In-house Training

HR for Non HR For Line Manager การบริหารบุคลากร สำหรับผู้บริหารสายงาน

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 30 คน

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ยกตัวอย่าง
- Workshop


จันทร์ - ศุกร์ 30,000 บาท / วัน
ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ภาวะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทำให้องค์กรต้องปรับตัวให้เท่าทัน  เพื่อให้สามารถแข่งขันและยั่งยืนในเชิงธุรกิจ ซึ่งกลไกที่สำคัญคือ“คน” ต้องร่วมแรงร่วมใจกันผ่านวิกฤติไปด้วยกัน  วันนี้บุคลากรทุกคน ต้องปรับ Mindset ปรับ Process และ Upskill & Reskill ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

การบริหารบุคลากรต่อไปจะไม่ใช่หน้าที่ของ HR เพียงฝ่ายเดียวต่อไป แต่จะเป็นหน้าที่ของ ผู้บริหารสายงาน  ที่ต้องร่วมบริหารจัดการคนในทีม ภายใต้การกำกับดูแลของตนเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านเครื่องมือและกลไกบริหารคนที่องค์กรมีอย่างเข้าใจ และพร้อมให้ Feedback ที่ดีกลับสู่องค์กรในการปรับระบบงานบริหารบุคลากรให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร

ประโยชน์ที่จะได้รับ :

 • เพื่อปรับมุมมองผู้บริหารสายงานเกี่ยวกับแนวคิด การบริหารจัดการบุคลากร
 • เพื่อเรียนรู้ที่จะเข้าใจเครื่องมือ ในการบริหารบุคลากรในทุกมิติ รวมถึงความสามารถ ในการวิเคราะห์ข้อดีและข้อจำกัดของระบบงาน HR ในองค์กรได้
 • เพื่อร่วมผลักดันบุคลากร ให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

วิธีการฝึกอบรม

 • การบรรยายและยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของวิทยากร
 • ฝึกปฏิบัติ และกรณีศึกษา
 • การแลกเปลี่ยนปัญหาและประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมอบรม

­คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • ผู้บริหารระดับสายงาน  ผู้จัดการ  หัวหน้างานระดับกลาง  ผู้บังคับบัญชา

จำนวนผู้เข้าอบรม   30 คน/รุ่น

วิทยากร :        อ.ดุจดาว  ดวงเด่น       ผู้เชี่ยวชาญ พัฒนาบุคลากร

หัวข้อการฝึกอบรม

วันที่หนึ่ง

OVERVIEW : HR for Non HR

 • ความท้าทายในการบริหารคนสมัยใหม่
 • บทบาท Line Manager ในมิติของ HR

Strategic HR Management

 • Modern Organization
 • Hybrid Workplace

กลยุทธ์การสรรหา Talent ให้องค์กร

 • ออกแบบกำลังคนให้ตอบโจทย์องค์กร
 • วางแผนกำลังคนรองรับการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์การบริหารผลการปฏิบัติงานให้เป็นธรรม 

 • แนวคิดและหลักการระบบบริหารผลงาน
 • การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล
 • การจำแนกคนเก่ง-ไม่เก่ง

วันที่สอง

กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

 • Future skills ทักษะที่ต้องเตรียมพร้อม
 • Reskill & Upskill for a Future –ready Workforce

กลยุทธ์การกำหนดค่าตอบแทนตามความสามารถ 

 • ทำความเข้าใจโครงสร้างตำแหน่งงาน
 • ขึ้นเงินเดือนประจำปีให้ได้ใจและได้งาน
 • การบริหารต้นทุนพนักงานให้คุ้มค่า
 • บริหารค่าตอบแทนเพื่อรักษาคนเก่ง

กลยุทธ์การสร้างความผูกพัน

 • การสร้างความผูกพันของพนักงาน : Employee Engagement
 • การสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีให้พนักงาน : Employee Experience

ราคาค่าบริการ

วันจันทร์-วันศุกร์ วันทำการปกติ ราคา 60,000 บาท

ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สถาบันจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมตามที่กำหนด

 

การชำระค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”

เลขที่ 210-0-50861-9 สถาบันอยู่ในระบบ VAT 7% และสถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 
หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles