IS-03 : หลักสูตร PDPA in Action for HR (การรับมือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในมุมมองนักทรัพยากรมนุษย์) New - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

IS-03 : หลักสูตร PDPA in Action for HR (การรับมือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในมุมมองนักทรัพยากรมนุษย์) New

วันที่อบรม
4 สิงหาคม 2564
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 5,000 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 5,500 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

เมื่อโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัลและการใช้ข้อมูลเป็นไปอย่างแพร่หลาย ประกอบกับสังคมที่ตื่นตัวกับการเคารพสิทธิส่วนบุคคล ระแวดระวังการล่วงละเมิดจากการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปทางในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA จึงเกิดขึ้นเพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและสังคมดังกล่าว และมีการบังคับใช้กฎหมายลักษณะเดียวกันนี้ไปทั่วโลก

 

นักทรัพยากรมนุษย์ (HR) เป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กรที่ต้องปฏิบัติตาม PDPA เนื่องจากมีการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน จึงต้องตื่นตัว ตระหนัก และให้ความสำคัญกับบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและอยู่บนพื้นฐานการเคารพสิทธิส่วนบุคคล โดยมีบทบาทที่เกี่ยวกับ PDPA อาทิ

 • เป็นผู้ปฏิบัติที่ใช้ข้อมูลของพนักงาน
 • เป็นผู้ที่ดำเนินการให้โครงการ PDPA ขององค์กรประสบความสำเร็จ
 • เป็นผู้ที่ต้องดูแลสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับพนักงานในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ PDPA

 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะสามารถช่วยสนับสนุนองค์กรในการเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวจึงจัดหลักสูตร “การรับมือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในมุมมองนักทรัพยากรมนุษย์” (PDPA in Action for HR) เพื่อสร้างความเข้าใจและมอบแนวทางการจัดการ PDPA ในงานทรัพยากรมนุษย์ พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางปฏิบัติและตัวอย่างเอกสารที่จำเป็น เพื่อให้ทุกองค์กรที่เข้าอบรมสามารถนำไปปฏิบัติงานต่อได้ทันที เพียงแค่ปรับให้เข้ากับบริบทขององค์กรตนเอง

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 2. เพื่อเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจาก พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่องานทรัพยากรมนุษย์
 3. เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้ไปวางระบบการทำงานทรัพยากรมนุษย์ ให้ครอบคลุมตามแนวทาง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรอบด้าน

 

วิธีการอบรม : การบรรยาย  , ตัวอย่าง , Workshop

วิทยากร คุณบุญญดา อู่ไพบูรณ์

Human Resource Section Head, FTPI PDPA Inhouse Specialist สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

วิทยากรรับเชิญ : คุณปริญญ์ เสรีพงศ์ CISA , CEH , ISMS (IRCA)

วิทยากรที่ปรึกษา ระบบการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เหมาะสำหรับ

 • นักทรัพยากรมนุษย์
 • ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานใหม่ หรือผู้สนใจทั่วไป
 • ผู้ที่ต้องการ Update ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่พนักงาน

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 4 สิงหาคม 2564 (อบรมผ่าน Zoom) 

รุ่น 2 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (อบรมผ่าน Zoom) 

 

หัวข้ออบรม
08.40 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น. เริ่มการอบรม

– หลักกฎหมายของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.

– ผลกระทบของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ต่องานทรัพยากรมนุษย์

 • งานสรรหาและคัดเลือก งานฝึกอบรม งานค่าจ้างและสวัสดิการ งานแรงงานสัมพันธ์
 • Workshop ฐานกฎหมายในงานทรัพยากรมนุษย์

– การกำหนด HR Privacy Policy

 • Workshop สิทธิเจ้าของข้อมูลในงานทรัพยากรมนุษย์

– การปรับเปลี่ยนเอกสารในงานทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

– การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่พนักงาน

การประยุกต์ใช้แนวทาง PDPA ในองค์กรอย่างเป็นระบบ

 

สอบถามเพิ่มเติม

แผนกบริการฝึกอบรม โทร.02-619-5500 ต่อ 451-456

Email : training@ftpi.or.th

Line : เพิ่มเพื่อน
วิทยากร

บุญญดา อู่ไพบูรณ์

Human Resource Section Head, FTPI PDPA Inhouse Specialist
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ปริญญ์ เสรีพงศ์

วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ความเชี่ยวชาญ
- ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ISO27001
- การควบคุมเอกสารด้วยระบบไอที (IT for Document Control)
- เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้ (IT for Knowledge Management)


Latest Course


Latest Articles