หลักสูตร "Drive for Excellence with State Enterprise Enablers" รุ่น 2 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

หลักสูตร “Drive for Excellence with State Enterprise Enablers” รุ่น 2

วันที่อบรม
2-3, 30 กันยายน, 1, 14-15 ตุลาคม, 23-24 พฤศจิกายน 2564

Online Seminar

ระยะเวลาอบรม : 8 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย


ราคาทั่วไป (ไม่รวม VAT)
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

หลักสูตร Drive for Excellence with State Enterprise Enablers

หัวข้อ สถานที่ ค่าธรรมเนียม (สำหรับ 2 ท่าน)
Member Non-Member

STRATEGIC PLANNING

วันที่ 2-3 กันยายน 2564 (Online ผ่าน Zoom)

ZOOM 8,000 8,500

KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INNOVATION MANAGEMENT

วันที่ 14-15 ตุลาคม 2564 (Online ผ่าน Zoom)

ZOOM 8,000 8,500

STAKEHOLDER AND CUSTOMER MANAGEMENT

วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2564  (Online ผ่าน Zoom)

ZOOM 8,000 8,500

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2564 (Online ผ่าน Zoom)

ZOOM 8,000 8,500

รายละเอียดการสมัครและชำระค่าธรรมเนียม

  1. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  2. กรณียกเลิกการอบรม กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วันทำการ มิฉะนั้นสถาบัน ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียม 50%
  3. สถาบันมีสิทธิ์บอกเลิกการเข้ารับการฝึกอบรมทันทีเมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยที่สถาบันจะคืนเงินให้ในส่วนของวันที่บอกยกเลิกภายใน 30 วัน หลังจากวันบอกเลิกสิทธิ์ (ผู้สมัครจะต้องรับภาระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

เงื่อนไขการได้รับใบรับรองการฝึกอบรม

ผู้ฝึกอบรมในทุกหลักสูตรต้องเข้าฝึกอบรมครบ 80%

 

แผนกสัมมนา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ติดต่อ ประภาพร โทร 0-2619-5500 ต่อ 432 ,089-442-9453
Email Praphaporn@ftpi.or.th

Line : เพิ่มเพื่อน

 


Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : Privacy Policy

Slider