SD-13 : MC Onboarding (พิธีกรมือใหม่) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

SD-13 : MC Onboarding (พิธีกรมือใหม่)

วันที่อบรม
11 สิงหาคม 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,500 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

บทบาทของการทำหน้าที่พิธีกรนั้นถือว่ามีความสำคัญ ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถทำหน้าที่ในการเป็นพิธีกรได้ ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่บุคคลากรในองค์กรยังขาดทักษะการพูดและการทำหน้าที่เป็นพิธีกร เนื่องจากการเป็นพิธีกรที่ดีนั้น จำเป็นต้องมีเทคนิคและกลยุทธ์ในการพูด เพื่อมัดใจผู้ฟังให้เกิดความสนใจในสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร ซึ่งเทคนิคต่าง ๆ มาจากการใช้ความสามารถเฉพาะตัวที่ผ่านการเรียนรู้และฝึกฝน ศิลปะการของการเป็นพิธีกรนั้นมีหลายมิติ หลายวัตถุประสงค์ การเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ในการพูด จึงต้องผ่านการฝึกฝน รวมถึงพัฒนาให้ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นพิธีกรที่ประสบความสำเร็จ

 

หลักสูตร MC Onboarding : MC มือใหม่” มุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคคลากรภายในหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถด้านพิธีกรต่าง ๆ ได้เริ่มต้นเรียนรู้ทักษะและเทคนิคการพูด รวมถึงบุคลิกภาพที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังได้ตลอดเวลาในการทำหน้าที่บนเวที นำไปสู่การเป็นพิธีกรระดับมืออาชีพที่สามารถดำเนินรายการได้อย่างราบรื่น เป็นธรรมชาติและบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน โดยผ่านการอบรมและฝึกปฏิบัติจากวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรง

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและความสำคัญของการเป็นพิธีกร
 • เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีทักษะและเทคนิคในการเป็นพิธีกร
 • เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพในการเป็นพิธีกรให้มีความน่าสนใจ

 

Learning Method:

 

วิทยากร : คุณพัชรวรรณ สุทธิรักษ์   

เจ้าหน้าที่บริการฝึกอบรมอาวุโส ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ​

ประสบการณ์โดยตรงกว่า 15 ปี ทางด้านพิธีกรงานฝึกอบรม, สัมมนา, งานแถลงข่าว, งานมอบประกาศนียบัตร, พิธีมอบรางวัล รวมถึง   กิจกรรมต่างๆ ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ อาทิ Youth Camp, International Conference, Company Outing, New Year Party ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

เหมาะสำหรับ
 • Officer

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
4,815 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 29 มีนาคม 2565

รุ่น 2 วันที่ 11 สิงหาคม 2565

 

หัวข้อ

 • บทบาทและความสำคัญของการเป็นพิธีกร
 • เทคนิคการออกเสียงและเลือกใช้น้ำเสียงในการเป็นพิธีกร
 • การพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นพิธีกร
 • เทคนิคการเตรียมตัวก่อนเริ่มงาน และระหว่างดำเนินงาน
Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกรในงานไม่เป็นทางการ และให้คำแนะนำรายบุคคล (สามารถเตรียมหัวข้อมาได้)
 • เทคนิคการจัดทำและจดจำ Script
 • เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกรคู่และ การเป็นพิธีกรในงานที่เป็นทางการ และให้คำแนะนำรายบุคคล
ฝึกปฏิบัติหลังวันอบรม พร้อมรับคำแนะนำจากวิทยากร
 • ครั้งที่ 1 ฝึกปฏิบัติโดยส่งเป็นคลิป
 • ครั้งที่ 2 ฝึกปฏิบัติแบบ One on One หรือผ่าน VDO Call


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles