/ โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
Loading Events

← Back to Events

โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ

247 Rachadapisek Road
Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand
+66 (0) 2290 0125

Past Events

วันที่ หมวดหมู่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่

ธันวาคม 2019

12
PI-13 : Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
12
PS-21 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
3,900 4,300
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
12
PS-11 : Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
12-13
PI-04 : Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
13
PI-30 : How to Manage Knowledge of the Organization According to ISO 9001:2015(จัดการองค์ความรู้ขององค์กรเพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015)
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
13
PI-19 : Cost Reduction (เทคนิคการลดต้นทุน)
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
13
PI-20 : Quality Control Circle (การบริหารวงจรคุณภาพ QCC)
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
17
PS-19 : Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
17
PS-06 : Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
3,900 4,300
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
17
SM-09 : Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
18
PS-15 : Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
18-19
PS-16 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
18-19
IM-03 : Service Innovation Era 4.0 (สร้างโอกาสและความท้าทายด้วยนวัตกรรมการบริการยุค 4.0)
6,500 6,900
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
18-19
PI-06 : Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
19
PS-14 : Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ

สิงหาคม 2020

5-7
TQA Criteria รุ่น 11
9,000 9,500
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ

กันยายน 2020

2-3
IM-20 Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
8
IM-14 Quality Control Circle (การบริหารวงจรคุณภาพ QCC)
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
9-10
IM-23 Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
5,800 6,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
9-10
IN-02 Implementing Quality & Innovation Management to Sustainable Success (ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดการคุณภาพและนวัตกรรมสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน)
6,500 6,900
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
15
PM-07 Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
16-17
SD-07 Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,500 6,900
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
22
IM-10 Productivity Management (การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ)
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
22
SD-11 EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
23-24
IM-13 IE Techniques for Productivity Improvement (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ)
5,800 6,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
24
KM-04 Knowledge Management and Data Analytic for Performance Excellence Framework (การจัดการความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
29
SD-08 Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
29-30
IM-15 QCC Facilitator (นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ) New
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
30
SD-03 Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ

ตุลาคม 2020

6
IM-27 Visual Control (การควบคุมด้วยการมองเห็น)
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
6
SD-14 Powerful Presentation (นำเสนออย่างมีพลัง)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
7-8
IM-01 Operations Management with Performance Excellence Framework (การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ)
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
7-8
IM-16 7 QC Tools (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
7-8
PM-11 Job Method (เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน)
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
15
CM-06 Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
15
IM-21 Autonomous Maintenance for Zero Breakdown (การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์)
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
15
เลื่อนเป็น 18 ธ.ค. !! PM-15 Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
16
SM-05 How to Master Change Management (การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนองค์กร)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
16
IM-24 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ)
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
16
PM-01 The Changing Landscape of HR in Digital World (พลิกโฉมบทบาท HR สู่ยุคดิจิทัล)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
20
IM-04 Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ)
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
20
PM-13 Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
21-22
IM-07 Modern Supply Chain & Logistics Management (การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่)
5,800 6,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
21-22
PM-12 Job Relations: Building Working Relationships (การสร้างสัมพันธภาพในงาน)
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
21-22
SD-04 Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
27
CM-07 Handling Difficult & Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
27
IM-22 Overall Equipment Effectiveness: OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
27
PM-04 Intelligence Leadership (ภาวะผู้นำ) Revised
3,900 4,300
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
27-29
IMP-18 : ยกระดับผลิตภาพองค์กรด้วย Innovation Master Plan รุ่น 18
15,000 17,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
28-29
IM-18 Statistical Process Control: SPC (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)
5,800 6,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
28-29
DT-01: Digital Transformation (วิถีทางองค์กรสู่การเปลี่ยนปรับรับมือยุคดิจิทัล)
6,500 6,900
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
29
IS-02 Risk and Opportunity Management Techniques for Management System ISO 9001:2015 (เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและโอกาสในมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001:2015)
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
29
SD-12 Smarter Meeting (เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิผล)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
30
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต A : Future Skills Development ทิศทาง และแนวโน้มของเทคโนโลยีสำคัญสู่ Digital Transformation
3,900 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ

พฤศจิกายน 2020

3
ยกเลิกการอบรม SM-02 Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหา Strategic Insight)
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
3
SD-06 Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
4-5
IM-06 Smart Value Chain (ห่วงโซ่คุณค่าแห่งอนาคต) New
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
4-5
KM-05 Knowledge Capturing (เทคนิคการถอดองค์ความรู้)
6,000 6,500
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
10
IM-19 Acceptance Sampling Plan (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
10
PM-08 Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
3,900 4,300
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
10
SD-15 MC Onboarding (พิธีกรมือใหม่) 
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
11
SD-10 Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
3,900 4,300
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
11-12
IM-20 Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
12-13
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต B : Complex Problem Solving เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
7,800 8,400
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
17
SM-08 Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
17
SD-09 Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)
3,900 4,300
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
17-19
SD-13 Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
14,000 15,500
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
18
IM-25 Cost Reduction (เทคนิคการลดต้นทุน)
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
18-19
IM-09 Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
19
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต C : Collaborations at work ทักษะการประสานความร่วมมือ
3,900 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
20
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต D : Influencing At Work ทักษะการโน้มน้าวใจในการทำงาน
3,900 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
24
IM-08 Automatic Guided Vehicle System (ระบบขนส่งลำเลียงอัตโนมัติ ในงานอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ) New
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
24
PM-09 Assignment & Controlling Tricks and Tips (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)
3,900 4,300
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
24
SD-02 Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
25-26
IS-01 ISO 9001:2015 Requirements (ข้อกำหนด ISO 9001:2015)
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
25-26
IM-23 Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
5,800 6,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
25-26
KM-02 Roadmap KM to Learning Organization (ต่อยอดเส้นทางเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้)
6,000 6,500
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
25-26
PM-10 Effective Job Instruction (การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล)
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
26
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต E : Sparking Creative Thinking จุดประกายความคิดสร้างสรรค์
3,900 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
27
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต F : Adaptability Skills ความสามารถในการปรับตัวยุคดิจิทัล
3,900 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ

ธันวาคม 2020

1
CM-08 Personality and Communication for Frontline Services (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
1
PM-07 Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
1
SD-03 Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
2
SD-11 EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
2-3
IM-11 Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
2-3
SD-07 Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,500 6,900
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
3
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต G : Big Data เทรนด์ต้องรู้ในยุค Digital Business Transformation
3,900 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
4
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต H : Internet of Things, AR VR QR และ Application ที่เกี่ยวข้อง Cyber Security , The Cloud
3,900 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
15
IM-17 Failure Mode and Effects Analysis : FMEA (การวิเคราะห์ชนิดความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดและผลกระทบ) Revised
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
15
PM-13 Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
15
SD-08 Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
16-17
IM-05 Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
16
CM-05 Voice of Customer: VOC Customer Insight (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight)
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
16
PM-15 Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
16-17
SM-09 Strategic Risk & Opportunity Management (กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ)
6,500 6,900
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
16-17
เต็มแล้ว !! SD-04 Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
17
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต J : Collaboration between Human Engineering & Robotics การประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ
3,900 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
18
IM-14 Quality Control Circle (การบริหารวงจรคุณภาพ QCC)
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
22-23
IM-15 QCC Facilitator (นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ) New
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
22-23
IM-13 IE Techniques for Productivity Improvement (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ)
5,800 6,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ


Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari

Slider