วันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2563 เวลา 9:00-16:30 น.

เปลี่ยนวันที่อบรม จากเดิม 13-15 ตุลาคม 2563 เป็นวันที่ 27-29 ตุลาคม 2563