KM-02 : หลักสูตร Roadmap KM to Learning Organization (ต่อยอดเส้นทางเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้)​ - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

KM-02 : หลักสูตร Roadmap KM to Learning Organization (ต่อยอดเส้นทางเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้)​

วันที่อบรม
15 - 16 กันยายน 2564
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 6,000 บาท
ราคาทั่วไป (ไม่รวม VAT) 6,500 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

หลายองค์กรมีการนำระบบการจัดการความรู้เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ตามแนวคิดของ Peter M.Senge อย่างไรก็ตาม องค์กรต้องผลักดันให้เครื่องมือการจัดการความรู้ขับเคลื่อนตลอดเวลา โดยมีระบบการบริหารจัดการองค์กร ผู้นำองค์กร วัฒนธรรมองค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการวัดผลการบริหารจัดการ  ดังนั้น เพื่อให้เกิดการต่อยอดและความมั่นใจระบบการจัดการความรู้ในองค์กรมากขึ้น ควรมีการนำเครื่องมือ Knowledge Management Assessment : KMA  มาตรวจประเมินระดับพัฒนาการของระบบการจัดการความรู้ จะช่วยให้องค์กรทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง และใช้เป็นข้อมูลประกอบในการกำหนดกลยุทธ์ในการวางแผน KM Roadmap ที่เหมาะสมกับองค์กรได้ มีประสิทธิภาพเพียงไร รวมถึงตรวจสอบประสิทธิผลของ KM เป็นอย่างไร  ประกอบด้วย 7 Category : Leadership, Strategic Planning, Customer Focus, Measurement, Analysis and Knowledge Management, Workforce Focus, Process Management และ Results ทำให้ทราบข้อควรปรับปรุงขององค์กรที่จะต้องดำเนินการแก้ไขต่อไป ​

นอกจากนี้ จะพบว่าเมื่อองค์กรทำระบบการจัดการความรู้ไประยะหนึ่ง องค์กรสามารถนำเครื่องมือ KM-LO เข้ามาตรวจสอบว่าองค์กรเข้าสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้หรือไม่ อย่างไร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดเป็นวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้องค์กรประสบความสำเร็จในการมุ่งสู่ Learning Organization ได้อย่างแท้จริง

 

วัตถุประสงค์  

 • เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการวาง Roadmap for KM to LO ให้กับองค์กร
 • เพื่อทราบวิธีการตรวจสอบประสิทธิผลเครื่องมือการจัดการความรู้ โดยใช้เครื่องมือ KMA
 • เพื่อทราบแนวคิดการสร้างให้องค์กรมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
 • เพื่อทราบวิธีการตรวจสอบองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ KM-LO

 

วิธีการอบรม

 •  การบรรยาย พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
 •  Workshop เชิงปฎิบัติการ ระดมสมอง พร้อมนำเสนอ

วิทยากร : คุณพัชรีพร คุณาวุฒิ (ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ การบริการ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 40 องค์กร

ประสบการณ์ อาทิ บจก.อินเตอร์เนชั่นแนลควอลิตี้ แอสชัวร์แลน แลบบอราทอรี่ เป็นต้น

 

เหมาะสำหรับ  

 • ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ   
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 15-16 กันยายน 2564 (อบรมผ่าน Zoom)

 

หัวข้อ

08:30-09:00 น.  ลงทะเบียน

09:00-16:00 น.     

 • ทบทวนแนวคิดพื้นฐานการจัดการความรู้
 • ขั้นตอนการจัดการความรู้ในองค์กร
 • การจัดทำแผน  Roadmap for KM to LO
 • KMA กับการตรวจสอบประสิทธิผลการนำ KM เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร
 • แนวคิดพื้นฐานองค์กรแห่งการเรียนรู้
 • KM-LO กับการตรวจสอบองค์กรแห่งการเรียนรู้
วิทยากร

พัชรีพร คุณาวุฒิ

• ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
• วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน KM และระบบคุณภาพ การบริการ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน มากกว่า 40 บริษัท
• ประสบการณ์ที่ผ่านมา อาทิ บจก. อินเตอร์เนชั่นแนลควอลิตี้ แอสชัวร์แลน แลบบอราทอรี่ เป็นต้น


Latest Course


Latest Articles

Slide 1

Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : Privacy Policy ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้บริการ : Term and Condition