Study Mission on The European Excellence Model and Customer Centric Innovation May 13-20, 2023 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

Study Mission on The European Excellence Model and Customer Centric Innovation May 13-20, 2023

วันที่อบรม
13 - 20 พฤษภาคม 2566

ระยะเวลาอบรม : 8 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- เยี่ยมชมหน่วยงาน สรุปประเด็น


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 225,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

Study Mission on The European Excellence Model and Customer Centric Innovation

May 13-20, 2023

 

ที่มาโครงการ

ด้วยรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) ถือเป็นรางวัลระดับโลก (World Class) ที่มีพื้นฐานทางด้านเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่างๆ หลายประเทศทั่วโลกนำไปประยุกต์ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และ ประเทศในแถบยุโรป เป็นต้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรชั้นนำของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้นำเกณฑ์คุณภาพของยุโรปมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันเช่นเดียวกับประเทศไทย

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติจึงได้กำหนดจัดโครงการศึกษาดูงานองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อนำคณะผู้แทนองค์กรไทย เข้าเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทาง Business Excellence Framework จากองค์กรชั้นนำของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่ได้นำ The European Foundation for Quality Management (EFQM) Excellence Model มาปรับใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรเช่นเดียวกับประเทศไทย รวมทั้งยังได้แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงองค์กร

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเยี่ยมชมหน่วยงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรที่มีการบริหารจัดการตามแนวทาง Business Excellence Framework จากองค์กรชั้นนำของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่นำ EFQM Excellence Model มาปรับใช้กับระบบบริหารจัดการในองค์กรจนประสบความสำเร็จ และเยี่ยมชมหน่วยงานส่งเสริมด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารระดับสูง-กลาง ขององค์กร
 • ผู้บริหาร ทีมงาน Business Excellence หรือ คณะทำงาน TQA, SE-AM, PMQA, EdPEx.
 • ผู้ขับเคลื่อน Productivity & Innovation & Technology Transformation
 • ผู้ดูแล Customer Service & Engagement
 • ทีมงาน Human Resource Management & Organizational Development

 

องค์กรที่จะเข้าศึกษาดูงาน

          องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคบริการของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่นำ EFQM Excellence Model มาปรับใช้กับระบบบริหารจัดการในองค์กรจนประสบความสำเร็จ และองค์กรที่มี Best Practice ในการบริหารจัดการองค์กรด้านต่างๆ จำนวน 3-5 องค์กร (อยู่ระหว่างการประสานงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) อาทิ

 • BMW

องค์กรที่นำ EFQM Excellence Model มาใช้ในการจัดทำกลยุทธ์เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยองค์กรให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ ที่มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกระบวนการ

 • Bosch

EFQM Global Award in 2017 and Awarded 7 stars in 2021

องค์กรชั้นนำที่มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงและรักษาวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งส่งผลต่อนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ องค์กรใช้เวลากว่า 30 ปีในการนำ EFQM Excellence Model มาช่วยในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

 • Siemens Healthineers

องค์กรผู้พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่เน้นความเร็วและความคล่องตัว โดยมีจุดเด่นด้านเครือข่ายและพันธมิตร ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่ใช้บริการเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ มาวิเคราะห์ พัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้มากกว่าบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆ ทั้งยังมีจุดแข็งในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) มาพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพ เครื่องมือทางการแพทย์ การบริการคนไข้ การเพิ่มประสิทธิภาพห้องทดลอง

 • SAP

องค์กรธุรกิจด้าน Enterprise Applications ที่มุ่งเน้น Software และบริการที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นขนาดธุรกิจใหญ่เป็นอันดับสามของโลก มีการบริหารนวัตกรรมที่ผ่านการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจโดยผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งดำเนินการผ่าน Customer-Centric Innovation Strategy การบริหารทรัพยากรบุคคล การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกโดย SAP Labs ซึ่งถือเป็นความโดดเด่นของกลุ่มธุรกิจนี้

 

Tentative Program

May 13, 2023
20.30 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
May 14, 2023
00.50 ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
07.05 คณะเดินทางถึงสนามบินมิวนิค เมืองมิวนิค ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร
เช้า ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
May 15, 2023
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00-12.00 ศึกษาดูงานองค์กร (1) 
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
May 16, 2023
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00-12.00 ศึกษาดูงานองค์กร (2) 
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
May 17, 2023
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่สถานที่ศึกษาดูงาน
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 ศึกษาดูงานองค์กร (3)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
May 18, 2023
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
May 19, 2023
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00-12.00 ศึกษาดูงานองค์กร (4)
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและพักผ่อนโดยอิสระตามอัธยาศัย
17.00 ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร (รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
May 20, 2023
12.30 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
กำหนดการและรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกรณีผู้สมัครมีจำนวนน้อยกว่าที่กำหนด

 

ค่าธรรมเนียม
ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สมัครและชำระค่าธรรมเนียม
ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
สมัครและชำระค่าธรรมเนียม
หลังวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
ท่านละ 220,000 บาท ท่านละ 225,000 บาท
กรณีไม่มีคู่พัก ต้องพักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม ท่านละ 35,000 บาท
ตั๋วชั้นธุรกิจ จ่ายเพิ่ม เริ่มต้นที่ 120,000 บาท หรือตามที่จ่ายจริง

 

ราคาค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมค่าบริการ ดังต่อไปนี้

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (ชั้นประหยัด)
 • ค่าที่พักคู่ (โรงแรม 3-4 ดาว)
 • อาหารเช้า กลางวัน และอาหารค่ำ รวม 18 มื้อ
 • ค่าวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุพร้อมค่ารักษาตลอดการเดินทาง
 • ค่าบริการขนย้ายสัมภาระในโรงแรมท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเดินทาง ไป-กลับ พร้อมคณะ เท่านั้น

* ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการทำ Passport และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการข้างต้น

 

Registration

สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครและชำระเงินครบตามจำนวนที่กำหนด

สถาบันแจ้งตอบรับทางอีเมล์ และแจ้งกำหนดวันชำระค่าธรรมเนียม โดยโอนเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9

ในนาม มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หรือ Foundation for Thailand Productivity Institute

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E mail: tqatraining@ftpi.or.th

 

หมายเหตุ : กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนผู้เข้าร่วมดูงาน กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน/ เรียกเก็บ 100% ของค่าธรรมเนียม กรณีถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน/ เรียกเก็บ 100% ของค่าธรรมเนียม

 

Contact

ส่วนบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทรศัพท์ 02-619-5500 คุณธนศักดิ์ ต่อ 451, คุณพัชรวรรณ ต่อ 466, คุณพนิตนาฎ ต่อ 467 มือถือ  084-336-5252  Line ID: tqatraining

E mail: tqatraining@ftpi.or.thLatest Course


Latest Articles