SST-01 : The Power of Business Storytelling (ศาสตร์และศิลป์การเล่าเรื่องธุรกิจพิชิตใจคนฟัง) New - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

SST-01 : The Power of Business Storytelling (ศาสตร์และศิลป์การเล่าเรื่องธุรกิจพิชิตใจคนฟัง) New

วันที่อบรม
25 พฤศจิกายน 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,900 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

ความสำเร็จขององค์กรเกิดจากการขับเคลื่อนของบุคลากรที่หลากหลายหน่วยงาน เราเชื่อว่าสื่อสารในองค์กรล้วนมีวัตถุประสงค์ และทุกความสำเร็จของการสื่อสารขึ้นอยู่กับเทคนิคและทักษะของผู้เล่า

Storytelling นับได้ว่าเป็นวิธีหรือเครื่องมือที่ช่วยผสานระหว่างอารมณ์ ความรู้สึกและข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อให้เรื่องราวน่าสนใจ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อองค์กรต้องเผชิญกับการแก้ไขปัญหาอุปสรรคหรือ Crisis บางอย่าง ผู้บริหารต้องหาทางสื่อสารถึงบุคลากรเพื่อบอกเล่าถึงสถานการณ์ที่องค์กรต้องเจอ หรือแม้แต่บุคลากรเองที่เป็นตัวแทนองค์กรในการจูงใจ โน้มน้าว รวมถึงการขอความร่วมมือต่างๆ ให้เกิดการ “ซื้อใจ” กลุ่มเป้าหมายได้ ดังนั้น จึงต้องมีการวางกลยุทธ์ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในการทำ “Storytelling” ว่าต้องการนำไปสู่การลงมือทำในเรื่องอะไร

แต่การเป็นนักเล่าเรื่องราว หรือ Storyteller ที่ประสบผลสำเร็จต้องสามารถรวบข้อมูลที่มีอยู่มาผสมเข้ากับอารมณ์เพื่อนำเสนอในรูปแบบ Storytelling ทั้งยังต้องเข้าใจว่าเวลาไหนที่ควรและเหมาะสมที่จะบอกเล่าเรื่องราว หรือเมื่อไหร่ควรเปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องราว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะเรื่องเล่าไม่เพียงแค่เข้าถึง “ความคิด” แต่ต้องเข้าถึง “ใจ” ของกลุ่มเป้าหมายด้วย

 

Key Benefit : สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนรู้หลักสูตรนี้

 • เพื่อพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องให้มีพลัง มีเสน่ห์โดนใจ น่าติดตาม บรรลุวัตถุประสงค์
 • สร้างความประทับใจให้กลุ่มเป้าหมายในการเล่าเรื่อง เห็นภาพและจดจำได้มากขึ้น เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และเกิดความสำเร็จทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพ
 • สามารถเล่าเรื่องเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี (Corporate culture)
 • สามารถวางแผน Content ได้อย่างเป็นระบบ
 • ได้รับ Feedback จากวิทยากรและผู้ร่วมอบรมเพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง และต่อยอดทักษะการเล่าเรื่อง

 

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารทุกสายงาน หัวหน้างาน นักทรัพยากรบุคคลที่ต้องสื่อสารกับพนักงานในองค์กร
 • นักสื่อสารองค์กรที่ต้องการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย
 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร และเพิ่มเสน่ห์ในการถ่ายทอดเรื่องราว

 

Online Training : อบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

 

 

วิทยากร : คุณศุทธิ สิริพันธ์

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจ พัฒนาบุคลากรและสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพและน่าดึงดูด

Professional Summary : Certified facilitator for the Lego Serious Play method, Self Leadership , and the Outward Mindset

Work Experience :

 • People Growth Manager , True Corporation
 • Facilitator / Learning Designer , SEAC
 • Learning Project Manager , SEAC
 • Social Media Marketing Manager , LDS Business College

 

ค่าธรรมเนียม : Promotion สมัคร 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
 4,900 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
 5,243 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

หัวข้อการเรียนรู้

การสร้างแรงบันดาลใจผ่านการเล่าเรื่อง

เทคนิคการออกแบบและลำดับเรื่องราว Storytelling

 • เข้าใจโจทย์ การกำหนดวัตถุประสงค์ Insight กลุ่มเป้าหมายที่จะเล่า
 • การเลือกเครื่องมือ ช่องทางให้เหมาะสมและตรงกับผู้ฟัง

เทคนิคการเล่าเรื่องสำหรับธุรกิจ  

 • การสื่อสารเพื่อเพิ่มเสน่ห์ในการนำเสนอ
 • วิธีสร้างการมีส่วนร่วม แรงบันดาลใจ และโน้มน้าว เพื่อสร้างการจดจำ
 • การนำเสนอข้อมูล และข้อมูลเชิงลึกด้วยเทคนิค Storytelling

Business Storytelling Workshop/Case study

 • เทคนิคการวางโครงสร้างการเล่าเรื่อง
 • เทคนิคการเลือกประเด็นในการเล่าเรื่องให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ รวมถึงการเล่าเรื่องภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด
 • เทคนิคการสร้างจุดเด่นให้เรื่องเล่า และสร้างจังหวะการเล่าเรื่องเพื่อดึงความสนใจ

Workshop การเล่าจากเหตุการณ์สมมติ

 • การเล่าเรื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร (อาทิ)
  • การพัฒนาการพูดเพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าในสายงาน
  • การสื่อสารวิสัยทัศน์องค์กรผ่านการเล่าเรื่อง
  • การเล่าเรื่องเพื่อเพิ่มความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือ
  • การเล่าเรื่องเพื่อเพิ่มความสำเร็จในการนำเสนองาน (Presentation)
  • การเล่าเรื่องในภาวะวิกฤต

การประเมินผู้ฟัง รับมือกับข้อโต้แย้งและการต่อต้านระหว่างการเล่าเรื่อง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทร. 02-619-5500 ต่อ 455 (จันทกานต์)

e-Mail : tranining@ftpi.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

จันทกานต์ คูชัมภู
02-6195500 ต่อ 455

วิทยากร

คุณศุทธิ สิริพันธ์

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจ พัฒนาบุคลากรและสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพและน่าดึงดูดLatest Course


Latest Articles