หลักสูตร Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : STRATEGIC PLANNING (อบรมผ่าน Zoom Online) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

หลักสูตร Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : STRATEGIC PLANNING (อบรมผ่าน Zoom Online)

วันที่อบรม
2 - 3 กันยายน 2564
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย


ราคาสมาชิก (รวม VAT) 8,000 บาท
ราคาทั่วไป (รวม VAT) 8,500 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.
STRATEGIC PLANNING
In-sight and In-depth Advanced Strategic Planning

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจและผู้รับผิดชอบแนวทางการประเมินและพัฒนารัฐวิสาหกิจด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 • ผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าขององค์กร
 • ผู้สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการ
 • เพื่อให้ได้องค์ความรู้ในเครื่องมือการจัดการระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการที่สำคัญในปัจจุบัน
 • เพื่อให้มีทักษะในเครื่องมือการจัดการระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการ

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

สามารถนำความรู้และความเข้าใจในหลักการของระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการและเครื่องมือการจัดการที่สำคัญไปวางแผนและพัฒนาการดำเนินงานระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กร

 

วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา อัตราค่าลงทะเบียน (รวม Vat 7% แล้ว)
บรรยาย /ตัวอย่างกรณีศึกษา / กิจกรรมกลุ่มทั้งในเวลาและนอกเวลา / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าอบรมกับวิทยากร วันที่ 2-3 กันยายน 2564
Mem 8,000 บาท
Non-mem 8,500 บาท
(ราคาต่อ 2 ท่าน)

 

หัวข้อการฝึกอบรม

ระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการ 8 ขั้นตอน คือ

 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
 2. การวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์
 3. การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
 4. การกำหนดกลยุทธ์
 5. การจัดทำแผนปฏิบัติการ
 6. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
 7. การนำแผนสู่การปฏิบัติผ่านระบบงานและกระบวนการ
 8. การติดตามผลสำเร็จและการปรับแผน

 

กำหนดการ

วันที่หนึ่ง

09.00-10.30 น.           หลักการของระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการ 8 ขั้นตอน

10.30-10.45 น.           พัก

10.45-12.00 น.           เครื่องมือ 1 : Strategic War room & Business model

12.00-13.00 น.           พักเที่ยง

13.00-14.30 น.           เครื่องมือ 2 : Strategic Challenge & Advantage

14.30-14.45 น.           พัก

14.45-15.45 น.           เครื่องมือ 3 : Scenario Planning and Foresight Management

15.45-16.00 น.           สรุป

 

วันที่สอง

09.00-10.30 น.           เครื่องมือ 4:  Strategy map & BSC & KPI Family

10.30-10.45 น.           พัก

10.45-12.00 น.           เครื่องมือ 5 :  Strategic Initiative & Project Innovation

12.00-13.00 น.           พักเที่ยง

13.00-14.30 น.           เครื่องมือ 6 : Project Management

14.30-14.45 น.           พัก

14.45-15.45 น.           เครื่องมือ 7 : Work System & Work Process Management

15.45-16.00 น.           สรุป

วิทยากร

สุรเชษฎ์ พลวณิช

ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์

ผู้จัดการส่วนการจัดการองค์กร
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ , กลยุทธ์องค์กร Thailand Quality Award(TQA) , Public Sector Management Quality Award(PMQA) , State Enterprise Performance Appraisal (SEPA)

คุณศุภชัย เมืองรักษ์หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles

Slide 1

Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : Privacy Policy ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้บริการ : Term and Condition