FSD: โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Future Skills Development Program 2023 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

FSD: โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Future Skills Development Program 2023

วันที่อบรม
22 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2024
เวลา 9:00-16:00 น.

ระยะเวลาอบรม : 8 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Future Skills Development Program 2023

เมื่อองค์กรต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจให้ทันต่ออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ยุค 4.0 รวมถึงการเผชิญแรงกดดันที่มาจากการแข่งขันและการปฏิรูปองค์กรโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งได้  การเตรียมความพร้อมทักษะที่จำเป็นในอนาคต เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะและปรับเปลี่ยนตนเองอันจะนำไปสู่     การพัฒนา เติบโตและความเป็นมืออาชีพสำหรับอนาคต

 

Overview กลุ่มเป้าหมาย
1. เพื่อสร้างความเข้าใจทิศทางและการเตรียมพร้อมทักษะ บุคลากรในอนาคตเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

2. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคต

1.  ผู้จัดการ หัวหน้างาน นักวิเคราะห์  นักบริหารทรัพยากรบุคคล IT  วิศวกร ในภาคอุตสาหกรรม และบริการ

2.  ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่สนใจพัฒนาทักษะตนเอง

 

ตารางการอบรม (รายละเอียดเพิ่มเติม Click ที่วันอบรม)

หลักสูตร ค่าธรรมเนียม รูปแบบการจัด
FSD-1 : Skills Development for Future Transformation

รุ่น 1 วันที่ 7 มิถุนายน 2566

รุ่น 2 วันที่ 10 ตุลาคม 2566

4,500

Online Training (1Free1)

Online Training (1Free1)

FSD-2 : ทักษะการประสานความร่วมมือ (Collaborations at Work)

รุ่น 1 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

รุ่น 2 วันที่ 20 มิถุนายน 2566

รุ่น 3 วันที่ 17 ตุลาคม 2566

4,500

Online Training (1Free1)

โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

FSD-3 : ความสามารถในการปรับตัวยุคดิจิทัล (Adaptability Skills)

รุ่น 1 วันที่ 8 มีนาคม 2566

รุ่น 2 วันที่ 11 กรกฎาคม 2566

รุ่น 3 วันที่ 25 ตุลาคม 2566

4,500

Online Training (1Free1)

Online Training (1Free1)

Online Training (1Free1)

FSD-4 : คิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

รุ่น 1 วันที่ 5 เมษายน 2566 เลื่อนเป็นวันที่ 27 เมษายน 2566

รุ่น 2 วันที่ 8 สิงหาคม 2566

รุ่น 3 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

4,500

Online Training (1Free1)

Online Training (1Free1)

Online Training (1Free1)

FSD-5 : เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving)

รุ่น 1 วันที่ 18 – 19 เมษายน 2566

รุ่น 2 วันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2566

รุ่น 3 วันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2566

8,500  

โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)

โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

FSD-6 : จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ (Sparking Creative Thinking)

รุ่น 1 วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

รุ่น 2 วันที่ 12 กันยายน 2566

รุ่น 3 วันที่ 15 ธันวาคม 2566

4,500

โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)

โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

FSD-7 : ลับคมคิด พัฒนาความคิดเชิงตรรกะ (Sharpening your Logical Thinking)

รุ่น 1 วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

รุ่น 2 วันที่ 26 กันยายน 2566

รุ่น 3 วันที่ 19 ธันวาคม 2566

4,500

Online Training (1Free1)

Online Training (1Free1)

Online Training (1Free1)

 

รายละเอียดหัวข้ออบรม

หลักสูตร FSD-1 : Skills Development for Future Transformation

หัวข้ออบรม 

ช่วงเช้า (09.00 – 12.00 น.)

Future Skills Development ความรู้ และทักษะอนาคต 4.0 (Soft Skills & Hard Skills) การเตรียมพร้อมพัฒนาคน

 • ปัจจัยกดดันที่ต้องพัฒนาทักษะอนาคต
 • ความรู้ และทักษะอนาคต 4.0 Soft Skills & Hard Skills การเตรียมพร้อมพัฒนาคน

 

ช่วงบ่าย (13.00 – 16.00 น.)

ทิศทางและแนวโน้มของเทคโนโลยีสำคัญสู่ Digital Transformation

 • ทิศทางและแนวทางปรับเปลี่ยนสู่ Digital Transformation
 • แนะนำ Digital Technology ที่สำคัญในการเพิ่มผลิตภาพ

 

หลักสูตร FSD-2 : Collaborations at work ทักษะการประสานความร่วมมือ 

หัวข้ออบรม

 • ความสำคัญและหลักของการประสานความร่วมมือ
 • ปัญหาและอุปสรรคในการประสานความร่วมมือ
 • การสร้างบรรยากาศการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ
 • วิธีสร้างความร่วมมือเพื่อให้เกิดศักยภาพในการทำงาน
 • เทคนิคการลดความผิดพลาดในการประสานความร่วมมือ

 

หลักสูตร FSD-3 : Adaptability Skills  (ความสามารถในการปรับตัวยุคดิจิทัล)

หัวข้ออบรม

 • ปัจจัยที่ส่งผลกระทบในการเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว
 • วิธีปรับมุมมองเพื่อออกจาก Safety Zone
 • การปรับตัวเพื่อพัฒนาตนเองเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
 • การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างพร้อมรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • เทคนิคการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมให้ยืดหยุ่น

 

หลักสูตร FSD-4 : Analytical Thinking (คิดเชิงวิเคราะห์)

หัวข้ออบรม

 • กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์
 • ขั้นตอนการกำหนดขอบเขตการวิเคราะห์
 • การกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อการวิเคราะห์ปัญหา และปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน และเพื่อสร้างโอกาสในธุรกิจ
 • การระบุชื่อเรื่องสำหรับการวิเคราะห์ปัญหา การตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรม และการวางแผนกลยุทธ์
 • ขั้นตอนเก็บข้อมูล
 • แนวคิดในการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงาน
 • เทคนิค การตั้งคำถามวิเคราะห์ 5W2H
 • เทคนิคการสัมภาษณ์
 • เทคนิคการสังเกต
 • Workshop
 • ขั้นตอนการจับประเด็น แยกแยะ แจกแจง ประเด็น และการจัดกลุ่ม ให้เห็นรายละเอียดที่สำคัญ
 • เทคนิค Distinction and Change
 • เทคนิค Mutually and Collectively Exclusive
 • เทคนิค Mind mapping
 • เทคนิค Affinity Diagram
 • Workshop
 • ขั้นตอนการคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหา
 • เทคนิค Cause and Effect diagram
 • เทคนิค Why-Why Analysis
 • เทคนิค MADLIB
 • Workshop
 • ขั้นตอนการนำเสนอไอเดีย และแนวทางแก้ไข
 • Workshop

 

หลักสูตร FSD-5 : Complex Problem Solving (เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน)

หัวข้ออบรม

Day 1

 • Growth & Fixed Mindset
 • Creative Confident
 • เรียนรู้ Pattern of Thinking จากแนวคิด Whole Brain Model
 • เรียนรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดเชิงระบบ ด้วยแนวคิด Two System Thinking
 • นิยาม Systematic Thinking
 • นิยาม Systems Thinking
 • ความสำคัญของระบบคิดทั้งสอง
 • กระบวนการคิดเชิงระบบ
 • แนวคิดภูเขาน้ำแข็ง
 • การเขียนแผนภาพวงจร Cause-Effect

 

Day 2

 • ปัญหาเชิงระบบ (Complex Problem Solving)
 • ความแตกต่างระหว่างการแก้ปัญหาปกติ และปัญหาที่ซับซ้อน
 • การวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อปัญหาเชิงระบบ
 • เทคนิคการประเมินสถานการณ์ เพื่อเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งระบบ
 • การกำหนดแผนงานป้องกันและรับมือ
 • การคิดแนวทางจัดการปัญหาอย่างสร้างสรรค์

 

หลักสูตร FSD-6 : Sparking Creative Thinking (จุดประกายความคิดสร้างสรรค์)

หัวข้ออบรม

 • องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
 • สิ่งที่ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์
 • รูปแบบและขั้นตอนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 • ตัวอย่าง มุมมอง ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และเทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ได้
 • ความคิดสร้างสรรค์กับการแก้ปัญหา
 • กิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 • สรุป และถาม ตอบ

หลักสูตร FSD-7 : Sharpening your Logical Thinking (ลับคมคิด พัฒนาความคิดเชิงตรรกะ) 

หัวข้ออบรม

 • ทำไม Logical Thinking จึงมีความสำคัญ?
 • การสร้างและพัฒนาเพื่อให้เกิด Logical Thinking
 • กระบวนการคิดแบบ Logical Thinking
 • Logical Thinking Tools & Techniques
 • ตัวอย่าง คิดแบบไหนไม่มีตรรกะ และตัวอย่างการคิดแบบ Logical Thinking มีตรรกะ
 • Workshop ฝึกการคิดแบบ Logical Thinking

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 452, 456 มือถือ 083-297-9494 (ศิริชัย, เอราวรรณ)

E-mail : training@ftpi.or.th

 Latest Course


Latest Articles