วันที่ 8 เม.ย. - 30 ก.ค. 2564 เวลา 9:00 - 16:00 น.

Drive for Excellence with State Enterprise Enablers

ชื่อหลักสูตร สถานที่ ค่าธรรมเนียม
สมาชิกสถาบัน บุคคลทั่วไป

STRATEGIC PLANNING (Online ผ่าน Zoom)

วันที่ 8-9 เมษายน 2564

ZOOM 8,000 8,500

STAKEHOLDER AND CUSTOMER MANAGEMENT

วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท 8,000 8,500

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2564

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท 8,000 8,500

KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INNOVATION MANAGEMENT

วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท 8,000 8,500

รายละเอียดการสมัครและชำระค่าธรรมเนียม

  1. กรุณาชำระค่าธรรมเนียมภายใน 5 วัน หลัง Fax ใบสมัคร
  2. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ เอกสารประกอบการฝึกอบรม หนังสือ และกระเป๋าผ้า TQA
  3. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  4. กรณียกเลิกการอบรม กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วันทำการ มิฉะนั้นสถาบัน ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียม 50%
  5. สถาบันมีสิทธิ์บอกเลิกการเข้ารับการฝึกอบรมทันทีเมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยที่สถาบันจะคืนเงินให้ในส่วนของวันที่บอกยกเลิกภายใน 30 วัน หลังจากวันบอกเลิกสิทธิ์ (ผู้สมัครจะต้องรับภาระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

เงื่อนไขการได้รับใบรับรองการฝึกอบรม

ผู้ฝึกอบรมในทุกหลักสูตรต้องเข้าฝึกอบรมครบ 80%

 

ส่วนบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ติดต่อ ผ่องอำไพ โทร 0-2619-5500 ต่อ 435
Email pongumpai@ftpi.or.th

Line : เพิ่มเพื่อน

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด