Thailand Quality Award Winner Conference 2021 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

Thailand Quality Award Winner Conference 2021

วันที่อบรม
19-20, 26-27 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:00-16:30 น.

ณ ห้องภิรัชฮอลล์ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ระยะเวลาอบรม : 4 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 13,000 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

การจัดงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้

Thailand Quality Award 2021 Winner Conference

The Excellence of the Future Readiness

** ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Click !!

 

 • วันพฤหัสบดีที่ 19– วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
  ห้องภิรัชฮอลล์ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา | Physical and Virtual
 • วันพฤหัสบดีที่ 26– วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 | Virtual

 

พบกับเทคนิคความรู้ และ Good Practices จากหลากหลายองค์กร ในการใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นกลไก เพื่อนำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ นำโดย บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด องค์กรผู้คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564

 

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้เชี่ยวชาญองค์กรระดับ World-Class ที่การันตีด้วยรางวัล Baldrige Award รวมถึงองค์กรระดับประเทศจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มาร่วมแบ่งปัน ประสบการณ์ครั้งสำคัญ ที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เห็นมุมมองใหม่ ๆ ควบคู่กับจุดประกายแนวคิดในการผลักดันธุรกิจให้เดินหน้าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต ผ่านหัวข้อการสัมมนากว่า 22 หัวข้อ จัดเต็มตลอด 4 วัน ทั้งในรูปแบบ Physical และ Virtual

>>องค์กรที่ได้รับรางวัล TQA/TQC ปี 2564<< Click!!

 

 

 • Track1 : Agility & Resilience ถ่ายทอดความรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน ท่ามกลางสถานการณ์สุดท้าทาย โดยเหล่าผู้บริหารจาก 14 องค์กรไทย ที่ได้รับรางวัล TQA, TQC Plus และ TQC ประจำปี 2564
 • Track2 : Customer & Market Focus เจาะลึกหลักการและเครื่องมือที่สำคัญต่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาดอย่างตรงจุด จากตัวแทนองค์กรภาคบริการ นำโดย บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • Track3 : Practices from World-Class Excellence แบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดในการบริหาร โดยองค์กรที่ได้รับรางวัล The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) จากสหรัฐอเมริกา ต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติในประเทศไทย และประเทศทั่วโลก
 • Track4 : People เผยแนวทางพัฒนาบุคลากรให้แกร่ง เตรียมพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร อาทิ การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานสู่ผลลัพธ์ที่โดดเด่นของบุคลากร การสร้างความสำเร็จด้านการเรียนรู้ ด้วยวิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร นำโดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โรงพยาบาลพญาไท 2 องค์กรผู้ได้รับรางวัล TQC Plus: People 2021
 • Track5 : Innovation ก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนด้วยเทคนิคการใช้นวัตกรรมเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นขีดความสามารถขององค์กรและสร้างโอกาสทางธุรกิจ กับองค์กรรางวัล TQC Plus: Innovation 2021 ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
 • Track6 : Community of Practice: Behind the Scenes TQA Winner 2021 คุยให้เข้มถึงแนวทางการใช้เกณฑ์ TQA เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและยกระดับศักยภาพขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ กับเหล่านักปฏิบัติของ 14 องค์กร จากเวทีรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • Track7 : Community of Excellence เปิดมุมมองให้กว้างขึ้นกับการแชร์ประสบการณ์และวิธีปฏิบัติของเหล่านักปฏิบัติ จากองค์กรที่ได้รับรางวัลอื่น ๆ ในระดับประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน

 

ร่างกำหนดการ

Day 1 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 รูปแบบ Physical and Virtual

08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-09.15

 

Opening Remarks

คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

09.15-09.55

 

Key Note Speech: การนำองค์กรอย่างยั่งยืน และการเตรียมความพร้อมก้าวสู่อนาคต

คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

09.55-10.15

 

Future-Ready Business ทิศทางการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ผศ.ดร. อธิศานต์ วายุภาพ

ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

10.15-10.45 Coffee Break and Exhibition
Track 1 Agility and Resilience
10.45-11.30

 

Leadership Session: เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ และบทบาทของผู้นำ ในการนำองค์กรสู่อนาคต

คุณวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

ผู้บริหารสูงสุดนำเสนอภาพรวมการบริหารการจัดการองค์กร ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ การคาดการณ์ เตรียมพร้อมต่อการพลิกผันทางธุรกิจต่าง ๆ การยกระดับความผูกพันของบุคลากร และลูกค้าการดำเนินการด้านเครือข่ายอุปทาน การยกระดับผลิตภาพขององค์กร รวมถึงความคล่องตัวในการ ปรับเปลี่ยนแผน และกระบวนการทำงาน ตอบสนองต่อความท้าทาย รองรับการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันเ (Disruption) รวมถึงปัจจัยสู่ความเป็นสำเร็จที่นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศและเติบโตอย่างยั่งยื

11.30-12.15

 

Senior Leader Sharing Panel: บทบาทของผู้นำระดับสูงในการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ผู้บริหารองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น (TQC Plus)

 • รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คุณประทีป จิตรประทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
 • คุณธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • รศ. ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 2

ผู้นำระดับสูงแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ ในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยม การสื่อสารสร้างความผูกพัน การผลักดันเพื่อให้เกิดความสำเร็จทั้งปัจจุบันและอนาคต รวมทั้ง การผลักดันเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อบรรลุพันธกิจขององค์กร และการผลักดัน เพื่อให้เกิด Best practice ในด้านต่าง ๆ ของแต่ละองค์กร

ผู้ดำเนินการเสวนา: รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

12.15-13.15 Lunch Break and Exhibition
Track 2
Customer and Market Focus
13.15-13.45 TQA Best Practices Sharing: Ecosystem Innovation เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองตลาด และเป็นผู้นำทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

คุณวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

องค์กรนำเสนอแนวคิดของการจัดการ Ecosystem ขององค์กร ที่นำมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการด้วยเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว การติดตามตัวชี้วัด การ scale up ธุรกิจ และการจัดการด้านลูกค้า ว่ามีกระบวนการ วิธีคิด การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ การวัดผล และบูรณาการเชื่อมโยงกับวิธีปฏิบัติในหมวดอื่น ๆ อย่างไร

13.45-14.15 TQC Plus Insights: การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง Customer Centric

คุณภาวนา เจริญชัยมงคล ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

TQC Plus Customer

องค์กรนำเสนอ การกำหนดผลิตภัณฑ์ การสื่อสารให้ตรงกลุ่ม มีอะไรบ้างยกตัวอย่างประกอบ และเชื่อมโยงไปที่การเตรียมบุคลากร และหมวดอื่น ๆ ว่ามีการดำเนินอย่างไร และกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไร ใช้เทคโนโลยีอะไร และปลูกฝังให้พนักงานมุ่งเน้นลูกค้าอย่างไร

14.15-15.00 TQC Sharing Panel:  การกำหนดผลิตภัณฑ์และออกแบบการบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าและบรรลุพันธกิจขององค์กร

ผู้บริหารองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)

 • คุณสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 • ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด
 • ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ดำเนินการเสวนา: คุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

15.00-15.30 Coffee Break and Exhibition
Track 3
Practices from World-Class Excellence
15.30-16.00 Experience Sharing “Managing Transformational Change”

Executive Director, Illinois Municipal Retirement Fund (IMRF)

Malcolm Baldrige National Quality Award 2019 (Nonprofit)

With a funding level of 90%, IMRF provides retirement, disability and death benefits to more than 429,000 members, in support of 3,010 units of government in Illinois. IMRF provides these benefits — and industry-leading customer service levels — while keeping costs stable for taxpayers. IMRF is the first public pension fund in the nation to receive a Baldrige Award.

16.00-16.45 Wrap Up & Key Takeaway

รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 

Day 2 วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 รูปแบบ Physical and Virtual

08.30-09.00
ลงทะเบียน
Track 3
Practices from World-Class Excellence
09.00-09.30 Experience Sharing: Journey Towards Academic Excellence

Dr. Daria J. Willis, President & Ms. Zoe Irvin, Executive Director of Planning

Howard Community College

Malcolm Baldrige National Quality Award 2019 (Education)

HCC’s growth rate for the attainment of associate degrees and certificates has consistently outperformed its local and national comparators by more than 200%. Compared against the baseline year of fall 2002, HCC’s full-time-equivalent student growth rate increased from under 40% in 2003 to 340% in 2018, whereas state, national and best peer rates are close to just 100%.

Track 4
People
09.30-10.15

TQC Plus Insights:  การมุ่งเน้นบุคลากรและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานสู่ผลลัพธ์ที่โดดเด่นด้านความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร

รศ. ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

TQC Plus People

ผู้บริหารนำเสนอวิธีการมุ่นเน้นบุคลากร การจัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศการทำงานบุคลากร มีอะไรบ้าง ส่งผลดีอย่างไร  และแนวทางการการบูรณาการกับหมวดอื่น

10.15-10.45
Coffee Break and Exhibition
10.45-11.15

TQC Plus Insights: การสร้างความสำเร็จด้านการเรียนรู้ระดับองค์กร

นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพญาไท 2

TQC Plus People

ผู้บริหารนำเสนอการสร้างความสำเร็จด้านการเรียนรู้ระดับองค์กร อาทิ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยม การสนับสนุนจากผู้นำ การจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ และการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ต่าง cross functional จนเป็นที่มาของคำว่า “การสร้างความสำเร็จด้านการเรียนรู้แบบฝังลึก”

11.15-12.00

TQC Sharing Panel:  การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ และการจัดการด้านความผาสุกของสังคมและสนับสนุนชุมชน

ผู้บริหารองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)

 • ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ดำเนินการเสวนา: ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

12.00-13.00
Lunch Break and Exhibition
Track 3
Practices from World-Class Excellence
13.00-13.30
Experience Sharing: Building Organizational Resilience and Innovation to Save Lives through Excellence Amid Uncertainty

MidAmerica Transplant

Malcolm Baldrige National Quality Award 2021 (Private, nonprofit)

Mid-America Transplant (MT) is a private, nonprofit organ procurement organization (OPO) and an eye and tissue bank serving 84 counties in three states (Missouri, Illinois, and Arkansas), with a combined population of 4.7 million. Exemplifying its mission “we save lives through excellence in organ and tissue donation,” MT works with its partner hospitals to procure donated organs and tissues and then provide them to transplant centers and tissue processors, both in its designated service area and across the country. With an annual gross revenue of approximately $80 million and a workforce of about 200 employees, MT operates from its headquarters in St. Louis, MO. This is the second Baldrige Award for MT; the organization was honored in the same category in 2015

Track 5
Innovation
13.30-14.00

TQC Plus Insights: นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและเตรียมพร้อมสู่อนาคต

ศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

TQC Plus Innovation

ผู้บริหารนำเสนอกระบวนการจัดทำกลยุทธ์และการใช้โอกาสเชิงกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กร เช่น การมีสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์ การเปิดหลักสูตรบูรณาการ พ.บ. ร่วมกับปริญญาโทด้านวิศวกรรม การจัดตั้ง Rama healthcare frontier เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

14.00-14.30

TQC Plus Insights: การจัดการนวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ

คุณประทีป จิตรประทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

TQC Plus Innovation

ผู้บริหารนำเสนอวิธีการที่เป็นระบบในการจัดการโอกาสในการสร้างนวัตกรรม การส่งเสริมนวัตกรรมตามค่านิยมขององค์กร กระบวนการและตัวอย่างในการสร้างนวัตกรรมขององค์กร และการพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่

14.30-15.00
Coffee Break and Exhibition
15.00-15.45

TQC Sharing Panel:  มุมมองเชิงระบบ การจัดการประสิทธิผลของการปฏิบัติการ และการสร้างนวัตกรรมกระบวนการ

ผู้บริหารองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)

 • คุณชาญณรงค์ จันทมงคล ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • ศ.ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คุณกิตติ ศุกร์แดง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงไฟฟ้าวังน้อย

ผู้ดำเนินการเสวนา: ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

15.45-16.30

Wrap Up & Key Takeaway

รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 

Day 3 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 รูปแบบ Virtual

Track 6

Community of Practice: Behind the Scenes TQA Winner 2021

คุยให้เข้ม กับ เหล่านักปฏิบัติ เวทีรางวัล TQA

08.30-.09.00

ลงทะเบียน
09.00-10.30

 

Strategy Development and Implementation: การจัดทำกลยุทธ์ และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างได้ผล

 • การจัดทำกลยุทธ์ และการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ  เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจ | รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดทำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อเตรียมการสำหรับอนาคต | นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพญาไท 2
 • การนำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการสร้างความผาสุกแก่ชุมชนและสังคม สู่การปฏิบัติ | รศ. ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การจัดทำกลยุทธ์ที่กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม | ศ.ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
10.30-10.45 Coffee Break and Refreshment
10.45-12.15

 

Workforce Management: การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน และความผูกพันบุคลากร เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และพร้อมเป็นผู้นำทางธุรกิจ

 • การสร้างวัฒนธรรมค่านิยมองค์กร และบูรณาการระบบงาน เพื่อการเรียนรู้ระดับองค์กรและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ | นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพญาไท 2
 • การจัดการด้านสภาพแวดล้อมการทำงานที่ครอบคลุมด้านสุขภาพและความปลอดภัยสู่การสร้างความผูกพันในองค์กรของบุคลากรทุกระดับ | คุณพัชราภรณ์ ยองเพชร นักวิทยาศาสตร์ระดับ 7 เขื่อนสิริกิติ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • การขับเคลื่อนแผน HR Transformation รองรับรูปแบบธุรกิจใหม่ เพื่อยกระดับขีดความสามารถ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร | คุณโกศล จันทะมาต ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 • การถ่ายทอดเป้าหมายสู่การปฏิบัติ ติดตาม วัดผล และจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ สู่การปรับปรุงงานเพื่อส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์ที่ดีของบุคลากร | คุณกิตติ ศุกร์แดง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงไฟฟ้าวังน้อย
12.15-13.15 Lunch Time
13.15-14.45

 

Operations Excellence: การจัดการกระบวนการ และประสิทธิผลของการปฏิบัติการสู่ความสำเร็จในปัจจุบัน และความเป็นผู้นำในธุรกิจโดย

 • การออกแบบกระบวนการทำงาน ที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ และผลิตภัณฑ์บริการขององค์กร | คุณชญาศักดิ์ บุญเพ็ญ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
 • นวัตกรรมในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ศ.นพ.ปิยมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การปรับปรุงกระบวนการ และการให้บริการอย่างเป็นระบบ สู่การเป็นต้นแบบด้าน Healthcare Facilities Management ระดับประเทศ | คุณเฉลิมพล สืบแสงอินทร์  ผู้จัดการทั่วไปสายงานวิศวกรรม บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด
 • การจัดการประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติการ และการสร้างภาพแวดล้อมการปฏิบัติการที่ปลอดภัยสู่การเป็นต้นแบบในระดับนานาชาติ | คุณประทีป จิตรประทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
14.-45-15.00 Coffee Break and Refreshment
15.00-16.30

 

Customer Expectation and Engagement: เจาะลึก “หัวใจ” ลูกค้า เพื่อส่งมอบคุณค่าที่เป็นเลิศ

 • การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เป็นเลิศด้านความผูกพันและความพึงพอใจ | คุณชญาศักดิ์ บุญเพ็ญ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
 • การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง กระบวนการในการรับฟังลูกค้า กำหนดผลิตภัณฑ์ จัดการความสัมพันธ์ และสนับสนุนลูกค้า | คุณไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • การสร้างโอกาสขยายความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบัน และค้นหาออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่ตลาดใหม่ | ผศ.นพ.ชวกิจ  ภูมิบุญชู รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การมุ่งเน้นลูกค้า และการสร้างความสัมพันธ์ตามวงจรชีวิตของการเป็นลูกค้าภาคการศึกษา | นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดำเนินรายการ ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 

Day 4 วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 รูปแบบ Virtual

Track 7

Community of Excellence

คุยให้เข้ม กับ เหล่านักปฏิบัติ รางวัลอื่นระดับประเทศ

08.30-09.00

ลงทะเบียน

09.00-10.30

Government e-Service: การขับเคลื่อนกลยุทธ์ D2RIVE และการสร้าง People Transformation ดำเนินการอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ ยกระดับประสิทธิภาพการบริการภาครัฐครบวงจร

โดย หน่วยงานภาครัฐบนเวทีรางวัลเลิศรัฐ

10.30-10.45

Coffee Break and Refreshment

10.45-12.15

 

Think Productivity Act Productivity: จัดกระบวนทัพ ยกระดับผลิตภาพองค์กรยั่งยืน

คุณสุวิทย์ ไชยประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์)

ผลลัพธ์ความสำเร็จจากรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต ประจำปี 2564

12.15-13.15

Lunch Time

13.15-14.45

ความสำเร็จของรางวัลกับคำว่า“การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในทุกมิติ” ดำเนินงานอย่างไรทำให้ขึ้นแท่นองค์กรนวัตกรรมแห่งปี

โดย บริษัทชั้นนำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม จากเวที Thailand Corporate Excellence Awards

14.-45-15.00

Coffee Break and Refreshment

15.00-16.30

 

การบริหารจัดการนวัตกรรมร้านค้าด้วยเทคโนโลยี กุญแจสู่ความสำเร็จองค์กร 

โดย บริษัทชั้นนำด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมบนเวที จากเวที SET Awards

ดำเนินรายการ คุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

 

วิธีการสมัครและชำระเงิน

*สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

**สมัครสมาชิกสถาบันได้ฟรี!! ที่ https://www.ftpi.or.th/member

 

 • สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” หรือ “Foundation for Thailand Productivity Institute”
 • หรือ โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี
  • มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9
 • ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail publicseminar@ftpi.or.th    

 

กรณีขอยกเลิกและขอคืนเงิน

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาแทน หรือ แจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร

ภายใน    วันศุกร์ที่ 6 พ.ค. 65 โดยต้องได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่สถาบัน มิฉะนั้นทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์

ในการคืนเงินในกรณีชำระมาแล้วหรือเรียกเก็บเงิน 50% ของค่าสัมมนา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์  : 02619-5500 ต่อ 432433 (ประภาพร, สุภารัตน์) 

หรือ 089-442-9453 (ประภาพร) 095-252-0693 สุภารัตน์

E-mail   : publicseminar@ftpi.or.th     Website: www.ftpi.or.thLatest Course


Latest Articles