วันที่ 8 - 9 เมษายน 2564 เวลา 9:00-16:00 น.
 • This event has passed.
STRATEGIC PLANNING
In-sight and In-depth Advanced Strategic Planning

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจและผู้รับผิดชอบแนวทางการประเมินและพัฒนารัฐวิสาหกิจด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 • ผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าขององค์กร
 • ผู้สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการ
 • เพื่อให้ได้องค์ความรู้ในเครื่องมือการจัดการระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการที่สำคัญในปัจจุบัน
 • เพื่อให้มีทักษะในเครื่องมือการจัดการระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการ

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

สามารถนำความรู้และความเข้าใจในหลักการของระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการและเครื่องมือการจัดการที่สำคัญไปวางแผนและพัฒนาการดำเนินงานระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กร

 

วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา อัตราค่าลงทะเบียน (รวม Vat 7% แล้ว)
บรรยาย /ตัวอย่างกรณีศึกษา / กิจกรรมกลุ่มทั้งในเวลาและนอกเวลา / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าอบรมกับวิทยากร วันที่ 8-9 เมษายน 2564
Mem 8,000 บาท
Non-mem 8,500 บาท
(ราคาต่อ 2 ท่าน)

 

หัวข้อการฝึกอบรม

ระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการ 8 ขั้นตอน คือ

 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
 2. การวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์
 3. การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
 4. การกำหนดกลยุทธ์
 5. การจัดทำแผนปฏิบัติการ
 6. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
 7. การนำแผนสู่การปฏิบัติผ่านระบบงานและกระบวนการ
 8. การติดตามผลสำเร็จและการปรับแผน

 

กำหนดการ

วันที่หนึ่ง

09.00-10.30 น.           หลักการของระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการ 8 ขั้นตอน

10.30-10.45 น.           พัก

10.45-12.00 น.           เครื่องมือ 1 : Strategic War room & Business model

12.00-13.00 น.           พักเที่ยง

13.00-14.30 น.           เครื่องมือ 2 : Strategic Challenge & Advantage

14.30-14.45 น.           พัก

14.45-15.45 น.           เครื่องมือ 3 : Scenario Planning and Foresight Management

15.45-16.00 น.           สรุป

 

วันที่สอง

09.00-10.30 น.           เครื่องมือ 4:  Strategy map & BSC & KPI Family

10.30-10.45 น.           พัก

10.45-12.00 น.           เครื่องมือ 5 :  Strategic Initiative & Project Innovation

12.00-13.00 น.           พักเที่ยง

13.00-14.30 น.           เครื่องมือ 6 : Project Management

14.30-14.45 น.           พัก

14.45-15.45 น.           เครื่องมือ 7 : Work System & Work Process Management

15.45-16.00 น.           สรุป