In-house Training

นักส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร (KM Facilitator Concept for Productivity Improvement)

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 30 คน

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ยกตัวอย่าง
- Workshop


จันทร์ - ศุกร์ 35,000 บาท / วัน
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 43,750 บาท / วัน
ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและยกระดับผลิตภาพขององค์กร จึงมีการนำเครื่องมือ เทคนิค วิธีการต่างๆ มาประยุกต์ใช้ และสร้างกิจกรรมการปรับปรุงภายในองค์กร ซึ่งเป็นทางเลือกที่ได้รับความสนใจมากขึ้น แต่หลายองค์กรก็ยังไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อีกทั้งการดำเนินการยังขาดความต่อเนื่อง การดำเนินการอยู่ในกลุ่มคนจำกัด ซึ่งมาจากหลากหลายสาเหตุ อาทิ ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร ไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในทุกระดับ ขาดบุคลากรทั้งแกนนำและทีมงานที่มีความสามารถในการดำเนินกิจกรรมได้อย่างจริงจังหรือยังมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะ ที่ถูกต้องยังไม่เพียงพอในการดำเนินการ และที่สำคัญคือขาดการจัดการองค์ความรู้ในการปรับปรุงงานและพัฒนางานที่สามารถนำไปสู่การต่อยอด และขยายผลได้อย่างเป็นระบบ

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการยกระดับผลลัพธ์ผลิตภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มความรู้และทักษะในด้านการสร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพได้อย่างเป็นระบบ ผ่านการพัฒนาทีมงานนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพภายในองค์กร (Productivity Facilitator : PF) เพื่อให้สามารถบริหารองค์ความรู้ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ องค์ความรู้จากการปรับปรุงและพัฒนางาน ตลอดจนองค์ความรู้สำคัญที่ติดอยู่กับผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีโอกาสสูญหายอันเนื่องจาก พนักงานลาออก โอนย้าย เกษียณ ฯลฯ ด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่างเป็นระบบ (Knowledge Management : KM) สอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมขององค์กร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มผลิตภาพ และการยกระดับผลลัพธ์ผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพภายในองค์กร
 3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร ด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และตอบสนองต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร
 4. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเทคนิคการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรและสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • ผู้บริหารระดับต้น-ระดับกลางขององค์กร หรือ พนักงานระดับบังคับบัญชา และหัวหน้างาน
 • ผู้ที่มีบทบาทในการผลักดันและขับเคลื่อนการบริหารจัดการความรู้เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร
 • ผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน หรือทำหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร
 • ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มผลิตภาพในองค์กร (HRD)

กำหนดการอบรม

วันที่ 1

เวลา กิจกรรม
09.00–16.00 – การสร้างจิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Awareness)
– บทบาทและหน้าที่ นักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Facilitator: Roles and Responsibility)
– ความรู้ความเข้าใจภาพรวมกระบวนการการจัดการความรู้เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ พร้อมแนวทางการ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ
– Workshop & Assignment

วันที่ 2

เวลา กิจกรรม
09.00–16.00 – นำเสนอ Assignment พร้อมรับข้อเสนอแนะจากวิทยากร
– กระบวนการการจัดการความรู้เพื่อการเพิ่มผลิตภาพองค์กร
– Workshop
– เทคนิคการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร (Productivity Promotion Techniques)

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 • เครื่อง LCD PROJECTOR 1 เครื่อง
 • Flip Chart และปากกาเคมี
 • อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ และ Group Workshop

ราคาค่าบริการ

(Onsite / Online : ZOOM)

วันจันทร์-วันศุกร์ ราคาวันละ 35,000 บาท

วันเสาร์-อาทิตย์ ราคาวันละ 43,750 บาท

ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

สถาบันส่งเอกสารอบรมให้ทางบริษัท 1 ชุดเพื่อทำสำเนาต่อ

การชำระค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”

เลขที่ 210-0-50861-9 สถาบันอยู่ในระบบ VAT 7% และสถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

สามารถรับชมคลิปแนะนำหลักสูตรด้านล่างนี้

 


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles