TMD-03 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : Toyota Standardized Work and Kaizen : The Kaizen Essential รุ่น 2New - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

TMD-03 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : Toyota Standardized Work and Kaizen : The Kaizen Essential รุ่น 2New

วันที่อบรม
16 - 17 สิงหาคม 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 65,000 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 68,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

  • This event has passed.

ระยะเวลา 4 วัน

  • อบรม 2 วัน ในรูปแบบ Online Training : วันที่ 16-17 สิงหาคม 2565
  • ติดตามผลการอบรม 2 วัน : การนัดวันติดตามผล ณ สถานที่ประกอบการเป็นไปตามการนัดหมายที่วิทยากรและผู้อบรมแต่ละองค์กรตกลงร่วมกัน
  • ค่าธรรมเนียมการอบรม สามารถเข้าร่วมได้ 3 – 5 ท่าน/องค์กร

วิธีการอบรม : บรรยายผ่านระบบ Online (Online Lecture) ฝึกปฎิบัติ (Practice) และให้คำปรึกษาแนะนำรายองค์กร ณ สถานประกอบการ

 

การผลิตของโตโยต้ามี 2 เสาหลักสำคัญ คือ Just In Time และ Jidoka โดยมีพื้นฐานที่สำคัญที่สุด คืองานมาตรฐานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึงเป็นรากฐานสำคัญในการทำให้การทำงานเป็น Just In Time และ Jidoka และส่งผลให้การทำงานมีความปลอดภัย มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง ด้วยต้นทุนต่ำ

หลักสูตรนี้จะเป็นการอธิบายแนวคิดพื้นฐานการผลิตแบบโตโยต้า ความจำเป็นของการลดต้นทุน ความจำเป็นและการสร้างงานมาตรฐาน รวมถึงการนำงานมาตรฐานไปใช้งานจริงในหน่วยงานต่างๆ ผ่านการปฏิบัติที่หน้างานจริง ซึ่งทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำแนวคิดและวิธีการในการสร้างงานมาตรฐานและการปรับปรุงไปปรับใช้กับองค์กรหรือหน่วยงานของตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยต้นทุนที่ต่ำ และเพิ่มผลกำไรของธุรกิจ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้-เข้าใจในแนวคิดการผลิตของโตโยต้า และสามารถสร้างงานมาตรฐาน รวมถึงทำการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตได้ใน 1 กระบวนการ ซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่จำเป็นมากในการผลิต เพื่อให้การทำงานมีความปลอดภัย มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่กว่า ผู้ผ่านการอบรมสามารถเข้าใจหลักการพื้นฐานการผลิตของโตโยต้า และสามารถสร้างงานมาตรฐาน ค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการ รวมถึงการไคเซ็นให้การทำงานมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานของธุรกิจตนเองให้มีความปลอดภัย คุณภาพที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

– หัวหน้างาน ผู้บริหาร

– บุคคลทั่วไปสนใจ

 

 

 

 

เนื้อหาหลักสูตร วิทยากร :

ผู้เชี่ยวชาญจาก บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 

– ความเป็นมาและแนวคิดการผลิตแบบโตโยต้า (TPS)
– การสร้างงานมาตรฐานและค้นหา Muri ,Mura & Muda
– ขั้นตอนในการไคเซ็น
– ฝึกสร้างงานมาตรฐานและไคเซ็น
– คุณศราวุธ รัตนพันธุ์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

 

– คุณมหรรนพ คงทัน

ผู้จัดการแผนก Business Solution

 

– คุณประพจน์ สำเนาพันธ์

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก Business Solution

 

 

ตารางการอบรม

Day 1

 

 

 

ลงทะเบียน

Pre-Test

บทนำ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาระบบการผลิตชอง Toyota

แนะนำธุรกิจการส่งมอบความรู้สู่ชุมชนของ Toyota

บรรยายทฤษฎี

พื้นฐานระบบการผลิตแบบโตโยต้า

ต้นกำเนิดของการผลิตแบบโตโยต้า

2 เสาหลักของการผลิตแบบโตโยต้า (Just in Time / Jidoka)

ความสูญเปล่า 7 ประการ

การแบ่งประเภทของงาน

บทที่ 2 การวิเคราะห์การเคลื่อนไหว

แนวคิดในการสร้างความคิดสร้างสรรค์

6 ขั้นตอนการทำกิจกรรมไคเซ็น

เงื่อนไขงานมาตรฐาน

ปัจจัย 3 ประการของงานมาตรฐาน

Day 2 บทที่ 3 งานมาตรฐาน 3 ประเภท

งานมาตรฐานประเภทที่ 1 งานที่ทำเหมือนกันทุกรอบ

งานมาตรฐานประเภทที่ 2 งานที่แตกต่างกันในแต่ละรุ่น

งานมาตรฐานประเภทที่ 3 งานที่ไม่ทำเหมือนกันทุกรอบ

วิธีสังเกตการณ์ในสถานที่ปฎิบัติงาน

สาธิตการฝึกปฎิบัติงาน และจับเวลา

กิจกรรมการเขียนงานมาตรฐาน (การบ้าน)

อธิบายโจทย์

กำหนดกระบวนการที่จะเขียนงานมาตรฐาน

Post-Test

Day 3 ติดตามผล และให้คำแนะนำการเขียนงานมาตรฐาน#1

อธิบายการเขียนงานมาตรฐาน 1 กระบวนการ (Capacity sheet, SWCT, SWC, Yamazumi Chart, EIS)

นำเสนอไอเดียการปรับปรุง 1 กระบวน

Day 4 ติดตามผล และให้คำแนะนำการเขียนงานมาตรฐาน#2

อธิบายการเขียนงานมาตรฐาน 1 กลุ่มงาน (3-6 กระบวนการ : Capacity sheet, SWCT, SWC, Yamazumi Chart, EIS)

นำเสนอไอเดียการปรับปรุง 1 กลุ่มงาน

หมายเหตุ :

(1) การนัดวันติดตามผล ณ สถานที่ประกอบการเป็นไปตามการนัดหมายที่วิทยากรและผู้อบรมแต่ละองค์กรตกลงร่วมกัน

(2) ค่าเดินทาง
กรณีที่ 1 :

1.1) ในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล องค์กรของผู้อบรมส่งรถมารับทีมงานเอง ไม่คิดค่าเดินทาง
1.2) ที่ปรึกษาเดินทางเองในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 2,800 บาท ต่อวัน

กรณีที่ 2 :

2.1) พื้นที่ต่างจังหวัด องค์กรของผู้อบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทาง ได้แก่ ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และส่งรถมารับทีมงานที่สนามบินไปยังที่พักและสถานประกอบการของผู้อบรม

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม

อบรมได้ 3-5 ท่าน/องค์กร

Online Training 2 วัน

ติดตามผล ณ สถานประกอบการ 2 วัน

  ก่อน Vat7% รวม Vat7%
Member 65,000 69,550
Non-member 68,000 72,760

Toyota Manufacturing Development Program ดูรายละเอียดทั้งโปรแกรมได้ ที่นี่

 

สอบถามเพิ่มเติม

แผนกบริการฝึกอบรม โทร.02-619-5500 ต่อ 453 , 455 (ปาณนาถ และ จันทกานต์)

Email : training@ftpi.or.th

Line : เพิ่มเพื่อน

 

วิทยากร

คุณศราวุธ รัตนพันธุ์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

คุณมหรรนพ คงทัน

ผู้จัดการแผนก Business Solution
บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

คุณประพจน์ สำเนาพันธ์

ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนก Business Solution
บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด



Latest Course


Latest Articles