วันที่ 7 - 9 กันยายน 2564 เวลา 9:00-16:30 น.

ถึงเวลาขับเคลื่อนองค์กรด้วยไอเดียสุดสร้างสรรค์กับหลักสูตร “Idea Generation & Value Creation Program รุ่น 13” ที่มุ่งพัฒนาความคิดริเริ่ม และความคิดด้านนวัตกรรม สู่การสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการในอนาคต

DOWNLOAD >> รายละเอียด