CM-11 : Handling Difficult & Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

CM-11 : Handling Difficult & Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)

วันที่อบรม
9 สิงหาคม 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,200 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

สังคมในยุคโซเชียลเน็ตเวิร์ค ลูกค้าในยุคนี้มีความรู้มากขึ้น ความต้องการของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งยังมีความคาดหวังต่อสินค้าและบริการสูงขึ้น ซึ่งหากไม่พอใจในสินค้าหรือบริการแล้วจะไม่ใช่แค่เพียงการตีจากเท่านั้น แต่จะมีการบอกต่อ ๆ กัน ผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค ส่งผลให้เกิดภาพพจน์แง่ลบต่อองค์กรในชั่วพริบตา หลักสูตรเทคนิคการรับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง จะเป็นตัวช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถวิเคราะห์ประเภทลูกค้า พฤติกรรม ความคาดหวังของลูกค้าแต่ละราย และมีเทคนิคการรับมือกับลูกค้าสารพัดรูปแบบ โดยเฉพาะลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง และลูกค้าที่ให้บริการยาก ประเภทต่างๆ อาทิ ลูกค้าเจ้าอารมณ์ ลูกค้าที่จู้จี้ ลูกค้าละเอียด ลูกค้าเจ้าขุนมูลนาย ลูกค้าใจร้อน เป็นต้น เพื่อสามารถให้บริการได้ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า เกิดความพึงพอใจ ประทับใจ และเกิดการบอกต่อในทางที่ดีในที่สุด

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อหล่อหลอมพฤติกรรมการบริการ ทัศนคติที่ดีต่อลูกค้า
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ประเภทลูกค้า เข้าใจพฤติกรรม ความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้าแต่ละราย
 • เพื่อทราบเทคนิครับมือลูกค้าที่มีคาดหวังสูง และลูกค้าที่ให้บริการยากประเภทต่างๆ
 • เพื่อสร้างแนวทาง ปรับปรุงการให้บริการ ป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าวซ้ำๆ กับผู้รับบริการท่านอื่น

 

Learning Method:

 

วิทยากร : อ.รัชชุมา หุตายน
วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านการวางระบบงานบริการ การขาย หัวหน้างาน การพัฒนาทีมงานให้แก่ธุรกิจชั้นนำ

 

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,200 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
4,494 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 1 วัน

 

หัวข้อ
 • บทบาทของพนักงานบริการ พฤติกรรมการบริการ ทัศนคติที่ดีต่อลูกค้า
 • อ่านลูกค้าให้ออก เข้าใจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าแต่ละราย (Customer Analysis)
 • เทคนิคการรับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง และลูกค้าที่ให้บริการยากประเภทต่าง ๆ
 • สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง อะไรควรทำ ไม่ควรทำในการบริการลูกค้า
 • แนวทางการป้องกันการเกิดปัญหาการบริการ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำ ๆ
 • สรุป และถาม ตอบ
วิทยากร

อ.รัชชุมา หุตายน

วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านการวางระบบงานบริการ การขาย หัวหน้างาน การพัฒนาทีมงานให้แก่ธุรกิจชั้นนำหมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles