วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 เวลา 9:00 - 17:00 น.

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติขอเชิญร่วมงาน

Thailand Quality Award 2018 Winner Conference

วันพฤหัสบดีที่ 23 – วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท

 

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA)

รางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศเทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล โดยมีการพิจารณาด้วยเกณฑ์เดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศต่างๆ กว่า 70 ประเทศทั่วโลก เพื่อรับรองว่าเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน และยังเป็นรางวัลที่มีคุณค่าต่อองค์กรตั้งแต่เริ่มสมัครเข้ารับรางวัล โดยสามารถนำประโยชน์จากเกณฑ์การประเมินรางวัลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพทุกด้านขององค์กร รวมทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับโลก

 

Thailand Quality Award 2018 Winner Conference

งานสัมมนาที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่วิธีปฏิบัติในการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศจากองค์กรที่ได้รับรางวัลในปีนั้นๆ เพื่อส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และสร้างความตระหนักให้กับองค์กรอื่นๆ ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้

โดยในปีนี้องค์กรรางวัลที่จะมาร่วมเผยแพร่ประสบการณ์ ทั้งหมด 13 องค์กร ได้แก่

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ

(Thailand Quality Class Plus : Operation)

 • กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า (Thailand Quality Class Plus : Customer)

 • ธนาคารออมสิน

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC)

  • เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • เขื่อนวชิราลงกรณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
  • บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
  • บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
   และร่วมเรียนรู้ประสบการณ์การนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ในระดับ World Class กับ Greenpac (S) Pte. Ltd. ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ชั้นนำของประเทศสิงคโปร์ที่ใช้ Business Excellence Framework เป็นแนวทางในการบริการจัดการภายในองค์กรตั้งแต่ปี 2008 จนสามารถยกระดับเป็นองค์กร world class ที่โดดเด่นด้วยการให้บริการที่ผสานรวมนวัตกรรมเข้ากับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านนโยบายเชิงคุณภาพ 3 P ได้แก่ People Process  และ Product
    
   การันตีด้วยรางวัลต่างๆ มากมาย ทั้ง Singapore Quality Class 2008, Singapore Innovation Excellence Award 2017 และ Sustainable Business Award 2018 (http://www.greenpac.com.sg/)

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562
09.15 – 10.00
Greenpack’s Awards Journey
By Ms.Susan Chong , CEO, Greenpac (S) Pte. Ltd.  (To be confirmed)
10.00 – 10.15
Wrap up in Thai
รศ.พญ.ปรียานุช. แย้มวงษ์ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
10.15 – 10.45 Refresh & Networking
10.45 – 11.45
Greenpack’s Awards Journey Part 2
By Ms.Susan Chong , CEO, Greenpac (S) Pte. Ltd.  (To be confirmed)
11.45 – 12.00
Wrap up in Thai
รศ.พญ.ปรียานุช. แย้มวงษ์ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
12.00 – 13.00 Networking Lunch
13.00 – 15.00
Experience Sharing from Thailand Quality Class Plus :Customer
“การสร้างความเป็นเลิศด้วยการจัดการกลยุทธ์และมุ่งเน้นลูกค้า”
โดย คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
Moderator: คุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์และคุณวลีพร ธนาธิคม
ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
15.00 – 15.30 Refresh & Networking
15.30 – 17.00
Experience Sharing from Thailand Quality Class Winner 2018
“การออกแบบกระบวนการ”
โดย คุณชัยวัฒน์ มานะพันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา
“การจัดการความรู้ให้อยู่ในกระบวนการทำงาน”
โดย คุณอภิรักษ์  ทองโต วิศวกรระดับ 11 ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ
“สร้างความสำเร็จตามพันธกิจด้วยกระบวนการจัดทำกลยุทธ์”
โดย คุณชวลิต กันคำ วิศวกรระดับ 11 ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์
“การจัดการกระบวนการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรและชุมชน”
โดย คุณพิพัตท์  คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Moderator: คุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์และคุณวลีพร ธนาธิคม
ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562
09.00 – 10.00
Learning Journey
โดย รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
10.00 – 11.00
Experience Sharing from Thailand Quality Class Plus : Operation
“การออกแบบผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรม”  Part 1
โดย กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
11.00 – 11.30 Refresh & Networking
11.30 – 12.30
Experience Sharing from Thailand Quality Class Plus :  Operation
“การออกแบบผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรม” Part2
โดย กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
Moderator: รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์และคุณณัฐพัชร์    ล้อประดิษฐ์พงษ์
ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
12.30 – 13.30
Networking Lunch
13.30 – 15.00
Experience Sharing from Thailand Quality Class Winner 2018
“การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เพื่อองค์กรยั่งยืน”
โดย ดร.จงโปรด คชภูมิ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
      บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
“การออกแบบระบบงานและกระบวนการทำงานที่สำคัญขององค์กรอย่างเป็นระบบ”
โดย คุณโกศล  ศิริวาลย์  ผู้ช่วยผู้จัดการโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
“การจัดการกระบวนการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า”
โดย บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
“การออกแบบปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ”
โดย คุณทิวา สุวรรณภูชัย Vice president Polyolefins Department
     บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
Moderator: รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
15.00 – 15.30
Refresh & Networking
15.30 – 17.00
Experience Sharing from Thailand Quality Class Winner 2018
“สร้างความเป็นเลิศด้วยการออกแบบระบบงานและกระบวนการทำงาน COPIS MODEL”
โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุไรพร สมบุญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
      คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“กระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของลูกค้าและตลาด”
โดย คุณทวนทอง  ตรีนุภาพ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
     และพัฒนาธุรกิจ 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
“การดำเนินการที่มุ่งเน้นชุมชนและลูกค้า”
โดย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Moderator : คุณณัฐพัชร์    ล้อประดิษฐ์พงษ์

 

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา
ราคาปกติ Promotion
หรือเมื่อสมัครและชำระเงิน
ภายในวันที่ 10 พ.ค. 62
สมาชิกสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
9,500 / ท่าน
(ราคารวม Vat = 10,165 บาท)
สมัคร 10 ท่าน
ฟรีท่านที่ 11
8,500 / ท่าน
(ราคารวม Vat = 9,095 บาท)
บุคคลทั่วไป
10,500 / ท่าน
(ราคารวม Vat = 11,235 บาท)
9,000 / ท่าน
(ราคารวม Vat = 9,630 บาท)
*สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ราคานี้รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการสัมมนา

 

วิธีการสมัครและชำระเงิน

สั่งจ่ายเช็คในนาม มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติหรือ

   “Foundation for Thailand Productivity Institute”

หรือ โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี

   “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9

ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail publicseminar@ftpi.or.th  หรือ Fax 0-2619-8070

 

หมายเหตุ: กรณีเปลี่ยนผู้เข้าร่วมสัมมนา ยกเลิกและคืนเงิน

 • กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาแทน ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมงานได้

หรือแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค. 62

มิฉะนั้นทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในกรณีชำระมาแล้ว/เรียกเก็บเงิน 50% ของค่าสัมมนา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์          : 0-2619-5500 ต่อ 434 (ชุติมา)
E-mail           : publicseminar@ftpi.or.th
Website         : https://www.ftpi.or.th/services/seminar

สมัคร Online

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด