TMD-02 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA “Karakuri Kaizen” Low Cost Automation for Productivity Improvement รุ่น 8 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

TMD-02 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA “Karakuri Kaizen” Low Cost Automation for Productivity Improvement รุ่น 8

วันที่อบรม
25 - 26 กันยายน 2566
เวลา 9:00-16:00 น.
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 16,000 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 18,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

  • This event has passed.

วิธีการอบรม : บรรยาย (Lecture) Factory Observation และทดลองออกแบบ Karakuri (Workshop)

Karakuri เป็นระบบกลไกอัตโนมัติที่ใช้หลักกลศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์หรือกระบวนการผลิต เช่น คานดีดคานงัด แรงโน้มถ่วง เพลา ล้อ ลูกเลื่อน สปริง รอก ถ่วงน้ำหนัก ซึ่งโตโยต้าให้ความสำคัญและนำมาใช้ในสายงานการผลิตอย่างจริงจัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตให้ดียิ่งขึ้น เช่น การลดต้นทุนการผลิตด้านแรงงานโดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีราคาสูง การลดต้นทุนด้านพลังงาน เช่น ไฟฟ้า และช่วยผ่อนแรงการทำงานโดยคำนึงถึงหลัก ergonomic ที่เหมาะสม รวมถึงเป็นการกระตุ้นพนักงานให้เกิดแนวคิดในการปรับปรุงงานแบบง่ายๆ ได้ด้วยตัวเอง

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในระบบ Karakuri ภายใต้รูปแบบการดำเนินกิจกรรมของโตโยต้า และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือการทำงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภายใต้ต้นทุนที่ต่ำ คือเป้าหมายสูงสุดของธุรกิจทุกประเภท ดังนั้น ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถเข้าใจระบบกลไกอัตโนมัติ (Karakuri) ที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินงานจริงภายในโตโยต้า พร้อมนำความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ที่ได้ทดลองสร้างผลงานจริงไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

พนักงานในโรงงานสายการผลิต

ผู้ที่สนใจในเรื่อง Karakuri

 

เนื้อหาหลักสูตร วิทยากร :

ผู้เชี่ยวชาญจาก บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 

อะไรคือ Karakuri
ประเภทของ Karakuri
ขั้นตอนการทำ Karakuri kaizen
ประโยชน์ของการใช้ Karakuri
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Karakuri kaizen กับงานต่างๆ
Workshop (ทดลองสร้างชิ้นงาน Karakuri)
การสรุปผลการทำกิจกรรม
วิธีการวางแผนการทำ Karakuri แบบเป็นระบบ
คุณมนูญ ณรงค์เพ็ชร

ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนก Business Solution

คุณศักดิ์สิทธิ์ ภูริดำรงพงศ์

Group Leader แผนก Business Solution

 

 

ตารางการอบรม

Day 1

 

 

 

ลงทะเบียน

Pre-Test

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาระบบการผลิตของ Toyota

แนะนำธุรกิจการส่งมอบความรู้สู่ชุมชนของ Toyota

ความหมายของ Karakuri Kaizen

วัตถุประสงค์ของการทำ Karakuri Kaizen

แนวคิดของ Karakuri Kaizen

ประวัติของ Karakuri Kaizen

หลักการของการทำ Karakuri Kaizen

ลักษณะเด่นของ Karakuri Kaizen

ประเภทของ Karakuri Kaizen

– การขนส่ง     – การเคลื่อนไหว     – การป้องกันความผิดพลาด

องค์ประกอบของ Karakuri Kaizen

1. ความรู้ : 9 กลไกพื้นฐานของ Karakuri Kaizen

2. ช่างคิด : แหล่งกำเนิดแรง วิธีส่งผ่านแรง

3. ทักษะความชำนาญ : สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ประกอบชิ้นงานได้

ตัวอย่างการทำ Karakuri Kaizen

เกมส์ทดสอบความเข้าใจ : อธิบายแนวคิด

Workshop

– ออกแบบ Karakuri ตามโจทย์ที่กำหนด

– อธิบายแนวคิด

Day 2 Factory Observation (Toyota Production Line)

ตัวอย่าง Karakuri ในโรงงานโตโยต้า

Workshop #2

– ออกแบบ Karakuri จากปัญหาในโรงงานตนเอง

– อธิบายแนวคิด

Post-Test

ประเมินผลการอบรม

 

 ค่าธรรมเนียมการอบรม ก่อน Vat7% รวม Vat7%
Member 16,000 17,120
Non-member 18,000 19,260

Toyota Manufacturing Development Program ดูรายละเอียดทั้งโปรแกรมได้ ที่นี่

 

สอบถามเพิ่มเติม

แผนกบริการฝึกอบรม โทร.02-619-5500 ต่อ 453 , 455 (ผ่องอำไพ และจันทกานต์)

Email : training@ftpi.or.th

Line : เพิ่มเพื่อน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

จันทกานต์ คูชัมภู
02-6195500 ต่อ 455

วิทยากร

คุณศักดิ์สิทธิ์ ภูริดำรงพงศ์

Group Leader แผนก Business Solution
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

คุณมนูญ ณรงค์เพ็ชร

ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนก Business Solution
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดLatest Course


Latest Articles