โครงการรณรงค์ส่งเสริมด้านการเพิ่มผลิตภาพ

Practitioner Development  Consulting In-house Training Public Training Activity-Based Learning
Productivity Mindset  จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ
สร้างแนวคิด และปลุกจิตสำนึกที่ดีต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดผลิตภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และชีวิตประจำวัน ให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
หลักสูตร 1 วัน
Personal Productivity  การเพิ่มผลิตภาพด้วยตนเอง 
พัฒนาศักยภาพของตนเอง ผ่านแนวคิด วิธีการ และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างเป็นระบบ  ตามแนวทาง Self AIMS
หลักสูตร 1 วัน
รุ่น2: 6 Jun
รุ่น3: 26 Sep
รุ่น4: 13 Dec
Power up Positive Thinking เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก 
สร้างมุมมองความคิดในเชิงบวกให้กับคนในองค์กร โดยมุ่งพัฒนาทัศนคติที่ดี ทั้งต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
หลักสูตร 1 วัน
รุ่น2: 24 May
รุ่น3: 9 Aug
รุ่น4: 16 Nov
Back to Basics: Boost Up Productivity Practitioner เสริมประสิทธิภาพที่รากฐาน สร้างผลิตภาพอย่างยั่งยืน 
พัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานด้านการเพิ่มผลิตภาพ อาทิ การเก็บข้อมูล การประยุกต์ใช้เครื่องมือจัดการข้อมูล การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร 2 วัน
9 Habits Leading to Sufficiency Path for Sustainable Success ๙ อุปนิสัยพอเพียง สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
9 อุปนิสัยสำคัญ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง โดยใช้ความรู้นำทางและมีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างเข้มแข็งและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
หลักสูตร 2 วัน 3-4 Apr สนใจรับบริการ
Learning Camp: Smart People Smart Work เก่งคน เก่งงาน (รูปแบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม) 
สร้างความตระหนักเกี่ยวกับแนวคิดและการใช้เครื่องมือพื้นฐานการเพิ่มผลิตภาพ สร้างภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
    หลักสูตร 2 วัน 1 คืน
Learning Camp: Empowering leadership for smart supervisor พัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน สร้างผู้นำสู่ความสำเร็จ (รูปแบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม)
เสริมสร้างทักษะสำคัญสำหรับหัวหน้างานที่ดี ประกอบด้วย บทบาทหัวหน้างาน การสื่อสารเพื่อบริหารงาน บริหารคน การปรับปรุงงาน การสอนงาน การสร้างสัมพันธภาพในงาน และแนวคิดทางธุรกิจกับการเพิ่มผลิตภาพ
13-14 Mar หลักสูตร 2 วัน 1 คืน
Team Development
Consulting
In-house Training
Public Training
Activity-Based Learning
KM Facilitator for Productivity Improvement (PF+KM) นักส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร
แนวทางการวางระบบการจัดการความรู้ ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ด้านการเพิ่มผลิตภาพอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ ผ่านการพัฒนาทีมงานตามแนวทาง PF
หลักสูตร 2 วัน
รุ่น2: 18-19 Jul
Team Productivity การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม
สร้างและบริหารจัดการทีมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับความสามารถในการทำงาน ตามแนวทาง Team AIMS
หลักสูตร 1 วัน
รุ่น1: 10 Apr
รุ่น2: 19 Jul
รุ่น3: 19 Oct
Productivity Facilitator Techniques for Smart Leader (PF)เทคนิคการเป็นนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ สำหรับสุดยอดหัวหน้างาน
แนวทางการสร้างทีมงานขับเคลื่อนและส่งเสริมการดำเนินงาน Productivity เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร ด้วยแนวทางการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามหลักการ PDCA
โครงการปี2561 หลักสูตร 3 วัน 26-29 Jun สนใจรับบริการ
QCC Facilitator นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ
แนวทางการสร้างทีมงานขับเคลื่อน ส่งเสริมและบริหารจัดการกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพหรือ QCC สามารถเป็นพี่เลี้ยง ผลักดันการดำเนินงานและวัดผลลัพธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
สนใจรับบริการ หลักสูตร 2 วัน
Diagnosis Practices for Productivity and Quality Improvementเจาะปัญหาให้ตรงจุด แก้ปัญหาได้ถูกทาง
ทฤษฎีและหลักการ รวมถึงฝึกปฏิบัติโดยเข้าสังเกตกระบวนการทำงานจริงขององค์กรตัวอย่างเพื่อค้นหา “ปัญหา” หรือ “โอกาสแห่งการปรับปรุง” ในพื้นที่ และใช้ปัญหานั้นเป็นจุดเริ่มต้นในการเลือกใช้เครื่องมือ หรือวิธีการเพื่อปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม
สนใจรับบริการ หลักสูตร 3 วัน
รุ่น2: 21-23 Mar
รุ่น3: 22-24 Aug
Productivity Promotion Techniques เทคนิคการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร
ความสำคัญของการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร ด้วยการประยุกต์ใช้และออกแบบการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร 1 วัน
Change Leader Development Consulting In-house Training Public Training Activity-Based Learning
Leading Innovationก้าวกระโดดด้วยนวัตกรรม
แนวคิด วิธีการ และเครื่องมือเพื่อการคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการนำแนวคิดสู่การปฎิบัติจริง เพื่อให้เห็นภาพรวมและเกิดความเข้าใจถูกต้อง
  หลักสูตร 1 วัน
4 Steps to be a GREAT Supervisor4 ขั้นตอน สู่การเป็นสุดยอดหัวหน้างาน ตามแนวทาง TWI
การพัฒนาทักษะพื้นฐานสำหรับการเป็นหัวหน้างานที่ดีตามแนวทาง Training within Industry (TWI)
รุ่น2: Aug-Sep
(8 วัน/รุ่น)
สนใจรับบริการ
*Efficiency Manpower Audit for Productivity Enhancement Program (MA) การประเมินอัตรากำลังอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการผลิตภาพองค์กร
แนวทางสร้างทีมผู้ประเมินอัตรากำลังภายในองค์กร เพื่อให้องค์กรมีแนวทางการบริหารจัดการคนและองค์กรแบบ Right Size, Right Time, Right Skills
สนใจรับบริการ หลักสูตร 2 วัน
รุ่น2: 20-21 Sep
หมายเหตุ: *สถาบันมีให้บริการ MA Audit Service
ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สถาบัน จดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนฝีมือแรงงาน 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครหลักสูตรได้ที่
ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 02-619-5500 ต่อ 426 (กิตติมา) 429 (วัชชิระ)
โทรสาร : 02-619-8096