หลักสูตร "Toyota Manufacturing Development Program" - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

หลักสูตร “Toyota Manufacturing Development Program”

วันที่อบรม
14 ตุลาคม - 30 เมษายน 2565

Online Training

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT)
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

จาะลึกทุกองค์ความรู้ด้านการผลิตอย่างเข้มข้น มุ่งเน้นผลลัพธ์ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ “ยกระดับบุคลากรให้เป็น Professional ในสายการผลิต” ด้วยวิถีแบบโตโยต้า ในหลักสูตร Toyota Manufacturing Development Program’ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญโรงงานโตโยต้าเป็นครั้งแรก

ชื่อหลักสูตร
ค่าธรรมเนียม Online Training
DISCOUNT 30%
สมาชิกสถาบัน
บุคคลทั่วไป
โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า :
Starting the TOYOTA Way with Effective Production System (EPS)
12,000

8,400

14,000

9,800

โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า :
TOYOTA “Karakuri Kaizen” Low Cost Automation for Productivity Improvement
16,000

11,200

18,000

12,600

25,000

17,500

27,000

18,900

วันที่อบรม 2 วัน : 21 – 22 มิถุนายน 2565
ติดตามผลการอบรม 2 วัน : 6 และ 20 กรกฎาคม 2565

28,000

19,600

30,000

21,000

45,000

31,500

47,000

32,900

50,000

35,000

52,000

36,400


อ่านบทความ

 

บทความโตโยต้า

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 453, 455
Line : เพิ่มเพื่อน

 Latest Course


Latest Articles