In-house Training

HR for non HR in Digital Program

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ยกตัวอย่าง
- Workshop


จันทร์ - ศุกร์ 30,000 บาท / วัน
ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

ภาวะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทำให้องค์กรต้องปรับตัวให้เท่าทัน เพื่อให้สามารถแข่งขันและยั่งยืนในเชิงธุรกิ จซึ่งกลไกสำคัญยิ่งคือ “คน” ต้องร่วมแรงร่วมใจกันผ่านวิกฤติไปด้วยกัน วันนี้บุคลากรทุกคนต้องปรับ Mindset ปรับ Process และ Upskill & Reskill ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

การบริหารบุคลากรต่อไปจะไม่ใช่หน้าที่ของ HR เพียงฝ่ายเดียวต่อไป แต่จะเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสายงาน ที่ต้องร่วมบริหารจัดการคนในทีมภายใต้การกำกับดูแลของตนเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านเครื่องมือและกลไกบริหารคนที่องค์กรมีอย่างเข้าใจ และพร้อมให้ Feedback ที่ดีกลับสู่องค์กร ในการปรับระบบงานบริหารบุคลากรให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2691-5500 ต่อ 586 คุณขนิษฐา E-mail: Khanittha@ftpi.or.th

 
หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles