SD-11 : Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

SD-11 : Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)

วันที่อบรม
19 - 21 กรกฎาคม 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

ระยะเวลาอบรม : 3 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 20,000 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

ทุกองค์กรมีคนที่มีประสบการณ์และคนเก่ง (Talents/Key Mans) จำนวนมาก ซึ่งองค์กรคาดหวังว่าความเก่ง ความเชี่ยวชาญเหล่านั้นน่าจะถูกนำมาถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อ ๆ ไป แนวทางหนึ่งที่หลายองค์กรนิยมคือการสร้างวิทยากรภายใน (Internal Trainer) เนื่องจากบางเรื่องเป็นความรู้เฉพาะทางขององค์กรที่ไม่สามารถหาจากภายนอกได้ จึงต้องใช้คนภายในหน่วยงานเป็นผู้ถ่ายทอดกันเอง ในทางปฏิบัติมักพบปัญหาว่าคนที่มีประสบการณ์และคนเก่งเหล่านั้น มีองค์ความรู้ดีมาก แต่ขาดความรู้ ความเข้าใจและเทคนิควิธีการถ่ายทอดที่ดี เช่น ไม่รู้จะอธิบายอะไร อธิบายไม่น่าฟัง สอนไม่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย    เป็นต้น

 

หลักสูตร “วิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)” จะช่วยเพิ่มความรู้ที่ถูกต้องและพัฒนาทักษะของการเป็นวิทยากร ในการวางแผนการสอน การเตรียมการที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ เทคนิคการถ่ายทอดความรู้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น รวมถึงพัฒนาบุคลิกภาพให้น่าเชื่อถือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โดยตรง ที่พร้อมจะถ่ายทอดและเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการของเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ
 • เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นวิทยากรให้เป็นที่น่าเชื่อถือ
 • เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคในการนำเสนอให้น่าสนใจ
 • สามารถประยุกต์ใช้หลักการ และทักษะการเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Learning Method:

 

วิทยากร :

คุณดุจดาว ดวงเด่น

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาทิ HR Scorecard ,Competency , Knowledge Management Assessment Professional Trainer , การสร้างสัมพันธภาพในงาน, Smarter Meeting , Daily Management for Supervisor in Industrial Sector, Productive Supervisor ให้กับองค์กรชั้นนำ

คุณธนกฤต กาลเศรณี

อุปนายกฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพิเศษ และกรรมการบริหาร สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ​วิทยากรบรรยายหลักสูตรการถ่ายภาพเชิงปฏิบัติการ และพัฒนาบุคลากร เป็นต้น

ศิลปินนักถ่ายภาพไทยสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพ แห่งประเทศไทย พร้อมเกียรตินิยมทางการถ่ายภาพ Hon.F.BPS , A.BPS , E.BPS

 

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
20,000 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
21,400 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 3 วัน

รุ่น 1 วันที่ 22-24 มีนาคม 2565

รุ่น 2 วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2565

รุ่น 3 วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2565

 

หัวข้อ

Day 1   

 • ความสำคัญของการฝึกอบรมและวิทยากร
 • บุคลิกภาพของวิทยากร
 • เทคนิคการจัดทำ Slide ให้น่าสนใจ
 • Workshop: ฝึกปฏิบัติทำ Slide
 • การวางแผนการฝึกอบรม
 • Workshop: ฝึกปฏิบัติการวางแผนการสอน

 

Day 2

 • ฝึกปฏิบัติการ
 • เตรียมเรื่องที่ผู้เข้ารับการอบรมมีความเชี่ยวชาญที่สุด
 • จัดทำเนื้อหาเป็น Slide ประมาณ 10-15 Slide ระยะเวลานำเสนอประมาณ 10 นาที/คน

 

Day 3

 • ฝึกปฏิบัติการนำเกมเพื่อการเรียนรู้ และฝึกอบรม
 • สรุปผลการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร
 • สรุป และถามตอบ
วิทยากร

ดุจดาว ดวงเด่น

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์การเป็นวิทยากร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ HR Scorecard ,COMPETENCY , Knowledge Management Assessment
Professional Trainer , การสร้างสัมพันธภาพในงาน, Smarter Meeting , Daily Management for Supervisor in Industrial Sector, Productive Supervisor ให้กับองค์กรชั้นนำ

ธนกฤต กาลเศรณี

ประสบการณ์  อุปนายกฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพิเศษ และกรรมการบริหาร สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ
วิทยากรบรรยายหลักสูตรการถ่ายภาพเชิงปฏิบัติการ และพัฒนาบุคลากร เป็นต้น


Latest Course


Latest Articles