Branding Secret: เปิดเคล็ดลับปั้น&ปรับแบรนด์ให้ปังในยุคดิจิทัล - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Seminar

Branding Secret: เปิดเคล็ดลับปั้น&ปรับแบรนด์ให้ปังในยุคดิจิทัล

สัมมนาวันที่
22 กรกฎาคม 2564
เวลา 10:00-12:00 น.

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 1,500 บาท
ราคาทั่วไป (ไม่รวม VAT) 2,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

  • This event has passed.

ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมมนาออนไลน์เพื่อเรียนรู้ เข้าใจเทคนิค แนวทางการสร้างและปรับแบรนด์ให้มีพลัง


สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้

  • 5 เคล็ดลับสร้างและปรับแบรนด์ให้มีพลังในยุคดิจิทัล
  • Brand Identity & Personality สร้างตัวตนให้ชัด
  • เข้าใจตัวตนลูกค้า Customer Persona
  • การค้นหา Customer Journey
  • Omni Channel ช่องทางติดต่อสื่อสารกับลูกค้าแบบไร้รอยต่อ
  • Story Telling สร้างเรื่องเล่าเกี่ยวกับแบรนด์
  • Q&A

 

เหมาะสำหรับ:  ผู้บริหาร นักธุรกิจ นักการตลาด ผู้ประกอบการ และผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

 

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ
อาจารย์ประจำวิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เภสัชกรหญิง อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยชั้นนำ และกูรูนักการตลาดที่ผนวกความรู ทักษะ และประสบการณจริงเขาสูการสอน
ผลงานโดดเดน: ผูปั้นแบรนดเวชภัณฑและอาหารเสริมดังๆ ของบริษัทขามชาติ
นักเขียนหนังสือเบสเซลเลอรดานการตลาด นักวิจัยดานการตลาดทั้งการสรางแบรนด สมรรถนะ
คนทํางาน และกลยุทธการตลาดของแวดวงธุรกิจ รวมถึงคอลัมนิสต Strategies & Brand
ของนิตยสาร Business Plus
“การตลาดเป็นเร่ื่องใกลตัวที่เรารียนรูไดทุกที่ทุกเวลา”

 

รูปแบบการอบรม:         อบรมผ่านโปรแกรม Zoom

 

ค่าธรรมเนียม:

1 คน Promotion
สมาชิกสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
1,500
รวม vat7%= 1,605
คนที่สองเป็นต้นไป
คนละ 1,000.-
ผู้สนใจทั่วไป
2,000
รวม vat7%= 2,140
*ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
**สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

หมายเหตุ กรณีผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ กรุณาส่งชื่อผู้แทนหรือแจ้งยกเลิกล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องได้รับการยืนยันกลับจากเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อการจัดเตรียมงานและการบริหารงบประมาณที่เหมาะสม หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า สถาบันขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50% ของค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: แผนกสัมมนา
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 432 มือถือ 089-442-9453 (ประภาพร)

 

วิทยากร

ผศ. ภญ. ดร. อโณทัย งามวิชัยกิจ

รักษาการรองอธิการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และการตลาด
และ นักเขียนหนังสือ Best Seller ด้านการตลาดหมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles

Slide 1

Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : Privacy Policy ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้บริการ : Term and Condition