วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

ผู้บริหารที่ต้องการประสบความสำเร็จ ในยุคที่มีเปลี่ยนแปลงและแข่งขันสูง การพัฒนาทักษะทางด้านความคิดนั้น จำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการคิดเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญต่อเป้าหมายโดยผ่านกระบวนคิดการวิเคราะห์ผนวกกับมุมมอง ประสบการณ์

ที่ผ่านมาในด้านต่างๆ ผ่านกระบวนการคิด และนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์ วิธีการ ตลอดจนสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในการทำงานและธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ

วัตถุประสงค์
 • เพื่อเรียนรู้กลยุทธ์สมัยใหม่ รูปแบบต่างๆ
 • เพื่อให้สามารถนำกลยุทธ์รูปแบบต่างๆ ไปปรับใช้ในการทำงาน และธุรกิจได้
 • เพื่อให้ทราบมุมมอง แนวทาง วิธีพัฒนาตนเองสู่การคิดอย่างมีกลยุทธ์ในการทำงานได้

วิธีการอบรม

 • กิจกรรม และยกตัวอย่าง

วิทยากร: ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี

 • วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • มีความเชี่ยวชาญด้าน Strategic Thinking, Analytical Thinking, Strategic Planning และ Problem Solving & Decision Making, Feasibility Study for Project , Lean Management, Leadership Development , Managing People for Result เป็นต้น
 • ประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย อาทิ Senior Associate บจก. เคปเนอร์-ทรีโก ประเทศไทย, Specialist Engineer บจก.คาร์ดิแนลเฮลล์ ประเทศไทย และ ผู้จัดการฝ่ายผลิต บจก. แอนเซล ประเทศไทย เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังเป็นวิทยากรและให้คำปรึกษาแนะนำทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเซียอีกด้วย

เหมาะสำหรับ
 • ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 30 เมษายน 2562

รุ่น 2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รุ่น 3 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
 • แนะนำภาพรวมหลักสูตร + กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์
 • เรียนรู้กระบวนการคิด และการพัฒนาการคิดอย่างมีกลยุทธ์ ตามหลักการ Whole Brain Model

และระบบการคิด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

 • กิจกรรม
 • เรียนรู้ความหมายของกลยุทธ์ องค์ประกอบของกลยุทธ์
 • เรียนรู้ความหมาย รูปแบบ และองค์ประกอบของการคิดอย่างมีกลยุทธ์
 • กระบวนการคิดอย่างมีกลยุทธ์

    ขั้นตอนที่ 1 การคิดหาเป้าหมายที่ท้าทายและแตกต่าง

    ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานการณ์ภายใน เน้นการค้นหาความเก่ง (Core competency)ขององค์กร

    ขั้นตอนที่ 3 การคิดหาแนวทางที่โดดเด่นและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

    ขั้นตอนที่ 4 การคิดหาแนวทางลดอุปสรรคต่อการบรรลุความสำเร็จ และยั่งยืน

 • ฝึกปฏิบัติ

       ขั้นตอนที่ 5 การประเมินสถานการณ์ภายนอก เน้นการรับมือความไม่แน่นอน (Uncertainty)

 • ฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษา
 • การประยุกต์กระบวนการคิดอย่างกลยุทธ์เพื่อสร้างความยั่งยืนในธุรกิจ