OE-03: Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

OE-03: Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ)

วันที่อบรม
30 สิงหาคม 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,200 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

องค์กรที่แข็งแกร่งจะต้องประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ ที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน มีการทำงานที่เป็นมาตรฐานและมีการเพิ่มศักยภาพของกระบวนการอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความได้เปรียบ และสามารถอยู่รอดได้ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น วัตถุประสงค์ในการจัดการกระบวนการของแต่ละองค์กรมีหลากหลาย เช่น จัดการเพื่อแก้ไขปัญหา จัดการให้กระบวนการมีมาตรฐาน จัดการให้กระบวนการมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น

 

หลักสูตรนี้จะเป็นการเจาะลึกจากประสบการณ์ตรงในการให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดการกระบวนการแก่องค์กรต่างๆ โดยให้แนวทางหลักตั้งแต่การออกแบบ การควบคุม และการปรับปรุงกระบวนการ ซึ่งครอบคลุมแนวทางในการจัดการที่ดี ที่หลายองค์กรนำไปปฏิบัติแล้วได้ผล พร้อมเรียนรู้จากกรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เข้าใจแนวทางการจัดการกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการ ตลอดจนสามารถบูรณาการเครื่องมือต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดการกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ

 

Learning Method:

 

วิทยากร : อ.เชษฐพงศ์ สินธารา

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารระบบการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพองค์กร และการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

 

เหมาะสำหรับ
 • Supervisor
 • Manager

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,200 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
4,494 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 3 มีนาคม 2565

รุ่น 2 วันที่ 30 สิงหาคม 2565

 

หัวข้อ

 • ภาพรวมของการจัดการกระบวนการ
 • การวางแผนกระบวนการทำงาน
 • การจัดทำข้อกำหนดของกระบวนการ
 • การออกแบบกระบวนการทำงาน
 • มาตรฐานในการทำงาน
 • การควบคุมกระบวนการ
 • การแก้ไขสิ่งบกพร่องในกระบวนการ
 • การปรับปรุงสถานที่ทำงาน
 • การปรับปรุงกระบวนการ
 • ตัวอย่าง พร้อมฝึกปฏิบัติ
 • สรุป และถาม ตอบ

 

วิทยากร

เชษฐพงศ์ สินธารา

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการบริหารการผลิต , Industry 4.0 , Lean Production , Work System Design , การจัดการกระบวนการ , การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง VSM และบรรยายเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles