[ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น] Exclusive Study Mission of the World's Leading Japanese Firms for Service Excellence and Smart Innovation New - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

[ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น] Exclusive Study Mission of the World’s Leading Japanese Firms for Service Excellence and Smart Innovation New

วันที่อบรม
27-31 สิงหาคม 2566

ประเทศญี่ปุ่น

ระยะเวลาอบรม : 5 วัน
วิธีการฝึกอบรม
เยี่ยมชมหน่วยงาน สรุปประเด็น


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 139,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

ที่มาโครงการ

ปัจจุบันโลกก้าวเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจ กลายเป็นความท้าทายที่ทั่วโลกต้องก้าวไปให้ถึง ปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจได้นั้นก็คือ การบริการ เพื่อสร้างความได้เปรียบ ยกระดับการให้บริการ ตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่มีค่านิยมทางวัฒนธรรมและจิตวิญาณของการเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จึงได้กำหนดโครงการศึกษาดูงานองค์กรในภาคบริการที่มีระบบบริหารจัดการ ที่เป็นเลิศ ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำคณะผู้แทนองค์กรไทย เข้าเยี่ยมชม ศึกษา และแลกเปลี่ยน Best Practiceกระบวนการบริหารจัดการองค์กร จากองค์กรชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น มาปรับใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ การออกแบบกระบวนธุรกิจ เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงองค์กร ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลิตภาพ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเยี่ยมชมหน่วยงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรที่มีการบริหารจัดการตามแนวทาง Business / Service Excellence Framework จากองค์กรภาคบริการชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารระดับสูง-กลาง ที่ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรงกับผู้บริหารและนักปฏิบัติจากองค์กรที่ประสบความสำเร็จ
 • คณะทำงานพัฒนาองค์กร ที่ต้องการเรียนรู้ เทรนด์และเทคนิคการบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐานระดับโลก และเรียนรู้ Key Success Factors จากหลากหลายประเภทธุรกิจ

 

กิจกรรม

Overview and Wrap-Up

การบรรยายสรุปภาพรวม-ประเด็นสำคัญ ขององค์ความรู้และเครื่องมือ โดยผู้เชียวชาญจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้น และต่อยอดนำไปสู่การตั้งคำถามระหว่างการเยี่ยมชมองค์กร

Discussion and Sharing

โอกาสสำคัญที่จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารและนักปฏิบัติตัวจริงจากองค์กรตัวอย่าง พร้อมเจาะลึกถึง แนวทาง เทคนิคและวิธีการจัดการปัญหาจนประสบความสำเร็จ

Site Visit

เยี่ยมชมหน่วยงานภายใน องค์กร เพื่อเห็นตัวอย่างและภาพการปฏิบัติงานในหน้างานจริง

 

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

 • เรียนรู้เทรนด์ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากองค์กรต้นแบบด้านบริการของประเทศญี่ปุ่น
 • เรียนรู้เทคนิคและแนวคิดใหม่ๆ รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงองค์กร
 • เรียนรู้แนวทาง-วิธีแก้ไขปัญหาและการจัดการอุปสรรคในช่วงวิกฤต
 • สร้างแรงบันดาลใจจากองค์กรต้นในภาคบริการของประเทศญี่ปุ่น ที่ประสบความสำเร็จเพื่อต่อยอดนำมาปรับใช้พัฒนาองค์กร

 

องค์กรที่จะเข้าศึกษาดูงาน

          ถอดบทเรียนการทำธุรกิจสไตล์ญี่ปุ่นกับองค์กรชั้นนำระดับ World-Class ที่มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มี Best Practice ในการบริหารจัดการองค์กรด้านต่างๆ จำนวน 3-5 องค์กร (อยู่ระหว่างการประสานงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

         

Japan Airlines : Best-in-class Excellent Services

 

จากวิกฤติสู่กำไรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงาน

–  Improving the operational processes for sustainable productivity improvement to achieve the best-in-class Excellent Services and Smart Innovations

.

 

Bennovation: Behavior and Innovation 

 

องค์กรผู้พัฒนา Application ที่ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมและนวัตกรรมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อค้นหาจุดแข็ง โอกาสพัฒนา สนับสนุนให้บุคคล ทีม และองค์กร เข้าใจและเคารพในความแตกต่าง เพิ่มพลังทีมสู่การปรับพฤติกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสูงสุด

 

Muji : Contributing to the Realization of a Truthful and Sustainable Life for all

องค์กรขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางของความยั่งยืน ครอบคลุมไปถึงการใส่ใจชุมชนท้องถิ่น ร่วมแบ่งปันคุณค่า (Share Value) เพื่อการสร้างสรรค์และพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน ด้วยการการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กร ผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และชุมชน จากแนวคิดปรัชญาเพื่อคุณภาพชีวิต ที่ไม่ใช่แค่คำนึงถึงผู้บริโภค แต่ยังหมายถึงคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ Stakeholder ทุกรายด้วย MUJI ได้ดำเนินธุรกิจตามแผนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ใส่ใจและตระหนักถึงการรบกวนสิ่งแวดล้อม โดยจะสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เพื่อสร้างความยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

 

Tentative Program

27
August 2023
19.00  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
22.10  ออกเดินทางสู่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
28
August 2023
07.30  คณะเดินทางถึงสนามบินนาริตะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร
เช้า  ศึกษาดูงานเพื่อจุดประกายความคิดด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี (1)
12.00  รับประทานอาหารกลางวัน
14.00-16.30  ศึกษาดูงานเพื่อจุดประกายความคิดด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี (2)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ
29
August 2023
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00-12.00  ศึกษาดูงานองค์กร (3) 
12.00-13.00  รับประทานอาหารกลางวัน
14.00-16.30  ศึกษาดูงานองค์กร (4)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ
30
August 2023
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00-12.00  ศึกษาดูงานองค์กร (5) 
12.00-13.00  รับประทานอาหารกลางวัน
14.00-16.30  ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ
31
August 2023
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00-14.00   ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น
รับประทานอาหารกลางวัน
17.00 ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร (รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
*กำหนดการและรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม
และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกรณีผู้สมัครมีจำนวนน้อยกว่าที่กำหนด

 

ค่าธรรมเนียม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ราคาปกติ ท่านละ 139,000 บาท
สมัคร 2 ท่าน เหลือท่านละ 119,000 บาท
ตั๋วชั้นธุรกิจ จ่ายเพิ่ม เริ่มต้นที่ 65,000 บาท หรือตามที่จ่ายจริง
กรณีไม่มีคู่พัก ต้องพักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 15,000 บาท

กรณีสมัครและชำระเงิน 1 ท่าน ภายในวันที่ 20 ก.ค.66 เลือกรับ

(1)     ส่วนลดมูลค่า 10,000 บาท หรือ (2)  สิทธิ์พักเดี่ยวมูลค่า 15,000 บาท

 

ราคาค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมค่าบริการ ดังต่อไปนี้

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (ชั้นประหยัด)
 • ค่าที่พักคู่ (โรงแรม 3-4 ดาว)
 • อาหารเช้า กลางวัน และอาหารค่ำ รวม 10 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุพร้อมค่ารักษาตลอดการเดินทาง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเดินทาง ไป-กลับ พร้อมคณะ เท่านั้น

* ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการทำ Passport และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการข้างต้น

 

Registration

สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครและชำระเงินครบตามจำนวนที่กำหนด

สถาบันแจ้งตอบรับทางอีเมล์ และแจ้งกำหนดวันชำระค่าธรรมเนียม โดยโอนเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9

ในนาม มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หรือ Foundation for Thailand Productivity Institute

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E mail: tqatraining@ftpi.or.th

 

หมายเหตุ : กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนผู้เข้าร่วมดูงาน กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน/ เรียกเก็บ 100% ของค่าธรรมเนียม กรณีถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน/ เรียกเก็บ 100% ของค่าธรรมเนียม

 

Contact

ส่วนบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทรศัพท์ 02-619-5500 คุณธนศักดิ์ ต่อ 451, คุณพัชรวรรณ ต่อ 466, คุณชุติมา ต่อ 467 มือถือ  084-336-5252  Line ID: tqatraining

E mail: tqatraining@ftpi.or.thLatest Course


Latest Articles