/ Events
Loading Events

Past Events

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

Past Events

วันที่ หมวดหมู่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่

August 2019

20
PI-27 : ISO 45001:2018 Requirements (ตีความข้อกำหนด ISO 45001:2018) New
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
21-22
PS-18 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
21
PI-19 : Cost Reduction (เทคนิคการลดต้นทุน)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
21-23
TQA Internal Organization Assessment รุ่น 3
9,000 9,500
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
22
SM-07 : KPIs: Principles to Practices (ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน)
3,800 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
23
OEE Real-time Monitoring and Improvement: ยกระดับประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรยุค 4.0 เต็มแล้ว !!
โรงแรมซาซ่า (บางปู) จ.สมุทรปราการ
26
Driving Performance with OKRs
500
Facebook Live
27
PS-03 : Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
27
CM-05 : Voice of Customer: VOC Customer Insight (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
27
PS-06 : Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
3,900 4,300
โรงแรม บูเลอวาร์ด
28-29
KM-04 : Knowledge Management and Data Analytic for Performance Excellence Framework (การจัดการความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ)
6,000 6,500
โรงแรม บูเลอวาร์ด
28-29
IM-02 : Implementing Quality & Innovation Management to Sustainable Success (ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดการคุณภาพและนวัตกรรมสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน)
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
28-29
PI-05 : Modern Supply Chain & Logistics Management (การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่)
5,800 6,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
28-30
TQA Criteria รุ่น 12
9,000 9,500
อมารี วอเตอร์เกท
29
9 Habits Leading to Sufficiency Path for Sustainable Success : ๙ อุปนิสัยพอเพียงสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
3,000 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

September 2019

2-6
Oversea Site Visit: SMART Solution with NEC Japan SMART Factory
78,000 80,000
ประเทศญี่ปุ่น
2-6
Six Sigma Green Belt Training รุ่น 22
19,000 20,000
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
3
SM-09 : Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
3,800 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
3
KM-01 : Practical Knowledge Management: KM (การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
3
CM-01 : Stakeholder Engagement for Sustainability (การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความยั่งยืน)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
4
Site Visit : Productivity Improvement บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด
3,900 4,500
บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด
4-5
SM-08 : Individual KPIs (เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล) Revised
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
4-5
PI-06 : Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
5-6
Boost up TQA Category 6 through Business Excellence Tools
8,000 8,500
10
PS-19 : Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
10
PI-03 : Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
11-12 , 25-26
Customer Insight & Business Model Innovation : จับทิศทางลูกค้า สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ
16,000 17,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
11-12
PI-10 : Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
5,800 6,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
11-12
PI-26 : ISO 9001:2015 Requirements (ข้อกำหนด ISO 9001:2015)
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
11-12
PI-14 : 5S+Safety Activities (กิจกรรม 5สและความปลอดภัย) พร้อมดูงาน
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
12, 26-27 ก.ย. , 4 ต.ค.
Thriving in Forces of change: Preparing for Future Skills – Program การเตรียมความพร้อมทักษะบุคลากรด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อรองรับอนาคต
14,500 15,500
12
Thriving in Forces of change: Future Skills Development ความรู้ และทักษะอนาคต 4.0 (Soft &Tech) การเตรียมพร้อมพัฒนาคน และ ทิศทาง & แนวโน้มของเทคโนโลยีที่สำคัญ สู่ Digital Transformation
3,900 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
13
Supervisor Get up to Speed
500
Facebook Live
17
PS-21 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
3,900 4,300
โรงแรม บูเลอวาร์ด
17
PI-15 : POKA-YOKE (ระบบป้องกันความผิดพลาด)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
17-18
QCC Facilitator : นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ
6,000 7,000
VIC3 Bangkok
18-19
PS-22 : Effective Writing for Organizational Communication (การเขียนเพื่อสื่อสารองค์กรอย่างมีประสิทธิผล)
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
18
PI-07 : Productivity Management (การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
18, 25-26
Big Data & Business Analytics
15,000 17,000
อาคาร Knowledge Exchange Center (KX)
24
PS-23 : EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
3,800 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
24
PI-13 : Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
24
PS-24 : Smarter Meeting (เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิผล)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
ที่ 24-25 กันยายน 2562 - 1 ตุลาคม
Idea Generation & Value Creation Program : เสก สรร ปั้น แต่งไอเดียอย่างมีคุณค่า รุ่น 5
11,000 12,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
25-26
PS-08 : Effective Job Instruction (การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล)
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
25
PS-15 : Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )
3,800 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
26 กันยายน , 29-30 ตุลาคม และ 5 พฤศจิกายน
Digital Productivity Improvement รุ่น 3
15,500 17,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
26
IM-01 : Innovation Management in the Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
26
Thriving in Forces of change: Internet of Things, AR VR QR และ Application ที่เกี่ยวข้อง และ Cyber Security and The Cloud
3,900 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
27
Thriving in Forces of change: Big Data เทรนด์ต้องรู้ในยุค Digital Business Transformation พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้ Analytic Tools และการสาธิตระบบแสดงผล Big Data
3,900 4,500
อาคาร Knowledge Exchange Center (KX)
27
Let’s ask the Expert ครั้งที่ 2 Cybersecurity: INSIGHTS on How Experts Manage Risks!
2,000
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

October 2019

1
PS-04 : Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
1
CM-03 : Customer Engagement (รู้ให้ลึก เข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน)
3,500 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
2-3
PI-23 : Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)
5,500 6,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
2-3
SM-10 : Strategic Risk & Opportunity Management (กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ)
6,500 6,900
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
2-3
KM-05 : Knowledge Capturing (เทคนิคการถอดองค์ความรู้)
6,000 6,500
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
4
Thriving in Forces of change:Autonomous & Robots การนำหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตและบริการ
3,900 4,200
ศูนย์การเรียนรู้กระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Learning Factory)
8
PI-09 : VSM: Value Stream Mapping (การวิเคราะห์กระบวนการผลิตด้วย VSM ตามแนวทางของ LEAN)
3,500 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
8
PS-07 : Assignment & Controlling Tricks and Tips (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)
3,900 4,300
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
8-10 , 16-17
Executive Strategic Management Program รุ่น 6
25,000 27,000
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
9
PI-22 : Potential Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (การวิเคราะห์ชนิดความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดและผลกระทบ)
3,500 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
9
SM-05 : How to Master Change Management (การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนองค์กร)
3,700 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
9
PI-02 : Work System Design (การออกแบบระบบงาน)
3,500 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
10-11
SM-12 : Collaborative Business Relationship Management (การบริหารความร่วมมือทางธุรกิจ) New
5,500 6,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
10-11
PI-17 : IE Techniques for Productivity Improvement (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ)
5,800 6,200
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
10-11
PI-01 : Operations Management with Performance Excellence Framework (การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ)
5,500 6,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
16
CM-08 : Personality and Communication for Frontline Services (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ)
3,700 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
16
PS-11 : Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
16-17
PI-11 : Statistical Process Control: SPC (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)
5,800 6,200
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
17-18
CM-04 : Customer Service Excellence: From Good to Great (กลยุทธ์มัดใจลูกค้าด้วยบริการที่เป็นเลิศ)
6,500 6,900
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
17-18
PS-16 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
18
PI-18 : 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ)
3,500 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
29
PS-20 : Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)
3,900 4,300
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
29
SM-01 : Advance Strategic Planning : ASP Model (ASP Model สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21)
3,700 4,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
29
PI-12 : Acceptance Sampling Plan (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)
3,800 4,200
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
29-31
ยกระดับผลิตภาพองค์กรด้วย Innovation Master Plan รุ่น 15
15,000 17,000
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา
30-31
KM-03 : Knowledge Management Assessment (KMA เครื่องมือประเมิน KM Maturity)
6,000 6,500
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
30-31
PI-21 : 7 QC Tools (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
5,500 6,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
30-31
PS-09 : Job Method (เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน)
5,500 6,000
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ

November 2019

5
PS-26 : Powerful Presentation (นำเสนออย่างมีพลัง) New
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
5-7
PS-25 : Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
14,000 15,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
5
PS-02 : Transformational Leadership (ผู้นำการเปลี่ยนแปลง) New
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
5-7
The Next Age of Marketing : Digital Marketing รุ่น 4
15,000 17,000
อมารี วอเตอร์เกท
6-7
SM-06 : Balanced Scorecard (เครื่องมือแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
6-7
PI-08 : Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
PI-25 : Overall Equipment Effectiveness: OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
PS-12 : Managing Employees for Performance Achieved (การบริหารคนเพื่อเพิ่มผลงาน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
CM-06 : Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13
PS-13 : Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13-14
PS-10 : Job Relations: Building Working Relationships (การสร้างสัมพันธภาพในงาน)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13
CM-02 : Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping) New
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
14
SM-02 : Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหา Strategic Insight)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
14
PS-27 : MC Onboarding (พิธีกรมือใหม่) New
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18-22
Six Sigma Green Belt Training รุ่น 23
19,000 20,000
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
19
PI-16 : Visual Control (การควบคุมด้วยการมองเห็น)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
19
PS-05 : Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
19
CM-07 : Handling Difficult & Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
20-21
PS-18 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
20-21
SM-11 : Master Business Continuity Management (การบริหารความต่อเนื่องธุรกิจสู่ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
20-21
PI-28 : ISO 45001:2018 Internal Audit (การตรวจประเมินภายในระบบ ISO 45001:2018) New
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
20-21 , 27-28
โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management Program: Makes a Great Leader) รุ่น 8
22,500 24,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
26
PS-17 : Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
26
PS-03 : Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
26
PS-23 : EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
27-28
PI-10 : Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
5,800 6,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
27-28
SM-03 : Strategic Scenarios Planning & Strategic Destination for Sustainable Business (กลยุทธ์การสร้างภาพสถานการณ์จำลองอนาคต และกำหนดทิศทางองค์กรเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
27-28
KM-02 : Roadmap KM to Learning Organization (ต่อยอดเส้นทางเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้)
6,000 6,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
27
เต็มแล้ว !! Enhance manufacturing competitiveness by Cost Reduction เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยเทคนิคการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิผล ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
โรงแรม เวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี

December 2019

11
SM-04 : Future and Uncertainty Management (การบริหารอนาคต และความไม่แน่นอน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
11
PI-24 : Autonomous Maintenance for Zero Breakdown (การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
11
PS-01 : The Changing Landscape of HR in Digital World (พลิกโฉมบทบาท HR สู่ยุคดิจิทัล) New
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
PI-13 : Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
PS-21 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
PS-11 : Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12-13
PI-04 : Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12-13, 17
Idea Generation & Value Creation Program : เสก สรร ปั้น แต่งไอเดียอย่างมีคุณค่า
11,000 12,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
13
PI-30 : How to Manage Knowledge of the Organization According to ISO 9001:2015(จัดการองค์ความรู้ขององค์กรเพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13
PI-19 : Cost Reduction (เทคนิคการลดต้นทุน)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13
PI-20 : Quality Control Circle (การบริหารวงจรคุณภาพ QCC)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
17
PS-19 : Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
17
PS-06 : Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
17
SM-09 : Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
17-18
ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Productive Supervisor รุ่น 17 (Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor)
5,500 5,800
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา
18
PS-15 : Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18-19
PS-16 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18-19
IM-03 : Service Innovation Era 4.0 (สร้างโอกาสและความท้าทายด้วยนวัตกรรมการบริการยุค 4.0)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18-19
PI-06 : Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
19
PS-14 : Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
19
Seminar and Site Visit : Service 4.0 : ยุคแห่งการปฏิวัติงานบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
7,500 7,900
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

January 2020

16
TQA Journey: Change in Criteria 2020 – 2021
2,000 2,200
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา
23
Service 4.0 ปฏิวัติงานบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม : บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา)
3,500 3,700
บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
27
Digital Lean Sharing Day ล้อมวงเรียนรู้ กับกูรู “ลีน” ตัวจริง
2,500
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ แอนด์ คอนเวนชั่น
30
Service 4.0 ปฏิวัติงานบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม : บริษัท บ๊อกซ์24 จำกัด
3,500 3,700
บริษัท บ๊อกซ์24 จำกัด

February 2020

6
Service 4.0 ปฏิวัติงานบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม : GET FOOD
3,500 3,700
GET FOOD
9-15
Japan Study Tour on Smart Manufacturing
119,000 125,000
ประเทศญี่ปุ่น
11-12
MKT-05-01 : Content Strategy Canvas to Optimize Business
8,000 8,500
อมารี วอเตอร์เกท
12-14
TQA Criteria รุ่น 1
9,000 9,500
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
20
Blockchain Design Sprint Process Workshop
5,500 6,500
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
25
IM-28 Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
25
PM-05 Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
25
SD-10 Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
25
MKT-05-02 : Line OA for Business
4,500 5,000
อมารี วอเตอร์เกท
26
SM-02 Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหา Strategic Insight)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
26-27
IM-20 Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
26-27
IM-11 Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
26/2-12/3
CBI-10 : Customer Insight & Business Model Innovation (จับทิศทางลูกค้า สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ) รุ่น 10
16,000 17,200
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
26-28
TQA Criteria รุ่น 2
9,000 9,500
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
27
SD-08 Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท

March 2020

3
MKT-05-03 : Facebook Ads: Basic to Pro
4,500 5,000
อมารี วอเตอร์เกท
4
OEE: Enhance Overall Equipment Effectiveness Through Focus Improvement Pillar: ยกระดับประสิทธิผลโดยรวมเครื่องจักรโดยผ่านการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง และกิจกรรม Business Matching (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี
9-13
Six Sigma Green Belt Training รุ่น 24
19,000 20,000
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
10
IM-22 Overall Equipment Effectiveness: OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
10
PM-13 Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
โรงแรม บูเลอวาร์ด
10-11, 17
IGP-07 : Idea Generation & Value Creation Program : เสก สรร ปั้น แต่งไอเดียอย่างมีคุณค่า รุ่น 7
11,000 12,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
11-12
KM-05 Knowledge Capturing (เทคนิคการถอดองค์ความรู้)
6,000 6,500
โรงแรม บูเลอวาร์ด
11-12
SD-04 Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
11-12
SM-03 Strategic Scenarios Planning & Strategic Destination for Sustainable Business (กลยุทธ์การสร้างภาพสถานการณ์จำลองอนาคต และกำหนดทิศทางองค์กรเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ)
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
11-13
TQA Criteria รุ่น 3
9,000 9,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
13 มี.ค. - 22 พ.ค.
เลื่อนวันจัดอบรม !! โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Future Skills Development Program 2020
37,900 41,200
13
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต A : Future Skills Development ทิศทาง และแนวโน้มของเทคโนโลยีสำคัญสู่ Digital Transformation
3,900 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
15-20
19-AG-27-GE-SMN-B : Study Mission to a Nonmember Country on Future Food Business Models (Postponed)
San Francisco, CA, USA
17
IN-01 Innovation Management in the Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร) Revised
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
17-18
SUP-18 : ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Productive Supervisor รุ่น 18 (Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor)
5,500 5,800
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
17
MKT-05-04 : Google AdWords for Business
4,500 5,000
อมารี วอเตอร์เกท
18
CM-04 Customer Engagement (รู้ให้ลึก เข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
18-19
IM-23 Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
5,800 6,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
18-19
IN-02 Implementing Quality & Innovation Management to Sustainable Success (ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดการคุณภาพและนวัตกรรมสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน)
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
18-20
TQA Criteria รุ่น 4
9,000 9,500
อมารี วอเตอร์เกท
19
PM-02 HR Analytics for Strategic Decisions (HR Analytics เชิงกลยุทธ์) New (Facebook Live)
1,800
Facebook Live
24
IM-25 Cost Reduction (เทคนิคการลดต้นทุน)
3,500 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
24
PM-07 Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
โรงแรม บูเลอวาร์ด
24
SD-03 Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )
3,800 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
24-26 มีนาคม และ 1-2 เมษายน
เลื่อนไปรุ่นถัดไป !! Executive Strategic Management Program รุ่น 7
25,000 27,000
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
25
SD-09 Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)
3,900 4,300
โรงแรม บูเลอวาร์ด
25-26
IM-09 Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0)
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
25-26
SD-07 Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
25-27
TQA Criteria รุ่น 5
9,000 9,500
โรงแรม วินทรี ซิตี้ รีสอร์ท
30-31 มีนาคม และ 3 เมษายน
เลื่อนไปรุ่นถัดไป !! Big Data & Business Analytics รุ่น 2
15,000 17,000
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
31
IS-03 : How to Manage Knowledge of the Organization According to ISO 9001:2015(จัดการองค์ความรู้ขององค์กรเพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
31
SD-06 Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
31
SD-11 EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท

April 2020

1
IM-21 Autonomous Maintenance for Zero Breakdown (การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
1
PM-01 The Changing Landscape of HR in Digital World (พลิกโฉมบทบาท HR สู่ยุคดิจิทัล)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
1
SD-14 Powerful Presentation (นำเสนออย่างมีพลัง)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
1-2
TQA Application Report Writing รุ่น 1
6,500 7,000
รร.อมารี วอเตอร์เกท
1/4-30/6
SME Regular Level 2563
8-9
SM-07 Cascading and Aligning KPI to Achieve the Corporate Goal (ตัวชี้วัดความสำเร็จของาน) Revised
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
8-9
IM-16 7 QC Tools (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
9
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย วิธีบริหารการทำงานที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ (Online)
0
Facebook Live
20-23
20-IN-36-GE-WSP-A : APO Developmental Workshop for Practitioners of Business Excellence (Postponed)
Singapore
21
CM-06 Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)
3,800 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
21
PM-14 Managing Employees for Performance Achieved (การบริหารคนเพื่อเพิ่มผลงาน)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
22-23
SM-06 Balanced Scorecard (เครื่องมือแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ)
6,500 6,900
โรงแรม บูเลอวาร์ด
22-24
TQA Criteria รุ่น 6
9,000 9,500
อมารี วอเตอร์เกท
23
KM-01 Practical Knowledge Management: KM (การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ)
3,700 4,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด
23-24 เมษายน และ 29-30
เลื่อนไปรุ่นถัดไป !! Middle Management Program รุ่น 9
22,500 24,500
28
CM-07 Handling Difficult & Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)
3,800 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
28
PM-09 Assignment & Controlling Tricks and Tips (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)
3,900 4,300
โรงแรม บูเลอวาร์ด
28-30
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! IMP-16 : ยกระดับผลิตภาพองค์กรด้วย Innovation Master Plan รุ่น 16
15,000 17,000
28-30
TQA Internal Organization Assessment รุ่น 1
9,000 9,500
รร.อมารี วอเตอร์เกท
29-30
IM-18 Statistical Process Control: SPC (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)
5,800 6,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
29-30
KM-04 Knowledge Management and Data Analytic for Performance Excellence Framework (การจัดการความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ)
6,000 6,500
โรงแรม บูเลอวาร์ด
29-30
PM-12 Job Relations: Building Working Relationships (การสร้างสัมพันธภาพในงาน)
5,500 6,000
โรงแรม บูเลอวาร์ด

May 2020

5/5-30/6
Reboot Productivity : ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ
7
Productivity ฝ่าวิกฤต Covid-19 (Online)
500 900
12
IM-19 Acceptance Sampling Plan (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
12-14
SD-13 Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
14,000 15,500
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
12/5-19/6
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! MKT-06 : The Next Age of Digital Marketing Program รุ่น 6
20,000 22,000
12-13
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! MKT-06-01 : Content Strategy Canvas to Optimize Business
8,000 8,500
13
SD-10 Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
13-15
TQA Criteria รุ่น 7
9,000 9,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
14
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต G : Big Data เทรนด์ต้องรู้ในยุค Digital Business Transformation
3,900 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
15
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต H : Internet of Things, AR VR QR และ Application ที่เกี่ยวข้อง Cyber Security , The Cloud
3,900 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
15
SMART CHANGE SMART FUTURE : องค์กร (Online)
500 900
Seminar Online
18-22
19-AG-31-GE/SPP-OSM-A : Multicountry Observational Study Mission on Modern Farm Machinery (Postponed)
Tokyo, Japan
18-22
20-IN-76-GE-WSP-A : Workshop on Smart Service and Technology for Enhancing Productivity in the Service Sector (Postponed)
Seoul, Republic of Korea
18
ฟื้นธุรกิจหลัง COVID-19 ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ (Online)
500 900
Seminar Online
19
CM-08 Personality and Communication for Frontline Services (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
19
PM-08 Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
21
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต I : Autonomous & Robots การนำหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตและบริการ พร้อมเยี่ยมชม
3,900 4,200
ศูนย์การเรียนรู้กระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Learning Factory)
22
CM-02 Key to Understand Customer Segmentation (เข้าใจกลุ่มลูกค้า พิชิตเป้าหมายองค์กร) New
3,800 4,200
22
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต J : Collaboration between Human Engineering & Robotics การประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Facebook Live)
1,800 1,800
Facebook Live
22
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! MKT-06-02 : Line OA for Business
4,500 5,000
26
PM-13 Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
26
IM-27 Visual Control (การควบคุมด้วยการมองเห็น) (Facebook Live)
900 900
Facebook Live
27-28
SD-04 Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
27
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต C : Collaborations at work ทักษะการประสานความร่วมมือ
3,900 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
28
IM-12 VSM: Value Stream Mapping (การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง Lean)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
28
!! ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย EXPERIENCE SHARING : หัวข้อ Industry 4.0:  Assistance Systems for Cyber Physical Facilities (Online)
0 0
Seminar Online

June 2020

5-23
[Exclusive Online Workshop] กลยุทธ์นวัตกรรม After COVID-19
7,500 8,000
Online Training
5
Advanced Strategic Management for Enhancing Productivity (Online)
500 900
Seminar Online
8-12
19-AG-30-GE/SPP-OSM-A : Multicountry Observational Study Mission on Emerging Models of Controlled-environment Agriculture (Postponed)
Tokyo, Japan
8
PM-11 Job Methods (เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน) (Online Training)
2,100 2,100
Online Training
9
[เลื่อนเป็นวันที่ 17 ก.ค.63] CM-02 Key to Understand Customer Segmentation (เข้าใจกลุ่มลูกค้า พิชิตเป้าหมายองค์กร) New
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
9
[เลื่อนเป็นวันที่ 17 ก.ค.63] PM-07 Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
9-10
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! SPF-01 : Strategic Planning with Foresight for Future Success (การวางแผนกลยุทธ์ด้วย Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต)
7,800 8,500
โรงแรมตวันนา กรุงเทพ
9
IM-29 5S+Safety Activities (กิจกรรม 5สและความปลอดภัย) (Facebook Live)
1,000 1,000
Facebook Live
9
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! MKT-06-03 : Facebook Ads: Basic to Pro
4,500 5,000
10-12
TQA Criteria รุ่น 8
9,000 9,500
โรงแรมเคป ราชา จังหวัดชลบุรี
11
[เลื่อนเป็นวันที่ 5 ส.ค.63] PM-15 Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
16
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! SD-08 Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
16
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต E : Sparking Creative Thinking จุดประกายความคิดสร้างสรรค์
3,900 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
16-17
[เลื่อนเป็นวันที่ 23-24 ก.ค.63] SUP-19 : ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Productive Supervisor รุ่น 19 (Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor)
5,500 5,800
โรงแรม บูเลอวาร์ด
17-18
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! IM-06 Smart Value Chain (ห่วงโซ่คุณค่าแห่งอนาคต) New
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
17-18
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! IM-23 Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
5,800 6,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
17
IM-14 Quality Control Circle (การบริหารวงจรคุณภาพ QCC) (Online Training)
2,100 2,100
Online Training
17
IN-01 Innovation Management in the Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร) Revised (Facebook Live)
2,100 2,100
Facebook Live
18
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต D : Influencing At Work ทักษะการโน้มน้าวใจในการทำงาน
3,900 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
18
ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย Think Foresight for Future Success : ปรับกลยุทธ์ และธุรกิจหลัง Covid-19 (Online)
0 0
Seminar Online
19
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต F : Adaptability Skills ความสามารถในการปรับตัวยุคดิจิทัล (Facebook Live)
2,100 2,100
Facebook Live
19
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! MKT-06-04 : Google AdWords for Business
4,500 5,000
23
[เลื่อนเป็น วันที่ 7 ส.ค.63] IM-17 Failure Mode and Effects Analysis : FMEA (การวิเคราะห์ชนิดความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดและผลกระทบ) Revised
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
23
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! SD-11 EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
23
IM-24 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ) (Facebook Live)
2,100 2,100
Facebook Live
24-25
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! IM-15 QCC Facilitator (นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ) New
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
24
PM-10 Effective Job Instruction (การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล) (Online Training)
2,100 2,100
Online Training
25
SD-07 Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ) (Facebook Live)
2,100 2,100
Facebook Live
29/6-10/7
20-IN-31-GE-TRC-A : Certified Productivity Practitioners’ Course for NPOs (Postponed)
Manila, Philippines
30/6-1/7
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! IM-13 IE Techniques for Productivity Improvement (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ)
5,800 6,200
30
[เลื่อนเป็นวันที่ 21 ส.ค.63] PM-04 Intelligence Leadership (ภาวะผู้นำ) Revised
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
30
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! SD-12 Smarter Meeting (เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิผล)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
30
IM-22 Overall Equipment Effectiveness: OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร) (Facebook Live)
2,100 2,100
Facebook Live

July 2020

1
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! IM-04 Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ)
3,500 4,000
1
PM-01 The Changing Landscape of HR in Digital World (พลิกโฉมบทบาท HR สู่ยุคดิจิทัล) (Facebook Live)
2,100 2,100
Facebook Live
2-3
[เลื่อนเป็น วันที่ 2-3 ก.ย.63] IM-20 Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)
5,500 6,000
2
[เลื่อนเป็นวันที่ 2 ก.ย.63] SM-08 Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
3,800 4,200
2-3
เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป !! DT-01: Digital Transformation (วิถีทางองค์กรสู่การเปลี่ยนปรับรับมือยุคดิจิทัล)
6,500 6,900
3
CM-05 Voice of Customer: VOC Customer Insight (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight)
3,500 4,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
3
SMART CHANGE SMART FUTURE : คน (Online)
500 900
Seminar Online
8-10
TQA Criteria รุ่น 9
9,000 9,500
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
10
Logistic Sector Outlook after COVID 19 (Online)
500 900
Seminar Online


Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari

Slider