Innovation in Crisis : เจาะกลยุทธ์นวัตกรรมในภาวะวิกฤต - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Seminar

Innovation in Crisis : เจาะกลยุทธ์นวัตกรรมในภาวะวิกฤต

สัมมนาวันที่
2 กรกฎาคม 2564
เวลา 9:00-15:30 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 2,500 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 2,800 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

  • This event has passed.

ชีวิตหลังวิกฤตการแพร่ระบาด COVID-19 ผู้ประกอบการต้องเร่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเปิดโอกาสให้องค์กรอยู่รอดในธุรกิจ ซึ่งจุดเริ่มต้นของการพัฒนานวัตกรรม มาจากความร่วมมือ การทำงานร่วมกันของบุคลากร พันธมิตร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กำหนดจัดกิจกรรม  Online Seminar เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด เทคนิคในการกำหนดทิศทางและขยายธุรกิจโดยการนำเสนอ New Business Model และ Innovation ที่แปลกใหม่ให้กับตลาด การขับ เคลื่อนนวัตกรรมจากความร่วมมือ กระทั่งกระบวนการกำหนดแผนแม่บทนวัตกรรม จากองค์กรชั้นนำที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม

วันที่อบรม 2 กรกฎาคม 2564

วิธีการอบรม ผ่านระบบ Online Training : ZOOM

 

Highlight เหมาะสำหรับ 
Live สด เพื่อค้นหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจกับบรรดาตัวจริงของผู้บ่มเพาะนวัตกร พัฒนาและบริหารจัดการนวัตกรรมสู่การสร้างธุรกิจใหม่ และกูรูที่จะมาแชร์ประสบการณ์ตรง

สรุปการเรียนรู้ Innovation Management Model ขององค์กรชั้นนำ โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

 

– นวัตกร ผู้วางแผน-พัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักวางแผนกลยุทธ์ ผู้บริหารโครงการ

– บุคคลที่สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับชีวิตทางเศรษฐกิจหลังวิกฤต และต้องการแลกเปลี่ยนมุมมองและวิธีคิดในการสร้างนวัตกรรมที่แตกต่างจากวิทยากร และแขกรับเชิญพิเศษที่มีประสบการณ์โดยตรง

 

บรรยายโดย แขกรับเชิญพิเศษ
คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา

ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

 

 

 

 

 

คุณพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์

– กลุ่มบริษัทจันวาณิชย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ปี 2562

– บรรยาย มิติแห่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและสร้างวัฒนธรรมให้เป็น “องค์กรแห่งนวัตกรรม”

 

คุณพรฤดี อุทารวุฒิพงศ์

– บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ปี 2563

– บรรยาย มิติแห่งการกำหนดกลยุทธ์นวัตกรรม

 

กำหนดการ

เวลา รายละเอียด
9.00 – 10.30 น.

 

 

 

 

 

 

Session 1

กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนา และบริหารจัดการนวัตกรรม

บรรยายโดย คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา
ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

o Future Challenge กับการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร

o ประเภทนวัตกรรม (Type of Innovation)

o การคิดนวัตกรรมโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Value Proposition and Design Thinking)

10.45 – 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Session 2

กิจกรรมรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์โดยองค์กรชั้นนำที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม

มิติแห่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและสร้างวัฒนธรรมให้เป็น “องค์กรแห่งนวัตกรรม”

บรรยายโดย คุณพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายนวัตกรรม กลุ่มบริษัทจันวาณิชย์ องค์กรซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2562

o  การสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศสู่วัตนธรรมแห่งนวัตกรรมที่เชื่อมโยงทั้งการท้าทายกับความเสี่ยง ยอมรับข้อผิดพลาด และแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพร้อมรับมือกับภาวะวิกฤต

o  กลยุทธ์ส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านนวัตกรรมให้กับบุคลากรในองค์กร สนับสนุนให้บุคลากร

ค้นพบสิ่งใหม่ๆ นอกเหนือขอบเขตงานของตน

o  แนวทางและเครื่องมือในการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร

o  กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ – นวัตกรรม ของกลุ่มบริษัทจันวาณิชย์

13.00 – 14.30

 

 

 

 

 

 

มิติแห่งการกำหนดกลยุทธ์นวัตกรรม

บรรยายโดย คุณพรฤดี อุทารวุฒิพงศ์ : ผู้จัดการส่วนอาวุโส BIIC บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) องค์กรซึ่งได้รับรางวัลดีเด่น ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2563

o  รูปแบบ (Model) หรือแนวทาง (Approach) ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กรในสภาวะที่ไม่ปกติ  แนวทางการบริหารระบบ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่มาจากพนักงานอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการสร้างความร่วมมือ เพื่อพัฒนานวัตกรรม และธุรกิจใหม่ให้กลุ่มบางจาก

Key Success Factors ในการนำหลัก Design Thinking มาใช้ในการทำธุรกิจและมองหานวัตกรรม

ต่างๆ เพื่อช่วยยกระดับผลิตภาพองค์กร

14.45 – 15.30

 

 

 

 

Session 3

กิจกรรมสรุปและต่อยอดแนวคิดนวัตกรรมในเชิงสร้างสรรค์

บรรยายโดย คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา

o เรียนรู้รูปแบบ Innovation Management Model ขององค์กรชั้นนำ

o สรุป และถามตอบ

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม ก่อน Vat 7% รวม Vat 7%    ค่าธรรมเนียมต่อ 2 ท่าน
Member 2,500 2,675
Non-member 2,800 2,996

 

สอบถามเพิ่มเติม

แผนกบริการฝึกอบรม โทร.02-619-5500 ต่อ 455 (จันทกานต์)

Email : training@ftpi.or.th

Line : เพิ่มเพื่อน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

จันทกานต์ คูชัมภู
02-6195500 ต่อ 455

วิทยากร

วุฒิพงศ์ บุญนายวา

• ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ
• ผู้เชี่ยวชาญด้าน Productivity Improvement การปรับปรุงกระบวนการผลิต กลยุทธ์นวัตกรรมองค์กร

คุณพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายนวัตกรรม กลุ่มบริษัทจันวาณิชย์

คุณพรฤดี อุทารวุฒิพงศ์

ผู้จัดการส่วนอาวุโส BIIC บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)Latest Course


Latest Articles