In-house Training

QCC Training and Follow up

ระยะเวลาอบรม : 3 วัน
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 35 คน

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ยกตัวอย่าง
- Workshop


จันทร์ - ศุกร์ 30,000 บาท / วัน
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 37,500 บาท / วัน
ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

QCC หรือ Quality Control Circle คือ การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่มที่เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน ในการรวมกลุ่มจากหน่วยงานเดียวกัน เพื่อปรับปรุงคุณภาพงานอย่างเป็นขั้นตอน ด้วยเครื่องมือคุณภาพ และวัดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการที่พนักงานมีแนวทางในการค้นหาปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ รวมถึงมีการวางแผนในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ จะส่งผลให้การดำเนินงานในภาพรวมขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเป็นพื้นฐานสำคัญในการปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โปรแกรมการฝึกอบรมนี้ ออกแบบสำหรับการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจในหลักการ QCC และให้แนวทางในการประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีการมอบหมายงาน และติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงมีการให้คำปรึกษาแนะนำจากวิทยากรที่ปรึกษา ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวทางไปปรับใช้ในการปรับปรุงงานในส่วนงานที่รับผิดชอบได้อย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และเห็นความสำคัญของการทำ QCC ในองค์กร
 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวคิด และหลักการปรับปรุงงานตาม QC Story
 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือคุณภาพ 7 QC Tools
 • เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
 • เพื่อเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการ และการทำงานเป็นทีม
 • เพื่อให้ได้นำแนวทางที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารระดับกลาง และหัวหน้างาน
 • พนักงานที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม/โครงการปรับปรุงงาน
 • ทีมงานที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อน ผลักดัน การปรับปรุงงานในองค์กร
 • จำนวนไม่เกิน 35 คน/รุ่น (แบ่งกลุ่มปรับปรุงงานภายใต้โปรแกรมฝึกอบรมไม่เกิน 8 กลุ่ม/รุ่น)

รูปแบบการอบรม 

 • บรรยาย และกิจกรรมกลุ่มเพื่อการเรียนรู้
 • มอบหมาย Assignment
 • ให้คำแนะนำผ่านการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน และการนำเสนอผลงาน

ระยะเวลาอบรม

 • ฝึกอบรม Workshop & Assignment 1 วัน
 • นำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานของกลุ่ม 1 วัน
 • นำเสนอผลงานสรุปผลการดำเนินงาน 1 วัน

กำหนดการ (วันที่หนึ่ง)

เวลา รายละเอียด
9.00 น. – 16.00 น.   – หลักการของกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ (QCC Activity)

– การขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรม QCC ภายในองค์กร

– แนวคิดพื้นฐานด้านคุณภาพ (Quality Concept)

– ความสำคัญของข้อมูลเพื่อการดำเนินการปรับปรุงงาน

– การประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพ (QC Tools)

– หลักการของ QC Story เพื่อการปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ

Group Workshop (Case จริงขององค์กร) เพื่อดำเนินงานตามขั้นตอนของ QC Story

– คัดเลือกหัวข้อปรับปรุงในงานที่รับผิดชอบ

– กำหนดแนวทางในการสำรวจสภาพปัจจุบัน และตั้งเป้าหมาย

– วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

Group Assignment

– กำหนดแนวทางปรับปรุง และจัดทำแผนปรับปรุงตามแนวทาง QCC ในงานที่กลุ่มรับผิดชอบ

กำหนดการ (วันที่สอง)

เวลา รายละเอียด
9.00 น. – 14.30 น.

 

  การติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของกลุ่ม QCC

  – นำเสนอความคืบหน้าของการดำเนินงาน QCC ตามแผน รายกลุ่ม (จำนวนกลุ่ม 5-8 กลุ่ม)

  – ที่ปรึกษา / ผู้บริหาร / ผู้บังคับบัญชา ให้คำแนะนำกับกลุ่ม QCC

14.-45 น. – 16.00 น.

 

 วิทยากรที่ปรึกษาให้ความรู้เพื่อการดำเนินงานต่อดังนี้

 – การเก็บข้อมูลและวัดผลลัพธ์หลังการปรับปรุง

  – การทำให้เป็นมาตรฐาน

  – แนวทางในการนำเสนอผลงาน

กำหนดการ (วันที่สาม)

เวลา รายละเอียด
9.00 น. – 14.45 น.

 

  การนำเสนอผลงานของกลุ่ม QCC

  – นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่ม QCC (จำนวนกลุ่ม 5-8 กลุ่ม)

  – ที่ปรึกษา / ผู้บริหาร / ผู้บังคับบัญชา ให้คำแนะนำกับกลุ่ม QCC

14.-45 น. – 16.00 น.

 

  – สรุปการนำเสนอผลงาน

  – ให้แนวทางในการต่อยอดขยายผล และผลักดันการดำเนินงานให้เกิดความต่อเนื่อง

 • กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ราคาค่าบริการ : ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 90,000 บาท

ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม และจัดทำ Workshop 1 วัน    30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตามผล และการนำเสนอผลงาน 2 วัน 60,000 บาท

 • ราคานี้รวมค่าเอกสาร และอุปกรณ์ Workshop สำหรับผู้เข้าอบรม ไม่เกิน 35 คน
 • ราคานี้ ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ราคานี้ ไม่รวม ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าที่พัก (ถ้ามี) ของวิทยากร

การชำระค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”

เลขที่ 210-0-50861-9 สถาบันอยู่ในระบบ VAT 7% และสถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

 
หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles