SM-05: Smart Change Management with OKRs in Action (เปลี่ยนอนาคตสู่ความสำเร็จด้วยกลยุทธ์ OKRs) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

SM-05: Smart Change Management with OKRs in Action (เปลี่ยนอนาคตสู่ความสำเร็จด้วยกลยุทธ์ OKRs)

วันที่อบรม
23 - 24 มีนาคม 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 6,900 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ภายใต้สภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่ไม่แน่นอน มากมาย หลากหลาย รุนแรง และรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง ทำให้องค์กรต่างต้องเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สามารถนำพาองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ เป้าหมายที่ต้องการ (DESIRED STATE) สร้างกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

 

การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ความสำเร็จนี้ได้ใช้แนวทางที่สถาบันได้พัฒนาขึ้นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการเปลี่ยนแปลงองค์กรชั้นนำระดับสากลจนประสบความสำเร็จ   ภายใต้กรอบการจัดการที่ชื่อว่า “FTPI CHANGE MANAGEMENT MODEL” ประกอบด้วย   หัวข้อหลัก 6 ข้อ การเตรียมการและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสื่อสาร กระบวนการและเครื่องมือ การเรียนรู้ การวัดผล และการยกย่องชมเชยและการให้รางวัล รวมทั้งการใช้  Objective & Key Results หรือ OKRs ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการจัดการที่มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการสร้างผลลัพธ์อย่างก้าวกระโดด (10 X)

 

ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพและตระหนักในความสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร ทำให้องค์กรมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน​และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและอยู่รอดต่อไปในอนาคต

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร ​
 • เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางและขั้นตอนที่เป็นระบบในการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการใช้ Objective & Key Results หรือ OKRs เพื่อทำให้เข้าใจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้การดำเนินงานต่อไป​
 • เพื่อทราบถึงการกำหนดกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และกลไกการใช้ Objective & Key Results หรือ OKRs ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ความสำเร็จ
 • เพื่อทราบถึงแนวทางการผลักดันให้เกิดความร่วมมือทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงปัจจัยความสำเร็จที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลง

 

Learning Method:

 

วิทยากร :

อ.สุรเชษฎ์ พลวณิช

วิทยากร ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการองค์กรด้วยเครื่องมือบริหารยุคใหม่ และการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

อ.วสิษฐ์ พรหมบุตร

ที่ปรึกษาและวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ และการวางแผนธุรกิจ เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง

 

เหมาะสำหรับ

 • Manager
 • Executive

 

ค่าธรรมเนียม Online Training สมัคร 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
6,900 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
7,383 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 2 วัน

 

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง

 • ความหมายและแนวคิดของการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • ประเภทของการเปลี่ยนแปลง
 • ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ความสำเร็จ : FTPI CHANGE MANAGEMENT MODEL
 • ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลง
 • แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • การจัดทำ ROADMAP เพื่อการปรับปรุง)

 

วันที่สอง

 • การเปลี่ยนอนาคตอย่างรอบรู้ด้วย OKRs
 • ถอดรหัส OKRs เชิงกลยุทธ์ (Strategic OKRs)
 • OKRs Vs. KPIs
 • ความแตกต่างของ OKRs ที่อยากทำ กับ OKRs ที่ต้องทำ
 • เทคนิคการเปลี่ยน KPIs เป็น OKRs
 • เทคนิคการกำหนด OKRs ที่สร้างผลลัพธ์แบบก้าวกระโดด (10 X)
 • กรณีศึกษาการใช้ OKRs สร้างการเปลี่ยนแปลงทางบวกขององค์กรในภาวะวิกฤติ COVID-19
 • ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อนำ OKRs ไปใช้
วิทยากร

สุรเชษฎ์ พลวณิช

ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

อ.วสิษฐ์ พรหมบุตร

ที่ปรึกษาและวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ และการวางแผนธุรกิจ เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงหมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles