนการสร้างผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะบุคลากรอย่างเข้มข้น เสริมสร้างความรู้เชิงลึกจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการเพิ่มผลิตภาพ พร้อมลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างชัดเจน
แนวทางการเรียนรู้ที่จะช่วยลดต้นทุนทางด้านเวลาและค่าใช้จ่าย ด้วยการให้บริการด้านการเรียนรู้ในรูปแบบ e-Training พร้อมลดข้อจำกัดในการฝึกอบรมในรูปแบบทั่วไป

e-Training เป็นการเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ของการพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยระบบนี้จะสามารถรายงานข้อมูลการเรียนของพนักงานแต่ละคน การประเมินผลและการออกรายงานผลการเรียนแบบต่าง ๆ
กิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด แนวปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการบริหารจัดการ ด้านลูกค้าและการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม