วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2564 เวลา 9:00-16:00 น.
 • This event has passed.
HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
In-sight and In-depth Human Capital Management for Future Success and Sustainable Development

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจและผู้รับผิดชอบด้านการบริหารทุนมนุษย์
 • ผู้บริหารองค์กร และผู้สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management: HCM)
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทาง และเครื่องมือ รวมถึงวิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารทุนมนุษย์ขององค์กร และการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรมนุษย์

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

 • มีความรู้ ความ เข้าใจ ในเรื่องการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management: HCM) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรได้
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง, เครื่องมือ และวิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารทุนมนุษย์ขององค์กรให้สอดคล้อง และการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรมนุษย์

 

วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา อัตราค่าลงทะเบียน (สำหรับ 2 ท่าน)
(รวม Vat 7% แล้ว)
บรรยาย / Workshop /

Self Assessment

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2564
Mem 8,000 บาท
Non-mem 8,500 บาท

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. การพัฒนาระบบงาน กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการขององค์กรด้านการบริหารทุนมนุษย์
 2. การนำแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน HR และเครื่องมือสมัยใหม่ที่พัฒนาจากการเปลี่ยนแปลงด้าน HR มาพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการขององค์กรด้านการบริหารทุนมนุษย์
 3. การนำมาตรฐาน แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ด้าน HR และเครื่องมือสมัยใหม่ที่พัฒนาจากมาตรฐาน แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการขององค์กรด้านการบริหารทุนมนุษย์
 4. แนวทางในการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการบริหารทุนมนุษย์

กำหนดการ
วันที่หนึ่ง

09.00 – 10.30 น. – การพัฒนาระบบงาน กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการขององค์กรด้านการบริหารทุนมนุษย์
10.45 – 12.00 น. – การนำแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน HR และเครื่องมือสมัยใหม่ที่พัฒนาจากการเปลี่ยนแปลงด้าน HR มาพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการขององค์กรด้านการบริหารทุนมนุษย์

– การนำมาตรฐาน แนวปฏิบัติที่ดีด้าน HR และเครื่องมือสมัยใหม่ที่พัฒนาจากมาตรฐาน/แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาคุณภาพของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/การสื่อสาร/การติดตามผล/ผลลัพธ์การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management)

13.00 – 14.30 น. – เครื่องมือในการพัฒนาการบริหารทุนมนุษย์
14.45 – 16.00 น. – ประเมินตนเอง (Self-Assessment) และฝึกปฏิบัติ (Workshop)

 

วันที่สอง

09.00 – 10.30 น. – ประเด็นพิจารณาการพัฒนาทุนมนุษย์ และวิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทุนมนุษย์
เครื่องมือในการพัฒนาทุนมนุษย์ตามเกณฑ์และและตัวอย่างวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
10.45 – 12.00 น. – สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ และวิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์

– เครื่องมือในการพัฒนาทุนมนุษย์ตามกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการขององค์กร ด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ และตัวอย่างวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices)

13.00 – 14.30 น. – ประเมินตนเอง (Self-Assessment) และฝึกปฏิบัติ (Workshop)
14.45 – 16.00 น. – แนวทางและตัวอย่างการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการบริหารทุนมนุษย์