CM-06 : Voice of Customer: VOC Customer Insight (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

CM-06 : Voice of Customer: VOC Customer Insight (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight)

วันที่อบรม
27 กันยายน 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,200 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

องค์กรจะเติบโตแบบยั่งยืนได้จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ตลอดจนต้องรู้ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความหลากหลายและมีทางเลือกมากขึ้น ดังนั้นองค์กรต้องมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ (Customer Focus) โดยใช้แนวทางที่เรียกว่า VOC หรือ Voice of Customer  หมายถึง “การรับฟังเสียงของลูกค้า” เป็นการเฟ้นหาความคิด ความรู้สึก และความปรารถนาของลูกค้า แบบ Insight โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการให้ลูกค้าเกิดความผูกพัน องค์กรต้องมีความเข้าใจถึงลูกค้า ทั้งคุณลักษณะ ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และรวมไปถึงการให้บริการที่จะทำให้เหนือความคาดหวังลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีกับองค์กร ดังนั้นที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าหลายองค์กรมีการนำระบบการบริหารจัดการต่างๆมากมาย ที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความผูกพัน (Customer engagement) เช่น CRM CEM เป็นต้น เพื่อให้องค์กรเกิดการเติบโตอย่างได้เปรียบทางการแข่งขัน และเกิดความยั่งยืนตลอดไป

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ทราบถึงคุณลักษณะ ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า
 • เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเสียงของลูกค้า (VOC)
 • เพื่อให้ทราบช่องทาง วิธีการหา แนวทางการวิเคราะห์ VOC ที่ได้รับ
 • เพื่อให้ทราบแนวทางการต่อยอดที่จะทำให้ Customer Engagement ต่อไปในอนาคต

 

Learning Method:

 

วิทยากร : อ.พัชรีพร คุณาวุฒิ

ผู้เชี่ยวชาญส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)​ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ  , Customer Management  , Knowledge Management ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 40 องค์กร

 

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,200 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
4,494 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 1 วัน

 

หัวข้อ

 • ความสำคัญ และ VOC คืออะไร
 • กระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า
 • ช่องทาง และวิธีการรับฟังเสียงลูกค้าแต่ละกลุ่ม
 • วิธีการวิเคราะห์และการจัดลำดับความสำคัญ VOC
 • การพัฒนาสู่การสร้าง Customer Engagement
 • กรณีศึกษาจากธุรกิจต่างๆ
วิทยากร

พัชรีพร คุณาวุฒิ

• ผู้เชี่ยวชาญส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)
• วิทยากรและที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ , Customer Management , Knowledge Management ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 40 องค์กร


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles