TMD-03 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : Toyota Standardized Work and Kaizen : The Kaizen Essential รุ่น 2New - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

TMD-03 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : Toyota Standardized Work and Kaizen : The Kaizen Essential รุ่น 2New

วันที่อบรม
16 - 17 สิงหาคม 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 65,000 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 68,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ระยะเวลา 4 วัน

  • อบรม 2 วัน ในรูปแบบ Online Training : วันที่ 16-17 สิงหาคม 2565
  • ติดตามผลการอบรม 2 วัน : การนัดวันติดตามผล ณ สถานที่ประกอบการเป็นไปตามการนัดหมายที่วิทยากรและผู้อบรมแต่ละองค์กรตกลงร่วมกัน
  • ค่าธรรมเนียมการอบรม สามารถเข้าร่วมได้ 3 – 5 ท่าน/องค์กร

วิธีการอบรม : บรรยายผ่านระบบ Online (Online Lecture) ฝึกปฎิบัติ (Practice) และให้คำปรึกษาแนะนำรายองค์กร ณ สถานประกอบการ

 

การผลิตของโตโยต้ามี 2 เสาหลักสำคัญ คือ Just In Time และ Jidoka โดยมีพื้นฐานที่สำคัญที่สุด คืองานมาตรฐานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึงเป็นรากฐานสำคัญในการทำให้การทำงานเป็น Just In Time และ Jidoka และส่งผลให้การทำงานมีความปลอดภัย มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง ด้วยต้นทุนต่ำ

หลักสูตรนี้จะเป็นการอธิบายแนวคิดพื้นฐานการผลิตแบบโตโยต้า ความจำเป็นของการลดต้นทุน ความจำเป็นและการสร้างงานมาตรฐาน รวมถึงการนำงานมาตรฐานไปใช้งานจริงในหน่วยงานต่างๆ ผ่านการปฏิบัติที่หน้างานจริง ซึ่งทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำแนวคิดและวิธีการในการสร้างงานมาตรฐานและการปรับปรุงไปปรับใช้กับองค์กรหรือหน่วยงานของตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยต้นทุนที่ต่ำ และเพิ่มผลกำไรของธุรกิจ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้-เข้าใจในแนวคิดการผลิตของโตโยต้า และสามารถสร้างงานมาตรฐาน รวมถึงทำการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตได้ใน 1 กระบวนการ ซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่จำเป็นมากในการผลิต เพื่อให้การทำงานมีความปลอดภัย มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่กว่า ผู้ผ่านการอบรมสามารถเข้าใจหลักการพื้นฐานการผลิตของโตโยต้า และสามารถสร้างงานมาตรฐาน ค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการ รวมถึงการไคเซ็นให้การทำงานมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานของธุรกิจตนเองให้มีความปลอดภัย คุณภาพที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

– หัวหน้างาน ผู้บริหาร

– บุคคลทั่วไปสนใจ

 

 

 

 

เนื้อหาหลักสูตร วิทยากร :

ผู้เชี่ยวชาญจาก บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 

– ความเป็นมาและแนวคิดการผลิตแบบโตโยต้า (TPS)
– การสร้างงานมาตรฐานและค้นหา Muri ,Mura & Muda
– ขั้นตอนในการไคเซ็น
– ฝึกสร้างงานมาตรฐานและไคเซ็น
– คุณศราวุธ รัตนพันธุ์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

 

– คุณมหรรนพ คงทัน

ผู้จัดการแผนก Business Solution

 

– คุณประพจน์ สำเนาพันธ์

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก Business Solution

 

 

ตารางการอบรม

Day 1

 

 

 

ลงทะเบียน

Pre-Test

บทนำ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาระบบการผลิตชอง Toyota

แนะนำธุรกิจการส่งมอบความรู้สู่ชุมชนของ Toyota

บรรยายทฤษฎี

พื้นฐานระบบการผลิตแบบโตโยต้า

ต้นกำเนิดของการผลิตแบบโตโยต้า

2 เสาหลักของการผลิตแบบโตโยต้า (Just in Time / Jidoka)

ความสูญเปล่า 7 ประการ

การแบ่งประเภทของงาน

บทที่ 2 การวิเคราะห์การเคลื่อนไหว

แนวคิดในการสร้างความคิดสร้างสรรค์

6 ขั้นตอนการทำกิจกรรมไคเซ็น

เงื่อนไขงานมาตรฐาน

ปัจจัย 3 ประการของงานมาตรฐาน

Day 2 บทที่ 3 งานมาตรฐาน 3 ประเภท

งานมาตรฐานประเภทที่ 1 งานที่ทำเหมือนกันทุกรอบ

งานมาตรฐานประเภทที่ 2 งานที่แตกต่างกันในแต่ละรุ่น

งานมาตรฐานประเภทที่ 3 งานที่ไม่ทำเหมือนกันทุกรอบ

วิธีสังเกตการณ์ในสถานที่ปฎิบัติงาน

สาธิตการฝึกปฎิบัติงาน และจับเวลา

กิจกรรมการเขียนงานมาตรฐาน (การบ้าน)

อธิบายโจทย์

กำหนดกระบวนการที่จะเขียนงานมาตรฐาน

Post-Test

Day 3 ติดตามผล และให้คำแนะนำการเขียนงานมาตรฐาน#1

อธิบายการเขียนงานมาตรฐาน 1 กระบวนการ (Capacity sheet, SWCT, SWC, Yamazumi Chart, EIS)

นำเสนอไอเดียการปรับปรุง 1 กระบวน

Day 4 ติดตามผล และให้คำแนะนำการเขียนงานมาตรฐาน#2

อธิบายการเขียนงานมาตรฐาน 1 กลุ่มงาน (3-6 กระบวนการ : Capacity sheet, SWCT, SWC, Yamazumi Chart, EIS)

นำเสนอไอเดียการปรับปรุง 1 กลุ่มงาน

หมายเหตุ :

(1) การนัดวันติดตามผล ณ สถานที่ประกอบการเป็นไปตามการนัดหมายที่วิทยากรและผู้อบรมแต่ละองค์กรตกลงร่วมกัน

(2) ค่าเดินทาง
กรณีที่ 1 :

1.1) ในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล องค์กรของผู้อบรมส่งรถมารับทีมงานเอง ไม่คิดค่าเดินทาง
1.2) ที่ปรึกษาเดินทางเองในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 2,800 บาท ต่อวัน

กรณีที่ 2 :

2.1) พื้นที่ต่างจังหวัด องค์กรของผู้อบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทาง ได้แก่ ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และส่งรถมารับทีมงานที่สนามบินไปยังที่พักและสถานประกอบการของผู้อบรม

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม

อบรมได้ 3-5 ท่าน/องค์กร

Online Training 2 วัน

ติดตามผล ณ สถานประกอบการ 2 วัน

  ก่อน Vat7% รวม Vat7%
Member 65,000 69,550
Non-member 68,000 72,760

Toyota Manufacturing Development Program ดูรายละเอียดทั้งโปรแกรมได้ ที่นี่

 

สอบถามเพิ่มเติม

แผนกบริการฝึกอบรม โทร.02-619-5500 ต่อ 453 , 455 (ปาณนาถ และ จันทกานต์)

Email : training@ftpi.or.th

Line : เพิ่มเพื่อน

 

วิทยากร

คุณศราวุธ รัตนพันธุ์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

คุณมหรรนพ คงทัน

ผู้จัดการแผนก Business Solution
บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

คุณประพจน์ สำเนาพันธ์

ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนก Business Solution
บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดหมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles