วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

การควบคุมด้วยการมองเห็น  (Visual Control) เป็นระบบควบคุมการทำงานที่ทำให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าใจขั้นตอนการทำงาน  เป้าหมาย  ผลลัพธ์การทำงานได้ง่าย และชัดเจน รวมถึงเห็นความผิดปกติต่าง ๆ และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้บอร์ด ป้าย สัญลักษณ์ สีและอื่น ๆ เพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบถึงข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของสถานที่ทำงาน อีกทั้งผู้บริหารและพนักงานสามารถทราบความก้าวหน้าและปัญหาในงานที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าในเชิงปริมาณ หรือคุณภาพ นอกจากนี้  Visual Control สามารถประยุกต์ในการทำงานประจำวันและโครงการปรับปรุงงานอื่นๆ เช่น 5ส ความปลอดภัย TPM, JIT, QC, IE-Techniques

วัตถุประสงค์

 • ทราบถึงความหมายและวิธีการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)
 • สามารถนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้เพื่อดำเนินการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตในการทำงานประจำและกิจกรรมอื่นๆ ได้

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ภาพตัวอย่าง การควบคุมด้วยการมองเห็น
 • ฝึกทำกิจกรรมกลุ่มและกรณีศึกษา
 • วิทยากร คุณธัญญะ ลิ้มสกุล

   วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ที่ปรึกษาและความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน 5ส เพื่อการเพิ่มลิตภาพ มาตรฐาน 5ส และเทคนิคการตรวจ 5ส

ประสบการณ์ที่ผ่านมา ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต และฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ในโรงงานอุตสาหกรรม

รุ่น 3 เปลี่ยนวิทยากรเป็น คุณกฤชชัย อนรรฆมณี อดีตผู้จัดการส่วนบริการการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 13 มีนาคม 2561

รุ่น 2 วันที่ 8 สิงหาคม 2561

รุ่น 3 วันที่ 13 ธันวาคม 2561

เหมาะสำหรับ

ระดับหัวหน้างานขึ้นไปจากฝ่ายผลิต วิศวกร หรือฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-12.00 น.
 • แนวคิดการเพิ่มผลผลิต หลักการ Visual Control
 • การประยุกต์การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control

–  เพื่อการกำหนดทิศทางขององค์การ

–  เป้าหมายประจำปี แผนดำเนินการ

และการรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น

–  การวางแผน และควบคุมการผลิต

13.00-16.00 น.
 • การประยุกต์การควบคุมด้วยการมองเห็น (ต่อ)

–  ระบบคุณภาพ

–  5ส และการควบคุมวัสดุ

–  การบำรุงรักษา

 • กรณีศึกษา และกิจกรรมกลุ่ม
 • สรุป และถาม ตอบ