IGP-13 : หลักสูตร Idea Generation & Value Creation Program : เสก สรร ปั้น แต่งไอเดียอย่างมีคุณค่า รุ่น 13 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

IGP-13 : หลักสูตร Idea Generation & Value Creation Program : เสก สรร ปั้น แต่งไอเดียอย่างมีคุณค่า รุ่น 13

วันที่อบรม
7, 14 และ 22 กันยายน 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

Online Training

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 9,000 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 9,500 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

  • This event has passed.

ถึงเวลาขับเคลื่อนองค์กรด้วยไอเดียสุดสร้างสรรค์กับหลักสูตร “Idea Generation & Value Creation Program รุ่น 13” ที่มุ่งพัฒนาความคิดริเริ่ม และความคิดด้านนวัตกรรม สู่การสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการในอนาคต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เอราวรรณ เทพทิพย์
02-6195500 ต่อ 456

วิทยากร

ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี

• วิทยากรอิสระ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม
• ให้การฝึกอบรมด้านการสร้างผู้นำเชิงปฏิรูป การปฏิรูปทีมงาน การปรับปรุงผลการดำเนินงานของทีมงาน การวางแผนกลยุทธ์ คิดเชิงกลยุทธ์ การคิดอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การบริหารโครงการ การพัฒนาและสร้างนวัตกรรม ให้กับภาคผลิตและภาคบริการ


Latest Course


Latest Articles