/ Events
Loading Events

Upcoming Events › ฝึกอบรม

Events Search and Views Navigation

Find Events

Event Views Navigation

Events Search

Upcoming Events › ฝึกอบรม

วันที่ หมวดหมู่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่

March 2018

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561
TQA Live Series : คุย เคาะ เจาะ TQA Ep.1-6 [Re-run]
1,500 1,500
Facebook Live

October 2018

17-19 ตุลาคม, 21 พฤศจิกายน
Digital Productivity Improvement
15,500 17,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

November 2018

18-22
Study Mission on Japan Business Excellence Model and Innovation for Sustainable Development
19-21
PM-25 : Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
14,000 15,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
20-21
SM-08 : Balanced Scorecard (เครื่องมือแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
20-21
PI-25 : Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
20-21
KM-04 : Knowledge Management and Data Analytic for Performance Excellence Framework (การจัดการความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ)
6,000 6,500
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
22
PI-13 : Acceptance Sampling Plan (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
22
SM-01 : Advance Strategic Planning : ASP Model (ASP Model สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
22
CM-02 : Customer Engagement (รู้ให้ลึก เข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
22
PM-21 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล )
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
22
Future Skills Developmentความรู้ และทักษะอนาคต 4.0 (Soft &Tech) การเตรียมพร้อมพัฒนาคน, ทิศทาง & แนวโน้มของเทคโนโลยีที่สำคัญสู่ Digital Transformation
3,900 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด
22, 29 พ.ย. ,18-19
Thriving in Forces of change: Preparing for Future Skills – Program การเตรียมความพร้อมทักษะบุคลากรด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อรองรับอนาคต
14,500 15,500
โรงแรม บูเลอวาร์ด
27-28
SM-14 : Strategic Quality Management for Business Sustainability (กลยุทธ์การบริหารคุณภาพเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ) New
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
27-28
PM-08 : Job Method (เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
27-28
PM-18 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
27-30
Six Sigma Green Belt Training รุ่น 19
15,000 16,000
28-29 พฤศจิกายน และ 3-4 ธันวาคม
Middle Management Program : Makes a Great Leader รุ่น 6
22,500 24,500
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
29
PM-14 : Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
29
SM-02 : Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธิ์เพื่อค้นหา Strategic Insight)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
29
SM-11 : Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
3,800 4,200
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
29
PM-10 : Coaching and Mentoring and Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
29
Internet of Things, AR VR QR และ Application ที่เกี่ยวข้อง, Cyber Security and The Cloud
3,900 4,200
โรงแรม บูเลอวาร์ด

December 2018

12
CM-01 : Stakeholder Engagement for Sustainability (การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความยั่งยืน)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
PM-01 : Intelligence Leadership (เสริมสร้างภาวะผู้นำ)
3,900 4,300
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
PI-09 : Productivity Management (การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ) New
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12
PM-12 : Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
12-14
ยกระดับผลิตภาพองค์กรด้วย Innovation Master Plan รุ่น 12
15,000 17,000
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา
13
PI-18 : Visual Control (การควบคุมด้วยการมองเห็น )
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13-14
PI-23 : 7 QC Tools (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
5,500 6,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13-14
IM-04 : Service Innovation Era 4.0 (สร้างโอกาสและความท้าทายด้วยนวัตกรรมการบริการ ยุค 4.0)
6,500 6,900
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
13-14
ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Productive Supervisor รุ่น 13 (Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor)
5,500 5,800
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
14
SM-05 : How to Master Change Management (การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนองค์กร)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
14
PI-14 : Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18
PM-02 : Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18
PM-19 : Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18
PI-16 : 5S Audit Technique for Productivity Improvement (เทคนิคการตรวจ 5ส เพื่อเพิ่มผลิตภาพ)
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18
PI-26 : Self Maintenance for Zero Breakdown (การบำรุงรักษาด้วยตนเอง) New
3,500 4,000
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
18
Big Data เทรนด์ต้องรู้ในยุค Digital Business transformation พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้ Analytic Tools และการสาธิตระบบแสดงผล Big Data ศูนย์ Big Data
3,900 4,500
อาคาร Knowledge Exchange Center (KX)
19
Autonomous & Robots การนำหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตและบริการ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
3,900 4,200
ศูนย์การเรียนรู้กระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Learning Factory)

February 2019

13-15 ก.พ. , 19 มี.ค.
Digital Productivity Improvement
15,500 17,000
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
13-15
TQA Criteria รุ่น 1
9,000 9,500
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา
26-28
TQA Criteria รุ่น 2
9,000 9,500
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา

March 2019

6-8
TQA Criteria รุ่น 3
9,000 9,500
อมารี วอเตอร์เกท
13-15
TQA Criteria รุ่น 4
9,000 9,500
อมารี วอเตอร์เกท
20-22
TQA Criteria รุ่น 5
9,000 9,500
โรงแรม เซ็นทารา หาดใหญ่
28-29
TQA Application Report Writing รุ่น 1
6,500 7,000
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

April 2019

3-5
TQA Criteria รุ่น 6
9,000 9,500
อมารี วอเตอร์เกท
24-26
TQA Internal Organization Assessment รุ่น 1
9,000 9,500
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

May 2019

8-10
TQA Criteria รุ่น 7
9,000 9,500
อมารี วอเตอร์เกท
16-17
Boost up TQA Category 1 through Business Excellence Tools
8,000 8,500
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม
22-24
TQA Criteria รุ่น 8
9,000 9,500
อมารี วอเตอร์เกท
30-31
TQA Application Report Writing รุ่น 2
6,500 7,000
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

June 2019

5-7
TQA Criteria รุ่น 9
9,000 9,500
อมารี วอเตอร์เกท
19-21
TQA Internal Organization Assessment รุ่น 2
9,000 9,500
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
27-28
Boost up TQA Category 2 and 4 through Business Excellence Tools
8,000 8,500
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม

July 2019

10-12
TQA Criteria รุ่น 10
9,000 9,500
อมารี วอเตอร์เกท
25-26
Boost up TQA Category 3 through Business Excellence Tools
8,000 8,500
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม
30-31
TQA Application Report Writing รุ่น 3
6,500 7,000
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

August 2019

14-15
Boost up TQA Category 5 through Business Excellence Tools
8,000 8,500
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม
21-23
TQA Internal Organization Assessment รุ่น 3
9,000 9,500
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

September 2019

5-6
Boost up TQA Category 6 through Business Excellence Tools
8,000 8,500
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม


SERVICES

ABOUT