วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 9:00-15:00 น.

เมื่อองค์กรต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจให้ทันต่ออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ยุค 4.0 รวมถึงการเผชิญแรงกดดันที่มาจากการแข่งขันและการปฏิรูปองค์กรโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งได้   การเตรียมความพร้อมทักษะที่จำเป็นในอนาคต ให้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งด้าน Hard Skills และ Soft Skills เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะและปรับเปลี่ยนตนเองอันจะนำสู่การพัฒนา เติบโตและความเป็นมืออาชีพสำหรับอนาคต

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างความเข้าใจทิศทางและการเตรียมพร้อมทักษะบุคลากรในอนาคตเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
  • เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคตทั้งด้าน Hard Skills และ Soft Skills

 

กลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้จัดการ หัวหน้างาน นักวิเคราะห์ IT วิศวกร ในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
  • ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่สนใจพัฒนาทักษะตนเอง

 

หัวข้อบรรยาย

09.00-15.00 น.

  • ปัจจัยที่ส่งผลกระทบในการเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว
  • วิธีปรับมุมมองเพื่อออกจาก Safety Zone
  • การปรับตัวเพื่อพัฒนาตนเองเมื่อสถานการเปลี่ยนแปลง
  • การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างพร้อมกับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • เทตนิคการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมให้ยืดหยุ่น

 

วิธีการอบรม​: อบรมผ่าน Facebook Group (ดูสดและชมย้อนหลังได้ 10 วัน)

ระยะเวลา: 1 วัน

วันที่ 19 มิถุนายน 2563​ (สามารถชมย้อนหลังได้  10 วัน)

 

ราคา 2,100 บาท (รวม Vat / คน)

Promotion พิเศษ สมัคร 2 คน / ต่อองค์กร ชำระเพียงท่านละ 1,600 บาท

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด