วันที่ 13 มี.ค. - 22 พ.ค. 2563 เวลา 9:00 - 16:00 น.

 

 

วันที่ หัวข้อ ค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม Vat)
สมาชิก บุคคลทั่วไป
ตลอดโปรแกรม

13 มี.ค. – 22 พ.ค. 63

โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Future Skills Development Program 2020 37,900 41,200
13 มี.ค. 63 – Future Skills Development ความรู้ และทักษะอนาคต 4.0 (Soft & Hard) การเตรียมพร้อมพัฒนาคน
– ทิศทาง & แนวโน้มของเทคโนโลยีสำคัญสู่ Digital Transformationhttps://www.ftpi.or.th/event/34608
3,900 4,200

Soft Skills

6-7 ส.ค. 63 Complex Problem Solving เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

https://www.ftpi.or.th/event/34615

7,800 8,400
27 พ.ค. 63 Collaborations at work ทักษะการประสานความร่วมมือ

https://www.ftpi.or.th/event/34674

3,900 4,200
18 มิ.ย. 63 Influencing At Work ทักษะการโน้มน้าวใจในการทำงาน

https://www.ftpi.or.th/event/34686

3,900 4,200
16 มิ.ย. 63 Sparking Creative Thinking จุดประกายความคิดสร้างสรรค์

https://www.ftpi.or.th/event/34691

3,900 4,200
19 มิ.ย. 63 Adaptability Skills ความสามารถในการปรับตัวยุคดิจิทัล

https://www.ftpi.or.th/event/34698

3,900 4,200

Hard Skills

14 พ.ค. 63 Big Data เทรนด์ต้องรู้ในยุค Digital Business Transformation
พร้อมฝึกปฎิบัติการใช้ Analytic Tools  https://www.ftpi.or.th/event/34704
3,900 4,200
15 พ.ค. 63 Internet of Things, AR VR QR และ Application ที่เกี่ยวข้อง Cyber Security , The Cloud

https://www.ftpi.or.th/event/34709

3,900 4,200
21 พ.ค. 63 Autonomous & Robots การนำหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตและบริการ พร้อมเยี่ยมชม ศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ศูนย์การเรียนรู้กระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Learning Factory)

https://www.ftpi.or.th/event/34720

3,900 4,200
22 พ.ค. 63 Collaboration between Human Engineering & Robotics การประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ

https://www.ftpi.or.th/event/34726

3,900 4,200

DOWNLOAD >> รายละเอียด