FSD : โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Future Skills Development Program 2022 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

FSD : โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Future Skills Development Program 2022

วันที่อบรม
19 กรกฎาคม - 19 มกราคม 2023
เวลา 9:00-16:00 น.

ระยะเวลาอบรม : 9 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Future Skills Development Program 2022

เมื่อองค์กรต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจให้ทันต่ออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ยุค 4.0 รวมถึงการเผชิญแรงกดดันที่มาจากการแข่งขันและการปฏิรูปองค์กรโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งได้  การเตรียมความพร้อมทักษะที่จำเป็นในอนาคต เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะและปรับเปลี่ยนตนเองอันจะนำไปสู่     การพัฒนา เติบโตและความเป็นมืออาชีพสำหรับอนาคต

 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
1. เพื่อสร้างความเข้าใจทิศทางและการเตรียมพร้อมทักษะ  บุคลากรในอนาคตเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

2. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคต

1.  ผู้จัดการ หัวหน้างาน นักวิเคราะห์  นักบริหารทรัพยากรบุคคล IT  วิศวกร ในภาคอุตสาหกรรม และบริการ

2.  ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่สนใจพัฒนาทักษะตนเอง

 

ตารางการอบรม (รายละเอียดเพิ่มเติม Click ที่ชื่อหลักสูตร)

หลักสูตร ค่าธรรมเนียม รูปแบบการจัด
FSD-1 : Skills Development for Future Transformation

รุ่น 3 วันที่ 17 สิงหาคม 2565

รุ่น 4 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

4,200

โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)

โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

FSD-2 : ทักษะการประสานความร่วมมือ (Collaborations at Work)

รุ่น 2 วันที่ 19 กรกฎาคม 2565

รุ่น 3 วันที่ 12 ตุลาคม 2565

4,200

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)

FSD-3 : ความสามารถในการปรับตัวยุคดิจิทัล (Adaptability Skills)

รุ่น 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2565

รุ่น 3 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

4,200

โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)

โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

FSD-4 : ทักษะการโน้มน้าวใจในการทำงาน (Influencing At Work)

รุ่น 2 วันที่ 10 สิงหาคม 2565

รุ่น 3 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

4,200

โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)

โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

FSD-5 : คิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

รุ่น 4 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

รุ่น 5 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

4,200

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

FSD-6 : เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving)

รุ่น 4 วันที่ 19-20 ตุลาคม 2565

8,500  

โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)

FSD-7 : จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ (Sparking Creative Thinking)

รุ่น 5 วันที่ 6 ตุลาคม 2565

4,200

โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)

FSD-8 : ลับคมคิด พัฒนาความคิดเชิงตรรกะ (Sharpening Your Logical Thinking)

รุ่น 3 วันที่ 13 กันยายน 2565

รุ่น 4 วันที่ 8 ธันวาคม 2565

4,200

Online Training

Online Training

 

รายละเอียดหัวข้ออบรม

หลักสูตร FSD-1 Skills Development for Future Transformation

หัวข้ออบรม 

ช่วงเช้า (09.00 – 12.00 น.)

Future Skills Development ความรู้ และทักษะอนาคต 4.0 (Soft Skills & Hard Skills) การเตรียมพร้อมพัฒนาคน

 • ปัจจัยกดดันที่ต้องพัฒนาทักษะอนาคต
 • ความรู้ และทักษะอนาคต 4.0 Soft Skills & Hard Skills การเตรียมพร้อมพัฒนาคน

 

ช่วงบ่าย (13.00 – 16.00 น.)

ทิศทางและแนวโน้มของเทคโนโลยีสำคัญสู่ Digital Transformation

 • ทิศทางและแนวทางปรับเปลี่ยนสู่ Digital Transformation
 • แนะนำ Digital Technology ที่สำคัญในการเพิ่มผลิตภาพ

 

หลักสูตร FSD-2 Collaborations at work ทักษะการประสานความร่วมมือ 

หัวข้ออบรม

 • ความสำคัญและหลักของการประสานความร่วมมือ
 • ปัญหาและอุปสรรคในการประสานความร่วมมือ
 • การสร้างบรรยากาศการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ
 • วิธีสร้างความร่วมมือเพื่อให้เกิดศักยภาพในการทำงาน
 • เทคนิคการลดความผิดพลาดในการประสานความร่วมมือ

 

หลักสูตร FSD-3 Adaptability Skills  (ความสามารถในการปรับตัวยุคดิจิทัล)

หัวข้ออบรม

 • ปัจจัยที่ส่งผลกระทบในการเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว
 • วิธีปรับมุมมองเพื่อออกจาก Safety Zone
 • การปรับตัวเพื่อพัฒนาตนเองเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
 • การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างพร้อมรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • เทคนิคการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมให้ยืดหยุ่น

 

หลักสูตร FSD-4 Influencing At Work (ทักษะการโน้มน้าวใจในการทำงาน)

หัวข้ออบรม

 • ความหมายและความสำคัญของการโน้มน้าวใจ
 • โอกาสที่จะใช้่ทักษะในการโน้มน้าวใจในการทำงาน
 • ปัญหาและอุปสรรคที่มักทำให้ก้าวโน้มน้าวใจไม่สัมฤทธิ์ผล
 • การทำความเข้าใจ “ค่านิยมส่วนบุคคล” (Personal Values) และสิ่งที่สำคัญสำหรับบุคคลอื่น
 • การสร้างความสัมพันธ์และการ “เปิดบัญชีออมใจ” (Emotional Bank Account) กับบุคคลที่หลากหลาย
 • การรับฟัง (Active Listening) เพื่อให้เข้าใจถึงโอกาสและข้อจำกัด
 • การทำความเข้าใจบุคคลที่ต้องการโน้มน้าวใจใน 4 มิติ (Head /Heart/Result/Personal Gain)
 • การกำหนดกลยุทธ์ในการโน้มน้าวใจ ด้วยการทำความเข้าใจ “Agenda” ของตนเองและผู้อื่น
 • โอกาสที่ใช้ในการโน้มน้าวใจ (โอกาสทางตรง / ทางอ้อม / เป็นทางการ / ไม่เป็นทางการ)
 • เทคนิคการโน้มน้าวใจในการประชุมงาน
 • บุคลิกภาพที่ช่วยให้การโน้มน้าวใจสัมฤทธิ์ผล
 • การสร้างความมั่นใจ และการกำหนด Mindset เพื่อให้ก้าวข้ามผ่านความกลัวในการโน้มน้าวใจ

 

หลักสูตร FSD-5 Analytical Thinking (คิดเชิงวิเคราะห์)

หัวข้ออบรม

 • กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์
 • ขั้นตอนการกำหนดขอบเขตการวิเคราะห์
 • การกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อการวิเคราะห์ปัญหา และปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน และเพื่อสร้างโอกาสในธุรกิจ
 • การระบุชื่อเรื่องสำหรับการวิเคราะห์ปัญหา การตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรม และการวางแผนกลยุทธ์
 • ขั้นตอนเก็บข้อมูล
 • แนวคิดในการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงาน
 • เทคนิค การตั้งคำถามวิเคราะห์ 5W2H
 • เทคนิคการสัมภาษณ์
 • เทคนิคการสังเกต
 • Workshop
 • ขั้นตอนการจับประเด็น แยกแยะ แจกแจง ประเด็น และการจัดกลุ่ม ให้เห็นรายละเอียดที่สำคัญ
 • เทคนิค Distinction and Change
 • เทคนิค Mutually and Collectively Exclusive
 • เทคนิค Mind mapping
 • เทคนิค Affinity Diagram
 • Workshop
 • ขั้นตอนการคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหา
 • เทคนิค Cause and Effect diagram
 • เทคนิค Why-Why Analysis
 • เทคนิค MADLIB
 • Workshop
 • ขั้นตอนการนำเสนอไอเดีย และแนวทางแก้ไข
 • Workshop

 

หลักสูตร FSD-6 Complex Problem Solving (เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน)

หัวข้ออบรม

Day 1

 • Growth & Fixed Mindset
 • Creative Confident
 • เรียนรู้ Pattern of Thinking จากแนวคิด Whole Brain Model
 • เรียนรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดเชิงระบบ ด้วยแนวคิด Two System Thinking
 • นิยาม Systematic Thinking
 • นิยาม Systems Thinking
 • ความสำคัญของระบบคิดทั้งสอง
 • กระบวนการคิดเชิงระบบ
 • แนวคิดภูเขาน้ำแข็ง
 • การเขียนแผนภาพวงจร Cause-Effect

 

Day 2

 • ปัญหาเชิงระบบ (Complex Problem Solving)
 • ความแตกต่างระหว่างการแก้ปัญหาปกติ และปัญหาที่ซับซ้อน
 • การวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อปัญหาเชิงระบบ
 • เทคนิคการประเมินสถานการณ์ เพื่อเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งระบบ
 • การกำหนดแผนงานป้องกันและรับมือ
 • การคิดแนวทางจัดการปัญหาอย่างสร้างสรรค์

 

หลักสูตร FSD-7 Sparking Creative Thinking (จุดประกายความคิดสร้างสรรค์)

หัวข้ออบรม

 • องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
 • สิ่งที่ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์
 • รูปแบบและขั้นตอนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 • ตัวอย่าง มุมมอง ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และเทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ได้
 • ความคิดสร้างสรรค์กับการแก้ปัญหา
 • กิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 • สรุป และถาม ตอบ

หลักสูตร FSD-8 Sharpening Your Logical Thinking (ลับคมคิด พัฒนาความคิดเชิงตรรกะ) 

หัวข้ออบรม

 • ทำไม Logical Thinking จึงมีความสำคัญ?
 • การสร้างและพัฒนาเพื่อให้เกิด Logical Thinking
 • กระบวนการคิดแบบ Logical Thinking
 • Logical Thinking Tools & Techniques
 • ตัวอย่าง คิดแบบไหนไม่มีตรรกะ และตัวอย่างการคิดแบบ Logical Thinking มีตรรกะ
 • Workshop ฝึกการคิดแบบ Logical Thinking

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451-456 มือถือ 083-297-9494 (เอราวรรณ, ศิริชัย)

E-mail : training@ftpi.or.th

 Latest Course


Latest Articles