หลักสูตร Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : STRATEGIC PLANNING (อบรมผ่าน Zoom Online) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

หลักสูตร Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : STRATEGIC PLANNING (อบรมผ่าน Zoom Online)

วันที่อบรม
2 - 3 กันยายน 2564
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (รวม VAT) 8,000 บาท
ค่าธรรมเนียม (รวม VAT) 8,500 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.
STRATEGIC PLANNING
In-sight and In-depth Advanced Strategic Planning

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจและผู้รับผิดชอบแนวทางการประเมินและพัฒนารัฐวิสาหกิจด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 • ผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าขององค์กร
 • ผู้สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการ
 • เพื่อให้ได้องค์ความรู้ในเครื่องมือการจัดการระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการที่สำคัญในปัจจุบัน
 • เพื่อให้มีทักษะในเครื่องมือการจัดการระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการ

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

สามารถนำความรู้และความเข้าใจในหลักการของระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการและเครื่องมือการจัดการที่สำคัญไปวางแผนและพัฒนาการดำเนินงานระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กร

 

วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา อัตราค่าลงทะเบียน (รวม Vat 7% แล้ว)
บรรยาย /ตัวอย่างกรณีศึกษา / กิจกรรมกลุ่มทั้งในเวลาและนอกเวลา / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าอบรมกับวิทยากร วันที่ 2-3 กันยายน 2564
Mem 8,000 บาท
Non-mem 8,500 บาท
(ราคาต่อ 2 ท่าน)

 

หัวข้อการฝึกอบรม

ระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการ 8 ขั้นตอน คือ

 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
 2. การวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์
 3. การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
 4. การกำหนดกลยุทธ์
 5. การจัดทำแผนปฏิบัติการ
 6. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
 7. การนำแผนสู่การปฏิบัติผ่านระบบงานและกระบวนการ
 8. การติดตามผลสำเร็จและการปรับแผน

 

กำหนดการ

วันที่หนึ่ง

09.00-10.30 น.           หลักการของระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการ 8 ขั้นตอน

10.30-10.45 น.           พัก

10.45-12.00 น.           เครื่องมือ 1 : Strategic War room & Business model

12.00-13.00 น.           พักเที่ยง

13.00-14.30 น.           เครื่องมือ 2 : Strategic Challenge & Advantage

14.30-14.45 น.           พัก

14.45-15.45 น.           เครื่องมือ 3 : Scenario Planning and Foresight Management

15.45-16.00 น.           สรุป

 

วันที่สอง

09.00-10.30 น.           เครื่องมือ 4:  Strategy map & BSC & KPI Family

10.30-10.45 น.           พัก

10.45-12.00 น.           เครื่องมือ 5 :  Strategic Initiative & Project Innovation

12.00-13.00 น.           พักเที่ยง

13.00-14.30 น.           เครื่องมือ 6 : Project Management

14.30-14.45 น.           พัก

14.45-15.45 น.           เครื่องมือ 7 : Work System & Work Process Management

15.45-16.00 น.           สรุป

วิทยากร

สุรเชษฎ์ พลวณิช

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ, กลยุทธ์องค์กร Thailand Quality Award (TQA),
Public Sector Management Quality Award (PMQA), State Enterprise Performance Appraisal (SEPA),
How to Master Change Management, Operational Performance Excellence, Advance Strategic Planning Model

สุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์

ผู้จัดการส่วนการจัดการองค์กร
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์องค์กร Thailand Quality Award (TQA)
Public Sector Management Quality Award (PMQA)
State Enterprise Performance Appraisal (SEPA)

คุณศุภชัย เมืองรักษ์Latest Course


Latest Articles