วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 9:30-15:00 น.

เมื่อพายุโควิต 19 อ่อนกำลังลง ถึงเวลาขององค์กรที่ต้องเริ่มเรียนรู้ และต้องปลุกตัวเองให้ลุกขึ้นจากวิกฤต ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะทำให้องค์กรเข้มแข็งอย่างรวดเร็วได้ก็คือ การนำเครื่องมือ Lean มาปรับใช้เพื่อ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า นอกจากนี้ปัจจัยสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น คือ เทคโนโลยี ระบบงาน และโดยเฉพาะคนหรือบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยน

 

กิจกรรม Study Visit on Lean-based Thinking in Service Delivery : คิดแบบเรา คิดแบบลีน จะพาทุกท่านร่วมเรียนรู้ทั้งแนวคิด (Concept) และวิธีการปฏิบัติ (Practices) ผสมผสานกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยแนวคิดแบบลีนตามแนวทางของ  โรงพยาบาลศิริราช ที่ให้ความสำคัญกับความตอเนื่องของระบบ ตั้งแตจุดเริ่มตนจนถึงจุดสิ้นสุด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ที่ผู้ใหบริการตองคำนึงถึง เพราะหากให้ความสำคัญเพียงจุดใดจุดหนึ่ง ระบบเกิดการติดขัดเพียงจุดเดียว นั่นหมายถึงเกิดความสูญเปล่า (Waste) และอาจสร้างความเสียหายที่ยิ่งใหญ่ให้แก่องค์กรได้

 

เหมาะสำหรับ

  • ทีมงานที่รับผิดชอบด้านการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
  • ฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
  • ผู้สนใจทั่วไปในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน

 

ความรู้ที่ได้รับจากการ Study Visit

  • แนวคิดเกี่ยวกับลีน กับการประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยี
  • การเปลี่ยนความสูญเปล่า ให้เป็นมูลค่าเพิ่มในกระบวนการการทำงาน
  • เพิ่มผลิตภาพ และขีดความสามารถขององค์กร
  • สร้างสมดุลให้กับกระบวนการการทำงาน
  • ตัวอย่างการนำ Lean เข้าไปปรับใช้ในองค์กร

 

Agenda : วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564
ณ โรงพยาบาลศิริราช
09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง
10.00 – 11.45 น.
บรรยายหัวข้อ “คิดแบบ(เรา)ศิริราช คิดแบบลีน
โดย รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
11.45 – 12.00 น. Q&A
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. เยี่ยมชมระบบลีนโรงพยาบาลศิริราช
14.30 – 15.00 น. Q&A
15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง และจบการ Study Visit

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยคำนึงถึงประโยชน์ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นสำคัญ

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม Study Visit

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ราคาปกติ/คน สมัคร 2 คน ลดเพิ่ม
500 บาท
สมาชิก 3,500 บาท 6,500 บาท
(รวม vat7%=3,745) (รวม vat7%=6,955)
บุคคลทั่วไป 4,000 บาท 7,500 บาท
(รวม vat7%=4,280) (รวม vat7%=8,025)
**ราคารวมอาหารว่างและอาหารกลางวัน
**สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์:         0-2619-5500 ต่อ 435 (ผ่องอำไพ)
โทรสาร:          0-2619-8070, 0-2619-8096
E-mail:           [email protected]

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด