TQA2020 Winner Conference - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Seminar

TQA2020 Winner Conference

สัมมนาวันที่
18 - 20 สิงหาคม 2564
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Seminar

ระยะเวลาอบรม : 3 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 7,900 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 12,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

การจัดงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้
Thailand Quality Award 2020 Winner Conference
Journeys to the Pride of World-Class Excellence
วันพุธที่ 18 – วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564  ผ่านโปรแกรม

 

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA)

รางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศเทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล โดยมีการพิจารณาด้วยเกณฑ์เดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศต่างๆ กว่า 70 ประเทศทั่วโลก เพื่อรับรองว่าเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน และยังเป็นรางวัลที่มีคุณค่าต่อองค์กรตั้งแต่เริ่มสมัครเข้ารับรางวัล โดยสามารถนำประโยชน์จากเกณฑ์การประเมินรางวัลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพทุกด้านขององค์กร รวมทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับโลก

 

Thailand Quality Award 2020 Winner Conference

งานสัมมนาที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่วิธีปฏิบัติในการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศจากองค์กรที่ได้รับรางวัลในปี2020 เพื่อส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และสร้างความตระหนักให้กับองค์กรอื่นๆ ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้  โดยมีองค์กรที่ได้รับรางวัลทั้งหมดดังนี้

 

 1. รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ได้แก่
  ธนาคารออมสิน
 1. รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม ได้แก่
  (Thailand Quality Class Plus: Innovation)
  กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 1. รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ได้แก่
  (Thailand Quality Class Plus: Operation)
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) จำนวน 5 องค์กร ได้แก่
  1. กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

  2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  4. บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
  5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

09.00 – 09.30
Opening Remarks
คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
09.30 – 10.30
การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูงเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์
คุณวิทัย รัตนากร
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
ผลลัพธ์จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่ ธนาคารออมสิน ได้ทุ่มเทมาโดยตลอด ไม่ได้มีเพียงแค่ความภาคภูมิใจจากการเป็นองค์กรเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award ประจำปี 2563 ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานในการบริหารจัดการที่เป็นเลิศทัดเทียมระดับสากลเท่านั้น แต่ความมุ่งมั่นดังกล่าวยังนำมาซึ่งการปรับปรุง พัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพในทุก ๆ ด้านเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถยืนหยัดต่อเป้าหมาย พร้อมตอกย้ำถึงความสำเร็จต่อวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในการส่งเสริมการออม เสริมสร้างความสุขและความมั่นคงของประชาชน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
10.30 – 11.15
“SafeMove’s culture: The Pursuit of Employee Engagement – Empowering and Involving People”
Ms. Kelly Norcliffe, Market Intelligence Advisor
Safemove (a part of Yorkshire Water)
BQF UK Excellence Awards 2020- Excellence in People Engagement Award
          เส้นทางสู่รางวัล Excellence  in People Engagement Award ขององค์กรที่มีระดับ Employee Engagement สูงถึง98 % นั้น เกิดขึ้นได้เพราะวัฒนธรรมองค์กรของชาว Safemove มุ่งเน้นไปที่การทำงานด้วยกันอย่างเปิดใจ ซื่อสัตย์ และมีส่วนร่วมในกันและกันเสมอ
          ที่นี่ ยกให้“บุคลากร”เป็นหัวใจสำคัญของทุกอย่าง ที่นำไปสู่การเรียนรู้ที่ว่าก่อนจะมอบบริการระดับ First class ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้นั้น ควรต้องให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรของตัวเองให้ได้และให้ดีก่อน พิสูจน์ได้จากรางวัล Platinum Standard and Gold Standard for Investors in People
          ในขณะที่ Safemove ออกตัวว่า พวกเขาแค่ลงทุนในมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดี แต่จุดแข็งจริงๆของพวกเขาคือ การนำเอา “คน” ไปอยู่ในทุกมิติขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ ทิศทางองค์กรและเป้าหมายการทำงาน แล้วร่วมกันทำงานด้วย “วิถีแห่งนวัตกรรม” ที่ผสมผสานเอาความสนุกไปด้วย เพื่อรักษาหัวใจสำคัญขององค์กรไว้ให้อยู่ตลอดไป
11.15 – 11.45
Wrap up
รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
12.45 – 13.30
การจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในปัจจุบันและอนาคต
คุณพิชิต ทิศทวีรัตน์
ผู้จัดการส่วนวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมัน
กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
RFBG ได้วิเคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหาแนวทางสำหรับจัดทำกลยุทธ์ขององค์กร ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านธุรกิจ ด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านบุคลากร และใช้ ‘นวัตกรรม’ เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความได้เปรียบด้านการผลิต และสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อาทิ
 
สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า และขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยการนำข้อมูลความต้องการของลูกค้า สถานการณ์ตลาด และคู่แข่ง สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งปัจจัยภายในและภายนอก มาวิเคราะห์ผ่านการใช้สารสนเทศ ร่วมกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง (Cross Functional)
 
พัฒนาระบบงานให้เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม รวมถึงปลูกฝังค่านิยม เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการใช้นวัตกรรมรองรับความเปลี่ยนแปลงแก่บุคลากร เช่น การสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการด้านนวัตกรรม Business Process Redesign, Rocket เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แผนปฏิบัติการสำเร็จตามเป้าหมาย
13.30 – 14.15
การทำประโยชน์ให้สังคมสู่ความสำเร็จด้านการตลาด
คุณธนารัตน์ งามวลัยรัตน์
ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธ.ก.ส. ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการสนับสนุนชุมชนโดยมุ่งสร้างคุณค่าระหว่าง ธ.ก.ส. กับชุมชนเกษตรกรลูกค้า(CreatingShared Value : CSV โดยกำหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของธนาคาร (Strategic Objective: SO) ในเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืน และการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการในจังหวัดต่างๆเพื่อรับฟังปัญหา/อุปสรรคการขับเคลื่อนโครงการทุกไตรมาส นอกจากนี้มีคณะทำงานโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ทำหน้าที่
ขับเคลื่อนโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศทั้ง 9 ฝ่ายภาคของ ธ.ก.ส. และยังมีพนักงานในพื้นที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ
อาทิเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุมกลุ่มผู้นำชุมชน เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเป็นผู้คิดริเริ่มโครงการต่างๆ ที่สอดรับกับความต้องการและทรัพยากรที่มีอยู่ของชุมชนตนเอง
14.15 – 14.30
Wrap up
รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
14.30 – 15.15
การจัดทำกลยุทธ์ที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
รองศาสตราจารย์ ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถอดรหัสการนำองค์กรมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการกระตุ้นและทำให้เกิดนวัตกรรมในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ผนวกกับการใช้ STEEP Analysis เข้ามาช่วย ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น “โอกาสเชิงกลยุทธ์ที่เป็นความเสี่ยงที่น่าลงทุน” ซึ่งนำไปสู่การริเริ่มสิ่งใหม่ที่สร้างคุณค่าต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งมอบให้แก่นักศึกษาและชุมชน ที่น่าสนใจ อย่าง CMU-BCG Platform, Transform Learning Platform/Models, Medicopolis Platform, Smart campus, Business Intelligent และอีกหลากหลายโครงการที่น่าสนใจอีกมากมาย
15.15 – 16.00
Mission to the Moon: Branding Strategy a Journey to Rejuvenate Your Business
คุณรวิศ หาญอุตสาหะ  บริษัท มิชชั่น ทู เดอะ มูน มีเดีย จำกัด
เจ้าของ Podcast และ Facebook Fan page ชื่อ Mission to the Moonพื้นที่สร้างสรรค์ที่ช่วยเติมความรู้ด้านการทำธุรกิจ การตลาด และข้อคิดหลากหลายในการใช้ชีวิต ที่ส่งผ่านแรงบันดาลใจให้ผู้ฟังและผู้อ่านก้าวเดินตามความฝันของตัวเอง
16.00 – 16.30
Wrap up
รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

09.00 – 09.30
National Performance Excellence
ผศ.ดร.อธิศานต์  วายุภาพ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
09.30 – 10.15
How to Sustain Excellent Performance
Dr.John B. Chessare, MD, MPH, President & Chief Executive Officer
Ms.Carolyn Candiello, VP Quality and Patient Safety
GBMC HealthCare, Inc.
Malcolm Baldrige National Quality Award 2020
ศูนย์บริการทางการแพทย์แห่งแรกและแห่งเดียวของรัฐแมรี่แลนด์ที่ได้รับรางวัลคุณภาพระดับสูงสุดของประเทศอเมริกา ด้วยระดับคะแนน HCAHPS เทียบเท่ามาตรฐาน The Health Services Cost Review Commission และเหนือกว่าด้วยการวางแผนเชิงกลยุทธ์ สร้างความแตกต่าง เช่น การขยายบริการด้านพฤติกรรมสุขภาพในการรักษาระดับเบื้องต้นและในแผนกฉุกเฉิน การดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยนอกที่บ้าน และเพิ่มโมเดลการรักษาแบบให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (PCMH) เพื่อให้ชาวอเมริกันสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดได้อย่างทั่วถึง
10.15 – 10.30
Wrap up
นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
10.30 – 11.30
ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างมั่นคง
คุณอิสระ วงศ์รุ่ง
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  กลุ่มลูกค้าบุคคล
Process ที่นำมาสู่ความเป็นเลิศที่มุ้งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ เช่น นำความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าทุกกลุ่มมาใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์     มีการรับฟังลูกค้าตลอดวงจรชีวิต เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรอย่างต่อเนื่อง พัฒนากระบวนการ   GSB Customer    Engagement Model เพื่อใช้บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การดำเนินการที่บูรณาการกันดังกล่าวช่วยให้องค์กรตอบสนองการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันด้านพฤติกรรม รูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้าในยุคดิจิทัล และอื่นๆ ที่ทำให้องค์กรมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
11.30 – 12.15
การขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์สู่ความเป็นผู้นำและองค์กรสมรรถนะสูง
ศ. ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   มหาวิทยาลัยมหิดล
ศิริราชยึดมั่นในวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการแพทย์ที่ได้รับความเชื่อถือระดับสากล และสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ระดับประเทศ และระดับโลกโดยมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจที่มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยถึง 3 ด้าน ทั้งการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนเส้นทางสู่เป้าหมายนั้นอาจไม่ง่ายนัก เพราะต้องอาศัยกลยุทธ์ที่เข้มแข็ง และการพัฒนาที่ต่อเนื่องเป็นระบบ ขณะเดียวกันก็ต้องปรับตัวให้สอดรับกับความท้าทายต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์กรที่เป็นเลิศ ด้วยผลลัพธ์การดำเนินงานที่เป็นเลิศ
13.15 – 14.00
การรับฟังเสียงของลูกค้าสู่การปรับปรุงกระบวนการเพื่อความเป็นเลิศ
รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ  สิทธิมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นักศึกษาทุกหลักสูตร พยาบาลวิชาชีพ และผู้ให้ทุนวิจัย ถือเป็นลูกค้าที่สำคัญของคณะฯ โดยผู้รับผิดชอบจัดให้มีระบบการรับฟังเสียงลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าในอดีตและลูกค้าในอนาคต ผ่านระบบและกลไกในการรับฟังเสียงของลูกค้า นำเสียงของลูกค้ามาวิเคราะห์/ ทบทวนเพื่อปรับปรุงและออกแบบหลักสูตร งานวิจัย บริการให้ตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า สู่การออกแบบหลักสูตรที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ ที่ได้รับการรับรองจาก AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance ถึง 9 หลักสูตร
14.00 – 14.30
Wrap up
นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
14.30 – 15.15
การสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์สู่ผลลัพธ์ที่ดีด้านลูกค้า
คุณวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการตลาด
กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ด้วยวิสัยทัศน์Evolving Greenovative Experience MKBG ดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับ3 มิติคือ
1) Green Experienceส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือความคาดหวังของลูกค้าพร้อมไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการเป็นสถานีบริการอันดับหนึ่งในใจของลูกค้า
2) Green Innovationแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าให้ลูกค้าและธุรกิจเพื่ออำนวยความสะดวกสบายของลูกค้า
 3)Green Sustainabilityการสร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมคำนึงถึงผลประโยชน์ของสังคมเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนกลยุทธ
15.15 – 16.00
การเชื่อมโยงระบบงานสู่การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ
พญ.ดวงมณี  เลาประสิทธิพร 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ   มหาวิทยาลัยมหิดล
จากการที่ศิริราชเชื่อมโยงแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเข้ากับวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร ภายใต้เป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนั้น ก่อเกิดเป็นแนวทางการปฏิบัติการที่ช่วยพัฒนาผลการดำเนินงานแก่องค์กรที่สำคัญในหลายด้าน อาทิ
การวางแผนพัฒนาระบบและโครงการต่าง ๆ เพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงานให้สอดรับกับแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้น ความปลอดภัย คุณภาพ ความคุ้มค่า และความสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการพัฒนาระบบปรับปรุงผลการดำเนินการในองค์กร (Siriraj Performance Improvement System) การบูรณาการความรู้ทั้งองค์กรด้วย KM strategy ” Siriraj Link-Share-Learn “ และปลูกฝัง ‘ ความคล่องตัว ‘ พร้อมรองรับทุกความท้าทาย
16.00 – 16.30
Wrap up
นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

09.00 – 10.00
Future Trend for Business
คุณชนิกานต์ โปรณานันทิ์
รองกรรมการผู้จัดการ Marketing & Operation Lead
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด
ไมโครซอฟท์ หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์รายใหญ่ของโลก ได้มีงานวิจัยที่รวบรวมความเห็นจากคนทำงานทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ประกอบกับข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญออกมาเป็น Work Trend Index
10.00 – 11.00
Passion for Excellence
คุณณัฐวุฒิ  อมรวิวัฒน์   
กรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม) – ดิจิทัล
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   
11.00 – 11.45
มุ่งเน้นการปฏิบัติการสู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
คุณกิตติ บุญเจริญ
ผู้จัดการส่วนยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจโรงกลั่น
กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
องค์กรมีความเชื่อว่า ‘ผลลัพธ์ที่ดีเกิดจากกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ’ การนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) เข้ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร จึงถือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้กระบวนการดำเนินงานมีความแข็งแกร่งและเป็นระบบยิ่งขึ้น แม้ต้องอยู่ภายใต้สภาวะที่เต็มไปด้วยความท้าทาย
 
ทว่าการมีกระบวนการที่เข้มแข็งนั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่าย และจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง โดย RFBG เลือกที่จะกำหนดเป้าหมาย ควบคู่กับดำเนินการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการภายในองค์กร ด้วยการเชื่อมโยงทุกส่วนในองค์กรให้สามารถมุ่งสู่ความเป็นเลิศไปพร้อมกันตามแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ อาทิ สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้วยวิธีสื่อสารแบบ Bottom Up และ กระตุ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศภายในองค์กร
11.45 – 12.15
How to Achieve Excellent Performance
Mr.Scott Frisch
EVP & Chief Operating Officer
The American Association of Retired Persons, AARP
Malcolm Baldrige National Quality Award 2020
องค์กรไม่แสวงผลกำไรสำหรับสมาชิกผู้เกษียณอายุชาวอเมริกัน การันตีด้วยรางวัลสถานที่ทำงานยอดนิยม โดย The Washington Post 4 ปีซ้อน ด้วยบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและยกระดับสังคมของผู้สูงอายุจากโครงการต่างๆ เช่น จัดตั้งกองทุน AARP Innovation Labs เพื่อเป็นแหล่งจัดหาทุนให้กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่มุ่งปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนอเมริกันวัย 50 ขึ้นไปให้ดียิ่งขึ้น
 
นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือสำคัญตัวหนึ่งที่ผู้บริหารนำมาใช้เพื่อช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นเครื่องมือเฉพาะที่เรียกว่า AARP’s Enterprise Dashboard ที่หล่อหลอมให้เกิด AARP DNA ประกอบไปด้วย Grow Impact, Grow Relevance, Grow Revenue, และ Engage Workforce
13.15 – 14.00
การจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
คุณประทีป จิตรประทักษ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ภารกิจการให้บริการของ PTTLNG มีความพร้อมและความ สามาถในการให้บริการกับลูกค้าโดยคิดเป็น%Plant Reliability และ Plant Availability เฉลี่ยอยู่ที่ 99.997% และมีการติดตาม ควบคุมมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด มีการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ต่างๆ ด้านการเกิดเหตุฉุกเฉินและการหยุดชะงักของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะมีการจัดซ้อมทุกปี
รวมทั้งไม่มีการบาดเจ็บจากการทำงานถึงจนขั้นหยุดงานหรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน รวมถึงไม่มีอุบัติเหตุในกระบวนการผลิตในระดับร้ายแรงและยังสามารถควบคุมตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอีกด้วย
14.00 – 15.00
Journey to Excellence of transforming Career and Skills Education
Ms. Sabrina Loi
Chief Officer/Organisation Excellence & International Partnerships
& Covering Dean
Institute of Technical Education
Singapore Quality Award with special Commendation 2011, 2018
ไขกุญแจแห่งความสำเร็จของสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสิงคโปร์ ที่กวาดรางวัลเกียรติยศด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ กว่า 60 รางวัล และยังเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ ที่ได้รับรางวัล SQA โดยได้รับคะแนนสูงพิเศษถึง 2 ครั้ง อะไรคือกุญแจสำคัญที่ทำให้ ITE ประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน ทั้ง
 • ผลประเมินความพึงพอใจจากนักเรียนอยู่ในระดับดีเลิศ 96% ตั้งแต่ปี 2002
 • อัตราการประสบความสำเร็จของนักเรียนสูงกว่าสถาบันการศึกษานานาชาติในอเมริกา ออสเตรเลีย และกลุ่มประเทศ OECD
 • นำเทคโนโลยี เช่น MyConnexion, AR, VR มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน      แต่ยังควบคุมรายจ่ายได้ดีในฐานะขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
 • สร้างอิมแพคให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการสร้างพนักงานฝีมือดีกว่า 1.5 ล้านคน ด้วยระดับ  Technical Skills 100 คะแนน  สูงสุดใน 49 ประเทศ จากการวัดผลของ the Business Environment Risk Intelligence (BERI)
15.00 – 15.30
Wrap up
รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา Online Conference สำหรับ 3 วัน

รูปแบบ สถานะ ราคาปกติ
Online
conference
ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ *
7,900 / ท่าน
(ราคารวม Vat = 8,453 บาท)
สมัคร 30 ท่านขึ้นไป ราคา 7,000 / ท่าน
บุคคลทั่วไป
12,000 / ท่าน
(ราคารวม Vat = 12,840 บาท)
*สมัครสมาชิกสถาบันได้ฟรีที่ https://www.ftpi.or.th/member
**สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

วิธีการสมัครและชำระเงิน

 • สั่งจ่ายเช็คในนาม มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติหรือ
  Foundation for Thailand Productivity Institute”
 • หรือ โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี
  มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9
 • ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail publicseminar@ftpi.or.th หรือ
  Fax 0-2619-8070

 

กรณีขอยกเลิกและขอคืนเงิน

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาแทน หรือแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันศุกร์ที่ 6  ส.ค. 64 โดยต้องได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่สถาบัน มิฉะนั้นทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในกรณีชำระมาแล้วหรือเรียกเก็บเงิน 50% ของค่าสัมมนา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 0-2619-5500 ต่อ 433 435  (สุภารัตน์,ชุติมา,ผ่องอำไพ)
หรือ 095-252-0693 สุภารัตน์, 089-444-3559 ชุติมา
E-mail : publicseminar@ftpi.or.th
Website : www.ftpi.or.th
Line : เพิ่มเพื่อน

 

วิทยากร

วิทยากรบรรยาย TQA Winner Conference 2020


Tags:

Latest Course


Latest Articles