หลักสูตร "Drive for Excellence with State Enterprise Enablers" - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

หลักสูตร “Drive for Excellence with State Enterprise Enablers”

วันที่อบรม
8 เม.ย. - 30 ก.ค.

Online Training

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


  • This event has passed.

หลักสูตร Drive for Excellence with State Enterprise Enablers

หัวข้อ สถานที่ ค่าธรรมเนียม (สำหรับ 2 ท่าน)
Member Non-Member

STRATEGIC PLANNING (Online ผ่าน Zoom)

วันที่ 8-9 เมษายน 2564

ZOOM 8,000 8,500

STAKEHOLDER AND CUSTOMER MANAGEMENT

วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564  (Online ผ่าน Zoom)

ZOOM 8,000 8,500

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 (Online ผ่าน Zoom)

ZOOM 8,000 8,500

KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INNOVATION MANAGEMENT

วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 (Online ผ่าน Zoom)

ZOOM 8,000 8,500

รายละเอียดการสมัครและชำระค่าธรรมเนียม

  1. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  2. กรณียกเลิกการอบรม กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วันทำการ มิฉะนั้นสถาบัน ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียม 50%
  3. สถาบันมีสิทธิ์บอกเลิกการเข้ารับการฝึกอบรมทันทีเมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยที่สถาบันจะคืนเงินให้ในส่วนของวันที่บอกยกเลิกภายใน 30 วัน หลังจากวันบอกเลิกสิทธิ์ (ผู้สมัครจะต้องรับภาระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

เงื่อนไขการได้รับใบรับรองการฝึกอบรม

ผู้ฝึกอบรมในทุกหลักสูตรต้องเข้าฝึกอบรมครบ 80%

 

แผนกสัมมนา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ติดต่อ ประภาพร โทร 0-2619-5500 ต่อ 432 ,089-442-9453
Email Praphaporn@ftpi.or.th

Line : เพิ่มเพื่อน

 Latest Course


Latest Articles