6 มิถุนายน 2018

สนใจหลักสูตรพัฒนาบุคลากรและรณรงค์ส่งเสริมด้านการเพิ่มผลิตภาพ

คลิก www.ftpi.or.th/services/productivity

 

 




Writer

ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ