[ศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา] Study Mission on Baldrige Winners and the Baldrige Fall Conference 2023 New - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

[ศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา] Study Mission on Baldrige Winners and the Baldrige Fall Conference 2023 New

วันที่อบรม
15-21 ตุลาคม 2566

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลาอบรม : 7 วัน
วิธีการฝึกอบรม
เข้าร่วมงาน Conference เยี่ยมชมหน่วยงาน และสรุปประเด็น


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 299,990 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

 

ที่มาโครงการ

ด้วยรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) ถือเป็นรางวัลระดับโลก (World Class) ที่มีพื้นฐานทางด้านเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่างๆ หลายประเทศทั่วโลกนำไปประยุกต์ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรชั้นนำประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นต้นแบบของการนำเกณฑ์ MBNQA มาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันเช่นเดียวกับประเทศไทย

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติจึงได้กำหนดจัดโครงการนำคณะผู้บริหารและผู้แทนองค์กรไทยเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับนานาชาติ และเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการจากองค์กรที่ได้รับรางวัล The Malcolm Baldrige National Quality Award ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรที่มีการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ ตามแนวทาง Business Excellence Framework ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับโลก เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรเช่นเดียวกับประเทศไทย รวมทั้งยังได้แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงองค์กร

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเข้าร่วมงาน Baldrige Fall Conference 2023 และเยี่ยมชมหน่วยงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรที่มีการบริหารจัดการตามแนวทาง Business / Service Excellence Framework ขององค์กรที่ได้รับรางวัล The Malcolm Baldrige National Quality Award ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารระดับสูง-กลาง ที่ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรงกับผู้บริหารและนักปฏิบัติจากองค์กรที่ประสบความสำเร็จ
 • คณะทำงานพัฒนาองค์กร ที่ต้องการเรียนรู้ เทรนด์และเทคนิคการบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐานระดับโลก และเรียนรู้ Key Success Factors จากหลากหลายประเภทธุรกิจ

 

กิจกรรม

Overview and Wrap-Up

การบรรยายสรุปภาพรวม-ประเด็นสำคัญ ขององค์ความรู้และเครื่องมือ โดยผู้เชียวชาญจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้น และต่อยอดนำไปสู่การตั้งคำถามระหว่างการเยี่ยมชมองค์กร

Attend the Conference / Discussion and Sharing

โอกาสสำคัญที่จะได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับนานาชาติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารและนักปฏิบัติตัวจริงจากองค์กรตัวอย่าง พร้อมเจาะลึกถึง แนวทาง เทคนิคและวิธีการจัดการปัญหาจนประสบความสำเร็จ

Site Visit

เยี่ยมชมหน่วยงานภายใน องค์กร เพื่อเห็นตัวอย่างและภาพการปฏิบัติงานในหน้างานจริง

 

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

 • Connecting โอกาสในการสร้างเครือข่ายทางด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
 • Discovering ร่วมค้นหาแนวทางการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศอย่างบูรณาการ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงองค์กร
 • Learning เรียนรู้กลยุทธ์การบริหารจัดการทางธุรกิจที่เป็นเลิศ วิธีแก้ไขปัญหาและการจัดการอุปสรรคในช่วงวิกฤต
 • Sharing & Gaining และเปลี่ยนเรียนรู้จากองค์กรต้นแบบที่เป็นเลิศของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ประสบความสำเร็จเพื่อต่อยอดนำมาปรับใช้พัฒนาองค์กร

 

องค์กรที่จะเข้าศึกษาดูงาน

          ถอดบทเรียนการทำธุรกิจตามแนวทาง Business Excellence Framework กับองค์กรชั้นนำระดับ World-Class ที่มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มี Best Practice ในการบริหารจัดการองค์กรด้านต่างๆ อาทิ (อยู่ระหว่างการประสานงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

Pewaukee School District 

2013 Malcolm Baldrige National Quality Award (Education)

Pewaukee School District (PSD)องค์กรภาคการศึกษาที่มีพันธกิจ เปิดประตูสู่อนาคตของเด็กแต่ละคน มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพด้านการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนให้มากที่สุด นอกจากนี้ PSD ยังได้รับการเสนอชื่อโดย Milwaukee Journal Sentinel ให้เป็นหนึ่งในสถานที่ทำงาน 100 อันดับแรกของรัฐวิสคอนซินในการจัดอันดับความพึงพอใจของพนักงานในด้านเงินเดือน ผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วม  โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมนั้นได้รับความพึงพอใจที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ

 

Illinois Municipal Retirement Fund (IMRF) 

2019 Malcolm Baldrige National Quality Award (Non-Profit)

Illinois Municipal Retirement Fund (IMRF) IMRF เป็นโครงการกองทุนบำเหน็จบำนาญสาธารณะแห่งแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา แห่งมลรัฐอิลลินอยส์ ที่ได้รางวัล Malcolm Baldrige National Quality Award ปี 2019 IMRF เป็นโครงการบำเหน็จบำนาญสาธารณะ ที่ให้บริการแก่พนักงานหน่วยงานของรัฐ ส่วนท้องถิ่น และเขตการศึกษาทั่วมลรัฐอิลลินอยส์ ผลิตภัณฑ์หลักของ IMRF คือ การจ่ายเงินให้กับสมาชิก เช่น การตกงาน ความพิการ การเสียชีวิต หรือการเกษียณอายุ IMRF ได้รับการจัดอันดับ Strong จาก Standard & Poor ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2017 และมีเงินทุน 90% ถือเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่ 16 จาก 100 แห่ง ที่มีเงินทุนในระดับนี้

 

Tentative Program

October 15, 2023
20.30 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
23.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติโอแฮร์ กรุงชิคาโก แวะพักเปลี่ยนเครื่อง 1 ครั้ง (รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
October 16, 2023
เช้า คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติโอแฮร์ กรุงชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร
12.00  รับประทานอาหารกลางวัน
14.00-16.30 ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
October 17, 2023
07.00-16.30 เข้าร่วมงาน Baldrige Fall Conference 2023 (รับประทานอาหารเช้าและกลางวันในงาน) (1)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
October 18, 2023
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00-12.00 ศึกษาดูงานด้านการจุดประกายความคิดทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (2) 
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
14.00-16.30 ศึกษาดูงานองค์กร (3)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
October 19, 2023
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00-12.00 ศึกษาดูงานองค์กร (4)
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
14.00-16.30 ศึกษาดูงานด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (5)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
October 20, 2023  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติโอแฮร์ เพื่อเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร แวะพักเปลี่ยนเครื่อง 1 ครั้ง (รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
October 21, 2023  
ค่ำ  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

กำหนดการและรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกรณีผู้สมัครมีจำนวนน้อยกว่าที่กำหนด

 

ค่าธรรมเนียม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ราคาปกติ ท่านละ 299,990 บาท
ตั๋วชั้นธุรกิจ จ่ายเพิ่ม เริ่มต้นที่ 240,000 บาท หรือตามที่จ่ายจริง
กรณีไม่มีคู่พัก ต้องพักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 25,000 บาท
กรณีสมัครและชำระเงิน ภายในวันที่ 4 ก.ย.66 รับสิทธิ์พักเดี่ยวมูลค่า 25,000 บาท

 

ราคาค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมค่าบริการ ดังต่อไปนี้

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (ชั้นประหยัด)
 • ค่าที่พักคู่ (โรงแรม 3-4 ดาว)
 • อาหารเช้า กลางวัน และอาหารค่ำ ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ค่าขนย้ายสัมภาระในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • ค่าประกันภัยระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ (ไม่รวมประกันสุขภาพ)
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเดินทาง ไป-กลับ พร้อมคณะ เท่านั้น

* ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการทำ Passport และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการข้างต้น

 

Registration

สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครและชำระเงินครบตามจำนวนที่กำหนด

สถาบันแจ้งตอบรับทางอีเมล์ และแจ้งกำหนดวันชำระค่าธรรมเนียม โดยโอนเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9

ในนาม มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หรือ Foundation for Thailand Productivity Institute

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E mail: tqatraining@ftpi.or.th

 

หมายเหตุ : กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนผู้เข้าร่วมดูงาน กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 14 กันยายน 2566 มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน/ เรียกเก็บ 100% ของค่าธรรมเนียม กรณีถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน/ เรียกเก็บ 100% ของค่าธรรมเนียม

 

Contact

ส่วนบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทรศัพท์ 02-619-5500 คุณธนศักดิ์ ต่อ 451, คุณพัชรวรรณ ต่อ 466, คุณชุติมา ต่อ 467 มือถือ  084-336-5252  Line ID: tqatraining

E mail: tqatraining@ftpi.or.th

 Latest Course


Latest Articles