TMD-06 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA Plant Management Requirement : Secret for Sustain Profitability New - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

TMD-06 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA Plant Management Requirement : Secret for Sustain Profitability New

วันที่อบรม
22 มีนาคม - 2 พฤษภาคม 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 42 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 35,000 บาท
ราคาทั่วไป (ไม่รวม VAT) 36,400 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ระยะเวลา 5 วัน

  • วันที่อบรม 3 วัน : 22-24 มีนาคม 2565
  • ติดตามผลการอบรม 2 วัน : (ครั้งที่ 1) เมษายน 2565 , (ครั้งที่ 2) พฤษภาคม 2565

 

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความผันผวนและมีการแข่งขันสูง ทำให้ธุรกจิต้องมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นสูง รวมถึงสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างที่เข้ามาได้ ซึ่งบริษัทโตโยต้าได้สร้าง “ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิต” (Plant Management Requirements) เพื่อให้สามารถยกระดับประสิทธิภาพการผลิต สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน หลักสูตรนี้เป็นการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิต วิธีการประเมินระบบการผลิต รวมถึงการปรับปรุงระบบการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยถ่ายทอดประสบการณ์จากการปฏิบัติที่หน้างานจริง จนเกิดเป็นผลสำเร็จ

 

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้และเข้าใจในการยกระดับความสามารถในการผลิต และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนต่างๆ ที่เข้ามา เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

ผู้ผ่านการอบรมสามารถเข้าใจหลักการและสามารถบริหารจัดการการผลิตอย่างเป็นขั้นตอน สามารถสร้างระบบการผลิตให้มีความราบรื่น ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า รวมทั้งสามารถจัดการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาได้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

 

– หัวหน้างาน ผู้บริหาร

– บุคคลทั่วไปสนใจ

 

 

 

เนื้อหาหลักสูตร วิทยากร :

ผู้เชี่ยวชาญจาก บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 

– วัฒนธรรมและแนวคิดพื้นฐานการผลิตของโรงงานโตโยต้า
– การสร้างงานมาตรฐานและระบบการมองเห็นสิ่งผิดปกติ (Visualization)
– การผลิตแบบราบรื่น (Smooth production)
– การผลิตด้วยต้นทุนต่ำ (Slim production)
– การรักษาสภาพการผลิต และการรองรับการเปลี่ยนแปลง
– การประเมินกระบวนการอย่างเป็นขั้นตอน
– ให้คำแนะนำการบริหารจัดการที่หน้างานของผู้เข้าอบรม
– คุณศราวุธ รัตนพันธุ์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

 

– คุณมหรรนพ คงทัน

ผู้จัดการแผนก Business Solution

 

– คุณประพจน์ สำเนาพันธ์

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก Business Solution

 

วิธีการอบรม :

  • บรรยายผ่านระบบ Online (Online Lecture)
  • ให้คำแนะนำที่หน้างานผู้เข้าอบรม (Consult)

 

ตารางการอบรม

Day 1

 

 

ลงทะเบียน

Pre-Test

บทนำ

– แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาระบบการผลิตของ Toyota

– แนะนำธุรกิจการส่งมอบความรู้สู่ชุมชนของ Toyota

บทนำ

– แนวคิดพื้นฐานของโตโยต้า

– ความหมายของ PMRs

– ความจำเป็นและที่มาของ PMRs

Step 1 สร้างมาตรฐานและการมองเห็นได้ด้วยสายตา

– การพัฒนาความสามารถของพนักงาน (HRD)

– การสร้างมาตรฐาน

– การสร้างระบบการมองเห็นได้ด้วยสายตา (Visualization)

Day 2 Step 2 การผลิตอย่างราบรื่น

– กิจกรรม Jishuken for smooth

– การวิเคราะห์กระบวนการและมุมมองของการไคเซ็นเพื่อ Smooth production

– แนวทางการไคเซ็นเพื่อ Smooth production

Step 3 การผลิตอย่างราบรื่น

– กิจกรรม Jishuken for slim

– การวิเคราะห์กระบวนการและมุมมองการไคเซ็นเพื่อ Slim production

– แนวทางการไคเซ็นเพื่อ Slim production

– การประเมินประสิทธิภาพกระบวนการ (Production Efficiency / PEFF)

Day 3 Step 4 จัดการได้ด้วยตัวเอง

– คงสภาพ Smooth & Slim production

– จัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

การประเมินระบบการผลิตตามข้อกำหนด PMRs

การจัดทำ Plant Obeya และการบริหารจัดการประจำวัน

– Virtual Factory Observation

– การทำ Plant Obeya และการบริหารจัดการประจำวัน

– สรุปผลการอบรม

– Post-Test

Day 4 ติดตามการทำกิจกรรมที่หน้างานครั้งที่ 1 และให้คำแนะนำ (หลังจากการอบรม 1 เดือน)

  • นำเสนอการจัดทำ Plant/Shop Obeya
  • อธิบายผลการประเมิน, จุดแข็ง-จุดอ่อน ตาม Plant Requirement sheet
  • วางแผนการปรับปรุงตามลำดับความสำคัญ
Day 5  ติดตามการทำกิจกรรมที่หน้างานครั้งที่ 2 และให้คำแนะนำ (หลังจากการติดตามการทำกิจกรรมครั้งที่ 1 -> 1 เดือน)

  • นำเสนอการบริหารจัดการผ่าน Plant Obeya

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม Online ลด 30%
  ก่อน Vat7% รวม Vat7%
Member 50,000

35,000

 

37,450

Non-member 52,000

36,400

 

38,948

Toyota Manufacturing Development Program ดูรายละเอียดทั้งโปรแกรมได้ ที่นี่

 

สอบถามเพิ่มเติม

แผนกบริการฝึกอบรม โทร.02-619-5500 ต่อ 453 , 455 (ปาณนาทและจันทกานต์)

Email : training@ftpi.or.th

Line : เพิ่มเพื่อน
วิทยากร

คุณศราวุธ รัตนพันธุ์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

คุณมหรรนพ คงทัน

ผู้จัดการแผนก Business Solution
บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

คุณประพจน์ สำเนาพันธ์

ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนก Business Solution
บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : Privacy Policy

Slider