SPF-08 : Strategic Planning with Foresight for Future Success (การวางแผนกลยุทธ์ด้วย Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

SPF-08 : Strategic Planning with Foresight for Future Success (การวางแผนกลยุทธ์ด้วย Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต)

วันที่อบรม
24 - 25 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 8,000 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงในทุกด้านทั้งระดับโลกและระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของลูกค้าและคนในสังคมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กฏระเบียบและนโยบายทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะเรื่อง Disruptive Technology เช่น The internet of things, Advance Robotic, Cloud Technology, Mobile internet เป็นต้น จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ทุกองค์กรต้องเผชิญความท้าทายด้านต่างๆ ที่ไม่เคยเจอมาก่อน ต้องคิดบริหาร ปรับตัวและต้องมีการวางแผนกลยุทธ์โดยใช้ Foresight ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ เพื่อทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต องค์กรใดที่ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลความสามารถในการแข่งขันลดลงหรือเลวร้ายที่สุดก็คือการล่มสลาย                                                                          

วัน/เวลา/วิธีการอบรม 

วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

Online Training ผ่าน Zoom

 

วัตถุประสงค์ 

 • เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจแนวคิดและการบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21
 • เพื่อทราบแนวทางการวางแผนกลยุทธ์โดย Foresight เพื่อช่วยยกระดับการบริหารจัดการและการวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในอนาคต
 • เพื่อให้ทราบแนวทางการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีทิศทางและสร้างความยั่งยืน เกิดการบูรณาการ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้

 

Learning Method:

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 • ความเข้าใจใน Foresight  Management เพื่อทราบถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อความสำเร็จ
 • การวิเคราะห์และกำหนด Driving Force ที่มีผลกระทบต่อต่อองค์กร
 • ความเข้าใจและสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ที่สอดคล้องกับ Driving Force และแนวโน้มในอนาคตของ Driving Force ดังกล่าว
 • สามารถระดมสมองและกำหนด Strategic Options ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนในอนาคต
 • การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการวางแผนกลยุทธ์โดยใช้ Foresight

Topic 

 • Executive Concept: Foresight Management
 • Environmental Scanning
 • Identify Driving force
 • Strategic Thinking : Future event and Implication
 • Strategic Thinking to Identify Strategic Opportunity and Enterprise Risk
 • Strategic Thinking : Identify Strategic Options
 • Strategic Decision Making to Define Preferred Future
 • Strategic Planning / Strategic Challenge
 • Strategic Objectives

 

วิทยากร : คุณสุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์

ผู้จัดการส่วนการจัดการองค์กร
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์องค์กร Thailand Quality Award (TQA)
Public Sector Management Quality Award (PMQA)
State Enterprise Performance Appraisal (SEPA)

ค่าธรรมเนียม 

8,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
สมาชิกสถาบันรับส่วนลด 5 %

โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์การชำระค่าธรรมเนียม

ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เลขที่ 2100508619
ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ
ส่งมาที่ E-mail: training@ftpi.or.th
สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% และได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ติดต่อสอบถาม
แผนกบริการฝึกอบรม : ปาณนาถ ชูทับทิม
Tel. 02-619-5500 ต่อ 453
Line : เพิ่มเพื่อน

 

วิทยากร

สุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์

ผู้จัดการส่วนการจัดการองค์กร
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์องค์กร Thailand Quality Award (TQA)
Public Sector Management Quality Award (PMQA)
State Enterprise Performance Appraisal (SEPA)


Latest Course


Latest Articles