หลักสูตร Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : หัวข้อ STAKEHOLDER AND CUSTOMER MANAGEMENT (อบรมผ่าน ZOOM) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

หลักสูตร Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : หัวข้อ STAKEHOLDER AND CUSTOMER MANAGEMENT (อบรมผ่าน ZOOM)

วันที่อบรม
23 - 24 พฤศจิกายน 2564
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (รวม VAT) 8,000 บาท
ค่าธรรมเนียม (รวม VAT) 8,500 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.
STAKEHOLDER AND CUSTOMER MANAGEMENT
In-sight and In-depth Stakeholder and Customer Management for Future  Success and Sustainable Development

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจและผู้รับผิดชอบแนวทางการประเมินและพัฒนารัฐวิสาหกิจด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 • ผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าขององค์กร
 • ผู้สนใจทั่วไป

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและหลักการสำคัญในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ให้ทราบถึงความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่ม เพื่อนำไปสร้างโอกาสในการปรับปรุง พัฒนาทางการตลาด ลดผลกระทบเชิงลบ สร้างมุมมองด้านบวก รวมถึงบริหารความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าที่สำคัญอย่างสมดุล
 • สร้างความรู้ความเข้าใจเครื่องมือบริหารจัดการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 • เพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 • บูรณาการร่วมกับการนำองค์กร การกำกับดูแล การดูแลสังคมและรับผิดชอบต่อชุมชน และการจัดทำกลยุทธ์องค์กร

 

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

 • เข้าใจในทฤษฎีและหลักการในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 • เรียนรู้การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 • ทราบแนวทางในการประเมินความสำเร็จชองกระบวนการและผลลัพธ์
 • ทราบแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 • ทราบถึงความเชื่อมโยงไปถึงการจัดการด้านอื่น ๆ เช่น การนำองค์กร การปรับปรุงกระบวนการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสร้างนวัตกรรม

 

วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา อัตราค่าลงทะเบียน (สำหรับ 2 ท่าน)
(รวม Vat 7% แล้ว)
บรรยาย /ตัวอย่าง / กิจกรรมกลุ่ม / แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2564
Mem 8,000 บาท
Non-mem 8,500 บาท

 

กำหนดการ

วันที่หนึ่ง

09.00-16.00 น.

 • แนวทางการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนสียและแนวทางการประเมินความสำเร็จ
 • การกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต แนวคิด หลักการ ประเด็นพิจารณา ความเชื่อมโยง และผลลัพธ์ที่สำคัญ
 • แนวทางการจัดทำกลยุทธ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • เครื่องมือ การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมตัวอย่างและการประยุกต์ใช้
  • Stakeholder Management
  • ISO 26000
  • AA 1000 พร้อมตัวอย่าง

 

วันที่สอง

09.00-16.00 น.

 • แนวทางการบริหารจัดการลูกค้าและแนวทางการประเมินความสำเร็จ
 • การกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต แนวคิด หลักการ ประเด็นพิจารณา ความเชื่อมโยง และผลลัพธ์ที่สำคัญ
 • แนวทางการจัดทำกลยุทธ์ด้านลูกค้าและตลาด
 • การจำแนกลูกค้า การรับฟังเสียงลูกค้า
 • การพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ
 • การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า
 • เครื่องมือ การบริหารจัดการลูกค้า พร้อมตัวอย่างและการประยุกต์ใช้
  • กระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า
  • กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
  • กระบวนการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ
  • กระบวนการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกสัมมนา
โทรศัพท์: 02-619-5500 ต่อ 432 มือถือ 089-442-9453 (ประภาพร)
E-mail: publicseminar@ftpi.or.th; Praphaporn@ftpi.or.th

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ประภาพร สุประภา
02-6195500 ต่อ 432

วิทยากร

สุรเชษฎ์ พลวณิช

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ, กลยุทธ์องค์กร Thailand Quality Award (TQA),
Public Sector Management Quality Award (PMQA), State Enterprise Performance Appraisal (SEPA),
How to Master Change Management, Operational Performance Excellence, Advance Strategic Planning Model

อุรศา ศรีบุญลือ

วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

คุณณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์Latest Course


Latest Articles